10408.htm

CÍMSZÓ: Barnay

SZEMÉLYNÉV: Barnay Lajos

SZÓCIKK: Barnay Ludwig*, német színész, szül. Budapesten 1842 febr. 12., megh. Hannoverben 1924 jan. 30. Atyja a Pesti Hitközség titkára volt és ő küldte 15 éves korában fiát Bécsbe, hogy Sonnenthalnál tanuljon. Egyszersmind azonban a polytechnikumra is beiratkozott, de azt nem végezte el, amiért atyja kitagadta. Egy jótékonysági estélyen annyira megnyerte Heinrich Laube tetszését, hogy 1866. a Burgszinházhoz szerződtette a rendkívül tehetséges és megnyerő külsejű B.-t, aki nem tartván magát még elég erősnek, nem fogadta el a meghívást és Mainzba ment. Innen nemsokára mégis Bécsbe került a Burgszinházba; aztán Prágában, Rigában és Lipcsében lépett fel klasszikus darabokban. 1870-75 közt Frankfurtban működött, ahol létrehozta a legnagyobb színészszervezetet, a «Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger»-t 1871. Ezért 2000 színész aláírásával hálairatot küldtek neki. 1875-80 közt Hamburgban volt a Stadtheater igazgatója, 1883. megalapította a berlini Deutsches Theatert, majd a Berliner Theatert, amelyet 1894-ig vezetett. Ekkor végleg visszavonult az aktív színészettől, de mint direktor nagy szerepet játszott a német színészetben. Vezetője lett a berlini udvari színháznak, mint udvari tanácsos, 1908. pedig főintendáns lett Hannoverben. Emlékiratai 1907. jelentek meg. B., a patétikus-deklamációs stílusnak Sonnenthal mellett egyik legkimagaslóbb egyénisége volt. Főbb szerepei voltak: Karl Moor, Faust, Tell, Orestes, Uriel Acosta, Essex, Othello, Hamlet, Wallenstein.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 408. címszó a lexikon => 90. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10408.htm

CÍMSZÓ: Barnay

SZEMÉLYNÉV: Barnay Lajos

SZÓCIKK: Barnay Ludwig*, német színész, szül. Budapesten 1842 febr. 12., megh. Hannoverben 1924 jan. 30. Atyja a Pesti Hitközség titkára volt és ő küldte 15 éves korában fiát Bécsbe, hogy Sonnenthalnál tanuljon. Egyszersmind azonban a polytechnikumra is beiratkozott, de azt nem végezte el, amiért atyja kitagadta. Egy jótékonysági estélyen annyira megnyerte Heinrich Laube tetszését, hogy 1866. a Burgszinházhoz szerződtette a rendkívül tehetséges és megnyerő külsejű B.-t, aki nem tartván magát még elég erősnek, nem fogadta el a meghívást és Mainzba ment. Innen nemsokára mégis Bécsbe került a Burgszinházba; aztán Prágában, Rigában és Lipcsében lépett fel klasszikus darabokban. 1870-75 közt Frankfurtban működött, ahol létrehozta a legnagyobb színészszervezetet, a Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger -t 1871. Ezért 2000 színész aláírásával hálairatot küldtek neki. 1875-80 közt Hamburgban volt a Stadtheater igazgatója, 1883. megalapította a berlini Deutsches Theatert, majd a Berliner Theatert, amelyet 1894-ig vezetett. Ekkor végleg visszavonult az aktív színészettől, de mint direktor nagy szerepet játszott a német színészetben. Vezetője lett a berlini udvari színháznak, mint udvari tanácsos, 1908. pedig főintendáns lett Hannoverben. Emlékiratai 1907. jelentek meg. B., a patétikus-deklamációs stílusnak Sonnenthal mellett egyik legkimagaslóbb egyénisége volt. Főbb szerepei voltak: Karl Moor, Faust, Tell, Orestes, Uriel Acosta, Essex, Othello, Hamlet, Wallenstein.

10408.ht

CÍMSZÓ Barna

SZEMÉLYNÉV Barna Lajo

SZÓCIKK Barna Ludwig* néme színész szül Budapeste 184 febr 12. megh Hannoverbe 192 jan 30 Atyj Pest Hitközsé titkár vol é küldt 1 éve korába fiá Bécsbe hog Sonnenthalná tanuljon Egyszersmin azonba polytechnikumr i beiratkozott d az ne végezt el amiér atyj kitagadta Eg jótékonyság estélye annyir megnyert Heinric Laub tetszését hog 1866 Burgszinházho szerződtett rendkívü tehetsége é megnyer külsej B.-t ak ne tartvá magá mé elé erősnek ne fogadt e meghívás é Mainzb ment Inne nemsokár mégi Bécsb kerül Burgszinházba aztá Prágában Rigába é Lipcsébe lépet fe klassziku darabokban 1870-7 köz Frankfurtba működött aho létrehozt legnagyob színészszervezetet Genossenschaf deutsche Bühnenangehörige - 1871 Ezér 200 színés aláírásáva hálairato küldte neki 1875-8 köz Hamburgba vol Stadtheate igazgatója 1883 megalapított berlin Deutsche Theatert maj Berline Theatert amelye 1894-i vezetett Ekko végle visszavonul a aktí színészettől d min direkto nag szerepe játszot néme színészetben Vezetőj let berlin udvar színháznak min udvar tanácsos 1908 pedi főintendán let Hannoverben Emlékirata 1907 jelente meg B. patétikus-deklamáció stílusna Sonnentha mellet egyi legkimagaslób egyéniség volt Főb szerepe voltak Kar Moor Faust Tell Orestes Urie Acosta Essex Othello Hamlet Wallenstein

