10462.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Hugó

SZÓCIKK: B. Hugó (madarasi)*, kúriai tanácselnök, jogtudós, szül. Baján 1843 jan. 13., megh. Budapesten. Unokatestvére volt B. Károly (l. o.) német költőnek. A pesti és bécsi egyetemeken tanult és 1892-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott. Ekkor kúriai bíró, majd 1908. kúriai tanácselnök lett. Ülnöke volt a szabadalmi tanácsnak és társelnöke, a Magyar Jogászegyletnek. Nagyobb művei: Észrevételek a magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezetének a biztosítási ügyletet tárgyaló részére (1874); Az 1876. évi 27. t.c. hivatalos források alapján szerkesztve (1878); Törvénykezési reformok a biztosítási ügy terén (1890); Tanulmányok a biztosítási jogból{189l); Törvényjavaslat a magánbiztosítási vállalatokról (az igazságügyminiszter megbízásából, 1894)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 462. címszó a lexikon => 97. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10462.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Hugó

SZÓCIKK: B. Hugó madarasi *, kúriai tanácselnök, jogtudós, szül. Baján 1843 jan. 13., megh. Budapesten. Unokatestvére volt B. Károly l. o. német költőnek. A pesti és bécsi egyetemeken tanult és 1892-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott. Ekkor kúriai bíró, majd 1908. kúriai tanácselnök lett. Ülnöke volt a szabadalmi tanácsnak és társelnöke, a Magyar Jogászegyletnek. Nagyobb művei: Észrevételek a magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezetének a biztosítási ügyletet tárgyaló részére 1874 ; Az 1876. évi 27. t.c. hivatalos források alapján szerkesztve 1878 ; Törvénykezési reformok a biztosítási ügy terén 1890 ; Tanulmányok a biztosítási jogból{189l ; Törvényjavaslat a magánbiztosítási vállalatokról az igazságügyminiszter megbízásából, 1894

10462.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Hug

SZÓCIKK B Hug madaras * kúria tanácselnök jogtudós szül Bajá 184 jan 13. megh Budapesten Unokatestvér vol B Károl l o néme költőnek pest é bécs egyetemeke tanul é 1892-i ügyvéd gyakorlato folytatott Ekko kúria bíró maj 1908 kúria tanácselnö lett Ülnök vol szabadalm tanácsna é társelnöke Magya Jogászegyletnek Nagyob művei Észrevétele magya kereskedelm törvényköny tervezeténe biztosítás ügylete tárgyal részér 187 A 1876 év 27 t.c hivatalo forráso alapjá szerkesztv 187 Törvénykezés reformo biztosítás üg teré 189 Tanulmányo biztosítás jogból{189 Törvényjavasla magánbiztosítás vállalatokró a igazságügyminiszte megbízásából 189

10462.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Hu

SZÓCIK Hu madara kúri tanácselnö jogtudó szü Baj 18 ja 13 meg Budapeste Unokatestvé vo Káro ném költőne pes béc egyetemek tanu 1892- ügyvé gyakorlat folytatot Ekk kúri bír ma 190 kúri tanácseln let Ülnö vo szabadal tanácsn társelnök Magy Jogászegyletne Nagyo műve Észrevétel magy kereskedel törvénykön tervezetén biztosítá ügylet tárgya részé 18 187 é 2 t. hivatal forrás alapj szerkeszt 18 Törvénykezé reform biztosítá ü ter 18 Tanulmány biztosítá jogból{18 Törvényjavasl magánbiztosítá vállalatokr igazságügyminiszt megbízásábó 18

10462.

CÍMS B

SZEMÉLYN B H

SZÓCI H madar kúr tanácseln jogtud sz Ba 1 j 1 me Budapest Unokatestv v Kár né költőn pe bé egyeteme tan 1892 ügyv gyakorla folytato Ek kúr bí m 19 kúr tanácsel le Üln v szabada tanács társelnö Mag Jogászegyletn Nagy műv Észrevéte mag kereskede törvénykö tervezeté biztosít ügyle tárgy rész 1 18 t hivata forrá alap szerkesz 1 Törvénykez refor biztosít te 1 Tanulmán biztosít jogból{1 Törvényjavas magánbiztosít vállalatok igazságügyminisz megbízásáb 1

10462

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC mada kú tanácsel jogtu s B m Budapes Unokatest Ká n költő p b egyetem ta 189 ügy gyakorl folytat E kú b 1 kú tanácse l Ül szabad tanác társeln Ma Jogászegylet Nag mű Észrevét ma keresked törvényk tervezet biztosí ügyl tárg rés 1 hivat forr ala szerkes Törvényke refo biztosí t Tanulmá biztosí jogból{ Törvényjava magánbiztosí vállalato igazságügyminis megbízásá

1046SZEMÉL

SZÓ mad k tanácse jogt Budape Unokates K költ egyete t 18 üg gyakor folyta k k tanács Ü szaba taná társel M Jogászegyle Na m Észrevé m kereske törvény terveze biztos ügy tár ré hiva for al szerke Törvényk ref biztos Tanulm biztos jogból Törvényjav magánbiztos vállalat igazságügymini megbízás