10463.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Károly

SZÓCIKK: B. Karl*, német költő, szül. Baján 1817 máj. 1., megh. Bécsben 1879 ápr. 10. Kilenc éves koráig nem tudott németül. Ekkor a pesti gimnáziumba lépett, majd annak elvégzése után Bécsben az orvosi fakultásra iratkozott be, de költői hajlamai miatt hamarosan abbahagyta azt és Lipcsébe ment a filozófiai szakra. Már ekkor, 1838. feltűnést keltett és nevét ismertté tette a Nächte c. verskötetével, úgy, hogy Gutzkow B.-nek Byron dicsőségét helyezte kilátásba. 1846-ban kiadott verskötete miatt a porosz kormánnyal ellentétbe jutott. Különösen szabadságszerető hangja tetszett a közönségnek. 1855-ben Pestre költözött, ahol Frische Quellen c. szépirodalmi folyóiratot szerkesztett rövid ideig. Arcképét több egykorú festő lefestette. Kortársai szertelen, gazdag fantáziájú, igazi magyar hajlamú és érzelmű álmodozónak, másrészt nyugtalan túlfűtött temperamentumú, eget ostromló Byronnak tartották, egyszersmind azonban nagyrabecsülték és szerették. Művei: Nächte, Gepanzerte Lieder (1838); Der Fahrende Poet (1838); Stille Liede (1840); Gedichte (4. kiad. 1846); Lieder vom armen Mann (4. kiad. 1848); Jankó, der ungarische Rosshirt (3. kiad 1870); Mater dolorosa (regény, 1854). B.-ről tanulmányt írt Gragger R. a «Budapesti Szemle» 1909 és Heinrich G. az Akad. Értekezések (1904) évf.-ban. Életét tárgyalja azonkívül a «Jüdisches Athenäum, Gallerie berühmter Männer jüdischer Abstammung» (1851).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 463. címszó a lexikon => 97. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10463.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Károly

SZÓCIKK: B. Karl*, német költő, szül. Baján 1817 máj. 1., megh. Bécsben 1879 ápr. 10. Kilenc éves koráig nem tudott németül. Ekkor a pesti gimnáziumba lépett, majd annak elvégzése után Bécsben az orvosi fakultásra iratkozott be, de költői hajlamai miatt hamarosan abbahagyta azt és Lipcsébe ment a filozófiai szakra. Már ekkor, 1838. feltűnést keltett és nevét ismertté tette a Nächte c. verskötetével, úgy, hogy Gutzkow B.-nek Byron dicsőségét helyezte kilátásba. 1846-ban kiadott verskötete miatt a porosz kormánnyal ellentétbe jutott. Különösen szabadságszerető hangja tetszett a közönségnek. 1855-ben Pestre költözött, ahol Frische Quellen c. szépirodalmi folyóiratot szerkesztett rövid ideig. Arcképét több egykorú festő lefestette. Kortársai szertelen, gazdag fantáziájú, igazi magyar hajlamú és érzelmű álmodozónak, másrészt nyugtalan túlfűtött temperamentumú, eget ostromló Byronnak tartották, egyszersmind azonban nagyrabecsülték és szerették. Művei: Nächte, Gepanzerte Lieder 1838 ; Der Fahrende Poet 1838 ; Stille Liede 1840 ; Gedichte 4. kiad. 1846 ; Lieder vom armen Mann 4. kiad. 1848 ; Jankó, der ungarische Rosshirt 3. kiad 1870 ; Mater dolorosa regény, 1854 . B.-ről tanulmányt írt Gragger R. a Budapesti Szemle 1909 és Heinrich G. az Akad. Értekezések 1904 évf.-ban. Életét tárgyalja azonkívül a Jüdisches Athenäum, Gallerie berühmter Männer jüdischer Abstammung 1851 .

10463.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Károl

SZÓCIKK B Karl* néme költő szül Bajá 181 máj 1. megh Bécsbe 187 ápr 10 Kilen éve korái ne tudot németül Ekko pest gimnáziumb lépett maj anna elvégzés utá Bécsbe a orvos fakultásr iratkozot be d költő hajlama miat hamarosa abbahagyt az é Lipcséb men filozófia szakra Má ekkor 1838 feltűnés keltet é nevé ismertt tett Nächt c verskötetével úgy hog Gutzko B.-ne Byro dicsőségé helyezt kilátásba 1846-ba kiadot verskötet miat poros kormánnya ellentétb jutott Különöse szabadságszeret hangj tetszet közönségnek 1855-be Pestr költözött aho Frisch Quelle c szépirodalm folyóirato szerkesztet rövi ideig Arcképé töb egykor fest lefestette Kortársa szertelen gazda fantáziájú igaz magya hajlam é érzelm álmodozónak másrész nyugtala túlfűtöt temperamentumú ege ostroml Byronna tartották egyszersmin azonba nagyrabecsülté é szerették Művei Nächte Gepanzert Liede 183 De Fahrend Poe 183 Still Lied 184 Gedicht 4 kiad 184 Liede vo arme Man 4 kiad 184 Jankó de ungarisch Rosshir 3 kia 187 Mate doloros regény 185 B.-rő tanulmány ír Gragge R Budapest Szeml 190 é Heinric G a Akad Értekezése 190 évf.-ban Életé tárgyalj azonkívü Jüdische Athenäum Galleri berühmte Männe jüdische Abstammun 185

