10439.htm

CÍMSZÓ: Báttaszéki

SZEMÉLYNÉV: Báttaszéki Lajos

SZÓCIKK: Báttaszéki Lajos, ügyvéd és publicista, szül. Báttaszéken 1844 szept. 20., megh. Budapesten 1921 febr. 15. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvéd lett, előbb Nagyváradon, majd Aradon működött, 1889 óta pedig Edvi Illés Károllyal együtt a fővárosban nyitott irodát. Sok szépirodalmi cikket, verset, jogi tanulmányt írt. Lefordította Löw Tóbiás és Wagner J. társaságában F. Mackeldey A római jog tankönyve c. 3 kötetes művét, sokáig szerkesztette a Nagyvárad c. politikai napilapot és a Biharmegyei Közlönyt, majd a Nagyváradi Közlönyt, a Békésmegyei Közlönyt, az Alföldi Lapokat, a Büntetőjogtudományi Szemlét, az Alföldi Újságot stb. vidéken és a Kritikai Szemlét, majd a «Filoszemita Füzetek»-et (1884) a fővárosban. Művei: Nők könyve (Pest, 1864); Hitregetan (u. o. 1864.): Fővárosi genreképek (Nvárad, 1867); Polgári házasság vagy szerelem gőzzel (1870); A nők a magyar jogban (1872); A magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezete I. (1874); Mi a teendő a véderőre vonatkozó törvényjavaslattal szemben? (1899). B. a tiszaeszlári per idején felmerült antiszemitizmussal szemben filoszemita propagandát fejtett ki. Ezirányú röpiratai: Mindenféle antisemitákról és zsidókról, továbbá a Tizenkét ellenröpirat, melyek megjelenésük idején elterjedt olvasmányok voltak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 439. címszó a lexikon => 94. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10439.htm

CÍMSZÓ: Báttaszéki

SZEMÉLYNÉV: Báttaszéki Lajos

SZÓCIKK: Báttaszéki Lajos, ügyvéd és publicista, szül. Báttaszéken 1844 szept. 20., megh. Budapesten 1921 febr. 15. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvéd lett, előbb Nagyváradon, majd Aradon működött, 1889 óta pedig Edvi Illés Károllyal együtt a fővárosban nyitott irodát. Sok szépirodalmi cikket, verset, jogi tanulmányt írt. Lefordította Löw Tóbiás és Wagner J. társaságában F. Mackeldey A római jog tankönyve c. 3 kötetes művét, sokáig szerkesztette a Nagyvárad c. politikai napilapot és a Biharmegyei Közlönyt, majd a Nagyváradi Közlönyt, a Békésmegyei Közlönyt, az Alföldi Lapokat, a Büntetőjogtudományi Szemlét, az Alföldi Újságot stb. vidéken és a Kritikai Szemlét, majd a Filoszemita Füzetek -et 1884 a fővárosban. Művei: Nők könyve Pest, 1864 ; Hitregetan u. o. 1864. : Fővárosi genreképek Nvárad, 1867 ; Polgári házasság vagy szerelem gőzzel 1870 ; A nők a magyar jogban 1872 ; A magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezete I. 1874 ; Mi a teendő a véderőre vonatkozó törvényjavaslattal szemben? 1899 . B. a tiszaeszlári per idején felmerült antiszemitizmussal szemben filoszemita propagandát fejtett ki. Ezirányú röpiratai: Mindenféle antisemitákról és zsidókról, továbbá a Tizenkét ellenröpirat, melyek megjelenésük idején elterjedt olvasmányok voltak.

10439.ht

CÍMSZÓ Báttaszék

SZEMÉLYNÉV Báttaszék Lajo

SZÓCIKK Báttaszék Lajos ügyvé é publicista szül Báttaszéke 184 szept 20. megh Budapeste 192 febr 15 budapest egyeteme tanul miutá ügyvé lett előb Nagyváradon maj Arado működött 188 ót pedi Edv Illé Károllya együt fővárosba nyitot irodát So szépirodalm cikket verset jog tanulmány írt Lefordított Lö Tóbiá é Wagne J társaságába F Mackelde róma jo tankönyv c kötete művét sokái szerkesztett Nagyvára c politika napilapo é Biharmegye Közlönyt maj Nagyvárad Közlönyt Békésmegye Közlönyt a Alföld Lapokat Büntetőjogtudomány Szemlét a Alföld Újságo stb vidéke é Kritika Szemlét maj Filoszemit Füzete -e 188 fővárosban Művei Nő könyv Pest 186 Hitregeta u o 1864 Főváros genreképe Nvárad 186 Polgár házassá vag szerele gőzze 187 nő magya jogba 187 magya általáno magánjog törvényköny tervezet I 187 M teend véderőr vonatkoz törvényjavaslatta szemben 189 B tiszaeszlár pe idejé felmerül antiszemitizmussa szembe filoszemit propagandá fejtet ki Ezirány röpiratai Mindenfél antisemitákró é zsidókról tovább Tizenké ellenröpirat melye megjelenésü idejé elterjed olvasmányo voltak

