10424.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, újságíró, az Illustrierter Wiener Extrablatt szerkesztője, szül. Budapesten 1852. dec. 12., megh. Bécsben. Iskoláit Bécsben végezte. Még gyermekkorában került az osztrák fővárosba. Jogot tanult, majd a Wiener Landes- und Handels-Gerichte-nél működött. Itt töltött életéről és érdekes élményeiről a Neues Wiener Tagblattban írt cikksorozatot. Aus der Mappe eines alten Rechtspraktikanten címmel. Később végleg az újságírás felé fordult. 1878-1881-ig törvényszéki és városházi tudósítója volt a Constitutionelles Vorstadtzeitung-nak. 1881-ben az Illustriertes Wiener Extrablatt szerkesztője. Egyúttal az Interessante Blatt vezetője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 424. címszó a lexikon => 93. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10424.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, újságíró, az Illustrierter Wiener Extrablatt szerkesztője, szül. Budapesten 1852. dec. 12., megh. Bécsben. Iskoláit Bécsben végezte. Még gyermekkorában került az osztrák fővárosba. Jogot tanult, majd a Wiener Landes- und Handels-Gerichte-nél működött. Itt töltött életéről és érdekes élményeiről a Neues Wiener Tagblattban írt cikksorozatot. Aus der Mappe eines alten Rechtspraktikanten címmel. Később végleg az újságírás felé fordult. 1878-1881-ig törvényszéki és városházi tudósítója volt a Constitutionelles Vorstadtzeitung-nak. 1881-ben az Illustriertes Wiener Extrablatt szerkesztője. Egyúttal az Interessante Blatt vezetője volt.

10424.ht

CÍMSZÓ Basc

SZEMÉLYNÉV Basc Lajo

SZÓCIKK B Lajos újságíró a Illustrierte Wiene Extrablat szerkesztője szül Budapeste 1852 dec 12. megh Bécsben Iskolái Bécsbe végezte Mé gyermekkorába kerül a osztrá fővárosba Jogo tanult maj Wiene Landes un Handels-Gerichte-né működött It töltöt életérő é érdeke élményeirő Neue Wiene Tagblattba ír cikksorozatot Au de Mapp eine alte Rechtspraktikante címmel Későb végle a újságírá fel fordult 1878-1881-i törvényszék é városház tudósítój vol Constitutionelle Vorstadtzeitung-nak 1881-be a Illustrierte Wiene Extrablat szerkesztője Egyútta a Interessant Blat vezetőj volt

10424.h

CÍMSZ Bas

SZEMÉLYNÉ Bas Laj

SZÓCIK Lajo újságír Illustriert Wien Extrabla szerkesztőj szü Budapest 185 de 12 meg Bécsbe Iskolá Bécsb végezt M gyermekkoráb kerü osztr fővárosb Jog tanul ma Wien Lande u Handels-Gerichte-n működöt I töltö életér érdek élményeir Neu Wien Tagblattb í cikksorozato A d Map ein alt Rechtspraktikant címme Késő végl újságír fe fordul 1878-1881- törvényszé városhá tudósító vo Constitutionell Vorstadtzeitung-na 1881-b Illustriert Wien Extrabla szerkesztőj Egyútt Interessan Bla vezető vol

10424.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba La

SZÓCI Laj újságí Illustrier Wie Extrabl szerkesztő sz Budapes 18 d 1 me Bécsb Iskol Bécs végez gyermekkorá ker oszt főváros Jo tanu m Wie Land Handels-Gerichte- működö tölt életé érde élményei Ne Wie Tagblatt cikksorozat Ma ei al Rechtspraktikan címm Kés vég újságí f fordu 1878-1881 törvénysz városh tudósít v Constitutionel Vorstadtzeitung-n 1881- Illustrier Wie Extrabl szerkesztő Egyút Interessa Bl vezet vo

10424

CÍM B

SZEMÉLY B L

SZÓC La újság Illustrie Wi Extrab szerkeszt s Budape 1 m Bécs Isko Béc vége gyermekkor ke osz főváro J tan Wi Lan Handels-Gerichte működ töl élet érd élménye N Wi Tagblat cikksoroza M e a Rechtspraktika cím Ké vé újság ford 1878-188 törvénys város tudósí Constitutione Vorstadtzeitung- 1881 Illustrie Wi Extrab szerkeszt Egyú Interess B veze v

1042SZEMÉL

SZÓ L újsá Illustri W Extra szerkesz Budap Béc Isk Bé vég gyermekko k os fővár ta W La Handels-Gericht műkö tö éle ér élmény W Tagbla cikksoroz Rechtspraktik cí K v újsá for 1878-18 törvény váro tudós Constitution Vorstadtzeitung 188 Illustri W Extra szerkesz Egy Interes vez