10408.h

CÍMSZ Barn

SZEMÉLYNÉ Barn Laj

SZÓCIK Barn Ludwig ném színés szü Budapest 18 feb 12 meg Hannoverb 19 ja 3 Aty Pes Hitközs titká vo küld év koráb fi Bécsb ho Sonnenthaln tanuljo Egyszersmi azonb polytechnikum beiratkozot a n végez e amié aty kitagadt E jótékonysá estély annyi megnyer Heinri Lau tetszésé ho 186 Burgszinházh szerződtet rendkív tehetség megnye külse B.- a n tartv mag m el erősne n fogad meghívá Mainz men Inn nemsoká még Bécs kerü Burgszinházb azt Prágába Rigáb Lipcséb lépe f klasszik darabokba 1870- kö Frankfurtb működöt ah létrehoz legnagyo színészszervezete Genossenscha deutsch Bühnenangehörig 187 Ezé 20 színé aláírásáv hálairat küldt nek 1875- kö Hamburgb vo Stadtheat igazgatój 188 megalapítot berli Deutsch Theater ma Berlin Theater amely 1894- vezetet Ekk végl visszavonu akt színészettő mi direkt na szerep játszo ném színészetbe Vezető le berli udva színházna mi udva tanácso 190 ped főintendá le Hannoverbe Emlékirat 190 jelent me B patétikus-deklamáci stílusn Sonnenth melle egy legkimagasló egyénisé vol Fő szerep volta Ka Moo Faus Tel Oreste Uri Acost Esse Othell Hamle Wallenstei

10408.

CÍMS Bar

SZEMÉLYN Bar La

SZÓCI Bar Ludwi né színé sz Budapes 1 fe 1 me Hannover 1 j At Pe Hitköz titk v kül é korá f Bécs h Sonnenthal tanulj Egyszersm azon polytechniku beiratkozo vége ami at kitagad jótékonys estél anny megnye Heinr La tetszés h 18 Burgszinház szerződte rendkí tehetsé megny küls B. tart ma e erősn foga meghív Main me In nemsok mé Béc ker Burgszinház az Prágáb Rigá Lipcsé lép klasszi darabokb 1870 k Frankfurt működö a létreho legnagy színészszervezet Genossensch deutsc Bühnenangehöri 18 Ez 2 szín aláírásá hálaira küld ne 1875 k Hamburg v Stadthea igazgató 18 megalapíto berl Deutsc Theate m Berli Theate amel 1894 vezete Ek vég visszavon ak színészett m direk n szere játsz né színészetb Vezet l berl udv színházn m udv tanács 19 pe főintend l Hannoverb Emlékira 19 jelen m patétikus-deklamác stílus Sonnent mell eg legkimagasl egyénis vo F szere volt K Mo Fau Te Orest Ur Acos Ess Othel Haml Wallenste

10408

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba L

SZÓC Ba Ludw n szín s Budape f m Hannove A P Hitkö tit kü kor Béc Sonnentha tanul Egyszers azo polytechnik beiratkoz vég am a kitaga jótékony esté ann megny Hein L tetszé 1 Burgszinhá szerződt rendk tehets megn kül B tar m erős fog meghí Mai m I nemso m Bé ke Burgszinhá a Prágá Rig Lipcs lé klassz darabok 187 Frankfur működ létreh legnag színészszerveze Genossensc deuts Bühnenangehör 1 E szí aláírás hálair kül n 187 Hambur Stadthe igazgat 1 megalapít ber Deuts Theat Berl Theat ame 189 vezet E vé visszavo a színészet dire szer játs n színészet Veze ber ud színház ud tanác 1 p főinten Hannover Emlékir 1 jele patétikus-deklamá stílu Sonnen mel e legkimagas egyéni v szer vol M Fa T Ores U Aco Es Othe Ham Wallenst

1040

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B Lud szí Budap Hannov Hitk ti k ko Bé Sonnenth tanu Egyszer az polytechni beiratko vé a kitag jótékon est an megn Hei tetsz Burgszinh szerződ rend tehet meg kü ta erő fo megh Ma nems B k Burgszinh Prág Ri Lipc l klass darabo 18 Frankfu műkö létre legna színészszervez Genossens deut Bühnenangehö sz aláírá hálai kü 18 Hambu Stadth igazga megalapí be Deut Thea Ber Thea am 18 veze v visszav színésze dir sze ját színésze Vez be u színhá u taná főinte Hannove Emléki jel patétikus-deklam stíl Sonne me legkimaga egyén sze vo F Ore Ac E Oth Ha Wallens