10450.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Izidor

SZÓCIKK: B. Izidor, kúriai tanácselnök, jogtudós, szül. Budapesten 1850 márc. 27., megh. u. o. 1914 okt. 1. Miután a budapesti egyetemen jogi tanulmányát elvégezte és ügyvéd lett, külföldre ment hosszabb tanulmányútra. 1885-ben a büntetőjog magántanára, 1886. ügyész lett, 1898. az igazságügy-minisztériumba osztották be és itt élénk részt vett a büntető perrendtartás novella-tervezetének kidolgozásában. Nagy munkásságot fejtett ki 1899. a Budapesten tartott nemzetközi büntető egyesületi kongresszus megszervezése körül is. A legkiválóbb magyar büntetőjogászok egyike volt. Nagy műveltségével, éles judiciumával, jeles szónoki képességével mindenállásban egyaránt kitűnt és nagy tekintélyt szerzett. Az ú. n. klasszikus büntetőjogi iskola híve és Magyarországon egyik leghivatottabb képviselője volt. Művei a magyar büntetőjogi irodalomnak maradandó értékű alkotásai. Érdemei elismeréséül 1901. koronaügyész-helyettessé, később kúriai tanácselnökké nevezték ki. Számos kül- és belföldi jogi szaklapokba írt tanulmányain kívül nagyobb önálló munkái: A kísérlet tana (1884., németül is); A tett azonosságának kérdéséhez (1889); Törvényhalmazat és bűnhalmazat(1886); A sajtójogi felelősség rendszere (1882); Az előzetes eljárás reformja (1893); A vádhatározatról (1895); A felebbvitel ténykérdésben (1898); A büntetés kimérése kriminálpolitikai szempontból (1901); Büntetőjogi tanulmányok (1907).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 450. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10450.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Izidor

SZÓCIKK: B. Izidor, kúriai tanácselnök, jogtudós, szül. Budapesten 1850 márc. 27., megh. u. o. 1914 okt. 1. Miután a budapesti egyetemen jogi tanulmányát elvégezte és ügyvéd lett, külföldre ment hosszabb tanulmányútra. 1885-ben a büntetőjog magántanára, 1886. ügyész lett, 1898. az igazságügy-minisztériumba osztották be és itt élénk részt vett a büntető perrendtartás novella-tervezetének kidolgozásában. Nagy munkásságot fejtett ki 1899. a Budapesten tartott nemzetközi büntető egyesületi kongresszus megszervezése körül is. A legkiválóbb magyar büntetőjogászok egyike volt. Nagy műveltségével, éles judiciumával, jeles szónoki képességével mindenállásban egyaránt kitűnt és nagy tekintélyt szerzett. Az ú. n. klasszikus büntetőjogi iskola híve és Magyarországon egyik leghivatottabb képviselője volt. Művei a magyar büntetőjogi irodalomnak maradandó értékű alkotásai. Érdemei elismeréséül 1901. koronaügyész-helyettessé, később kúriai tanácselnökké nevezték ki. Számos kül- és belföldi jogi szaklapokba írt tanulmányain kívül nagyobb önálló munkái: A kísérlet tana 1884., németül is ; A tett azonosságának kérdéséhez 1889 ; Törvényhalmazat és bűnhalmazat 1886 ; A sajtójogi felelősség rendszere 1882 ; Az előzetes eljárás reformja 1893 ; A vádhatározatról 1895 ; A felebbvitel ténykérdésben 1898 ; A büntetés kimérése kriminálpolitikai szempontból 1901 ; Büntetőjogi tanulmányok 1907 .

10450.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Izido

SZÓCIKK B Izidor kúria tanácselnök jogtudós szül Budapeste 185 márc 27. megh u o 191 okt 1 Miutá budapest egyeteme jog tanulmányá elvégezt é ügyvé lett külföldr men hosszab tanulmányútra 1885-be büntetőjo magántanára 1886 ügyés lett 1898 a igazságügy-minisztériumb osztottá b é it élén rész vet büntet perrendtartá novella-tervezeténe kidolgozásában Nag munkásságo fejtet k 1899 Budapeste tartot nemzetköz büntet egyesület kongresszu megszervezés körü is legkiválób magya büntetőjogászo egyik volt Nag műveltségével éle judiciumával jele szónok képességéve mindenállásba egyarán kitűn é nag tekintély szerzett A ú n klassziku büntetőjog iskol hív é Magyarországo egyi leghivatottab képviselőj volt Műve magya büntetőjog irodalomna maradand érték alkotásai Érdeme elismeréséü 1901 koronaügyész-helyettessé későb kúria tanácselnökk nevezté ki Számo kül é belföld jog szaklapokb ír tanulmányai kívü nagyob önáll munkái kísérle tan 1884. németü i tet azonosságána kérdéséhe 188 Törvényhalmaza é bűnhalmaza 188 sajtójog felelőssé rendszer 188 A előzete eljárá reformj 189 vádhatározatró 189 felebbvite ténykérdésbe 189 bünteté kimérés kriminálpolitika szempontbó 190 Büntetőjog tanulmányo 190

