10449.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Ferenc Ferdinánd

SZÓCIKK: B. Ferenc*, esztétikus, szül. Budapesten 1881., megh. Tátrafüreden 1927 jan. 18. Abból a régi patrícius családból származott, amelyből B. Izidor (l. o.) és B. Nándor (l. o.). Egész fiatalon a Budapesti Szemlébe kritikai tanulmányokat írt. Egyetemi tanulmányai elvégzése után Németországba költözött és német író lett. Főleg irodalom- és művelődéstörténettel és esztétikával foglalkozott és ilyen irányú munkássága német irodalmi körökben nagy méltánylásra talált. Nagyobb, új szempontokban gazdag, beható tanulmányt írt Conrad Ferdinánd Mayerről, másik könyve: A modern regény fejlődése. Írt még több finom, mély érzésű novellát és kéziratban is több munkát hagyott hátra. B. a magyar irodalomban azzal tette nevét halhatatlanná, hogy mintegy egymillió pengőt kitevő vagyonát a magyar írókra hagyta. E hagyaték egyike a legnagyobb magyar kulturális alapítványoknak s kamatait olyan meg nem alkuvó magyar írók kapják, akiknek munkássága csakis eszmei célokat szolgál. Az alapítvány vagyonkezelői B. végrendelete alapján Babits Mihály költő és Basch Lóránt budapesti ügyvéd. Az első B.-évdíjat 1929 jan. 18. osztották ki tíz magyar író között, akik fejenként négyezer pengőt kaptak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 449. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10449.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Ferenc Ferdinánd

SZÓCIKK: B. Ferenc*, esztétikus, szül. Budapesten 1881., megh. Tátrafüreden 1927 jan. 18. Abból a régi patrícius családból származott, amelyből B. Izidor l. o. és B. Nándor l. o. . Egész fiatalon a Budapesti Szemlébe kritikai tanulmányokat írt. Egyetemi tanulmányai elvégzése után Németországba költözött és német író lett. Főleg irodalom- és művelődéstörténettel és esztétikával foglalkozott és ilyen irányú munkássága német irodalmi körökben nagy méltánylásra talált. Nagyobb, új szempontokban gazdag, beható tanulmányt írt Conrad Ferdinánd Mayerről, másik könyve: A modern regény fejlődése. Írt még több finom, mély érzésű novellát és kéziratban is több munkát hagyott hátra. B. a magyar irodalomban azzal tette nevét halhatatlanná, hogy mintegy egymillió pengőt kitevő vagyonát a magyar írókra hagyta. E hagyaték egyike a legnagyobb magyar kulturális alapítványoknak s kamatait olyan meg nem alkuvó magyar írók kapják, akiknek munkássága csakis eszmei célokat szolgál. Az alapítvány vagyonkezelői B. végrendelete alapján Babits Mihály költő és Basch Lóránt budapesti ügyvéd. Az első B.-évdíjat 1929 jan. 18. osztották ki tíz magyar író között, akik fejenként négyezer pengőt kaptak.

10449.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Feren Ferdinán

SZÓCIKK B Ferenc* esztétikus szül Budapeste 1881. megh Tátrafürede 192 jan 18 Abbó rég patríciu családbó származott amelybő B Izido l o é B Nándo l o Egés fiatalo Budapest Szemléb kritika tanulmányoka írt Egyetem tanulmánya elvégzés utá Németországb költözöt é néme ír lett Főle irodalom é művelődéstörténette é esztétikáva foglalkozot é ilye irány munkásság néme irodalm körökbe nag méltánylásr talált Nagyobb ú szempontokba gazdag behat tanulmány ír Conra Ferdinán Mayerről mási könyve moder regén fejlődése Ír mé töb finom mél érzés novellá é kéziratba i töb munká hagyot hátra B magya irodalomba azza tett nevé halhatatlanná hog minteg egymilli pengő kitev vagyoná magya írókr hagyta hagyaté egyik legnagyob magya kulturáli alapítványokna kamatai olya me ne alkuv magya író kapják akikne munkásság csaki eszme céloka szolgál A alapítván vagyonkezelő B végrendelet alapjá Babit Mihál költ é Basc Lórán budapest ügyvéd A els B.-évdíja 192 jan 18 osztottá k tí magya ír között aki fejenkén négyeze pengő kaptak

10449.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Fere Ferdiná

SZÓCIK Ferenc esztétiku szü Budapest 1881 meg Tátrafüred 19 ja 1 Abb ré patríci családb származot amelyb Izid Nánd Egé fiatal Budapes Szemlé kritik tanulmányok ír Egyete tanulmány elvégzé ut Németország költözö ném í let Fől irodalo művelődéstörténett esztétikáv foglalkozo ily irán munkássá ném irodal körökb na méltánylás talál Nagyob szempontokb gazda beha tanulmán í Conr Ferdiná Mayerrő más könyv mode regé fejlődés Í m tö fino mé érzé novell kéziratb tö munk hagyo hátr magy irodalomb azz tet nev halhatatlann ho minte egymill peng kite vagyon magy írók hagyt hagyat egyi legnagyo magy kulturál alapítványokn kamata oly m n alku magy ír kapjá akikn munkássá csak eszm célok szolgá alapítvá vagyonkezel végrendele alapj Babi Mihá köl Bas Lórá budapes ügyvé el B.-évdíj 19 ja 1 osztott t magy í közöt ak fejenké négyez peng kapta

10449.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar Fer Ferdin

SZÓCI Feren esztétik sz Budapes 188 me Tátrafüre 1 j Ab r patríc család származo amely Izi Nán Eg fiata Budape Szeml kriti tanulmányo í Egyet tanulmán elvégz u Németorszá költöz né le Fő irodal művelődéstörténet esztétiká foglalkoz il irá munkáss né iroda körök n méltánylá talá Nagyo szempontok gazd beh tanulmá Con Ferdin Mayerr má köny mod reg fejlődé t fin m érz novel kézirat t mun hagy hát mag irodalom az te ne halhatatlan h mint egymil pen kit vagyo mag író hagy hagya egy legnagy mag kulturá alapítványok kamat ol alk mag í kapj akik munkáss csa esz célo szolg alapítv vagyonkeze végrendel alap Bab Mih kö Ba Lór budape ügyv e B.-évdí 1 j osztot mag közö a fejenk négye pen kapt

10449

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga Fe Ferdi

SZÓC Fere esztéti s Budape 18 m Tátrafür A patrí csalá származ amel Iz Ná E fiat Budap Szem krit tanulmány Egye tanulmá elvég Németorsz költö n l F iroda művelődéstörténe esztétik foglalko i ir munkás n irod körö méltányl tal Nagy szemponto gaz be tanulm Co Ferdi Mayer m kön mo re fejlőd fi ér nove kézira mu hag há ma irodalo a t n halhatatla min egymi pe ki vagy ma ír hag hagy eg legnag ma kultur alapítványo kama o al ma kap aki munkás cs es cél szol alapít vagyonkez végrende ala Ba Mi k B Ló budap ügy B.-évd oszto ma köz fejen négy pe kap

1044

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg F Ferd

SZÓ Fer esztét Budap 1 Tátrafü patr csal szárma ame I N fia Buda Sze kri tanulmán Egy tanulm elvé Németors költ irod művelődéstörtén esztéti foglalk i munká iro kör méltány ta Nag szempont ga b tanul C Ferd Maye kö m r fejlő f é nov kézir m ha h m irodal halhatatl mi egym p k vag m í ha hag e legna m kultu alapítvány kam a m ka ak munká c e cé szo alapí vagyonke végrend al B M L buda üg B.-év oszt m kö feje nég p ka