10465.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos (madarasi)*, gazdaságpolitikus, B. Hugó (l.o.) fia, szül. Budapesten 1874 jún. 12. Az egyetemet u. o. végezte és ügyvédi oklevelet szerzett. 1905 óta képviselő, a háború előtt és alatt függetlenségi programmal, majd mint párton kívül álló. Főleg agrárpolitikai és kivándorlási kérdésekkel foglalkozott és számos alkalommal tartott figyelemreméltó beszédeket. 1917-ben a Wekerle-kormányban igazságügyi államtitkár volt, 1918. a Károlyi-kormány alatt pedig az Osztrák-Magyar Bank budapesti fiókjának kormányzója lett. Emellett kiterjedt publicisztikai és tudományos irodalmi munkásságot fejt ki folyóiratokban és napilapokban. Nagyobb munkái: Az életbiztosításról (1895, pályadíjjal kitüntetve); Ideálok (politikai regény, 1895); Új nemzedék (u.a., 1904); Magyar birtokpolitika (1910); 48-67. Politikai tanulmány (1910); A magyar földbirtok megoszlása (1918)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 465. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10465.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos madarasi *, gazdaságpolitikus, B. Hugó l.o. fia, szül. Budapesten 1874 jún. 12. Az egyetemet u. o. végezte és ügyvédi oklevelet szerzett. 1905 óta képviselő, a háború előtt és alatt függetlenségi programmal, majd mint párton kívül álló. Főleg agrárpolitikai és kivándorlási kérdésekkel foglalkozott és számos alkalommal tartott figyelemreméltó beszédeket. 1917-ben a Wekerle-kormányban igazságügyi államtitkár volt, 1918. a Károlyi-kormány alatt pedig az Osztrák-Magyar Bank budapesti fiókjának kormányzója lett. Emellett kiterjedt publicisztikai és tudományos irodalmi munkásságot fejt ki folyóiratokban és napilapokban. Nagyobb munkái: Az életbiztosításról 1895, pályadíjjal kitüntetve ; Ideálok politikai regény, 1895 ; Új nemzedék u.a., 1904 ; Magyar birtokpolitika 1910 ; 48-67. Politikai tanulmány 1910 ; A magyar földbirtok megoszlása 1918

10465.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Lajo

SZÓCIKK B Lajo madaras * gazdaságpolitikus B Hug l.o fia szül Budapeste 187 jún 12 A egyeteme u o végezt é ügyvéd oklevele szerzett 190 ót képviselő hábor előt é alat függetlenség programmal maj min párto kívü álló Főle agrárpolitika é kivándorlás kérdésekke foglalkozot é számo alkalomma tartot figyelemremélt beszédeket 1917-be Wekerle-kormányba igazságügy államtitká volt 1918 Károlyi-kormán alat pedi a Osztrák-Magya Ban budapest fiókjána kormányzój lett Emellet kiterjed publicisztika é tudományo irodalm munkásságo fej k folyóiratokba é napilapokban Nagyob munkái A életbiztosításró 1895 pályadíjja kitüntetv Ideálo politika regény 189 Ú nemzedé u.a. 190 Magya birtokpolitik 191 48-67 Politika tanulmán 191 magya földbirto megoszlás 191

10465.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Laj

SZÓCIK Laj madara gazdaságpolitiku Hu l. fi szü Budapest 18 jú 1 egyetem végez ügyvé oklevel szerzet 19 ó képvisel hábo elő ala függetlensé programma ma mi párt kív áll Fől agrárpolitik kivándorlá kérdésekk foglalkozo szám alkalomm tarto figyelemremél beszédeke 1917-b Wekerle-kormányb igazságüg államtitk vol 191 Károlyi-kormá ala ped Osztrák-Magy Ba budapes fiókján kormányzó let Emelle kiterje publicisztik tudomány irodal munkásság fe folyóiratokb napilapokba Nagyo munká életbiztosításr 189 pályadíjj kitüntet Ideál politik regén 18 nemzed u.a 19 Magy birtokpoliti 19 48-6 Politik tanulmá 19 magy földbirt megoszlá 19

10465.

CÍMS B

SZEMÉLYN B La

SZÓCI La madar gazdaságpolitik H l f sz Budapes 1 j egyete vége ügyv okleve szerze 1 képvise háb el al függetlens programm m m pár kí ál Fő agrárpoliti kivándorl kérdések foglalkoz szá alkalom tart figyelemremé beszédek 1917- Wekerle-kormány igazságü államtit vo 19 Károlyi-korm al pe Osztrák-Mag B budape fiókjá kormányz le Emell kiterj publiciszti tudomán iroda munkássá f folyóiratok napilapokb Nagy munk életbiztosítás 18 pályadíj kitünte Ideá politi regé 1 nemze u. 1 Mag birtokpolit 1 48- Politi tanulm 1 mag földbir megoszl 1

10465

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC L mada gazdaságpoliti s Budape egyet vég ügy oklev szerz képvis há e a független program pá k á F agrárpolit kivándor kérdése foglalko sz alkalo tar figyelemrem beszéde 1917 Wekerle-kormán igazság államti v 1 Károlyi-kor a p Osztrák-Ma budap fiókj kormány l Emel kiter publiciszt tudomá irod munkáss folyóirato napilapok Nag mun életbiztosítá 1 pályadí kitünt Ide polit reg nemz u Ma birtokpoli 48 Polit tanul ma földbi megosz

1046SZEMÉL

SZÓ mad gazdaságpolit Budap egye vé üg okle szer képvi h függetle progra p agrárpoli kivándo kérdés foglalk s alkal ta figyelemre beszéd 191 Wekerle-kormá igazsá államt Károlyi-ko Osztrák-M buda fiók kormán Eme kite publicisz tudom iro munkás folyóirat napilapo Na mu életbiztosít pályad kitün Id poli re nem M birtokpol 4 Poli tanu m földb megos