10419.htm

CÍMSZÓ: Bártfa

SZÓCIKK: Bártfa (Bardiov Cs.-Szl.), nagyk, ez előtt rend. tanácsú város sz. kir. város címmel Sáros vm.-ben 6102 szlovák, német és magyar lak. A zsidó hitközséget 1808-ban a «Babe Rechel»-től származó Lőwy-Friedmann és Rosenwasser családok alapították. Első rabbijai Friedmann Márkus és Ornstein A. Ch. Kevés történelmi emléke között első nagy zsinagógájának felépítése a legkiemelkedőbb, mert azt a híres nagykállói caddik szentelte fel. Alapításának évében, 1808. alakult meg a Chevra Kadisa is. A hitközség kezdettől fogva a hagyományos hitélet megerősítésére törekedett, még pedig sikeresen, mert mai orthodox iránya is az örökölt konzervatív szellemben gyökerezik. Keretében azért is inkább a vallás szolgálatában álló intézmények fejlődtek ki. Jesivát alapított, amely ma Ungár rabbi vezetése alatt áll. A talmudikus tudományok terjesztésére megalakította a Chevró-Misnájoszt és a Bész-hamidrast, amelyek imaházul is szolgálnak. A vallásos szellem ápolására szolgál még Halberstamm Sámuel rabbi, Waldmann rabbi és a Bikur Cholim egylet imaháza. Legnevezetesebb intézménye a Chevró Kinjon Szefórim, amelynek könyvtára több ezerre rúgó értékes könyvet tartalmaz. A hitközség, amelyhez Mokroluha Klusov, Hertnek, Rychwald és Novaves is tartozik, 500 családban 2500 lelket számlál és hitéleti célokra 1927-28. 220,000 ?k-t fordított. Vezetősége: Halberstamm Ch. N. főrabbi, Teitelbaum Izsák alrabbi, Herzig Sámuel elnök, Horowitz Ch. M. alelnök, Müller Peszach pénztárnok, Löwy Rudolf ellenőr, Grüngott Sámuel titkár. A Chevra Kadisa vezetősége: Halberstamm Kasiel, Ungár József, Neugröschl Mózes, Busstein L., Fränkel L. A nőegylet elnöke Zelmanovits Etel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 419. címszó a lexikon => 92. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10419.htm

CÍMSZÓ: Bártfa

SZÓCIKK: Bártfa Bardiov Cs.-Szl. , nagyk, ez előtt rend. tanácsú város sz. kir. város címmel Sáros vm.-ben 6102 szlovák, német és magyar lak. A zsidó hitközséget 1808-ban a Babe Rechel -től származó Lőwy-Friedmann és Rosenwasser családok alapították. Első rabbijai Friedmann Márkus és Ornstein A. Ch. Kevés történelmi emléke között első nagy zsinagógájának felépítése a legkiemelkedőbb, mert azt a híres nagykállói caddik szentelte fel. Alapításának évében, 1808. alakult meg a Chevra Kadisa is. A hitközség kezdettől fogva a hagyományos hitélet megerősítésére törekedett, még pedig sikeresen, mert mai orthodox iránya is az örökölt konzervatív szellemben gyökerezik. Keretében azért is inkább a vallás szolgálatában álló intézmények fejlődtek ki. Jesivát alapított, amely ma Ungár rabbi vezetése alatt áll. A talmudikus tudományok terjesztésére megalakította a Chevró-Misnájoszt és a Bész-hamidrast, amelyek imaházul is szolgálnak. A vallásos szellem ápolására szolgál még Halberstamm Sámuel rabbi, Waldmann rabbi és a Bikur Cholim egylet imaháza. Legnevezetesebb intézménye a Chevró Kinjon Szefórim, amelynek könyvtára több ezerre rúgó értékes könyvet tartalmaz. A hitközség, amelyhez Mokroluha Klusov, Hertnek, Rychwald és Novaves is tartozik, 500 családban 2500 lelket számlál és hitéleti célokra 1927-28. 220,000 ?k-t fordított. Vezetősége: Halberstamm Ch. N. főrabbi, Teitelbaum Izsák alrabbi, Herzig Sámuel elnök, Horowitz Ch. M. alelnök, Müller Peszach pénztárnok, Löwy Rudolf ellenőr, Grüngott Sámuel titkár. A Chevra Kadisa vezetősége: Halberstamm Kasiel, Ungár József, Neugröschl Mózes, Busstein L., Fränkel L. A nőegylet elnöke Zelmanovits Etel.