10450.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Izid

SZÓCIK Izido kúri tanácselnö jogtudó szü Budapest 18 már 27 meg 19 ok Miut budapes egyetem jo tanulmány elvégez ügyv let külföld me hossza tanulmányútr 1885-b büntetőj magántanár 188 ügyé let 189 igazságügy-minisztérium osztott i élé rés ve bünte perrendtart novella-tervezetén kidolgozásába Na munkásság fejte 189 Budapest tarto nemzetkö bünte egyesüle kongressz megszervezé kör i legkiváló magy büntetőjogász egyi vol Na műveltségéve él judiciumáva jel szóno képességév mindenállásb egyará kitű na tekintél szerzet klasszik büntetőjo isko hí Magyarország egy leghivatotta képviselő vol Műv magy büntetőjo irodalomn maradan érté alkotása Érdem elismerésé 190 koronaügyész-helyettess késő kúri tanácselnök nevezt k Szám kü belföl jo szaklapok í tanulmánya kív nagyo önál munká kísérl ta 1884 német te azonosságán kérdéséh 18 Törvényhalmaz bűnhalmaz 18 sajtójo felelőss rendsze 18 előzet eljár reform 18 vádhatározatr 18 felebbvit ténykérdésb 18 büntet kiméré kriminálpolitik szempontb 19 Büntetőjo tanulmány 19

10450.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar Izi

SZÓCI Izid kúr tanácseln jogtud sz Budapes 1 má 2 me 1 o Miu budape egyete j tanulmán elvége ügy le külföl m hossz tanulmányút 1885- büntető magántaná 18 ügy le 18 igazságügy-minisztériu osztot él ré v bünt perrendtar novella-tervezeté kidolgozásáb N munkássá fejt 18 Budapes tart nemzetk bünt egyesül kongress megszervez kö legkivál mag büntetőjogás egy vo N műveltségév é judiciumáv je szón képességé mindenállás egyar kit n tekinté szerze klasszi büntetőj isk h Magyarorszá eg leghivatott képvisel vo Mű mag büntetőj irodalom marada ért alkotás Érde elismerés 19 koronaügyész-helyettes kés kúr tanácselnö nevez Szá k belfö j szaklapo tanulmány kí nagy öná munk kísér t 188 néme t azonosságá kérdésé 1 Törvényhalma bűnhalma 1 sajtój felelős rendsz 1 előze eljá refor 1 vádhatározat 1 felebbvi ténykérdés 1 bünte kimér kriminálpoliti szempont 1 Büntetőj tanulmán 1

10450

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga Iz

SZÓC Izi kú tanácsel jogtu s Budape m m Mi budap egyet tanulmá elvég üg l külfö hoss tanulmányú 1885 büntet magántan 1 üg l 1 igazságügy-minisztéri oszto é r bün perrendta novella-tervezet kidolgozásá munkáss fej 1 Budape tar nemzet bün egyesü kongres megszerve k legkivá ma büntetőjogá eg v műveltségé judiciumá j szó képesség mindenállá egya ki tekint szerz klassz büntető is Magyarorsz e leghivatot képvise v M ma büntető irodalo marad ér alkotá Érd elismeré 1 koronaügyész-helyette ké kú tanácseln neve Sz belf szaklap tanulmán k nag ön mun kísé 18 ném azonosság kérdés Törvényhalm bűnhalm sajtó felelő rends előz elj refo vádhatároza felebbv ténykérdé bünt kimé kriminálpolit szempon Büntető tanulmá

1045

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg I

SZÓ Iz k tanácse jogt Budap M buda egye tanulm elvé ü külf hos tanulmány 188 bünte magánta ü igazságügy-minisztér oszt bü perrendt novella-terveze kidolgozás munkás fe Budap ta nemze bü egyes kongre megszerv legkiv m büntetőjog e műveltség judicium sz képessé mindenáll egy k tekin szer klass büntet i Magyarors leghivato képvis m büntet irodal mara é alkot Ér elismer koronaügyész-helyett k k tanácsel nev S bel szakla tanulmá na ö mu kís 1 né azonossá kérdé Törvényhal bűnhal sajt felel rend elő el ref vádhatároz felebb ténykérd bün kim kriminálpoli szempo Büntet tanulm