10455.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor*, építész, szül. Dunaföldváron (Tolna m.) 1864., megh. Budapesten 1928. Középiskoláit, továbbá műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol 1888. nyert építészeti oklevelet. Utána hat évig Steindl, Hauszmann és Weber Antal építőművészek mellett működött. Közben tanulmányutakon volt Német-, Francia- és Olaszországban. Egyike a legtevékenyebb magyar építőművészeknek. Számos pályázaton vett részt, többi között a budapesti áru- és értéktőzsde tervpályázatán II. díjat nyert. Legjelentékenyebb alkotásai: a budapesti m. kir. tudományegyetem központi épületének Egyetem-téri része Mária Terézia korabeli barokk stílusban, továbbá az Erzsébet nőiskola és a Vakok orsz. intézete, mindkettő magyaros stílusban, a Niedermann-féle szanatórium. A budapesti postatakarékpénztár épületének tervét Lechner Ödönnel közösen készítette. Mintegy háromszáz budapesti és vidéki iskolát tervezett. Mint kir. közalapítványi igazgató működött Budapesten.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 455. címszó a lexikon => 96. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10455.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor*, építész, szül. Dunaföldváron Tolna m. 1864., megh. Budapesten 1928. Középiskoláit, továbbá műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol 1888. nyert építészeti oklevelet. Utána hat évig Steindl, Hauszmann és Weber Antal építőművészek mellett működött. Közben tanulmányutakon volt Német-, Francia- és Olaszországban. Egyike a legtevékenyebb magyar építőművészeknek. Számos pályázaton vett részt, többi között a budapesti áru- és értéktőzsde tervpályázatán II. díjat nyert. Legjelentékenyebb alkotásai: a budapesti m. kir. tudományegyetem központi épületének Egyetem-téri része Mária Terézia korabeli barokk stílusban, továbbá az Erzsébet nőiskola és a Vakok orsz. intézete, mindkettő magyaros stílusban, a Niedermann-féle szanatórium. A budapesti postatakarékpénztár épületének tervét Lechner Ödönnel közösen készítette. Mintegy háromszáz budapesti és vidéki iskolát tervezett. Mint kir. közalapítványi igazgató működött Budapesten.

10455.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Sándo

SZÓCIKK B Sándor* építész szül Dunaföldváro Toln m 1864. megh Budapeste 1928 Középiskoláit tovább műegyetem tanulmányai Budapeste végezte ho 1888 nyer építészet oklevelet Után ha évi Steindl Hauszman é Webe Anta építőművésze mellet működött Közbe tanulmányutako vol Német- Francia é Olaszországban Egyik legtevékenyeb magya építőművészeknek Számo pályázato vet részt több közöt budapest áru é értéktőzsd tervpályázatá II díja nyert Legjelentékenyeb alkotásai budapest m kir tudományegyete központ épületéne Egyetem-tér rész Mári Terézi korabel barok stílusban tovább a Erzsébe nőiskol é Vako orsz intézete mindkett magyaro stílusban Niedermann-fél szanatórium budapest postatakarékpénztá épületéne tervé Lechne Ödönne közöse készítette Minteg háromszá budapest é vidék iskolá tervezett Min kir közalapítvány igazgat működöt Budapesten

10455.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Sánd

SZÓCIK Sándor építés szü Dunaföldvár Tol 1864 meg Budapest 192 Középiskolái továb műegyete tanulmánya Budapest végezt h 188 nye építésze oklevele Utá h év Steind Hauszma Web Ant építőművész melle működöt Közb tanulmányutak vo Német Franci Olaszországba Egyi legtevékenye magy építőművészekne Szám pályázat ve rész töb közö budapes ár értéktőzs tervpályázat I díj nyer Legjelentékenye alkotása budapes ki tudományegyet közpon épületén Egyetem-té rés Már Teréz korabe baro stílusba továb Erzséb nőisko Vak ors intézet mindket magyar stílusba Niedermann-fé szanatóriu budapes postatakarékpénzt épületén terv Lechn Ödönn közös készített Minte háromsz budapes vidé iskol tervezet Mi ki közalapítván igazga működö Budapeste

10455.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar Sán

SZÓCI Sándo építé sz Dunaföldvá To 186 me Budapes 19 Középiskolá tová műegyet tanulmány Budapes végez 18 ny építész oklevel Ut é Stein Hauszm We An építőművés mell működö Köz tanulmányuta v Néme Franc Olaszországb Egy legtevékeny mag építőművészekn Szá pályáza v rés tö köz budape á értéktőz tervpályáza dí nye Legjelentékeny alkotás budape k tudományegye közpo épületé Egyetem-t ré Má Teré korab bar stílusb tová Erzsé nőisk Va or intéze mindke magya stílusb Niedermann-f szanatóri budape postatakarékpénz épületé ter Lech Ödön közö készítet Mint hároms budape vid isko terveze M k közalapítvá igazg működ Budapest

10455

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga Sá

SZÓC Sánd épít s Dunaföldv T 18 m Budape 1 Középiskol tov műegye tanulmán Budape vége 1 n építés okleve U Stei Hausz W A építőművé mel működ Kö tanulmányut Ném Fran Olaszország Eg legtevéken ma építőművészek Sz pályáz ré t kö budap értéktő tervpályáz d ny Legjelentéken alkotá budap tudományegy közp épület Egyetem- r M Ter kora ba stílus tov Erzs nőis V o intéz mindk magy stílus Niedermann- szanatór budap postatakarékpén épület te Lec Ödö köz készíte Min három budap vi isk tervez közalapítv igaz műkö Budapes

1045

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg S

SZÓ Sán épí Dunaföld 1 Budap Középisko to műegy tanulmá Budap vég építé oklev Ste Haus építőműv me műkö K tanulmányu Né Fra Olaszorszá E legtevéke m építőművésze S pályá r k buda értékt tervpályá n Legjelentéke alkot buda tudományeg köz épüle Egyetem Te kor b stílu to Erz női inté mind mag stílu Niedermann szanató buda postatakarékpé épüle t Le Öd kö készít Mi háro buda v is terve közalapít iga műk Budape