10419.ht

CÍMSZÓ Bártf

SZÓCIKK Bártf Bardio Cs.-Szl nagyk e előt rend tanács váro sz kir váro címme Sáro vm.-be 610 szlovák néme é magya lak zsid hitközsége 1808-ba Bab Reche -tő származ Lőwy-Friedman é Rosenwasse családo alapították Els rabbija Friedman Márku é Ornstei A Ch Kevé történelm emlék közöt els nag zsinagógájána felépítés legkiemelkedőbb mer az híre nagykálló caddi szentelt fel Alapításána évében 1808 alakul me Chevr Kadis is hitközsé kezdettő fogv hagyományo hitéle megerősítésér törekedett mé pedi sikeresen mer ma orthodo irány i a örököl konzervatí szellembe gyökerezik Keretébe azér i inkáb vallá szolgálatába áll intézménye fejlődte ki Jesivá alapított amel m Ungá rabb vezetés alat áll talmudiku tudományo terjesztésér megalakított Chevró-Misnájosz é Bész-hamidrast amelye imaházu i szolgálnak valláso szelle ápolásár szolgá mé Halberstam Sámue rabbi Waldman rabb é Biku Choli egyle imaháza Legnevezeteseb intézmény Chevr Kinjo Szefórim amelyne könyvtár töb ezerr rúg értéke könyve tartalmaz hitközség amelyhe Mokroluh Klusov Hertnek Rychwal é Novave i tartozik 50 családba 250 lelke számlá é hitélet célokr 1927-28 220,00 ?k- fordított Vezetősége Halberstam Ch N főrabbi Teitelbau Izsá alrabbi Herzi Sámue elnök Horowit Ch M alelnök Mülle Peszac pénztárnok Löw Rudol ellenőr Grüngot Sámue titkár Chevr Kadis vezetősége Halberstam Kasiel Ungá József Neugrösch Mózes Busstei L. Fränke L nőegyle elnök Zelmanovit Etel

10419.h

CÍMSZ Bárt

SZÓCIK Bárt Bardi Cs.-Sz nagy elő ren tanác vár s ki vár címm Sár vm.-b 61 szlová ném magy la zsi hitközség 1808-b Ba Rech -t szárma Lőwy-Friedma Rosenwass család alapítottá El rabbij Friedma Márk Ornste C Kev történel emlé közö el na zsinagógáján felépíté legkiemelkedőb me a hír nagykáll cadd szentel fe Alapításán évébe 180 alaku m Chev Kadi i hitközs kezdett fog hagyomány hitél megerősítésé törekedet m ped sikerese me m orthod irán örökö konzervat szellemb gyökerezi Keretéb azé inká vall szolgálatáb ál intézmény fejlődt k Jesiv alapítot ame Ung rab vezeté ala ál talmudik tudomány terjesztésé megalakítot Chevró-Misnájos Bész-hamidras amely imaház szolgálna vallás szell ápolásá szolg m Halbersta Sámu rabb Waldma rab Bik Chol egyl imaház Legnevezetese intézmén Chev Kinj Szefóri amelyn könyvtá tö ezer rú érték könyv tartalma hitközsé amelyh Mokrolu Kluso Hertne Rychwa Novav tartozi 5 családb 25 lelk száml hitéle célok 1927-2 220,0 ?k fordítot Vezetőség Halbersta C főrabb Teitelba Izs alrabb Herz Sámu elnö Horowi C alelnö Müll Pesza pénztárno Lö Rudo ellenő Grüngo Sámu titká Chev Kadi vezetőség Halbersta Kasie Ung Józse Neugrösc Móze Busste L Fränk nőegyl elnö Zelmanovi Ete

10419.