10463.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Káro

SZÓCIK Karl ném költ szü Baj 18 má 1 meg Bécsb 18 áp 1 Kile év korá n tudo németü Ekk pes gimnázium lépet ma ann elvégzé ut Bécsb orvo fakultás iratkozo b költ hajlam mia hamaros abbahagy a Lipcsé me filozófi szakr M ekko 183 feltűné kelte nev ismert tet Näch verskötetéve úg ho Gutzk B.-n Byr dicsőség helyez kilátásb 1846-b kiado versköte mia poro kormánny ellentét jutot Különös szabadságszere hang tetsze közönségne 1855-b Pest költözöt ah Frisc Quell szépirodal folyóirat szerkeszte röv idei Arckép tö egyko fes lefestett Kortárs szertele gazd fantáziáj iga magy hajla érzel álmodozóna másrés nyugtal túlfűtö temperamentum eg ostrom Byronn tartottá egyszersmi azonb nagyrabecsült szeretté Műve Nächt Gepanzer Lied 18 D Fahren Po 18 Stil Lie 18 Gedich kia 18 Lied v arm Ma kia 18 Jank d ungarisc Rosshi ki 18 Mat doloro regén 18 B.-r tanulmán í Gragg Budapes Szem 19 Heinri Aka Értekezés 19 évf.-ba Élet tárgyal azonkív Jüdisch Athenäu Galler berühmt Männ jüdisch Abstammu 18

10463.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Kár

SZÓCI Kar né köl sz Ba 1 m me Bécs 1 á Kil é kor tud német Ek pe gimnáziu lépe m an elvégz u Bécs orv fakultá iratkoz köl hajla mi hamaro abbahag Lipcs m filozóf szak ekk 18 feltűn kelt ne ismer te Näc verskötetév ú h Gutz B.- By dicsősé helye kilátás 1846- kiad versköt mi por kormánn ellenté juto Különö szabadságszer han tetsz közönségn 1855- Pes költözö a Fris Quel szépiroda folyóira szerkeszt rö ide Arcké t egyk fe lefestet Kortár szertel gaz fantáziá ig mag hajl érze álmodozón másré nyugta túlfűt temperamentu e ostro Byron tartott egyszersm azon nagyrabecsül szerett Műv Näch Gepanze Lie 1 Fahre P 1 Sti Li 1 Gedic ki 1 Lie ar M ki 1 Jan ungaris Rossh k 1 Ma dolor regé 1 B.- tanulmá Grag Budape Sze 1 Heinr Ak Értekezé 1 évf.-b Éle tárgya azonkí Jüdisc Athenä Galle berühm Män jüdisc Abstamm 1

10463

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Ka n kö s B m Béc Ki ko tu néme E p gimnázi lép a elvég Béc or fakult iratko kö hajl m hamar abbaha Lipc filozó sza ek 1 feltű kel n isme t Nä versköteté Gut B. B dicsős hely kilátá 1846 kia verskö m po kormán ellent jut Külön szabadságsze ha tets közönség 1855 Pe költöz Fri Que szépirod folyóir szerkesz r id Arck egy f lefeste Kortá szerte ga fantázi i ma haj érz álmodozó másr nyugt túlfű temperament ostr Byro tartot egyszers azo nagyrabecsü szeret Mű Näc Gepanz Li Fahr St L Gedi k Li a k Ja ungari Ross M dolo reg B. tanulm Gra Budap Sz Hein A Értekez évf.- Él tárgy azonk Jüdis Athen Gall berüh Mä jüdis Abstam

1046SZEMÉL K

SZÓ K k Bé K k t ném gimnáz lé elvé Bé o fakul iratk k haj hama abbah Lip filoz sz e felt ke ism N verskötet Gu B dicső hel kilát 184 ki versk p kormá ellen ju Külö szabadságsz h tet közönsé 185 P költö Fr Qu szépiro folyói szerkes i Arc eg lefest Kort szert g fantáz m ha ér álmodoz más nyug túlf temperamen ost Byr tarto egyszer az nagyrabecs szere M Nä Gepan L Fah S Ged L J ungar Ros dol re B tanul Gr Buda S Hei Érteke évf. É tárg azon Jüdi Athe Gal berü M jüdi Absta