10422.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Árpád

SZÓCIKK: Basch, 1. Árpád*, festő és grafikus, szül. Budapesten 1873. Művészeti tanulmányait Budapesten Karlovszky Bertalannál és Münchenben Hollósynál kezdte, azután Párisban folytatta. 1896 óta a «Magyar Géniusz» képes folyóiratot szerkesztette. Legkiválóbbak kisméretű, finom tájképei, életképei, melyeken kívül arcképeket (IV. Károly király, Zita királyné, Szurmay Sándor altábornagy) is festett. Már 16 éves korában állított ki a Műcsarnokban, amelynek a háborúig állandó kiállítója volt. 1925-ben pedig a Nemzeti Szalonban rendezett régebbi és újabb olajfestményeiből és rajzaiból nagy gyűjteményes kiállítást. Kezdetben miniatűr-festményeket festett (Sakkozó algiriek, Ha értem jönne egy királyfi). A millenium évében dekoratív munkáival voltak nagyobb sikerei. Plakátjai úttörők voltak. Háborús képeiért 1917. a Ferenc József-rendet kapta. 1896-ban bronzérmet, Londonban pedig ezüst- és aranyérmet nyert. Több olajfestménye van az állam tulajdonában: Dalmáciái tájképek, Máriánál c életkép.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 422. címszó a lexikon => 92. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10422.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Árpád

SZÓCIKK: Basch, 1. Árpád*, festő és grafikus, szül. Budapesten 1873. Művészeti tanulmányait Budapesten Karlovszky Bertalannál és Münchenben Hollósynál kezdte, azután Párisban folytatta. 1896 óta a Magyar Géniusz képes folyóiratot szerkesztette. Legkiválóbbak kisméretű, finom tájképei, életképei, melyeken kívül arcképeket IV. Károly király, Zita királyné, Szurmay Sándor altábornagy is festett. Már 16 éves korában állított ki a Műcsarnokban, amelynek a háborúig állandó kiállítója volt. 1925-ben pedig a Nemzeti Szalonban rendezett régebbi és újabb olajfestményeiből és rajzaiból nagy gyűjteményes kiállítást. Kezdetben miniatűr-festményeket festett Sakkozó algiriek, Ha értem jönne egy királyfi . A millenium évében dekoratív munkáival voltak nagyobb sikerei. Plakátjai úttörők voltak. Háborús képeiért 1917. a Ferenc József-rendet kapta. 1896-ban bronzérmet, Londonban pedig ezüst- és aranyérmet nyert. Több olajfestménye van az állam tulajdonában: Dalmáciái tájképek, Máriánál c életkép.

10422.ht

CÍMSZÓ Basc

SZEMÉLYNÉV Basc Árpá

SZÓCIKK Basch 1 Árpád* fest é grafikus szül Budapeste 1873 Művészet tanulmányai Budapeste Karlovszk Bertalanná é Münchenbe Hollósyná kezdte azutá Párisba folytatta 189 ót Magya Génius képe folyóirato szerkesztette Legkiválóbba kisméretű fino tájképei életképei melyeke kívü arcképeke IV Károl király Zit királyné Szurma Sándo altábornag i festett Má 1 éve korába állítot k Műcsarnokban amelyne háborúi álland kiállítój volt 1925-be pedi Nemzet Szalonba rendezet régebb é újab olajfestményeibő é rajzaibó nag gyűjteménye kiállítást Kezdetbe miniatűr-festményeke festet Sakkoz algiriek H érte jönn eg királyf milleniu évébe dekoratí munkáiva volta nagyob sikerei Plakátja úttörő voltak Háború képeiér 1917 Feren József-rende kapta 1896-ba bronzérmet Londonba pedi ezüst é aranyérme nyert Töb olajfestmény va a álla tulajdonában Dalmáciá tájképek Máriáná életkép

10422.h

CÍMSZ Bas

SZEMÉLYNÉ Bas Árp

SZÓCIK Basc Árpád fes grafiku szü Budapest 187 Művésze tanulmánya Budapest Karlovsz Bertalann Münchenb Hollósyn kezdt azut Párisb folytatt 18 ó Magy Géniu kép folyóirat szerkesztett Legkiválóbb kisméret fin tájképe életképe melyek kív arcképek I Káro királ Zi királyn Szurm Sánd altáborna festet M év koráb állíto Műcsarnokba amelyn háború állan kiállító vol 1925-b ped Nemze Szalonb rendeze régeb úja olajfestményeib rajzaib na gyűjtemény kiállítás Kezdetb miniatűr-festmények feste Sakko algirie ért jön e király milleni évéb dekorat munkáiv volt nagyo sikere Plakátj úttör volta Hábor képeié 191 Fere József-rend kapt 1896-b bronzérme Londonb ped ezüs aranyérm nyer Tö olajfestmén v áll tulajdonába Dalmáci tájképe Márián életké

10422.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Ár

SZÓCI Bas Árpá fe grafik sz Budapes 18 Művész tanulmány Budapes Karlovs Bertalan München Hollósy kezd azu Páris folytat 1 Mag Géni ké folyóira szerkesztet Legkiválób kismére fi tájkép életkép melye kí arcképe Kár kirá Z király Szur Sán altáborn feste é korá állít Műcsarnokb amely hábor álla kiállít vo 1925- pe Nemz Szalon rendez rége új olajfestményei rajzai n gyűjtemén kiállítá Kezdet miniatűr-festménye fest Sakk algiri ér jö királ millen évé dekora munkái vol nagy siker Plakát úttö volt Hábo képei 19 Fer József-ren kap 1896- bronzérm London pe ezü aranyér nye T olajfestmé ál tulajdonáb Dalmác tájkép Máriá életk

10422

CÍM B

SZEMÉLY B Á

SZÓC Ba Árp f grafi s Budape 1 Művés tanulmán Budape Karlov Bertala Münche Hollós kez az Pári folyta Ma Gén k folyóir szerkeszte Legkiváló kismér f tájké életké mely k arckép Ká kir királ Szu Sá altábor fest kor állí Műcsarnok amel hábo áll kiállí v 1925 p Nem Szalo rende rég ú olajfestménye rajza gyűjtemé kiállít Kezde miniatűr-festmény fes Sak algir é j kirá mille év dekor munká vo nag sike Plaká útt vol Háb képe 1 Fe József-re ka 1896 bronzér Londo p ez aranyé ny olajfestm á tulajdoná Dalmá tájké Mári élet

1042SZEMÉL

SZÓ B Ár graf Budap Művé tanulmá Budap Karlo Bertal Münch Holló ke a Pár folyt M Gé folyói szerkeszt Legkivál kismé tájk életk mel arcké K ki kirá Sz S altábo fes ko áll Műcsarno ame háb ál kiáll 192 Ne Szal rend ré olajfestmény rajz gyűjtem kiállí Kezd miniatűr-festmén fe Sa algi kir mill é deko munk v na sik Plak út vo Há kép F József-r k 189 bronzé Lond e arany n olajfest tulajdon Dalm tájk Már éle