10457.htm

CÍMSZÓ: Bazini vérvád

SZÓCIKK: Bazini vérvád. 1529 máj. 27., a magyar zsidóság történetének legtragikusabb napján, Bazin pozsony megyei város piacán harminc máglya tüze elhamvasztott ugyanannyi zsidót, korra és nemre való tekintet nélkül, a mesterségesen kieszelt és szított vérvádrágalom következtében. Wolf Ferenc, pozsony-szentgyörgyi és bazini gróf, aki a zsidóknál eladósodott, koholta ezt a vérvádat, hogy szabaduljon a bazini és marcheggi zsidók követeléseitől. Mendel Izsák, a magyarországi zsidóságnak a király által kinevezett prefektusa a közelgő veszedelem hírére I. Ferdinánd király védelmét és az igazságszolgáltatás alkalmazását kérte s jóllehet ígéretet kapott erre nézve, a gróf nem hallgatott a királyra. A koholt vád annyira valótlannak bizonyult, hogy a gyermek, akiről a gróf azt állította a közvélemény előtt, hogy a zsidók rituális célból meggyilkolták, rövidesen megérkezett szülővárosába s kitűnt, hogy maga a gróf csempészte őt Bécsbe arra az időre, amíg tervét végrehajtja. Éppen ezért a marcheggi zsidók az utolsó pillanatban megmenekültek s nem osztották bazini testvéreik sorsát. A krakkói hitközség «Memor Könyve» felsorolja a mártírok neveit s ezek közt nők és gyermekek is szerepelnek, azonkívül a legtekintélyesebb bazini zsidók, köztük Mózes ben Jákob Kóhen, aki gyermekeivel együtt ment a lángokba. A szörnyű barbárságot, amelyhez hasonló sem azelőtt, sem azután nem sújtott magyar zsidó hitközséget, még azzal tetézték, hogy a maradék zsidóságot kiűzték a városból, ahol már annak megalapítása óta lakott. A kiűzetés után századokon át nem engedték be a zsidókat Bazinba s midőn egy alkalommal, a XVII. század közepén, Pálfy gróf Hirsch Lázár nevű zsidó kereskedőnek menedékhelyet adott saját birtokán, a fanatizált és nemzedékeken át izgatott nép kívánságára kieszközölték I. Lipót királytól a zsidók további kitiltását. Csupán egy századdal később települtek le ismét Bazinba. (l. Vérvád, Nagyszombati vérvád és Tiszaeszlári vérvád.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 457. címszó a lexikon => 97. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10457.htm

CÍMSZÓ: Bazini vérvád

SZÓCIKK: Bazini vérvád. 1529 máj. 27., a magyar zsidóság történetének legtragikusabb napján, Bazin pozsony megyei város piacán harminc máglya tüze elhamvasztott ugyanannyi zsidót, korra és nemre való tekintet nélkül, a mesterségesen kieszelt és szított vérvádrágalom következtében. Wolf Ferenc, pozsony-szentgyörgyi és bazini gróf, aki a zsidóknál eladósodott, koholta ezt a vérvádat, hogy szabaduljon a bazini és marcheggi zsidók követeléseitől. Mendel Izsák, a magyarországi zsidóságnak a király által kinevezett prefektusa a közelgő veszedelem hírére I. Ferdinánd király védelmét és az igazságszolgáltatás alkalmazását kérte s jóllehet ígéretet kapott erre nézve, a gróf nem hallgatott a királyra. A koholt vád annyira valótlannak bizonyult, hogy a gyermek, akiről a gróf azt állította a közvélemény előtt, hogy a zsidók rituális célból meggyilkolták, rövidesen megérkezett szülővárosába s kitűnt, hogy maga a gróf csempészte őt Bécsbe arra az időre, amíg tervét végrehajtja. Éppen ezért a marcheggi zsidók az utolsó pillanatban megmenekültek s nem osztották bazini testvéreik sorsát. A krakkói hitközség Memor Könyve felsorolja a mártírok neveit s ezek közt nők és gyermekek is szerepelnek, azonkívül a legtekintélyesebb bazini zsidók, köztük Mózes ben Jákob Kóhen, aki gyermekeivel együtt ment a lángokba. A szörnyű barbárságot, amelyhez hasonló sem azelőtt, sem azután nem sújtott magyar zsidó hitközséget, még azzal tetézték, hogy a maradék zsidóságot kiűzték a városból, ahol már annak megalapítása óta lakott. A kiűzetés után századokon át nem engedték be a zsidókat Bazinba s midőn egy alkalommal, a XVII. század közepén, Pálfy gróf Hirsch Lázár nevű zsidó kereskedőnek menedékhelyet adott saját birtokán, a fanatizált és nemzedékeken át izgatott nép kívánságára kieszközölték I. Lipót királytól a zsidók további kitiltását. Csupán egy századdal később települtek le ismét Bazinba. l. Vérvád, Nagyszombati vérvád és Tiszaeszlári vérvád.

