10454.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Samu

SZÓCIKK: B. Samu, orvos-író, szül. Budapesten 1863 okt. 10. Az egyetemet u. o. végezte, miután hallgató korában már Jendrassik Jenő élettanprofesszor pályamunkáját 1200 forint állami ösztöndíjjal tüntette ki. Öt éven át a Zsidó Kórház alorvosa volt, azután hosszabb tanulmányúton Bécs, Berlin, Páris és London leghíresebb sebészeinél képezte tovább magát. Hazatérve szanatóriumi főorvos volt. A világháborúban, bár a hadköteles koron túl volt, önként jelentkezett szolgálatra és 1920-ig egyik nagy állami kórház urológiai osztályát vezette. Rendkívül kiterjedt szakmunkásságot fejtett ki. Állandó munkatársa a budapesti, bécsi és berlini szakfolyóiratoknak. Önállóan megjelent nagy műve: Die durch Gonococcen verursachten Krankheiten des Mannes, ihre medikamentöse u. chirurgische Behandlung (1910), amellyel külföldön is nagy elismerést szerzett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 454. címszó a lexikon => 96. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10454.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Samu

SZÓCIKK: B. Samu, orvos-író, szül. Budapesten 1863 okt. 10. Az egyetemet u. o. végezte, miután hallgató korában már Jendrassik Jenő élettanprofesszor pályamunkáját 1200 forint állami ösztöndíjjal tüntette ki. Öt éven át a Zsidó Kórház alorvosa volt, azután hosszabb tanulmányúton Bécs, Berlin, Páris és London leghíresebb sebészeinél képezte tovább magát. Hazatérve szanatóriumi főorvos volt. A világháborúban, bár a hadköteles koron túl volt, önként jelentkezett szolgálatra és 1920-ig egyik nagy állami kórház urológiai osztályát vezette. Rendkívül kiterjedt szakmunkásságot fejtett ki. Állandó munkatársa a budapesti, bécsi és berlini szakfolyóiratoknak. Önállóan megjelent nagy műve: Die durch Gonococcen verursachten Krankheiten des Mannes, ihre medikamentöse u. chirurgische Behandlung 1910 , amellyel külföldön is nagy elismerést szerzett.

10454.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Sam

SZÓCIKK B Samu orvos-író szül Budapeste 186 okt 10 A egyeteme u o végezte miutá hallgat korába má Jendrassi Jen élettanprofesszo pályamunkájá 120 forin állam ösztöndíjja tüntett ki Ö éve á Zsid Kórhá alorvos volt azutá hosszab tanulmányúto Bécs Berlin Pári é Londo leghíreseb sebészeiné képezt továb magát Hazatérv szanatórium főorvo volt világháborúban bá hadkötele koro tú volt önkén jelentkezet szolgálatr é 1920-i egyi nag állam kórhá urológia osztályá vezette Rendkívü kiterjed szakmunkásságo fejtet ki Álland munkatárs budapesti bécs é berlin szakfolyóiratoknak Önállóa megjelen nag műve Di durc Gonococce verursachte Krankheite de Mannes ihr medikamentös u chirurgisch Behandlun 191 amellye külföldö i nag elismerés szerzett

10454.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Sa

SZÓCIK Sam orvos-ír szü Budapest 18 ok 1 egyetem végezt miut hallga koráb m Jendrass Je élettanprofessz pályamunkáj 12 fori álla ösztöndíjj tüntet k év Zsi Kórh alorvo vol azut hossza tanulmányút Béc Berli Pár Lond leghírese sebészein képez tová magá Hazatér szanatóriu főorv vol világháborúba b hadkötel kor t vol önké jelentkeze szolgálat 1920- egy na álla kórh urológi osztály vezett Rendkív kiterje szakmunkásság fejte k Állan munkatár budapest béc berli szakfolyóiratokna Önálló megjele na műv D dur Gonococc verursacht Krankheit d Manne ih medikamentö chirurgisc Behandlu 19 amelly külföld na elismeré szerzet

10454.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar S

SZÓCI Sa orvos-í sz Budapes 1 o egyete végez miu hallg korá Jendras J élettanprofess pályamunká 1 for áll ösztöndíj tünte é Zs Kór alorv vo azu hossz tanulmányú Bé Berl Pá Lon leghíres sebészei képe tov mag Hazaté szanatóri főor vo világháborúb hadköte ko vo önk jelentkez szolgála 1920 eg n áll kór urológ osztál vezet Rendkí kiterj szakmunkássá fejt Álla munkatá budapes bé berl szakfolyóiratokn Önáll megjel n mű du Gonococ verursach Krankhei Mann i medikament chirurgis Behandl 1 amell külföl n elismer szerze

10454

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga

SZÓC S orvos- s Budape egyet vége mi hall kor Jendra élettanprofes pályamunk fo ál ösztöndí tünt Z Kó alor v az hoss tanulmány B Ber P Lo leghíre sebésze kép to ma Hazat szanatór főo v világháború hadköt k v ön jelentke szolgál 192 e ál kó uroló osztá veze Rendk kiter szakmunkáss fej Áll munkat budape b ber szakfolyóiratok Önál megje m d Gonoco verursac Krankhe Man medikamen chirurgi Behand amel külfö elisme szerz

1045

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg

SZÓ orvos Budap egye vég m hal ko Jendr élettanprofe pályamun f á ösztönd tün K alo a hos tanulmán Be L leghír sebész ké t m Haza szanató fő világhábor hadkö ö jelentk szolgá 19 á k urol oszt vez Rend kite szakmunkás fe Ál munka budap be szakfolyóirato Öná megj Gonoc verursa Krankh Ma medikame chirurg Behan ame külf elism szer