10439.h

CÍMSZ Báttaszé

SZEMÉLYNÉ Báttaszé Laj

SZÓCIK Báttaszé Lajo ügyv publicist szü Báttaszék 18 szep 20 meg Budapest 19 feb 1 budapes egyetem tanu miut ügyv let elő Nagyvárado ma Arad működöt 18 ó ped Ed Ill Károlly együ fővárosb nyito irodá S szépirodal cikke verse jo tanulmán ír Lefordítot L Tóbi Wagn társaságáb Mackeld róm j tanköny kötet művé soká szerkesztet Nagyvár politik napilap Biharmegy Közlöny ma Nagyvára Közlöny Békésmegy Közlöny Alföl Lapoka Büntetőjogtudomán Szemlé Alföl Újság st vidék Kritik Szemlé ma Filoszemi Füzet - 18 fővárosba Műve N köny Pes 18 Hitreget 186 Főváro genrekép Nvára 18 Polgá házass va szerel gőzz 18 n magy jogb 18 magy általán magánjo törvénykön terveze 18 teen véderő vonatko törvényjavaslatt szembe 18 tiszaeszlá p idej felmerü antiszemitizmuss szemb filoszemi propagand fejte k Ezirán röpirata Mindenfé antisemitákr zsidókró továb Tizenk ellenröpira mely megjelenés idej elterje olvasmány volta

10439.

CÍMS Báttasz

SZEMÉLYN Báttasz La

SZÓCI Báttasz Laj ügy publicis sz Báttaszé 1 sze 2 me Budapes 1 fe budape egyete tan miu ügy le el Nagyvárad m Ara működö 1 pe E Il Károll egy főváros nyit irod szépiroda cikk vers j tanulmá í Lefordíto Tób Wag társaságá Mackel ró tankön köte műv sok szerkeszte Nagyvá politi napila Biharmeg Közlön m Nagyvár Közlön Békésmeg Közlön Alfö Lapok Büntetőjogtudomá Szeml Alfö Újsá s vidé Kriti Szeml m Filoszem Füze 1 fővárosb Műv kön Pe 1 Hitrege 18 Fővár genreké Nvár 1 Polg házas v szere gőz 1 mag jog 1 mag általá magánj törvénykö tervez 1 tee véder vonatk törvényjavaslat szemb 1 tiszaeszl ide felmer antiszemitizmus szem filoszem propagan fejt Ezirá röpirat Mindenf antisemiták zsidókr tová Tizen ellenröpir mel megjelené ide elterj olvasmán volt

10439

CÍM Báttas

SZEMÉLY Báttas L

SZÓC Báttas La üg publici s Báttasz sz m Budape f budap egyet ta mi üg l e Nagyvára Ar működ p I Károl eg főváro nyi iro szépirod cik ver tanulm Lefordít Tó Wa társaság Macke r tankö köt mű so szerkeszt Nagyv polit napil Biharme Közlö Nagyvá Közlö Békésme Közlö Alf Lapo Büntetőjogtudom Szem Alf Újs vid Krit Szem Filosze Füz főváros Mű kö P Hitreg 1 Fővá genrek Nvá Pol háza szer gő ma jo ma által magán törvényk terve te véde vonat törvényjavasla szem tiszaesz id felme antiszemitizmu sze filosze propaga fej Ezir röpira Minden antisemitá zsidók tov Tize ellenröpi me megjelen id elter olvasmá vol

1043

CÍ Bátta

SZEMÉL Bátta

SZÓ Bátta L ü public Báttas s Budap buda egye t m ü Nagyvár A műkö Káro e fővár ny ir szépiro ci ve tanul Lefordí T W társasá Mack tank kö m s szerkesz Nagy poli napi Biharm Közl Nagyv Közl Békésm Közl Al Lap Büntetőjogtudo Sze Al Új vi Kri Sze Filosz Fü főváro M k Hitre Főv genre Nv Po ház sze g m j m álta magá törvény terv t véd vona törvényjavasl sze tiszaes i felm antiszemitizm sz filosz propag fe Ezi röpir Minde antisemit zsidó to Tiz ellenröp m megjele i elte olvasm vo