10434.htm

CÍMSZÓ: Bató

SZEMÉLYNÉV: Bató József

SZÓCIKK: Bató, 1. József*, festő szül. Budapesten 1888. Az Ernst Múzeumban rendezett gyűjteményes kiállításán (1923) főleg színpompás boszniai és dalmáciai tájképeivel és néhány figurális kompozíciójával Dávid király; Ariadne). mint a németes posztimpresszionizmus egyik képviselője mutatkozott be. Művészeti tanulmányait Párisban végezte, azóta Berlinben él. Itthon először a Műcsarnokban állított ki (Aratók; Kőfaragók), azután Berlinben a Secessióban és Kölnben. A kölni múzeum Ilonfieuri kikötő képét megvette. A világháború alatt készült 23 lapból álló rézkarc sorozata, lm Kriege gegen die Russen, melyet az 1915. évi Had- és népegészségügyi kiállításon Budapesten is kiállítottak


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 434. címszó a lexikon => 94. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10434.htm

CÍMSZÓ: Bató

SZEMÉLYNÉV: Bató József

SZÓCIKK: Bató, 1. József*, festő szül. Budapesten 1888. Az Ernst Múzeumban rendezett gyűjteményes kiállításán 1923 főleg színpompás boszniai és dalmáciai tájképeivel és néhány figurális kompozíciójával Dávid király; Ariadne . mint a németes posztimpresszionizmus egyik képviselője mutatkozott be. Művészeti tanulmányait Párisban végezte, azóta Berlinben él. Itthon először a Műcsarnokban állított ki Aratók; Kőfaragók , azután Berlinben a Secessióban és Kölnben. A kölni múzeum Ilonfieuri kikötő képét megvette. A világháború alatt készült 23 lapból álló rézkarc sorozata, lm Kriege gegen die Russen, melyet az 1915. évi Had- és népegészségügyi kiállításon Budapesten is kiállítottak

10434.ht

CÍMSZÓ Bat

SZEMÉLYNÉV Bat Józse

SZÓCIKK Bató 1 József* fest szül Budapeste 1888 A Erns Múzeumba rendezet gyűjteménye kiállításá 192 főle színpompá bosznia é dalmácia tájképeive é néhán figuráli kompozíciójáva Dávi király Ariadn min némete posztimpresszionizmu egyi képviselőj mutatkozot be Művészet tanulmányai Párisba végezte azót Berlinbe él Ittho előszö Műcsarnokba állítot k Aratók Kőfaragó azutá Berlinbe Secessióba é Kölnben köln múzeu Ilonfieur kiköt képé megvette világhábor alat készül 2 lapbó áll rézkar sorozata l Krieg gege di Russen melye a 1915 év Had é népegészségügy kiállításo Budapeste i kiállította

10434.h

CÍMSZ Ba

SZEMÉLYNÉ Ba Józs

SZÓCIK Bat József fes szü Budapest 188 Ern Múzeumb rendeze gyűjtemény kiállítás 19 fől színpomp boszni dalmáci tájképeiv néhá figurál kompozíciójáv Dáv királ Ariad mi német posztimpresszionizm egy képviselő mutatkozo b Művésze tanulmánya Párisb végezt azó Berlinb é Itth elősz Műcsarnokb állíto Arató Kőfarag azut Berlinb Secessiób Kölnbe köl múze Ilonfieu kikö kép megvett világhábo ala készü lapb ál rézka sorozat Krie geg d Russe mely 191 é Ha népegészségüg kiállítás Budapest kiállított

10434.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Józ

SZÓCI Ba Józse fe sz Budapes 18 Er Múzeum rendez gyűjtemén kiállítá 1 fő színpom boszn dalmác tájképei néh figurá kompozíciójá Dá kirá Aria m néme posztimpresszioniz eg képvisel mutatkoz Művész tanulmány Páris végez az Berlin Itt elős Műcsarnok állít Arat Kőfara azu Berlin Secessió Kölnb kö múz Ilonfie kik ké megvet világháb al kész lap á rézk soroza Kri ge Russ mel 19 H népegészségü kiállítá Budapes kiállítot

10434

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC B Józs f s Budape 1 E Múzeu rende gyűjtemé kiállít f színpo bosz dalmá tájképe né figur kompozíciój D kir Ari ném posztimpresszioni e képvise mutatko Művés tanulmán Pári vége a Berli It elő Műcsarno állí Ara Kőfar az Berli Secessi Köln k mú Ilonfi ki k megve világhá a kés la réz soroz Kr g Rus me 1 népegészség kiállít Budape kiállíto

1043



SZEMÉL J

SZÓ Józ Budap Múze rend gyűjtem kiállí színp bos dalm tájkép n figu kompozíció ki Ar né posztimpresszion képvis mutatk Művé tanulmá Pár vég Berl I el Műcsarn áll Ar Kőfa a Berl Secess Köl m Ilonf k megv világh ké l ré soro K Ru m népegészsé kiállí Budap kiállít