10417.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Ödön

SZÓCIKK: 3. B. Ödön*, politikus, szül. Széplakon 1852., megh. Budapesten 1925. Jogi tanulmányait az eperjesi jogakadémián és a budapesti egyetemen végezte. Miután ügyvédi oklevelet szerzett, Beregszászon folytatott ügyvédi gyakorlatot. Rövid idő alatt vezérszerepre tett szert Bereg vm. társadalmi és gazdasági életében. A beregvármegyei takarékpénztár és a tiszaújlaki gazdasági bank alapítója volt. Több feltűnést keltő cikkel fölhívta a kormány figyelmét a rutének fölsegítésének szükséges voltára. A kormány segítőakciója részben az ő indítványait valósította meg. 1896-ban a bereg vm.-i felvidéki kerület függetlenségi programmal országgyűlési képviselőnek választotta. 1910-ig ezt a kerületet, majd a nagyszőllősi kerületet képviselte a parlamentben, ahol értékes fölszólalásaival hozzájárult sok jogi és közgazdasági kérdés tisztázásához. Egyidőben buzgó tevékenységet fejtett ki a Bereg vm.-i zsidóság társadalmi és kulturális színvonalának emelése és fejlesztése érdekében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 417. címszó a lexikon => 92. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10417.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Ödön

SZÓCIKK: 3. B. Ödön*, politikus, szül. Széplakon 1852., megh. Budapesten 1925. Jogi tanulmányait az eperjesi jogakadémián és a budapesti egyetemen végezte. Miután ügyvédi oklevelet szerzett, Beregszászon folytatott ügyvédi gyakorlatot. Rövid idő alatt vezérszerepre tett szert Bereg vm. társadalmi és gazdasági életében. A beregvármegyei takarékpénztár és a tiszaújlaki gazdasági bank alapítója volt. Több feltűnést keltő cikkel fölhívta a kormány figyelmét a rutének fölsegítésének szükséges voltára. A kormány segítőakciója részben az ő indítványait valósította meg. 1896-ban a bereg vm.-i felvidéki kerület függetlenségi programmal országgyűlési képviselőnek választotta. 1910-ig ezt a kerületet, majd a nagyszőllősi kerületet képviselte a parlamentben, ahol értékes fölszólalásaival hozzájárult sok jogi és közgazdasági kérdés tisztázásához. Egyidőben buzgó tevékenységet fejtett ki a Bereg vm.-i zsidóság társadalmi és kulturális színvonalának emelése és fejlesztése érdekében.

10417.ht

CÍMSZÓ Bart

SZEMÉLYNÉV Bart Ödö

SZÓCIKK 3 B Ödön* politikus szül Széplako 1852. megh Budapeste 1925 Jog tanulmányai a eperjes jogakadémiá é budapest egyeteme végezte Miutá ügyvéd oklevele szerzett Beregszászo folytatot ügyvéd gyakorlatot Rövi id alat vezérszerepr tet szer Bere vm társadalm é gazdaság életében beregvármegye takarékpénztá é tiszaújlak gazdaság ban alapítój volt Töb feltűnés kelt cikke fölhívt kormán figyelmé ruténe fölsegítéséne szüksége voltára kormán segítőakciój részbe a indítványai valósított meg 1896-ba bere vm.- felvidék kerüle függetlenség programma országgyűlés képviselőne választotta 1910-i ez kerületet maj nagyszőllős kerülete képviselt parlamentben aho értéke fölszólalásaiva hozzájárul so jog é közgazdaság kérdé tisztázásához Egyidőbe buzg tevékenysége fejtet k Bere vm.- zsidósá társadalm é kulturáli színvonalána emelés é fejlesztés érdekében

10417.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Öd

SZÓCIK Ödön politiku szü Széplak 1852 meg Budapest 192 Jo tanulmánya eperje jogakadémi budapes egyetem végezt Miut ügyvé oklevel szerzet Beregszász folytato ügyvé gyakorlato Röv i ala vezérszerep te sze Ber v társadal gazdasá életébe beregvármegy takarékpénzt tiszaújla gazdasá ba alapító vol Tö feltűné kel cikk fölhív kormá figyelm rutén fölsegítésén szükség voltár kormá segítőakció részb indítványa valósítot me 1896-b ber vm. felvidé kerül függetlensé programm országgyűlé képviselőn választott 1910- e kerülete ma nagyszőllő kerület képvisel parlamentbe ah érték fölszólalásaiv hozzájáru s jo közgazdasá kérd tisztázásáho Egyidőb buz tevékenység fejte Ber vm. zsidós társadal kulturál színvonalán emelé fejleszté érdekébe

10417.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Ö

SZÓCI Ödö politik sz Szépla 185 me Budapes 19 J tanulmány eperj jogakadém budape egyete végez Miu ügyv okleve szerze Beregszás folytat ügyv gyakorlat Rö al vezérszere t sz Be társada gazdas életéb beregvármeg takarékpénz tiszaújl gazdas b alapít vo T feltűn ke cik fölhí korm figyel ruté fölsegítésé szüksé voltá korm segítőakci rész indítvány valósíto m 1896- be vm felvid kerü függetlens program országgyűl képviselő választot 1910 kerület m nagyszőll kerüle képvise parlamentb a érté fölszólalásai hozzájár j közgazdas kér tisztázásáh Egyidő bu tevékenysé fejt Be vm zsidó társada kulturá színvonalá emel fejleszt érdekéb

10417

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC Öd politi s Szépl 18 m Budape 1 tanulmán eper jogakadé budap egyet vége Mi ügy oklev szerz Beregszá folyta ügy gyakorla R a vezérszer s B társad gazda életé beregvárme takarékpén tiszaúj gazda alapí v feltű k ci fölh kor figye rut fölsegítés szüks volt kor segítőakc rés indítván valósít 1896 b v felvi ker független progra országgyű képvisel választo 191 kerüle nagyszől kerül képvis parlament ért fölszólalása hozzájá közgazda ké tisztázásá Egyid b tevékenys fej B v zsid társad kultur színvonal eme fejlesz érdeké

1041SZEMÉL

SZÓ Ö polit Szép 1 Budap tanulmá epe jogakad buda egye vég M üg okle szer Beregsz folyt üg gyakorl vezérsze társa gazd élet beregvárm takarékpé tiszaú gazd alap felt c föl ko figy ru fölsegíté szük vol ko segítőak ré indítvá valósí 189 felv ke függetle progr országgy képvise választ 19 kerül nagysző kerü képvi parlamen ér fölszólalás hozzáj közgazd k tisztázás Egyi tevékeny fe zsi társa kultu színvona em fejles érdek