10414.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Ernő

SZÓCIKK: Barta, 1. Ernő, festő és grafikus, szül. Székesfehérváron 1878. Tanulmányait az Iparművészeti iskolában végezte, azután Münchenben folytatta. Főleg a grafika iránt vonzódik és pasztelljeivel, vízfestményeivel, kőrajzaival, rézkarcaival és ex-libriszeivei szerepel a Műcsarnok kiállításain. Táncosnő, Júdás c. képeit a müncheni Secessionban is kiállította. Egy ideig a szolnoki művésztelepen dolgozott, ez időből való munkái voltak láthatók a szolnoki festők 1927/28. jubiláris kiállításán a Műcsarnokban (Anyai örömök; Tanyai temető, pasztellek). 1912-ben gyűjteményes kiállítása volt főleg grafikai munkáiból és néhány csendélet olajfestményéből. 1904-ben a Nemzeti Szalon grafikai kiállításán díjat nyert, 1905. a milánói kiállításon díszoklevelet, 1922. pedig a Műcsarnokban kitüntető elismerést. Számos rézkarca és kőrajza van a Szépművészeti Múzeumban


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 414. címszó a lexikon => 91. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10414.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Ernő

SZÓCIKK: Barta, 1. Ernő, festő és grafikus, szül. Székesfehérváron 1878. Tanulmányait az Iparművészeti iskolában végezte, azután Münchenben folytatta. Főleg a grafika iránt vonzódik és pasztelljeivel, vízfestményeivel, kőrajzaival, rézkarcaival és ex-libriszeivei szerepel a Műcsarnok kiállításain. Táncosnő, Júdás c. képeit a müncheni Secessionban is kiállította. Egy ideig a szolnoki művésztelepen dolgozott, ez időből való munkái voltak láthatók a szolnoki festők 1927/28. jubiláris kiállításán a Műcsarnokban Anyai örömök; Tanyai temető, pasztellek . 1912-ben gyűjteményes kiállítása volt főleg grafikai munkáiból és néhány csendélet olajfestményéből. 1904-ben a Nemzeti Szalon grafikai kiállításán díjat nyert, 1905. a milánói kiállításon díszoklevelet, 1922. pedig a Műcsarnokban kitüntető elismerést. Számos rézkarca és kőrajza van a Szépművészeti Múzeumban

10414.ht

CÍMSZÓ Bart

SZEMÉLYNÉV Bart Ern

SZÓCIKK Barta 1 Ernő fest é grafikus szül Székesfehérváro 1878 Tanulmányai a Iparművészet iskolába végezte azutá Münchenbe folytatta Főle grafik irán vonzódi é pasztelljeivel vízfestményeivel kőrajzaival rézkarcaiva é ex-libriszeive szerepe Műcsarno kiállításain Táncosnő Júdá c képei münchen Secessionba i kiállította Eg idei szolnok művésztelepe dolgozott e időbő val munká volta látható szolnok festő 1927/28 jubilári kiállításá Műcsarnokba Anya örömök Tanya temető pasztelle 1912-be gyűjteménye kiállítás vol főle grafika munkáibó é néhán csendéle olajfestményéből 1904-be Nemzet Szalo grafika kiállításá díja nyert 1905 milánó kiállításo díszoklevelet 1922 pedi Műcsarnokba kitüntet elismerést Számo rézkarc é kőrajz va Szépművészet Múzeumba

10414.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Er

SZÓCIK Bart Ern fes grafiku szü Székesfehérvár 187 Tanulmánya Iparművésze iskoláb végezt azut Münchenb folytatt Fől grafi irá vonzód pasztelljeive vízfestményeive kőrajzaiva rézkarcaiv ex-libriszeiv szerep Műcsarn kiállításai Táncosn Júd képe münche Secessionb kiállított E ide szolno művésztelep dolgozot időb va munk volt láthat szolno fest 1927/2 jubilár kiállítás Műcsarnokb Any örömö Tany temet pasztell 1912-b gyűjtemény kiállítá vo fől grafik munkáib néhá csendél olajfestményébő 1904-b Nemze Szal grafik kiállítás díj nyer 190 milán kiállítás díszoklevele 192 ped Műcsarnokb kitünte elismerés Szám rézkar kőraj v Szépművésze Múzeumb

10414.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba E

SZÓCI Bar Er fe grafik sz Székesfehérvá 18 Tanulmány Iparművész iskolá végez azu München folytat Fő graf ir vonzó pasztelljeiv vízfestményeiv kőrajzaiv rézkarcai ex-libriszei szere Műcsar kiállítása Táncos Jú kép münch Secession kiállítot id szoln művésztele dolgozo idő v mun vol látha szoln fes 1927/ jubilá kiállítá Műcsarnok An öröm Tan teme pasztel 1912- gyűjtemén kiállít v fő grafi munkái néh csendé olajfestményéb 1904- Nemz Sza grafi kiállítá dí nye 19 milá kiállítá díszoklevel 19 pe Műcsarnok kitünt elismeré Szá rézka kőra Szépművész Múzeum

10414

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC Ba E f grafi s Székesfehérv 1 Tanulmán Iparművés iskol vége az Münche folyta F gra i vonz pasztelljei vízfestményei kőrajzai rézkarca ex-librisze szer Műcsa kiállítás Tánco J ké münc Secessio kiállíto i szol művésztel dolgoz id mu vo láth szol fe 1927 jubil kiállít Műcsarno A örö Ta tem paszte 1912 gyűjtemé kiállí f graf munká né csend olajfestményé 1904 Nem Sz graf kiállít d ny 1 mil kiállít díszokleve 1 p Műcsarno kitün elismer Sz rézk kőr Szépművés Múzeu

1041SZEMÉL

SZÓ B graf Székesfehér Tanulmá Iparművé isko vég a Münch folyt gr von pasztellje vízfestménye kőrajza rézkarc ex-librisz sze Műcs kiállítá Tánc k mün Secessi kiállít szo művészte dolgo i m v lát szo f 192 jubi kiállí Műcsarn ör T te paszt 191 gyűjtem kiáll gra munk n csen olajfestmény 190 Ne S gra kiállí n mi kiállí díszoklev Műcsarn kitü elisme S réz kő Szépművé Múze