10411.htm

CÍMSZÓ: Báron

SZEMÉLYNÉV: Báron Jónás

SZÓCIKK: Baron Jónás, orvostanár, szül. Gyöngyösön 1845 nov. 23., megh. Budapesten 1911 aug. 17. Atyja hitközségi titkár volt. B. orvosi tanulmányai elvégeztével, 1871 óta a Zsidó Kórház sebésze, majd a sebészeti osztály főorvosa volt haláláig. 1879 óta egyetemi magántanár volt a sérvek kór- és gyógytanából. 1871-ben jelent meg akkor számottevő főmunkája; A sebészi kór- és gyógytan alapvonalai címen. Ez volt az első összefoglaló sebészeti tankönyv Magyarországon. Szakértekezései a Gyógyászat, az Orvosi Hetilap, a Pester Medizinisch-Chirurgische Presse, a Wiener Mediz Presse, a Wiener Med Wochenschrift folyóiratokban jelentek meg. B. igen elmés ember volt, anekdótái és az orvosi prakszissal összefüggő bonmot-jai még ma is élnek a köztudatban. Fia: B. Sándor, jeles sebész-ortopéd, a Therápia szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 411. címszó a lexikon => 91. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10411.htm

CÍMSZÓ: Báron

SZEMÉLYNÉV: Báron Jónás

SZÓCIKK: Baron Jónás, orvostanár, szül. Gyöngyösön 1845 nov. 23., megh. Budapesten 1911 aug. 17. Atyja hitközségi titkár volt. B. orvosi tanulmányai elvégeztével, 1871 óta a Zsidó Kórház sebésze, majd a sebészeti osztály főorvosa volt haláláig. 1879 óta egyetemi magántanár volt a sérvek kór- és gyógytanából. 1871-ben jelent meg akkor számottevő főmunkája; A sebészi kór- és gyógytan alapvonalai címen. Ez volt az első összefoglaló sebészeti tankönyv Magyarországon. Szakértekezései a Gyógyászat, az Orvosi Hetilap, a Pester Medizinisch-Chirurgische Presse, a Wiener Mediz Presse, a Wiener Med Wochenschrift folyóiratokban jelentek meg. B. igen elmés ember volt, anekdótái és az orvosi prakszissal összefüggő bonmot-jai még ma is élnek a köztudatban. Fia: B. Sándor, jeles sebész-ortopéd, a Therápia szerkesztője.

10411.ht

CÍMSZÓ Báro

SZEMÉLYNÉV Báro Jóná

SZÓCIKK Baro Jónás orvostanár szül Gyöngyösö 184 nov 23. megh Budapeste 191 aug 17 Atyj hitközség titká volt B orvos tanulmánya elvégeztével 187 ót Zsid Kórhá sebésze maj sebészet osztál főorvos vol haláláig 187 ót egyetem magántaná vol sérve kór é gyógytanából 1871-be jelen me akko számottev főmunkája sebész kór é gyógyta alapvonala címen E vol a els összefoglal sebészet tanköny Magyarországon Szakértekezése Gyógyászat a Orvos Hetilap Peste Medizinisch-Chirurgisch Presse Wiene Medi Presse Wiene Me Wochenschrif folyóiratokba jelente meg B ige elmé embe volt anekdótá é a orvos prakszissa összefügg bonmot-ja mé m i élne köztudatban Fia B Sándor jele sebész-ortopéd Therápi szerkesztője

10411.h

CÍMSZ Bár

SZEMÉLYNÉ Bár Jón

SZÓCIK Bar Jóná orvostaná szü Gyöngyös 18 no 23 meg Budapest 19 au 1 Aty hitközsé titk vol orvo tanulmány elvégeztéve 18 ó Zsi Kórh sebész ma sebésze osztá főorvo vo halálái 18 ó egyete magántan vo sérv kó gyógytanábó 1871-b jele m akk számotte főmunkáj sebés kó gyógyt alapvonal címe vo el összefogla sebésze tankön Magyarországo Szakértekezés Gyógyásza Orvo Hetila Pest Medizinisch-Chirurgisc Press Wien Med Press Wien M Wochenschri folyóiratokb jelent me ig elm emb vol anekdót orvo praksziss összefüg bonmot-j m éln köztudatba Fi Sándo jel sebész-ortopé Theráp szerkesztőj

10411.

CÍMS Bá

SZEMÉLYN Bá Jó

SZÓCI Ba Jón orvostan sz Gyöngyö 1 n 2 me Budapes 1 a At hitközs tit vo orv tanulmán elvégeztév 1 Zs Kór sebés m sebész oszt főorv v halálá 1 egyet magánta v sér k gyógytanáb 1871- jel ak számott főmunká sebé k gyógy alapvona cím v e összefogl sebész tankö Magyarország Szakértekezé Gyógyász Orv Hetil Pes Medizinisch-Chirurgis Pres Wie Me Pres Wie Wochenschr folyóiratok jelen m i el em vo anekdó orv prakszis összefü bonmot- él köztudatb F Sánd je sebész-ortop Therá szerkesztő

10411

CÍM B

SZEMÉLY B J

SZÓC B Jó orvosta s Gyöngy m Budape A hitköz ti v or tanulmá elvégezté Z Kó sebé sebés osz főor halál egye magánt sé gyógytaná 1871 je a számot főmunk seb gyóg alapvon cí összefog sebés tank Magyarorszá Szakértekez Gyógyás Or Heti Pe Medizinisch-Chirurgi Pre Wi M Pre Wi Wochensch folyóirato jele e e v anekd or prakszi összef bonmot é köztudat Sán j sebész-orto Ther szerkeszt

1041SZEMÉL

SZÓ J orvost Gyöng Budap hitkö t o tanulm elvégezt K seb sebé os főo halá egy magán s gyógytan 187 j számo főmun se gyó alapvo c összefo sebé tan Magyarorsz Szakérteke Gyógyá O Het P Medizinisch-Chirurg Pr W Pr W Wochensc folyóirat jel anek o praksz össze bonmo köztuda Sá sebész-ort The szerkesz