10452.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Nándor

SZÓCIKK: B. Nándor, kereskedelmi jogász, szül. Budapesten 1875 máj. 29. Egyetemi tanulmányait u. o., továbbá Lipcsében és Berlinben végezte, majd ügyvédi irodát nyitott és a Jogállam c. folyóiratot szerkesztette 1901-től kezdve. Később a Magyar Jogászegylet titkára lett s a kereskedelmi miniszter megbízása folytán az Egyesült Államokba ment tanulmányútra 1904., a következő évben pedig a kereskedelmi- és váltójog magántanára lett az egyetemen. 1914-ben a közigazgatási bírósághoz nevezték ki ítélőbírónak. 1915-ben ny. rk. egyetemi tanár lett, 1921. pedig nyugalomba vonult. Művei: Nemzetközi vasúti fuvarozási jog (1900); A tőzsdebíróság hatásköre és a különbözeti ügylet (1901); Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben (1902); Ipari veszély (1902); Kartellek, trösztök (Meszlényi Artúrral, 1906., németül is): Vétel és átvétel (1906); A sztrájk jogi következményei (1908); Jelzálogos-kölcsönök visszafizetése (Í909).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 452. címszó a lexikon => 96. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10452.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Nándor

SZÓCIKK: B. Nándor, kereskedelmi jogász, szül. Budapesten 1875 máj. 29. Egyetemi tanulmányait u. o., továbbá Lipcsében és Berlinben végezte, majd ügyvédi irodát nyitott és a Jogállam c. folyóiratot szerkesztette 1901-től kezdve. Később a Magyar Jogászegylet titkára lett s a kereskedelmi miniszter megbízása folytán az Egyesült Államokba ment tanulmányútra 1904., a következő évben pedig a kereskedelmi- és váltójog magántanára lett az egyetemen. 1914-ben a közigazgatási bírósághoz nevezték ki ítélőbírónak. 1915-ben ny. rk. egyetemi tanár lett, 1921. pedig nyugalomba vonult. Művei: Nemzetközi vasúti fuvarozási jog 1900 ; A tőzsdebíróság hatásköre és a különbözeti ügylet 1901 ; Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben 1902 ; Ipari veszély 1902 ; Kartellek, trösztök Meszlényi Artúrral, 1906., németül is : Vétel és átvétel 1906 ; A sztrájk jogi következményei 1908 ; Jelzálogos-kölcsönök visszafizetése Í909 .

10452.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Nándo

SZÓCIKK B Nándor kereskedelm jogász szül Budapeste 187 máj 29 Egyetem tanulmányai u o. tovább Lipcsébe é Berlinbe végezte maj ügyvéd irodá nyitot é Jogálla c folyóirato szerkesztett 1901-tő kezdve Későb Magya Jogászegyle titkár let kereskedelm miniszte megbízás folytá a Egyesül Államokb men tanulmányútr 1904. következ évbe pedi kereskedelmi é váltójo magántanár let a egyetemen 1914-be közigazgatás bíróságho nevezté k ítélőbírónak 1915-be ny rk egyetem taná lett 1921 pedi nyugalomb vonult Művei Nemzetköz vasút fuvarozás jo 190 tőzsdebírósá hatáskör é különbözet ügyle 190 Közigazgatás bíráskodá vasút ügyekbe 190 Ipar veszél 190 Kartellek trösztö Meszlény Artúrral 1906. németü i Véte é átvéte 190 sztráj jog következménye 190 Jelzálogos-kölcsönö visszafizetés Í90

10452.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Nánd

SZÓCIK Nándo kereskedel jogás szü Budapest 18 má 2 Egyete tanulmánya o továb Lipcséb Berlinb végezt ma ügyvé irod nyito Jogáll folyóirat szerkesztet 1901-t kezdv Késő Magy Jogászegyl titká le kereskedel miniszt megbízá folyt Egyesü Államok me tanulmányút 1904 követke évb ped kereskedelm váltój magántaná le egyeteme 1914-b közigazgatá bíróságh nevezt ítélőbíróna 1915-b n r egyete tan let 192 ped nyugalom vonul Műve Nemzetkö vasú fuvarozá j 19 tőzsdebírós hatáskö különböze ügyl 19 Közigazgatá bíráskod vasú ügyekb 19 Ipa veszé 19 Kartelle tröszt Meszlén Artúrra 1906 német Vét átvét 19 sztrá jo következmény 19 Jelzálogos-kölcsön visszafizeté Í9

10452.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar Nán

SZÓCI Nánd kereskede jogá sz Budapes 1 m Egyet tanulmány tová Lipcsé Berlin végez m ügyv iro nyit Jogál folyóira szerkeszte 1901- kezd Kés Mag Jogászegy titk l kereskede minisz megbíz foly Egyes Államo m tanulmányú 190 követk év pe kereskedel váltó magántan l egyetem 1914- közigazgat bíróság nevez ítélőbírón 1915- egyet ta le 19 pe nyugalo vonu Műv Nemzetk vas fuvaroz 1 tőzsdebíró hatásk különböz ügy 1 Közigazgat bírásko vas ügyek 1 Ip vesz 1 Kartell trösz Meszlé Artúrr 190 néme Vé átvé 1 sztr j következmén 1 Jelzálogos-kölcsö visszafizet Í

10452

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga Ná

SZÓC Nán keresked jog s Budape Egye tanulmán tov Lipcs Berli vége ügy ir nyi Jogá folyóir szerkeszt 1901 kez Ké Ma Jogászeg tit keresked minis megbí fol Egye Állam tanulmány 19 követ é p kereskede vált magánta egyete 1914 közigazga bírósá neve ítélőbíró 1915 egye t l 1 p nyugal von Mű Nemzet va fuvaro tőzsdebír hatás különbö üg Közigazga bírásk va ügye I ves Kartel trös Meszl Artúr 19 ném V átv szt következmé Jelzálogos-kölcs visszafize

1045

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg N

SZÓ Ná kereske jo Budap Egy tanulmá to Lipc Berl vég üg i ny Jog folyói szerkesz 190 ke K M Jogásze ti kereske mini megb fo Egy Álla tanulmán 1 köve keresked vál magánt egyet 191 közigazg bírós nev ítélőbír 191 egy nyuga vo M Nemze v fuvar tőzsdebí hatá különb ü Közigazg bírás v ügy ve Karte trö Mesz Artú 1 né át sz következm Jelzálogos-kölc visszafiz