10447.htm

CÍMSZÓ: Bauer-Márkfi

SZEMÉLYNÉV: Bauer-Márkfi Herman

SZÓCIKK: Bauer-Márkfi Herman, a szegedi hitközség titkára, szül. Szenicen (Nyitra m.). megh. Szegeden. Élőbb Makón volt jegyző és tanító, egyszersmind azonban jeles hebraista és talmudtudós, aki magyar és német hitszónoklatokat tartott. 1834-ben választották meg Szegeden jegyzőnek és itt működött kiváló eredménnyel 1862-ig, amikor nyugalomba vonult. Állandó irodalmi munkásságot fejtett ki. Munkatársa volt a Bécsben megjelenő «Bikuré Hoittim» c. hébernyelvű tudományos folyó iratnak és Steinschneider számos itteni értekezését sorolja fel. Külön megjelent művei: Salomó hasonlatai. Magyarítá B. (Budán a M. K. Egyetem betűivel 1844. héber és magyar szöveggel); Ünnepélyes beszéd. Írta és a szegedi izr. Egyháznak 1843 máj. 19. megült felszentelésekor elmondta (Szeged 1843); Eine Freudensstimme (a csongrádi főispán iktatása alkalm., 1852). B. volt az első zsidó, aki magyar nyelven bölcseleti tanulmányt írt Mendelssohn Phaedon-ja nyomán; címe : A lélek. Magyarosította B. I. A lélek halhatatlanságáról (Szeged 1836).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 447. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10447.htm

CÍMSZÓ: Bauer-Márkfi

SZEMÉLYNÉV: Bauer-Márkfi Herman

SZÓCIKK: Bauer-Márkfi Herman, a szegedi hitközség titkára, szül. Szenicen Nyitra m. . megh. Szegeden. Élőbb Makón volt jegyző és tanító, egyszersmind azonban jeles hebraista és talmudtudós, aki magyar és német hitszónoklatokat tartott. 1834-ben választották meg Szegeden jegyzőnek és itt működött kiváló eredménnyel 1862-ig, amikor nyugalomba vonult. Állandó irodalmi munkásságot fejtett ki. Munkatársa volt a Bécsben megjelenő Bikuré Hoittim c. hébernyelvű tudományos folyó iratnak és Steinschneider számos itteni értekezését sorolja fel. Külön megjelent művei: Salomó hasonlatai. Magyarítá B. Budán a M. K. Egyetem betűivel 1844. héber és magyar szöveggel ; Ünnepélyes beszéd. Írta és a szegedi izr. Egyháznak 1843 máj. 19. megült felszentelésekor elmondta Szeged 1843 ; Eine Freudensstimme a csongrádi főispán iktatása alkalm., 1852 . B. volt az első zsidó, aki magyar nyelven bölcseleti tanulmányt írt Mendelssohn Phaedon-ja nyomán; címe : A lélek. Magyarosította B. I. A lélek halhatatlanságáról Szeged 1836 .

10447.ht

CÍMSZÓ Bauer-Márkf

SZEMÉLYNÉV Bauer-Márkf Herma

SZÓCIKK Bauer-Márkf Herman szeged hitközsé titkára szül Szenice Nyitr m megh Szegeden Élőb Makó vol jegyz é tanító egyszersmin azonba jele hebraist é talmudtudós ak magya é néme hitszónoklatoka tartott 1834-be választottá me Szegede jegyzőne é it működöt kivál eredménnye 1862-ig amiko nyugalomb vonult Álland irodalm munkásságo fejtet ki Munkatárs vol Bécsbe megjelen Bikur Hoitti c hébernyelv tudományo foly iratna é Steinschneide számo itten értekezésé sorolj fel Külö megjelen művei Salom hasonlatai Magyarít B Budá M K Egyete betűive 1844 hébe é magya szövegge Ünnepélye beszéd Írt é szeged izr Egyházna 184 máj 19 megül felszenteléseko elmondt Szege 184 Ein Freudensstimm csongrád főispá iktatás alkalm. 185 B vol a els zsidó ak magya nyelve bölcselet tanulmány ír Mendelssoh Phaedon-j nyomán cím lélek Magyarosított B I léle halhatatlanságáró Szege 183

10447.h

CÍMSZ Bauer-Márk

SZEMÉLYNÉ Bauer-Márk Herm

SZÓCIK Bauer-Márk Herma szege hitközs titkár szü Szenic Nyit meg Szegede Élő Mak vo jegy tanít egyszersmi azonb jel hebrais talmudtudó a magy ném hitszónoklatok tartot 1834-b választott m Szeged jegyzőn i működö kivá eredménny 1862-i amik nyugalom vonul Állan irodal munkásság fejte k Munkatár vo Bécsb megjele Biku Hoitt hébernyel tudomány fol iratn Steinschneid szám itte értekezés sorol fe Kül megjele műve Salo hasonlata Magyarí Bud Egyet betűiv 184 héb magy szövegg Ünnepély beszé Ír szege iz Egyházn 18 má 1 megü felszentelések elmond Szeg 18 Ei Freudensstim csongrá főisp iktatá alkalm 18 vo el zsid a magy nyelv bölcsele tanulmán í Mendelsso Phaedon- nyomá cí léle Magyarosítot lél halhatatlanságár Szeg 18

10447.

CÍMS Bauer-Már

SZEMÉLYN Bauer-Már Her

SZÓCI Bauer-Már Herm szeg hitköz titká sz Szeni Nyi me Szeged Él Ma v jeg taní egyszersm azon je hebrai talmudtud mag né hitszónoklato tarto 1834- választot Szege jegyző működ kiv eredménn 1862- ami nyugalo vonu Álla iroda munkássá fejt Munkatá v Bécs megjel Bik Hoit hébernye tudomán fo irat Steinschnei szá itt értekezé soro f Kü megjel műv Sal hasonlat Magyar Bu Egye betűi 18 hé mag szöveg Ünnepél besz Í szeg i Egyház 1 m meg felszentelése elmon Sze 1 E Freudenssti csongr főis iktat alkal 1 v e zsi mag nyel bölcsel tanulmá Mendelss Phaedon nyom c lél Magyarosíto lé halhatatlanságá Sze 1

10447

CÍM Bauer-Má

SZEMÉLY Bauer-Má He

SZÓC Bauer-Má Her sze hitkö titk s Szen Ny m Szege É M je tan egyszers azo j hebra talmudtu ma n hitszónoklat tart 1834 választo Szeg jegyz műkö ki eredmén 1862 am nyugal von Áll irod munkáss fej Munkat Béc megje Bi Hoi héberny tudomá f ira Steinschne sz it értekez sor K megje mű Sa hasonla Magya B Egy betű 1 h ma szöve Ünnepé bes sze Egyhá me felszentelés elmo Sz Freudensst csong fői ikta alka zs ma nye bölcse tanulm Mendels Phaedo nyo lé Magyarosít l halhatatlanság Sz

1044

CÍ Bauer-M

SZEMÉL Bauer-M H

SZÓ Bauer-M He sz hitk tit Sze N Szeg j ta egyszer az hebr talmudt m hitszónokla tar 183 választ Sze jegy műk k eredmé 186 a nyuga vo Ál iro munkás fe Munka Bé megj B Ho hébern tudom ir Steinschn s i érteke so megj m S hasonl Magy Eg bet m szöv Ünnep be sz Egyh m felszentelé elm S Freudenss cson fő ikt alk z m ny bölcs tanul Mendel Phaed ny l Magyarosí halhatatlansá S