10438.htm

CÍMSZÓ: Bátorkeszi

SZÓCIKK: Bátorkeszi (Batorkesi Cs-.Szl.) Esztergom vm. 4000 lak. A B.-i (orthodox) hitközség mintegy 300 éves. Alapítására vonatkozólag nincsenek közelebbi adatok. A hitközség területén évszázadok folyamán 4 főtemplom és 5 imaház épült. A hitközség létesített Talmud Tórát, jesivát és 1840. egy tanerős elemi népiskolát. A hitközség többi intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Dietz Vilmos az elnöke és a Nőegylet, amely Tauber Izidorné elnöklete alatt működik. A hitközség tagjai közül Schlesinger Fülöp vezet nagyobb mintagazdaságot. B.-n jelenik meg az Emek Halóchó c. héber folyóirat, amelyet Reich Izrael főrabbi szerkeszt. A hitközség 55,000 ?. koronás évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez 18 község tartozik. Lélekszáma 600, a családok száma 130, adót 130-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 2 tanító, 80 kereskedő, 3 orvos, 10 magántisztviselő, 3 vállalkozó, 8 iparos, 2 mérnök. A világháborúban részt vett tagjai közül 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Reich Izrael főrabbi, Tauber Izidor elnök, Twist Ignác és Waldmann Zsigmond alelnökök, Raab Lajos és Strausz Samu gondnokok, Dick Vilmos, Fuchs Jakab, Binétter Fülöp, Dick Bernát és Wilheim Lajos elöljárósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 438. címszó a lexikon => 94. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10438.htm

CÍMSZÓ: Bátorkeszi

SZÓCIKK: Bátorkeszi Batorkesi Cs-.Szl. Esztergom vm. 4000 lak. A B.-i orthodox hitközség mintegy 300 éves. Alapítására vonatkozólag nincsenek közelebbi adatok. A hitközség területén évszázadok folyamán 4 főtemplom és 5 imaház épült. A hitközség létesített Talmud Tórát, jesivát és 1840. egy tanerős elemi népiskolát. A hitközség többi intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Dietz Vilmos az elnöke és a Nőegylet, amely Tauber Izidorné elnöklete alatt működik. A hitközség tagjai közül Schlesinger Fülöp vezet nagyobb mintagazdaságot. B.-n jelenik meg az Emek Halóchó c. héber folyóirat, amelyet Reich Izrael főrabbi szerkeszt. A hitközség 55,000 ?. koronás évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez 18 község tartozik. Lélekszáma 600, a családok száma 130, adót 130-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 2 tanító, 80 kereskedő, 3 orvos, 10 magántisztviselő, 3 vállalkozó, 8 iparos, 2 mérnök. A világháborúban részt vett tagjai közül 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Reich Izrael főrabbi, Tauber Izidor elnök, Twist Ignác és Waldmann Zsigmond alelnökök, Raab Lajos és Strausz Samu gondnokok, Dick Vilmos, Fuchs Jakab, Binétter Fülöp, Dick Bernát és Wilheim Lajos elöljárósági tagok.

10438.ht

CÍMSZÓ Bátorkesz

SZÓCIKK Bátorkesz Batorkes Cs-.Szl Esztergo vm 400 lak B.- orthodo hitközsé minteg 30 éves Alapításár vonatkozóla nincsene közelebb adatok hitközsé területé évszázado folyamá főtemplo é imahá épült hitközsé létesítet Talmu Tórát jesivá é 1840 eg tanerő elem népiskolát hitközsé több intézményei Chevr Kadisa melyne Diet Vilmo a elnök é Nőegylet amel Taube Izidorn elnöklet alat működik hitközsé tagja közü Schlesinge Fülö veze nagyob mintagazdaságot B.- jeleni me a Eme Halóch c hébe folyóirat amelye Reic Izrae főrabb szerkeszt hitközsé 55,00 ? koroná év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantropiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe 1 közsé tartozik Lélekszám 600 családo szám 130 adó 130-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 2 gazdálkodó tanító 8 kereskedő orvos 1 magántisztviselő vállalkozó iparos mérnök világháborúba rész vet tagja közü 9-e este el hitközsé ma vezetősége Reic Izrae főrabbi Taube Izido elnök Twis Igná é Waldman Zsigmon alelnökök Raa Lajo é Straus Sam gondnokok Dic Vilmos Fuch Jakab Binétte Fülöp Dic Berná é Wilhei Lajo elöljáróság tagok

