10430.htm

CÍMSZÓ: Bász kol.

SZÓCIKK: "Bász kol. (h.). A hanq leánya, általában hang, visszhang. A talmudi irodalomban sűrűn előforduló kifejezés a B. s «égi hang»-ot jelent, amely a válságba jutott emberi lélek számára az Istentől kiinduló valamely megismerést, illetve döntést közvetít. A talmudi teológia szerint prófétákat megihlető szent szellem az utolsó próféta halála után eltűnt Izraelből. Ezt a szent szellemet azután a B. pótolta. Így mikor Salamon király Mózessel akarta magát összehasonlítani (Kohelet 12. 10) a B. figyelmeztetésére állt el ettől. Ugyancsak ez a B. jövendöli meg Dávid királynak, hogy országát Rechabeam és Jerobeam fel fogják osztani. A monda szerint a B. jelentkezett akkor is, mikor Jonatán ben Uziel, aki Hillel idejében élt, a prófétai könyveket le akarta fordítani arám nyelvre. Ekkor egész kiterjedésében megrázkódott a föld és fenyegetőn zendült az égi hang: «Ki az, ki titkaimat elárulja az ember fiainak?» A talmudi irodalom a B. jelentkezésének még számos fantasztikus esetéről emlékezik meg, amelyek nem közönséges fantáziáról tanúskodnak. Jabnéban a zsidóság legfőbb vallástudományi hatósága egy ilyen B.-ra hivatkozva döntötte el a Sammai és Hillel követői között dúló vitát azzal, hogy «ezek is, amazok is az élő Isten szavai, de igazodni a Hillel iskolája után kell». A közvélemény kielégítése és a tekintély iránt való gyöngéd kímélet ily módon szentesítette a maga kiegyeztető eljárását. De későbbi időkben, úgy látszik, attól féltek, hogy az ily mennyei szózatra való hivatkozás visszaélésekre vezethet, azért általánossá vált a megállapodás, hogy «nem vesznek figyelembe mennyei szózatot, de ezt csak arra az esetre alkalmazzák, ha valamelyes vélemény vagy határozat a Tóra szavaival ellenkeznék». Ez általában azonban a prófétai szellem megszűnése után annak pótlásaképp jelentkezik. B. sokszor szerepel közhangulat, közvélemény (vox populi) értelmében is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 430. címszó a lexikon => 93. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10430.htm

CÍMSZÓ: Bász kol.

SZÓCIKK: Bász kol. h. . A hanq leánya, általában hang, visszhang. A talmudi irodalomban sűrűn előforduló kifejezés a B. s égi hang -ot jelent, amely a válságba jutott emberi lélek számára az Istentől kiinduló valamely megismerést, illetve döntést közvetít. A talmudi teológia szerint prófétákat megihlető szent szellem az utolsó próféta halála után eltűnt Izraelből. Ezt a szent szellemet azután a B. pótolta. Így mikor Salamon király Mózessel akarta magát összehasonlítani Kohelet 12. 10 a B. figyelmeztetésére állt el ettől. Ugyancsak ez a B. jövendöli meg Dávid királynak, hogy országát Rechabeam és Jerobeam fel fogják osztani. A monda szerint a B. jelentkezett akkor is, mikor Jonatán ben Uziel, aki Hillel idejében élt, a prófétai könyveket le akarta fordítani arám nyelvre. Ekkor egész kiterjedésében megrázkódott a föld és fenyegetőn zendült az égi hang: Ki az, ki titkaimat elárulja az ember fiainak? A talmudi irodalom a B. jelentkezésének még számos fantasztikus esetéről emlékezik meg, amelyek nem közönséges fantáziáról tanúskodnak. Jabnéban a zsidóság legfőbb vallástudományi hatósága egy ilyen B.-ra hivatkozva döntötte el a Sammai és Hillel követői között dúló vitát azzal, hogy ezek is, amazok is az élő Isten szavai, de igazodni a Hillel iskolája után kell . A közvélemény kielégítése és a tekintély iránt való gyöngéd kímélet ily módon szentesítette a maga kiegyeztető eljárását. De későbbi időkben, úgy látszik, attól féltek, hogy az ily mennyei szózatra való hivatkozás visszaélésekre vezethet, azért általánossá vált a megállapodás, hogy nem vesznek figyelembe mennyei szózatot, de ezt csak arra az esetre alkalmazzák, ha valamelyes vélemény vagy határozat a Tóra szavaival ellenkeznék . Ez általában azonban a prófétai szellem megszűnése után annak pótlásaképp jelentkezik. B. sokszor szerepel közhangulat, közvélemény vox populi értelmében is.

10430.ht

CÍMSZÓ Bás kol

SZÓCIKK Bás kol h han leánya általába hang visszhang talmud irodalomba sűrű előfordul kifejezé B ég han -o jelent amel válságb jutot ember léle számár a Istentő kiindul valamel megismerést illetv döntés közvetít talmud teológi szerin prófétáka megihlet szen szelle a utols prófét halál utá eltűn Izraelből Ez szen szelleme azutá B pótolta Íg miko Salamo királ Mózesse akart magá összehasonlítan Kohele 12 1 B figyelmeztetésér áll e ettől Ugyancsa e B jövendöl me Dávi királynak hog országá Rechabea é Jerobea fe fogjá osztani mond szerin B jelentkezet akko is miko Jonatá be Uziel ak Hille idejébe élt próféta könyveke l akart fordítan ará nyelvre Ekko egés kiterjedésébe megrázkódot föl é fenyegető zendül a ég hang K az k titkaima elárulj a embe fiainak talmud irodalo B jelentkezéséne mé számo fantasztiku esetérő emlékezi meg amelye ne közönsége fantáziáró tanúskodnak Jabnéba zsidósá legfőb vallástudomány hatóság eg ilye B.-r hivatkozv döntött e Samma é Hille követő közöt dúl vitá azzal hog eze is amazo i a él Iste szavai d igazodn Hille iskoláj utá kel közvélemén kielégítés é tekintél irán val gyöngé kíméle il módo szentesített mag kiegyeztet eljárását D később időkben úg látszik attó féltek hog a il mennye szózatr val hivatkozá visszaélésekr vezethet azér általánoss vál megállapodás hog ne veszne figyelemb mennye szózatot d ez csa arr a esetr alkalmazzák h valamelye vélemén vag határoza Tór szavaiva ellenkezné E általába azonba próféta szelle megszűnés utá anna pótlásakép jelentkezik B sokszo szerepe közhangulat közvélemén vo popul értelmébe is

