10437.htm

CÍMSZÓ: Bátori

SZEMÉLYNÉV: Bátori Ármin

SZÓCIKK: Bátori, 1. Ármin, zoológus és botanikus, szül. Bakony- Magyar-Szombathelyen 1859., megh. Budapesten 1927. 1883-ban a budapesti egyetemen tanári diplomát szerzett. Pozsonyban és Turócszentmártonban polgári és kereskedelmi iskolákban, Déván a főreáliskolában, Szegeden és Budapesten főgimnáziumokban tanított. Önálló munkái: A Cestodák és Trematodák alak-, élet-és bonctana (1891); Veszprém az Árpádok alatt; A virágoknak szobában való eltartása és gondozása; Képek az állatok világából; Növénytani táblázatok (1906); Hazai bogarak és rovarok gyűjteménye (1906); Hazai lepkék gyűjteménye (1907); Ásványtani képes atlasz; Herbárium és Növényhatározó (1907); Havasi növények gyűjteménye (1908); A madarak védelme és szerepe a mezőgazdaságban (pályanyertes munka, 1909)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 437. címszó a lexikon => 94. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10437.htm

CÍMSZÓ: Bátori

SZEMÉLYNÉV: Bátori Ármin

SZÓCIKK: Bátori, 1. Ármin, zoológus és botanikus, szül. Bakony- Magyar-Szombathelyen 1859., megh. Budapesten 1927. 1883-ban a budapesti egyetemen tanári diplomát szerzett. Pozsonyban és Turócszentmártonban polgári és kereskedelmi iskolákban, Déván a főreáliskolában, Szegeden és Budapesten főgimnáziumokban tanított. Önálló munkái: A Cestodák és Trematodák alak-, élet-és bonctana 1891 ; Veszprém az Árpádok alatt; A virágoknak szobában való eltartása és gondozása; Képek az állatok világából; Növénytani táblázatok 1906 ; Hazai bogarak és rovarok gyűjteménye 1906 ; Hazai lepkék gyűjteménye 1907 ; Ásványtani képes atlasz; Herbárium és Növényhatározó 1907 ; Havasi növények gyűjteménye 1908 ; A madarak védelme és szerepe a mezőgazdaságban pályanyertes munka, 1909

10437.ht

CÍMSZÓ Bátor

SZEMÉLYNÉV Bátor Ármi

SZÓCIKK Bátori 1 Ármin zoológu é botanikus szül Bakony Magyar-Szombathelye 1859. megh Budapeste 1927 1883-ba budapest egyeteme tanár diplomá szerzett Pozsonyba é Turócszentmártonba polgár é kereskedelm iskolákban Dévá főreáliskolában Szegede é Budapeste főgimnáziumokba tanított Önáll munkái Cestodá é Trematodá alak- élet-é bonctan 189 Veszpré a Árpádo alatt virágokna szobába val eltartás é gondozása Képe a állato világából Növénytan táblázato 190 Haza bogara é rovaro gyűjtemény 190 Haza lepké gyűjtemény 190 Ásványtan képe atlasz Herbáriu é Növényhatároz 190 Havas növénye gyűjtemény 190 madara védelm é szerep mezőgazdaságba pályanyerte munka 190

10437.h

CÍMSZ Báto

SZEMÉLYNÉ Báto Árm

SZÓCIK Bátor Ármi zoológ botaniku szü Bakon Magyar-Szombathely 1859 meg Budapest 192 1883-b budapes egyetem taná diplom szerzet Pozsonyb Turócszentmártonb polgá kereskedel iskolákba Dév főreáliskolába Szeged Budapest főgimnáziumokb tanítot Önál munká Cestod Trematod alak élet- boncta 18 Veszpr Árpád alat virágokn szobáb va eltartá gondozás Kép állat világábó Növényta táblázat 19 Haz bogar rovar gyűjtemén 19 Haz lepk gyűjtemén 19 Ásványta kép atlas Herbári Növényhatáro 19 Hava növény gyűjtemén 19 madar védel szere mezőgazdaságb pályanyert munk 19

10437.

CÍMS Bát

SZEMÉLYN Bát Ár

SZÓCI Báto Árm zooló botanik sz Bako Magyar-Szombathel 185 me Budapes 19 1883- budape egyete tan diplo szerze Pozsony Turócszentmárton polg kereskede iskolákb Dé főreáliskoláb Szege Budapes főgimnáziumok taníto Öná munk Cesto Tremato ala élet bonct 1 Veszp Árpá ala virágok szobá v eltart gondozá Ké álla világáb Növényt tábláza 1 Ha boga rova gyűjtemé 1 Ha lep gyűjtemé 1 Ásványt ké atla Herbár Növényhatár 1 Hav növén gyűjtemé 1 mada véde szer mezőgazdaság pályanyer mun 1

10437

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá Á

SZÓC Bát Ár zool botani s Bak Magyar-Szombathe 18 m Budape 1 1883 budap egyet ta dipl szerz Pozson Turócszentmárto pol keresked iskolák D főreáliskolá Szeg Budape főgimnáziumo tanít Ön mun Cest Tremat al éle bonc Vesz Árp al virágo szob eltar gondoz K áll világá Növény tábláz H bog rov gyűjtem H le gyűjtem Ásvány k atl Herbá Növényhatá Ha növé gyűjtem mad véd sze mezőgazdasá pályanye mu

1043

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Bá Á zoo botan Ba Magyar-Szombath 1 Budap 188 buda egye t dip szer Pozso Turócszentmárt po kereske iskolá főreáliskol Sze Budap főgimnázium taní Ö mu Ces Trema a él bon Ves Ár a virág szo elta gondo ál világ Növén táblá bo ro gyűjte l gyűjte Ásván at Herb Növényhat H növ gyűjte ma vé sz mezőgazdas pályany m