10426.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Victor Gillaume

SZÓCIKK: B. Viktor, a Sorbonne tanára, szül. Budapesten 1868 aug. 18. Fiatal korában Párisba ment és a Sorbonneon tanult modern irodalmakat és filozófiát, amely szakokból 1885. Nancyban, 1887. Reimesben lett egyetemi tanár, éppen abban az időben, amikor a haditörvényszék Dreyfus perét tárgyalta. B., mint zsidó és radikális politikus egyaránt tisztességgel állta meg a helyét az ellene indított hajszában. Később a Sorbonne rendes tanára lett. Emellett alelnöke az Emberi Jogok Ligájának s vezetőségi tagja a felekezeti intézményeknek, úgy az Alliance Israelitenek, mint a francia zsidók központi consistoriumának. Gyermekei kikeresztelkedtek. B. édes testvére Lányi Ernő zeneszerzőnek (l. o.). Tudományos munkái közül nevezetesebbek: L'Esthétigue de Kant (1896); Poétique de Schiller: La Vie intellectuelle a l’Etranger; Les origines de l’individualisme moderne.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 426. címszó a lexikon => 93. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10426.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Victor Gillaume

SZÓCIKK: B. Viktor, a Sorbonne tanára, szül. Budapesten 1868 aug. 18. Fiatal korában Párisba ment és a Sorbonneon tanult modern irodalmakat és filozófiát, amely szakokból 1885. Nancyban, 1887. Reimesben lett egyetemi tanár, éppen abban az időben, amikor a haditörvényszék Dreyfus perét tárgyalta. B., mint zsidó és radikális politikus egyaránt tisztességgel állta meg a helyét az ellene indított hajszában. Később a Sorbonne rendes tanára lett. Emellett alelnöke az Emberi Jogok Ligájának s vezetőségi tagja a felekezeti intézményeknek, úgy az Alliance Israelitenek, mint a francia zsidók központi consistoriumának. Gyermekei kikeresztelkedtek. B. édes testvére Lányi Ernő zeneszerzőnek l. o. . Tudományos munkái közül nevezetesebbek: L'Esthétigue de Kant 1896 ; Poétique de Schiller: La Vie intellectuelle a l’Etranger; Les origines de l’individualisme moderne.

10426.ht

CÍMSZÓ Basc

SZEMÉLYNÉV Basc Victo Gillaum

SZÓCIKK B Viktor Sorbonn tanára szül Budapeste 186 aug 18 Fiata korába Párisb men é Sorbonneo tanul moder irodalmaka é filozófiát amel szakokbó 1885 Nancyban 1887 Reimesbe let egyetem tanár éppe abba a időben amiko haditörvényszé Dreyfu peré tárgyalta B. min zsid é radikáli politiku egyarán tisztességge állt me helyé a ellen indítot hajszában Későb Sorbonn rende tanár lett Emellet alelnök a Ember Jogo Ligájána vezetőség tagj felekezet intézményeknek úg a Allianc Israelitenek min franci zsidó központ consistoriumának Gyermeke kikeresztelkedtek B éde testvér Lány Ern zeneszerzőne l o Tudományo munká közü nevezetesebbek L'Esthétigu d Kan 189 Poétiqu d Schiller L Vi intellectuell l’Etranger Le origine d l’individualism moderne

10426.h

CÍMSZ Bas

SZEMÉLYNÉ Bas Vict Gillau

SZÓCIK Vikto Sorbon tanár szü Budapest 18 au 1 Fiat koráb Páris me Sorbonne tanu mode irodalmak filozófiá ame szakokb 188 Nancyba 188 Reimesb le egyete taná épp abb időbe amik haditörvénysz Dreyf per tárgyalt B mi zsi radikál politik egyará tisztességg áll m hely elle indíto hajszába Késő Sorbon rend taná let Emelle alelnö Embe Jog Ligáján vezetősé tag felekeze intézményekne ú Allian Israelitene mi franc zsid közpon consistoriumána Gyermek kikeresztelkedte éd testvé Lán Er zeneszerzőn Tudomány munk köz nevezetesebbe L'Esthétig Ka 18 Poétiq Schille V intellectuel l’Etrange L origin l’individualis modern

10426.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Vic Gilla

SZÓCI Vikt Sorbo taná sz Budapes 1 a Fia korá Pári m Sorbonn tan mod irodalma filozófi am szakok 18 Nancyb 18 Reimes l egyet tan ép ab időb ami haditörvénys Drey pe tárgyal m zs radiká politi egyar tisztesség ál hel ell indít hajszáb Kés Sorbo ren tan le Emell aleln Emb Jo Ligájá vezetős ta felekez intézményekn Allia Israeliten m fran zsi közpo consistoriumán Gyerme kikeresztelkedt é testv Lá E zeneszerző Tudomán mun kö nevezetesebb L'Esthéti K 1 Poéti Schill intellectue l’Etrang origi l’individuali moder

10426

CÍM B

SZEMÉLY B Vi Gill

SZÓC Vik Sorb tan s Budape Fi kor Pár Sorbon ta mo irodalm filozóf a szako 1 Nancy 1 Reime egye ta é a idő am haditörvény Dre p tárgya z radik polit egya tisztessé á he el indí hajszá Ké Sorb re ta l Emel alel Em J Ligáj vezető t feleke intézmények Alli Israelite fra zs közp consistoriumá Gyerm kikeresztelked test L zeneszerz Tudomá mu k nevezeteseb L'Esthét Poét Schil intellectu l’Etran orig l’individual mode

1042SZEMÉL V Gil

SZÓ Vi Sor ta Budap F ko Pá Sorbo t m irodal filozó szak Nanc Reim egy t id a haditörvén Dr tárgy radi poli egy tisztess h e ind hajsz K Sor r t Eme ale E Ligá vezet felek intézménye All Israelit fr z köz consistorium Gyer kikeresztelke tes zeneszer Tudom m nevezetese L'Esthé Poé Schi intellect l’Etra ori l’individua mod