10460.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Ábrahám

SZÓCIKK: "Beck Ábrahám.holicsi rabbi,szül. Porlicon, megh. 1851. Sámuel kolini rabbinál, a Machcisz Hasekel szerzőjénél tanult. Előbb Lundenburgban, később Kostelben, majd Holicson volt rabbi 1823-tól haláláig. Ősei is kiváló rabbik voltak, egyik fia Menáchem pedig Krumenauban lett rabbi, akinek fia viszont Posenban töltött be rabbihivatalt; másik fia, B. Jakab Cháim, mint verbőci rabbi halt meg. Unokái Bäck lissaui, Rosenfeld Mayer miskolci, Schück Salamon karcagi és Deutsch Menáchem palánkai rabbik voltak. B. nagy talmudtudós hírében állott és nevét több döntvénytár említi, így a Chaszam Szófer is. (V. ö. Stein, Magyar Rabbik.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 460. címszó a lexikon => 97. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10460.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Ábrahám

SZÓCIKK: Beck Ábrahám.holicsi rabbi,szül. Porlicon, megh. 1851. Sámuel kolini rabbinál, a Machcisz Hasekel szerzőjénél tanult. Előbb Lundenburgban, később Kostelben, majd Holicson volt rabbi 1823-tól haláláig. Ősei is kiváló rabbik voltak, egyik fia Menáchem pedig Krumenauban lett rabbi, akinek fia viszont Posenban töltött be rabbihivatalt; másik fia, B. Jakab Cháim, mint verbőci rabbi halt meg. Unokái Bäck lissaui, Rosenfeld Mayer miskolci, Schück Salamon karcagi és Deutsch Menáchem palánkai rabbik voltak. B. nagy talmudtudós hírében állott és nevét több döntvénytár említi, így a Chaszam Szófer is. V. ö. Stein, Magyar Rabbik.

10460.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Ábrahá

SZÓCIKK Bec Ábrahám.holics rabbi,szül Porlicon megh 1851 Sámue kolin rabbinál Machcis Haseke szerzőjéné tanult Előb Lundenburgban későb Kostelben maj Holicso vol rabb 1823-tó haláláig Őse i kivál rabbi voltak egyi fi Menáche pedi Krumenauba let rabbi akine fi viszon Posenba töltöt b rabbihivatalt mási fia B Jaka Cháim min verbőc rabb hal meg Unoká Bäc lissaui Rosenfel Maye miskolci Schüc Salamo karcag é Deutsc Menáche palánka rabbi voltak B nag talmudtudó hírébe állot é nevé töb döntvénytá említi íg Chasza Szófe is V ö Stein Magya Rabbik

10460.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Ábrah

SZÓCIK Be Ábrahám.holic rabbi,szü Porlico meg 185 Sámu koli rabbiná Machci Hasek szerzőjén tanul Elő Lundenburgba késő Kostelbe ma Holics vo rab 1823-t halálái Ős kivá rabb volta egy f Menách ped Krumenaub le rabb akin f viszo Posenb töltö rabbihivatal más fi Jak Chái mi verbő rab ha me Unok Bä lissau Rosenfe May miskolc Schü Salam karca Deuts Menách palánk rabb volta na talmudtud híréb állo nev tö döntvényt említ í Chasz Szóf i Stei Magy Rabbi

10460.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Ábra

SZÓCI B Ábrahám.holi rabbi,sz Porlic me 18 Sám kol rabbin Machc Hase szerzőjé tanu El Lundenburgb kés Kostelb m Holic v ra 1823- halálá Ő kiv rab volt eg Menác pe Krumenau l rab aki visz Posen tölt rabbihivata má f Ja Chá m verb ra h m Uno B lissa Rosenf Ma miskol Sch Sala karc Deut Menác palán rab volt n talmudtu híré áll ne t döntvény emlí Chas Szó Ste Mag Rabb

10460

CÍM

SZEMÉLY Ábr

SZÓC Ábrahám.hol rabbi,s Porli m 1 Sá ko rabbi Mach Has szerzőj tan E Lundenburg ké Kostel Holi r 1823 halál ki ra vol e Mená p Krumena ra ak vis Pose töl rabbihivat m J Ch ver r Un liss Rosen M misko Sc Sal kar Deu Mená palá ra vol talmudt hír ál n döntvén eml Cha Sz St Ma Rab

1046SZEMÉL Áb

SZÓ Ábrahám.ho rabbi, Porl S k rabb Mac Ha szerző ta Lundenbur k Koste Hol 182 halá k r vo Men Krumen r a vi Pos tö rabbihiva C ve U lis Rose misk S Sa ka De Men pal r vo talmud hí á döntvé em Ch S S M Ra