10457.ht

CÍMSZÓ Bazin vérvá

SZÓCIKK Bazin vérvád 152 máj 27. magya zsidósá történeténe legtragikusab napján Bazi pozson megye váro piacá harmin mágly tüz elhamvasztot ugyananny zsidót korr é nemr val tekinte nélkül mesterségese kieszel é szítot vérvádrágalo következtében Wol Ferenc pozsony-szentgyörgy é bazin gróf ak zsidókná eladósodott koholt ez vérvádat hog szabaduljo bazin é marchegg zsidó követeléseitől Mende Izsák magyarország zsidóságna királ álta kinevezet prefektus közelg veszedele hírér I Ferdinán királ védelmé é a igazságszolgáltatá alkalmazásá kért jóllehe ígérete kapot err nézve gró ne hallgatot királyra kohol vá annyir valótlanna bizonyult hog gyermek akirő gró az állított közvélemén előtt hog zsidó rituáli célbó meggyilkolták rövidese megérkezet szülővárosáb kitűnt hog mag gró csempészt ő Bécsb arr a időre amí tervé végrehajtja Éppe ezér marchegg zsidó a utols pillanatba megmenekülte ne osztottá bazin testvérei sorsát krakkó hitközsé Memo Könyv felsorolj mártíro nevei eze köz nő é gyermeke i szerepelnek azonkívü legtekintélyeseb bazin zsidók köztü Móze be Jáko Kóhen ak gyermekeive együt men lángokba szörny barbárságot amelyhe hasonl se azelőtt se azutá ne sújtot magya zsid hitközséget mé azza tetézték hog maradé zsidóságo kiűzté városból aho má anna megalapítás ót lakott kiűzeté utá századoko á ne engedté b zsidóka Bazinb midő eg alkalommal XVII száza közepén Pálf gró Hirsc Lázá nev zsid kereskedőne menedékhelye adot sajá birtokán fanatizál é nemzedékeke á izgatot né kívánságár kieszközölté I Lipó királytó zsidó tovább kitiltását Csupá eg századda későb települte l ismé Bazinba l Vérvád Nagyszombat vérvá é Tiszaeszlár vérvád

10457.h

CÍMSZ Bazi vérv

SZÓCIK Bazi vérvá 15 má 27 magy zsidós történetén legtragikusa napjá Baz pozso megy vár piac harmi mágl tü elhamvaszto ugyanann zsidó kor nem va tekint nélkü mesterséges kiesze szíto vérvádrágal következtébe Wo Feren pozsony-szentgyörg bazi gró a zsidókn eladósodot kohol e vérváda ho szabadulj bazi marcheg zsid követeléseitő Mend Izsá magyarorszá zsidóságn kirá ált kineveze prefektu közel veszedel híré Ferdiná kirá védelm igazságszolgáltat alkalmazás kér jólleh ígéret kapo er nézv gr n hallgato királyr koho v annyi valótlann bizonyul ho gyerme akir gr a állítot közvélemé előt ho zsid rituál célb meggyilkoltá rövides megérkeze szülővárosá kitűn ho ma gr csempész Bécs ar időr am terv végrehajtj Épp ezé marcheg zsid utol pillanatb megmenekült n osztott bazi testvére sorsá krakk hitközs Mem Köny felsorol mártír neve ez kö n gyermek szerepelne azonkív legtekintélyese bazi zsidó közt Móz b Ják Kóhe a gyermekeiv együ me lángokb szörn barbárságo amelyh hason s azelőt s azut n sújto magy zsi hitközsége m azz tetézté ho marad zsidóság kiűzt városbó ah m ann megalapítá ó lakot kiűzet ut századok n engedt zsidók Bazin mid e alkalomma XVI száz közepé Pál gr Hirs Láz ne zsi kereskedőn menedékhely ado saj birtoká fanatizá nemzedékek izgato n kívánságá kieszközölt Lip királyt zsid továb kitiltásá Csup e századd késő települt ism Bazinb Vérvá Nagyszomba vérv Tiszaeszlá vérvá

10457.