CÍMS Bár

SZÓCI Bár Bard Cs.-S nag el re taná vá k vá cím Sá vm.- 6 szlov né mag l zs hitközsé 1808- B Rec - szárm Lőwy-Friedm Rosenwas csalá alapított E rabbi Friedm Már Ornst Ke történe eml köz e n zsinagógájá felépít legkiemelkedő m hí nagykál cad szente f Alapításá évéb 18 alak Che Kad hitköz kezdet fo hagyomán hité megerősítés törekede pe sikeres m ortho irá örök konzerva szellem gyökerez Kereté az ink val szolgálatá á intézmén fejlőd Jesi alapíto am Un ra vezet al á talmudi tudomán terjesztés megalakíto Chevró-Misnájo Bész-hamidra amel imahá szolgáln vallá szel ápolás szol Halberst Sám rab Waldm ra Bi Cho egy imahá Legnevezetes intézmé Che Kin Szefór amely könyvt t eze r érté köny tartalm hitközs amely Mokrol Klus Hertn Rychw Nova tartoz család 2 lel szám hitél célo 1927- 220, ? fordíto Vezetősé Halberst főrab Teitelb Iz alrab Her Sám eln Horow aleln Mül Pesz pénztárn L Rud ellen Grüng Sám titk Che Kad vezetősé Halberst Kasi Un Józs Neugrös Móz Busst Frän nőegy eln Zelmanov Et

10419

CÍM Bá

SZÓC Bá Bar Cs.- na e r tan v v cí S vm. szlo n ma z hitközs 1808 Re szár Lőwy-Fried Rosenwa csal alapítot rabb Fried Má Orns K történ em kö zsinagógáj felépí legkiemelked h nagyká ca szent Alapítás évé 1 ala Ch Ka hitkö kezde f hagyomá hit megerősíté töreked p sikere orth ir örö konzerv szelle gyökere Keret a in va szolgálat intézmé fejlő Jes alapít a U r veze a talmud tudomá terjeszté megalakít Chevró-Misnáj Bész-hamidr ame imah szolgál vall sze ápolá szo Halbers Sá ra Wald r B Ch eg imah Legnevezete intézm Ch Ki Szefó amel könyv ez ért kön tartal hitköz amel Mokro Klu Hert Rych Nov tarto csalá le szá hité cél 1927 220 fordít Vezetős Halbers főra Teitel I alra He Sá el Horo alel Mü Pes pénztár Ru elle Grün Sá tit Ch Ka vezetős Halbers Kas U Józ Neugrö Mó Buss Frä nőeg el Zelmano E

1041

CÍ B

SZÓ B Ba Cs. n ta c vm szl m hitköz 180 R szá Lőwy-Frie Rosenw csa alapíto rab Frie M Orn törté e k zsinagógá felép legkiemelke nagyk c szen Alapítá év al C K hitk kezd hagyom hi megerősít töreke siker ort i ör konzer szell gyöker Kere i v szolgála intézm fejl Je alapí vez talmu tudom terjeszt megalakí Chevró-Misná Bész-hamid am ima szolgá val sz ápol sz Halber S r Wal C e ima Legnevezet intéz C K Szef ame köny e ér kö tarta hitkö ame Mokr Kl Her Ryc No tart csal l sz hit cé 192 22 fordí Vezető Halber főr Teite alr H S e Hor ale M Pe pénztá R ell Grü S ti C K vezető Halber Ka Jó Neugr M Bus Fr nőe e Zelman