10461.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Dénes

SZÓCIKK: B. Dénes, közgazdasági író, szül. Balmazújvároson 1847., megh. Budapesten 1924 A kereskedelmi pályára lépett és 1869. mint takarékpénztári tisztviselő Budapestre került. Bankigazgató, fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, számos pénzügyi és ipari vállalat igazgatósági tagja volt. Nagy emberbaráti tevékenységet is fejtett ki és több népjóléti intézményt alapított. Sokat foglalkozott a közös jegybankhoz kapcsolódó problémákkal. 1910-ben az Osztrák-Magyar Bank privilégiumának meghosszabbításáról szóló tárgyalások során figyelembe vették a készfizetések felvételével kapcsolatos javaslatait. A napilapokban és a szaksajtóban számos cikke és tanulmánya jelent meg az aktuális gazdasági és pénzügyi kérdésekről. Nagyobb önálló munkái: A kiadások megtérítése; A jelzáloglevelek biztosítása; A pénz drágulásának okairól; A drágaság viszonyítva a pénz forgalmához


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 461. címszó a lexikon => 97. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10461.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Dénes

SZÓCIKK: B. Dénes, közgazdasági író, szül. Balmazújvároson 1847., megh. Budapesten 1924 A kereskedelmi pályára lépett és 1869. mint takarékpénztári tisztviselő Budapestre került. Bankigazgató, fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, számos pénzügyi és ipari vállalat igazgatósági tagja volt. Nagy emberbaráti tevékenységet is fejtett ki és több népjóléti intézményt alapított. Sokat foglalkozott a közös jegybankhoz kapcsolódó problémákkal. 1910-ben az Osztrák-Magyar Bank privilégiumának meghosszabbításáról szóló tárgyalások során figyelembe vették a készfizetések felvételével kapcsolatos javaslatait. A napilapokban és a szaksajtóban számos cikke és tanulmánya jelent meg az aktuális gazdasági és pénzügyi kérdésekről. Nagyobb önálló munkái: A kiadások megtérítése; A jelzáloglevelek biztosítása; A pénz drágulásának okairól; A drágaság viszonyítva a pénz forgalmához

10461.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Déne

SZÓCIKK B Dénes közgazdaság író szül Balmazújvároso 1847. megh Budapeste 192 kereskedelm pályár lépet é 1869 min takarékpénztár tisztvisel Budapestr került Bankigazgató főváros törvényhatóság bizottság tag számo pénzügy é ipar vállala igazgatóság tagj volt Nag emberbarát tevékenysége i fejtet k é töb népjólét intézmény alapított Soka foglalkozot közö jegybankho kapcsolód problémákkal 1910-be a Osztrák-Magya Ban privilégiumána meghosszabbításáró szól tárgyaláso sorá figyelemb vetté készfizetése felvételéve kapcsolato javaslatait napilapokba é szaksajtóba számo cikk é tanulmány jelen me a aktuáli gazdaság é pénzügy kérdésekről Nagyob önáll munkái kiadáso megtérítése jelzáloglevele biztosítása pén drágulásána okairól drágasá viszonyítv pén forgalmáho

10461.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Dén

SZÓCIK Déne közgazdasá ír szü Balmazújváros 1847 meg Budapest 19 kereskedel pályá lépe 186 mi takarékpénztá tisztvise Budapest kerül Bankigazgat főváro törvényhatósá bizottsá ta szám pénzüg ipa vállal igazgatósá tag vol Na emberbará tevékenység fejte tö népjólé intézmén alapítot Sok foglalkozo köz jegybankh kapcsoló problémákka 1910-b Osztrák-Magy Ba privilégiumán meghosszabbításár szó tárgyalás sor figyelem vett készfizetés felvételév kapcsolat javaslatai napilapokb szaksajtób szám cik tanulmán jele m aktuál gazdasá pénzüg kérdésekrő Nagyo önál munká kiadás megtérítés jelzáloglevel biztosítás pé drágulásán okairó drágas viszonyít pé forgalmáh

10461.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Dé

SZÓCI Dén közgazdas í sz Balmazújváro 184 me Budapes 1 kereskede pály lép 18 m takarékpénzt tisztvis Budapes kerü Bankigazga fővár törvényhatós bizotts t szá pénzü ip válla igazgatós ta vo N emberbar tevékenysé fejt t népjól intézmé alapíto So foglalkoz kö jegybank kapcsol problémákk 1910- Osztrák-Mag B privilégiumá meghosszabbításá sz tárgyalá so figyele vet készfizeté felvételé kapcsola javaslata napilapok szaksajtó szá ci tanulmá jel aktuá gazdas pénzü kérdésekr Nagy öná munk kiadá megtéríté jelzálogleve biztosítá p drágulásá okair drága viszonyí p forgalmá

10461

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC Dé közgazda s Balmazújvár 18 m Budape keresked pál lé 1 takarékpénz tisztvi Budape ker Bankigazg fővá törvényható bizott sz pénz i váll igazgató t v emberba tevékenys fej népjó intézm alapít S foglalko k jegyban kapcso problémák 1910 Osztrák-Ma privilégium meghosszabbítás s tárgyal s figyel ve készfizet felvétel kapcsol javaslat napilapo szaksajt sz c tanulm je aktu gazda pénz kérdések Nag ön mun kiad megtérít jelzáloglev biztosít drágulás okai drág viszony forgalm

1046SZEMÉL

SZÓ D közgazd Balmazújvá 1 Budap kereske pá l takarékpén tisztv Budap ke Bankigaz főv törvényhat bizot s pén vál igazgat emberb tevékeny fe népj intéz alapí foglalk jegyba kapcs problémá 191 Osztrák-M privilégiu meghosszabbítá tárgya figye v készfize felvéte kapcso javasla napilap szaksaj s tanul j akt gazd pén kérdése Na ö mu kia megtérí jelzálogle biztosí drágulá oka drá viszon forgal