10438.h

CÍMSZ Bátorkes

SZÓCIK Bátorkes Batorke Cs-.Sz Eszterg v 40 la B. orthod hitközs minte 3 éve Alapításá vonatkozól nincsen közeleb adato hitközs terület évszázad folyam főtempl imah épül hitközs létesíte Talm Tórá jesiv 184 e taner ele népiskolá hitközs töb intézménye Chev Kadis melyn Die Vilm elnö Nőegyle ame Taub Izidor elnökle ala működi hitközs tagj köz Schlesing Fül vez nagyo mintagazdaságo B. jelen m Em Halóc héb folyóira amely Rei Izra főrab szerkesz hitközs 55,0 koron é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantropik célok fordítj Anyaköny területéh közs tartozi Lélekszá 60 család szá 13 ad 130- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö világháborúb rés ve tagj köz 9- est e hitközs m vezetőség Rei Izra főrabb Taub Izid elnö Twi Ign Waldma Zsigmo alelnökö Ra Laj Strau Sa gondnoko Di Vilmo Fuc Jaka Binétt Fülö Di Bern Wilhe Laj elöljárósá tago

10438.

CÍMS Bátorke

SZÓCI Bátorke Batork Cs-.S Eszter 4 l B ortho hitköz mint év Alapítás vonatkozó nincse közele adat hitköz terüle évszáza folya főtemp ima épü hitköz létesít Tal Tór jesi 18 tane el népiskol hitköz tö intézmény Che Kadi mely Di Vil eln Nőegyl am Tau Izido elnökl al működ hitköz tag kö Schlesin Fü ve nagy mintagazdaság B jele E Haló hé folyóir amel Re Izr főra szerkes hitköz 55, koro költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantropi célo fordít Anyakön területé köz tartoz Léleksz 6 csalá sz 1 a 130 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske orv magántisztvise vállalko ipar mérn világháború ré v tag kö 9 es hitköz vezetősé Re Izr főrab Tau Izi eln Tw Ig Waldm Zsigm alelnök R La Stra S gondnok D Vilm Fu Jak Binét Fül D Ber Wilh La elöljárós tag

10438

CÍM Bátork

SZÓC Bátork Bator Cs-. Eszte orth hitkö min é Alapítá vonatkoz nincs közel ada hitkö terül évszáz foly főtem im ép hitkö létesí Ta Tó jes 1 tan e népisko hitkö t intézmén Ch Kad mel D Vi el Nőegy a Ta Izid elnök a műkö hitkö ta k Schlesi F v nag mintagazdasá jel Hal h folyói ame R Iz főr szerke hitkö 55 kor költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí Anyakö terület kö tarto Léleks csal s 13 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk or magántisztvis vállalk ipa mér világhábor r ta k e hitkö vezetős R Iz főra Ta Iz el T I Wald Zsig alelnö L Str gondno Vil F Ja Biné Fü Be Wil L elöljáró ta

1043

CÍ Bátor

SZÓ Bátor Bato Cs- Eszt ort hitk mi Alapít vonatko ninc köze ad hitk terü évszá fol főte i é hitk létes T T je ta népisk hitk intézmé C Ka me V e Nőeg T Izi elnö műk hitk t Schles na mintagazdas je Ha folyó am I fő szerk hitk 5 ko költségvet dolg me r szoc filantro cé ford Anyak terüle k tart Lélek csa 1 fize Foglal sze nagykeres gazdál ta keres o magántisztvi vállal ip mé világhábo t hitk vezető I főr T I e Wal Zsi aleln St gondn Vi J Bin F B Wi elöljár t