10416.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Mór

SZÓCIKK: B. Mór, nyelvész, tanár, szül. Verbón 1873 aug. 21. A budapesti rabbiszemináriumot és az egyetemet végezte s miután bölcsészetdoktorátust és középiskolai tanári oklevelet nyert, Losoncon lett gimnáziumi tanár. Lapokba és folyóiratokba írt tanulmányain kívül önállóan megjelent művei: De dialogo Taciti qui «De Oratoribus» inscribitur (1898); Platen szatirikus drámái (1903); Platen mint drámaköltő (1906); Néhány szó a középiskolai fegyelemről (1906); Sémi eredetű német szavak (1907); Nálunk használatos idegen szavak etimológiája (1909); Népetimologia (1909); A német tolvajnyelv héber jargon-elemei (1912); Bibliai kifejezések és közmondások (1913). Ezenkívül kiadta, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Goethe Egmont-ját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 416. címszó a lexikon => 92. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10416.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Mór

SZÓCIKK: B. Mór, nyelvész, tanár, szül. Verbón 1873 aug. 21. A budapesti rabbiszemináriumot és az egyetemet végezte s miután bölcsészetdoktorátust és középiskolai tanári oklevelet nyert, Losoncon lett gimnáziumi tanár. Lapokba és folyóiratokba írt tanulmányain kívül önállóan megjelent művei: De dialogo Taciti qui De Oratoribus inscribitur 1898 ; Platen szatirikus drámái 1903 ; Platen mint drámaköltő 1906 ; Néhány szó a középiskolai fegyelemről 1906 ; Sémi eredetű német szavak 1907 ; Nálunk használatos idegen szavak etimológiája 1909 ; Népetimologia 1909 ; A német tolvajnyelv héber jargon-elemei 1912 ; Bibliai kifejezések és közmondások 1913 . Ezenkívül kiadta, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Goethe Egmont-ját.

10416.ht

CÍMSZÓ Bart

SZEMÉLYNÉV Bart Mó

SZÓCIKK B Mór nyelvész tanár szül Verbó 187 aug 21 budapest rabbiszemináriumo é a egyeteme végezt miutá bölcsészetdoktorátus é középiskola tanár oklevele nyert Losonco let gimnázium tanár Lapokb é folyóiratokb ír tanulmányai kívü önállóa megjelen művei D dialog Tacit qu D Oratoribu inscribitu 189 Plate szatiriku drámá 190 Plate min drámakölt 190 Néhán sz középiskola fegyelemrő 190 Sém eredet néme szava 190 Nálun használato idege szava etimológiáj 190 Népetimologi 190 néme tolvajnyel hébe jargon-eleme 191 Biblia kifejezése é közmondáso 191 Ezenkívü kiadta jegyzetekke é magyarázatokka ellátt Goeth Egmont-ját

10416.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar M

SZÓCIK Mó nyelvés taná szü Verb 18 au 2 budapes rabbiszeminárium egyetem végez miut bölcsészetdoktorátu középiskol taná oklevel nyer Losonc le gimnáziu taná Lapok folyóiratok í tanulmánya kív önálló megjele műve dialo Taci q Oratorib inscribit 18 Plat szatirik drám 19 Plat mi drámaköl 19 Néhá s középiskol fegyelemr 19 Sé erede ném szav 19 Nálu használat ideg szav etimológiá 19 Népetimolog 19 ném tolvajnye héb jargon-elem 19 Bibli kifejezés közmondás 19 Ezenkív kiadt jegyzetekk magyarázatokk ellát Goet Egmont-já

10416.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba

SZÓCI M nyelvé tan sz Ver 1 a budape rabbiszemináriu egyete vége miu bölcsészetdoktorát középisko tan okleve nye Loson l gimnázi tan Lapo folyóirato tanulmány kí önáll megjel műv dial Tac Oratori inscribi 1 Pla szatiri drá 1 Pla m drámakö 1 Néh középisko fegyelem 1 S ered né sza 1 Nál használa ide sza etimológi 1 Népetimolo 1 né tolvajny hé jargon-ele 1 Bibl kifejezé közmondá 1 Ezenkí kiad jegyzetek magyarázatok ellá Goe Egmont-j

10416

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC nyelv ta s Ve budap rabbiszeminári egyet vég mi bölcsészetdoktorá középisk ta oklev ny Loso gimnáz ta Lap folyóirat tanulmán k önál megje mű dia Ta Orator inscrib Pl szatir dr Pl drámak Né középisk fegyele ere n sz Ná használ id sz etimológ Népetimol n tolvajn h jargon-el Bib kifejez közmond Ezenk kia jegyzete magyarázato ell Go Egmont-

1041SZEMÉL

SZÓ nyel t V buda rabbiszeminár egye vé m bölcsészetdoktor középis t okle n Los gimná t La folyóira tanulmá öná megj m di T Orato inscri P szati d P dráma N középis fegyel er s N haszná i s etimoló Népetimo tolvaj jargon-e Bi kifeje közmon Ezen ki jegyzet magyarázat el G Egmont