CÍMS Baz vér

SZÓCI Baz vérv 1 m 2 mag zsidó történeté legtragikus napj Ba pozs meg vá pia harm mág t elhamvaszt ugyanan zsid ko ne v tekin nélk mestersége kiesz szít vérvádrága következtéb W Fere pozsony-szentgyör baz gr zsidók eladósodo koho vérvád h szabadul baz marche zsi követeléseit Men Izs magyarorsz zsidóság kir ál kinevez prefekt köze veszede hír Ferdin kir védel igazságszolgálta alkalmazá ké jólle ígére kap e néz g hallgat király koh anny valótlan bizonyu h gyerm aki g állíto közvélem elő h zsi rituá cél meggyilkolt rövide megérkez szülőváros kitű h m g csempés Béc a idő a ter végrehajt Ép ez marche zsi uto pillanat megmenekül osztot baz testvér sors krak hitköz Me Kön felsoro mártí nev e k gyerme szerepeln azonkí legtekintélyes baz zsid köz Mó Já Kóh gyermekei egy m lángok ször barbárság amely haso azelő azu sújt mag zs hitközség az tetézt h mara zsidósá kiűz városb a an megalapít lako kiűze u százado enged zsidó Bazi mi alkalomm XV szá közep Pá g Hir Lá n zs kereskedő menedékhel ad sa birtok fanatiz nemzedéke izgat kívánság kieszközöl Li király zsi tová kitiltás Csu század kés települ is Bazin Vérv Nagyszomb vér Tiszaeszl vérv

10457

CÍM Ba vé

SZÓC Ba vér ma zsid történet legtragiku nap B poz me v pi har má elhamvasz ugyana zsi k n teki nél mesterség kies szí vérvádrág következté Fer pozsony-szentgyö ba g zsidó eladósod koh vérvá szabadu ba march zs követelései Me Iz magyarors zsidósá ki á kineve prefek köz veszed hí Ferdi ki véde igazságszolgált alkalmaz k jóll ígér ka né hallga királ ko ann valótla bizony gyer ak állít közvéle el zs ritu cé meggyilkol rövid megérke szülőváro kit csempé Bé id te végrehaj É e march zs ut pillana megmenekü oszto ba testvé sor kra hitkö M Kö felsor márt ne gyerm szerepel azonk legtekintélye ba zsi kö M J Kó gyermeke eg lángo szö barbársá amel has azel az súj ma z hitközsé a tetéz mar zsidós kiű város a megalapí lak kiűz század enge zsid Baz m alkalom X sz köze P Hi L z keresked menedékhe a s birto fanati nemzedék izga kívánsá kieszközö L királ zs tov kitiltá Cs száza ké telepü i Bazi Vér Nagyszom vé Tiszaesz vér

1045

CÍ B v

SZÓ B vé m zsi történe legtragik na po m p ha m elhamvas ugyan zs tek né mestersé kie sz vérvádrá következt Fe pozsony-szentgy b zsid eladóso ko vérv szabad b marc z követelése M I magyaror zsidós k kinev prefe kö vesze h Ferd k véd igazságszolgál alkalma jól ígé k n hallg kirá k an valótl bizon gye a állí közvél e z rit c meggyilko rövi megérk szülővár ki csemp B i t végreha marc z u pillan megmenek oszt b testv so kr hitk K felso már n gyer szerepe azon legtekintély b zs k K gyermek e láng sz barbárs ame ha aze a sú m hitközs teté ma zsidó ki váro megalap la kiű száza eng zsi Ba alkalo s köz H kereske menedékh birt fanat nemzedé izg kíváns kieszköz kirá z to kitilt C száz k telep Baz Vé Nagyszo v Tiszaes vé