10431.htm

CÍMSZÓ: Bátaszék

SZÓCIKK: Bátaszék nagyk. Tolna vm. 7498 lak. A B.-i hitközség 1851. alakult meg. Kezdetben a paksi anyahitközség fiókhitközsége volt orthodox jelleggel, később különvált, önálló lett rabbi helyettessel az élén és a kongresszushoz csatlakozott. A hitközség első elöljárói Naschitz Adolf, Klein Károly, Hoffmann Fülöp, Wolf Salamon és Pollatsek Móritz voltak. A hitközség eleinte szépen fejlődött, tagjainak nagy része borkereskedő és ügynök volt. Mikor 1890. a filoxera elpusztította a B.-i szőlőket, akkor kezdett hanyatlani a hitközség, tagjai elszegényedtek és nagy részük elköltözött B.-ről. A hitközség 1888. két tanerős, szép iskolát épített, amelyet pár év múlva az említett gazdasági okok miatt kénytelen volt feloszlatni. Az iskolát jelenleg a község bérli. 1862-ben építette a hitközség a templomot tagjainak önkéntes adományaiból. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa, melynek Naschitz Adolf az elnöke. A hitközség 3200 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 400 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Anyakönyvi területéhez négy község tartozik. Lélekszáma 1043, családok száma 30, adót 38-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 2 munkás, 2 orvos, 6 magántisztviselő, 1 iparos és 1 magánzó, 2 közadakozásból élő. A világháborúban a hitközség 20 tagja vett részt, akik közül 1 esett el. A hitközség mai vezetősége: Stein Salamon rabbi helyettes, Lávitz József elnök, Gerő Jenő pénztárnok, Farkas Zsigmond ellenőr, Farkas Bernát és Havas Adolf a Chevra alelnöke, illetve főpénztárnoka.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 431. címszó a lexikon => 93. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10431.htm

CÍMSZÓ: Bátaszék

SZÓCIKK: Bátaszék nagyk. Tolna vm. 7498 lak. A B.-i hitközség 1851. alakult meg. Kezdetben a paksi anyahitközség fiókhitközsége volt orthodox jelleggel, később különvált, önálló lett rabbi helyettessel az élén és a kongresszushoz csatlakozott. A hitközség első elöljárói Naschitz Adolf, Klein Károly, Hoffmann Fülöp, Wolf Salamon és Pollatsek Móritz voltak. A hitközség eleinte szépen fejlődött, tagjainak nagy része borkereskedő és ügynök volt. Mikor 1890. a filoxera elpusztította a B.-i szőlőket, akkor kezdett hanyatlani a hitközség, tagjai elszegényedtek és nagy részük elköltözött B.-ről. A hitközség 1888. két tanerős, szép iskolát épített, amelyet pár év múlva az említett gazdasági okok miatt kénytelen volt feloszlatni. Az iskolát jelenleg a község bérli. 1862-ben építette a hitközség a templomot tagjainak önkéntes adományaiból. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa, melynek Naschitz Adolf az elnöke. A hitközség 3200 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 400 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Anyakönyvi területéhez négy község tartozik. Lélekszáma 1043, családok száma 30, adót 38-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 2 munkás, 2 orvos, 6 magántisztviselő, 1 iparos és 1 magánzó, 2 közadakozásból élő. A világháborúban a hitközség 20 tagja vett részt, akik közül 1 esett el. A hitközség mai vezetősége: Stein Salamon rabbi helyettes, Lávitz József elnök, Gerő Jenő pénztárnok, Farkas Zsigmond ellenőr, Farkas Bernát és Havas Adolf a Chevra alelnöke, illetve főpénztárnoka.

10431.ht

CÍMSZÓ Bátaszé

SZÓCIKK Bátaszé nagyk Toln vm 749 lak B.- hitközsé 1851 alakul meg Kezdetbe paks anyahitközsé fiókhitközség vol orthodo jelleggel későb különvált önáll let rabb helyettesse a élé é kongresszusho csatlakozott hitközsé els elöljáró Naschit Adolf Klei Károly Hoffman Fülöp Wol Salamo é Pollatse Mórit voltak hitközsé eleint szépe fejlődött tagjaina nag rész borkeresked é ügynö volt Miko 1890 filoxer elpusztított B.- szőlőket akko kezdet hanyatlan hitközség tagja elszegényedte é nag részü elköltözöt B.-ről hitközsé 1888 ké tanerős szé iskolá épített amelye pá é múlv a említet gazdaság oko miat kénytele vol feloszlatni A iskolá jelenle közsé bérli 1862-be épített hitközsé templomo tagjaina önkénte adományaiból hitközsé egyetle intézmény Chevr Kadisa melyne Naschit Adol a elnöke hitközsé 320 pengő év költségvetésse dolgozik melybő 40 pengő fordí szociáli é filantropiku célokra Anyakönyv területéhe nég közsé tartozik Lélekszám 1043 családo szám 30 adó 38-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás orvos magántisztviselő iparo é magánzó közadakozásbó élő világháborúba hitközsé 2 tagj vet részt aki közü eset el hitközsé ma vezetősége Stei Salamo rabb helyettes Lávit Józse elnök Ger Jen pénztárnok Farka Zsigmon ellenőr Farka Berná é Hava Adol Chevr alelnöke illetv főpénztárnoka