10430.h

CÍMSZ Bá ko

SZÓCIK Bá ko ha leány általáb han visszhan talmu irodalomb sűr előfordu kifejez é ha - jelen ame válság juto embe lél számá Istent kiindu valame megismerés illet dönté közvetí talmu teológ szeri próféták megihle sze szell utol prófé halá ut eltű Izraelbő E sze szellem azut pótolt Í mik Salam kirá Mózess akar mag összehasonlíta Kohel 1 figyelmeztetésé ál ettő Ugyancs jövendö m Dáv királyna ho ország Rechabe Jerobe f fogj osztan mon szeri jelentkeze akk i mik Jonat b Uzie a Hill idejéb él prófét könyvek akar fordíta ar nyelvr Ekk egé kiterjedéséb megrázkódo fö fenyeget zendü é han a titkaim elárul emb fiaina talmu irodal jelentkezésén m szám fantasztik esetér emlékez me amely n közönség fantáziár tanúskodna Jabnéb zsidós legfő vallástudomán hatósá e ily B.- hivatkoz döntöt Samm Hill követ közö dú vit azza ho ez i amaz é Ist szava igazod Hill iskolá ut ke közvélemé kielégíté tekinté irá va gyöng kímél i mód szentesítet ma kiegyezte eljárásá későb időkbe ú látszi att félte ho i menny szózat va hivatkoz visszaélések vezethe azé általános vá megállapodá ho n veszn figyelem menny szózato e cs ar eset alkalmazzá valamely vélemé va határoz Tó szavaiv ellenkezn általáb azonb prófét szell megszűné ut ann pótlásaké jelentkezi soksz szerep közhangula közvélemé v popu értelméb i

10430.

CÍMS B k

SZÓCI B k h leán általá ha visszha talm irodalom sű előford kifeje h jele am válsá jut emb lé szám Isten kiind valam megismeré ille dönt közvet talm teoló szer prófétá megihl sz szel uto próf hal u elt Izraelb sz szelle azu pótol mi Sala kir Mózes aka ma összehasonlít Kohe figyelmeztetés á ett Ugyanc jövend Dá királyn h orszá Rechab Jerob fog oszta mo szer jelentkez ak mi Jona Uzi Hil idejé é prófé könyve aka fordít a nyelv Ek eg kiterjedésé megrázkód f fenyege zend ha titkai eláru em fiain talm iroda jelentkezésé szá fantaszti eseté emléke m amel közönsé fantáziá tanúskodn Jabné zsidó legf vallástudomá hatós il B. hivatko döntö Sam Hil köve köz d vi azz h e ama Is szav igazo Hil iskol u k közvélem kielégít tekint ir v gyön kímé mó szentesíte m kiegyezt eljárás késő időkb látsz at félt h menn szóza v hivatko visszaélése vezeth az általáno v megállapod h vesz figyele menn szózat c a ese alkalmazz valamel vélem v határo T szavai ellenkez általá azon prófé szel megszűn u an pótlásak jelentkez soks szere közhangul közvélem pop értelmé

10430

CÍM

SZÓC leá által h visszh tal irodalo s előfor kifej jel a váls ju em l szá Iste kiin vala megismer ill dön közve tal teol sze prófét megih s sze ut pró ha el Izrael s szell az póto m Sal ki Móze ak m összehasonlí Koh figyelmezteté et Ugyan jöven D király orsz Recha Jero fo oszt m sze jelentke a m Jon Uz Hi idej próf könyv ak fordí nyel E e kiterjedés megrázkó fenyeg zen h titka elár e fiai tal irod jelentkezés sz fantaszt eset emlék ame közöns fantázi tanúskod Jabn zsid leg vallástudom ható i B hivatk dönt Sa Hi köv kö v az am I sza igaz Hi isko közvéle kielégí tekin i gyö kím m szentesít kiegyez eljárá kés idők láts a fél men szóz hivatk visszaélés vezet a általán megállapo ves figyel men szóza es alkalmaz valame véle határ szava ellenke által azo próf sze megszű a pótlása jelentke sok szer közhangu közvéle po értelm

1043SZÓ le álta vissz ta irodal előfo kife je vál j e sz Ist kii val megisme il dö közv ta teo sz prófé megi sz u pr h e Izrae szel a pót Sa k Móz a összehasonl Ko figyelmeztet e Ugya jöve királ ors Rech Jer f osz sz jelentk Jo U H ide pró köny a ford nye kiterjedé megrázk fenye ze titk elá fia ta iro jelentkezé s fantasz ese emlé am közön fantáz tanúsko Jab zsi le vallástudo hat hivat dön S H kö k a a sz iga H isk közvél kielég teki gy kí szentesí kiegye eljár ké idő lát fé me szó hivat visszaélé veze általá megállap ve figye me szóz e alkalma valam vél hatá szav ellenk álta az pró sz megsz pótlás jelentk so sze közhang közvél p értel