10436.htm

CÍMSZÓ: Bátor

SZEMÉLYNÉV: Bátor Szidor

SZÓCIKK: Bátor Szidor, zeneszerző, szül. Budapesten 1860 febr. 23. Eredetileg Breisachnak hívták. A műegyetemmel egyidejűleg elvégezte a zeneakadémiát és a Nemzeti Zenedét, ahol a komponálást Volkmann Róberttől tanulta. B. szervezte meg a budapesti posta- és távírószemélyzet zeneegyesületét és zeneiskoláját. Írt számos magyar dalt, zongoradarabot, balletzenét. Főbb kompozíciói: A milliomosnő (operette, Hegyi B.-ral); Uff király (operett); A titkos csók (operett); A bor (ballet); dalok az Árendás zsidó népszínműhöz, Falun, Alkonyatkor stb. Írt ezen kívül triókat, quartetteket, cello-szonátákat. Népies magyar dal-sorozata a Jó palócok c. 3 füzet, melyet Mikszáth műve alapján Incédy szedett versbe. Egyik hárfára, hegedűre és csellóra írt triója Németországban is megalapította nevét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 436. címszó a lexikon => 94. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10436.htm

CÍMSZÓ: Bátor

SZEMÉLYNÉV: Bátor Szidor

SZÓCIKK: Bátor Szidor, zeneszerző, szül. Budapesten 1860 febr. 23. Eredetileg Breisachnak hívták. A műegyetemmel egyidejűleg elvégezte a zeneakadémiát és a Nemzeti Zenedét, ahol a komponálást Volkmann Róberttől tanulta. B. szervezte meg a budapesti posta- és távírószemélyzet zeneegyesületét és zeneiskoláját. Írt számos magyar dalt, zongoradarabot, balletzenét. Főbb kompozíciói: A milliomosnő operette, Hegyi B.-ral ; Uff király operett ; A titkos csók operett ; A bor ballet ; dalok az Árendás zsidó népszínműhöz, Falun, Alkonyatkor stb. Írt ezen kívül triókat, quartetteket, cello-szonátákat. Népies magyar dal-sorozata a Jó palócok c. 3 füzet, melyet Mikszáth műve alapján Incédy szedett versbe. Egyik hárfára, hegedűre és csellóra írt triója Németországban is megalapította nevét.

10436.ht

CÍMSZÓ Báto

SZEMÉLYNÉV Báto Szido

SZÓCIKK Báto Szidor zeneszerző szül Budapeste 186 febr 23 Eredetile Breisachna hívták műegyetemme egyidejűle elvégezt zeneakadémiá é Nemzet Zenedét aho komponálás Volkman Róberttő tanulta B szervezt me budapest posta é távírószemélyze zeneegyesületé é zeneiskoláját Ír számo magya dalt zongoradarabot balletzenét Főb kompozíciói milliomosn operette Hegy B.-ra Uf királ operet titko csó operet bo balle dalo a Árendá zsid népszínműhöz Falun Alkonyatko stb Ír eze kívü triókat quartetteket cello-szonátákat Népie magya dal-sorozat J palóco c füzet melye Mikszát műv alapjá Incéd szedet versbe Egyi hárfára hegedűr é csellór ír triój Németországba i megalapított nevét

10436.h

CÍMSZ Bát

SZEMÉLYNÉ Bát Szid

SZÓCIK Bát Szido zeneszerz szü Budapest 18 feb 2 Eredetil Breisachn hívtá műegyetemm egyidejűl elvégez zeneakadémi Nemze Zenedé ah komponálá Volkma Róbertt tanult szervez m budapes post távírószemélyz zeneegyesület zeneiskolájá Í szám magy dal zongoradarabo balletzené Fő kompozíció milliomos operett Heg B.-r U kirá opere titk cs opere b ball dal Árend zsi népszínműhö Falu Alkonyatk st Í ez kív trióka quartetteke cello-szonátáka Népi magy dal-soroza palóc füze mely Mikszá mű alapj Incé szede versb Egy hárfár hegedű cselló í trió Németországb megalapítot nevé

10436.

CÍMS Bá

SZEMÉLYN Bá Szi

SZÓCI Bá Szid zeneszer sz Budapes 1 fe Eredeti Breisach hívt műegyetem egyidejű elvége zeneakadém Nemz Zened a komponál Volkm Róbert tanul szerve budape pos távírószemély zeneegyesüle zeneiskoláj szá mag da zongoradarab balletzen F kompozíci milliomo operet He B.- kir oper tit c oper bal da Áren zs népszínműh Fal Alkonyat s e kí triók quartettek cello-szonáták Nép mag dal-soroz paló füz mel Miksz m alap Inc szed vers Eg hárfá heged csell tri Németország megalapíto nev

10436

CÍM B

SZEMÉLY B Sz

SZÓC B Szi zenesze s Budape f Eredet Breisac hív műegyete egyidej elvég zeneakadé Nem Zene komponá Volk Róber tanu szerv budap po távírószemél zeneegyesül zeneiskolá sz ma d zongoradara balletze kompozíc milliom opere H B. ki ope ti ope ba d Áre z népszínmű Fa Alkonya k trió quartette cello-szonátá Né ma dal-soro pal fü me Miks ala In sze ver E hárf hege csel tr Németorszá megalapít ne

1043SZEMÉL S

SZÓ Sz zenesz Budap Erede Breisa hí műegyet egyide elvé zeneakad Ne Zen kompon Vol Róbe tan szer buda p távírószemé zeneegyesü zeneiskol s m zongoradar balletz kompozí millio oper B k op t op b Ár népszínm F Alkony tri quartett cello-szonát N m dal-sor pa f m Mik al I sz ve hár heg cse t Németorsz megalapí n