10431.h

CÍMSZ Bátasz

SZÓCIK Bátasz nagy Tol v 74 la B. hitközs 185 alaku me Kezdetb pak anyahitközs fiókhitközsé vo orthod jellegge késő különvál önál le rab helyettess él kongresszush csatlakozot hitközs el elöljár Naschi Adol Kle Károl Hoffma Fülö Wo Salam Pollats Móri volta hitközs elein szép fejlődöt tagjain na rés borkereske ügyn vol Mik 189 filoxe elpusztítot B. szőlőke akk kezde hanyatla hitközsé tagj elszegényedt na rész elköltözö B.-rő hitközs 188 k tanerő sz iskol építet amely p múl említe gazdasá ok mia kénytel vo feloszlatn iskol jelenl közs bérl 1862-b építet hitközs templom tagjain önként adományaibó hitközs egyetl intézmén Chev Kadis melyn Naschi Ado elnök hitközs 32 peng é költségvetéss dolgozi melyb 4 peng ford szociál filantropik célokr Anyaköny területéh né közs tartozi Lélekszá 104 család szá 3 ad 38- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked keresked ügyvé köztisztvisel munká orvo magántisztvisel ipar magánz közadakozásb él világháborúb hitközs tag ve rész ak köz ese e hitközs m vezetőség Ste Salam rab helyette Lávi Józs elnö Ge Je pénztárno Fark Zsigmo ellenő Fark Bern Hav Ado Chev alelnök illet főpénztárnok

10431.

CÍMS Bátas

SZÓCI Bátas nag To 7 l B hitköz 18 alak m Kezdet pa anyahitköz fiókhitközs v ortho jellegg kés különvá öná l ra helyettes é kongresszus csatlakozo hitköz e elöljá Nasch Ado Kl Káro Hoffm Fül W Sala Pollat Mór volt hitköz elei szé fejlődö tagjai n ré borkeresk ügy vo Mi 18 filox elpusztíto B szőlők ak kezd hanyatl hitközs tag elszegényed n rés elköltöz B.-r hitköz 18 taner s isko építe amel mú említ gazdas o mi kényte v feloszlat isko jelen köz bér 1862- építe hitköz templo tagjai önkén adományaib hitköz egyet intézmé Che Kadi mely Nasch Ad elnö hitköz 3 pen költségvetés dolgoz mely pen for szociá filantropi célok Anyakön területé n köz tartoz Léleksz 10 csalá sz a 38 fizetn Foglalko szeri nagykereske kereske ügyv köztisztvise munk orv magántisztvise ipa magán közadakozás é világháború hitköz ta v rés a kö es hitköz vezetősé St Sala ra helyett Láv Józ eln G J pénztárn Far Zsigm ellen Far Ber Ha Ad Che alelnö ille főpénztárno

10431

CÍM Báta

SZÓC Báta na T hitkö 1 ala Kezde p anyahitkö fiókhitköz orth jelleg ké különv ön r helyette kongresszu csatlakoz hitkö elölj Nasc Ad K Kár Hoff Fü Sal Polla Mó vol hitkö ele sz fejlőd tagja r borkeres üg v M 1 filo elpusztít szőlő a kez hanyat hitköz ta elszegénye ré elköltö B.- hitkö 1 tane isk épít ame m emlí gazda m kényt feloszla isk jele kö bé 1862 épít hitkö templ tagja önké adományai hitkö egye intézm Ch Kad mel Nasc A eln hitkö pe költségveté dolgo mel pe fo szoci filantrop célo Anyakö terület kö tarto Léleks 1 csal s 3 fizet Foglalk szer nagykeresk keresk ügy köztisztvis mun or magántisztvis ip magá közadakozá világhábor hitkö t ré k e hitkö vezetős S Sal r helyet Lá Jó el pénztár Fa Zsig elle Fa Be H A Ch aleln ill főpénztárn

1043

CÍ Bát

SZÓ Bát n hitk al Kezd anyahitk fiókhitkö ort jelle k külön ö helyett kongressz csatlako hitk elöl Nas A Ká Hof F Sa Poll M vo hitk el s fejlő tagj borkere ü fil elpusztí szől ke hanya hitkö t elszegény r elkölt B. hitk tan is épí am eml gazd kény feloszl is jel k b 186 épí hitk temp tagj önk adománya hitk egy intéz C Ka me Nas el hitk p költségvet dolg me p f szoc filantro cél Anyak terüle k tart Lélek csa fize Foglal sze nagykeres keres üg köztisztvi mu o magántisztvi i mag közadakoz világhábo hitk r hitk vezető Sa helye L J e pénztá F Zsi ell F B C alel il főpénztár