10467.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Ödön Fülöp

SZÓCIKK: B. Ö. Fülöp*, éremművész és szobrász, szül. Vágújhelyen 1873. Eleinte ötvösnek készült és Budapesten az iparművészeti iskolában, később Párisban tanult. A millenniumi korona- és a háromféle kiállítási díjérem pályázatán első díjat nyert és megbízást kapott a kivitelre. A Műcsarnok kiállításain 1894 óta szerepel, de díjakat nyert külföldön is, Párisban, Velencében, Turinban, Milanóban, Rómában. Érem- és plakettgyüjteményét bemutatta az Éremkedvelők Egyesületének 1907-iki kiállításán. Érmei és szobrai az Ernst-Múzeumban a Céhbeliek kiállításain, 1924 óta pedig a Kut kiállításain szerepeltek, ahol a fiatal szobrásznemzedék élén a haladó irányú szobrászatot képviselte. Művészete az érem és plakett terén is hosszú fejlődésen ment át. Régebbi érmei (a Nemzeti Múzeum jubiláris plakettje, Rákóczi Ferenc feje, a Petőfiplakett stb.) képszerű összbenyomást, lapos mintázást, tehát gyakran festői elemeket mutatnak. A későbbieken már a nagy plasztikával való foglalkozása érződik (Muzsikáló angyalok, Zongoránál). Nagyobbszabású szobraival 1914. lépett a nyilvánosság elé; ezeken még az olaszországi és görögországi tartózkodásai alatt nyert hatások érezhetők (antik-szobrok, Michelangelo). A korábbi domborművek (Liszt-fei, Magyar parasztasszony) és szobrok vaskos, primitívségre hajló, nemegyszer torzszerűen ható formákat mutatnak a belső tartalom és a kifejező plasztikai hatás elérésére. 1922-ben kiállított szobrai már finomodott, egyensúlyozott formáikkal hatnak (A hős glorifikációja, Afrodite, Judit). Arcképszobrai leegyszerűsített formákat erőteljes jellemzéssel egyesítenek (Móric Zsigmond, Chorin Ferenc. Újabban épületeket díszítő domborműveket és kis bronzokat is készít.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 467. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10467.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Ödön Fülöp

SZÓCIKK: B. Ö. Fülöp*, éremművész és szobrász, szül. Vágújhelyen 1873. Eleinte ötvösnek készült és Budapesten az iparművészeti iskolában, később Párisban tanult. A millenniumi korona- és a háromféle kiállítási díjérem pályázatán első díjat nyert és megbízást kapott a kivitelre. A Műcsarnok kiállításain 1894 óta szerepel, de díjakat nyert külföldön is, Párisban, Velencében, Turinban, Milanóban, Rómában. Érem- és plakettgyüjteményét bemutatta az Éremkedvelők Egyesületének 1907-iki kiállításán. Érmei és szobrai az Ernst-Múzeumban a Céhbeliek kiállításain, 1924 óta pedig a Kut kiállításain szerepeltek, ahol a fiatal szobrásznemzedék élén a haladó irányú szobrászatot képviselte. Művészete az érem és plakett terén is hosszú fejlődésen ment át. Régebbi érmei a Nemzeti Múzeum jubiláris plakettje, Rákóczi Ferenc feje, a Petőfiplakett stb. képszerű összbenyomást, lapos mintázást, tehát gyakran festői elemeket mutatnak. A későbbieken már a nagy plasztikával való foglalkozása érződik Muzsikáló angyalok, Zongoránál . Nagyobbszabású szobraival 1914. lépett a nyilvánosság elé; ezeken még az olaszországi és görögországi tartózkodásai alatt nyert hatások érezhetők antik-szobrok, Michelangelo . A korábbi domborművek Liszt-fei, Magyar parasztasszony és szobrok vaskos, primitívségre hajló, nemegyszer torzszerűen ható formákat mutatnak a belső tartalom és a kifejező plasztikai hatás elérésére. 1922-ben kiállított szobrai már finomodott, egyensúlyozott formáikkal hatnak A hős glorifikációja, Afrodite, Judit . Arcképszobrai leegyszerűsített formákat erőteljes jellemzéssel egyesítenek Móric Zsigmond, Chorin Ferenc. Újabban épületeket díszítő domborműveket és kis bronzokat is készít.

10467.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Ödö Fülö

SZÓCIKK B Ö Fülöp* éremművés é szobrász szül Vágújhelye 1873 Eleint ötvösne készül é Budapeste a iparművészet iskolában későb Párisba tanult millennium korona é háromfél kiállítás díjére pályázatá els díja nyer é megbízás kapot kivitelre Műcsarno kiállításai 189 ót szerepel d díjaka nyer külföldö is Párisban Velencében Turinban Milanóban Rómában Érem é plakettgyüjteményé bemutatt a Éremkedvelő Egyesületéne 1907-ik kiállításán Érme é szobra a Ernst-Múzeumba Céhbelie kiállításain 192 ót pedi Ku kiállításai szerepeltek aho fiata szobrásznemzedé élé halad irány szobrászato képviselte Művészet a ére é plaket teré i hossz fejlődése men át Régebb érme Nemzet Múzeu jubilári plakettje Rákócz Feren feje Petőfiplaket stb képszer összbenyomást lapo mintázást tehá gyakra festő elemeke mutatnak későbbieke má nag plasztikáva val foglalkozás érződi Muzsikál angyalok Zongoráná Nagyobbszabás szobraiva 1914 lépet nyilvánossá elé ezeke mé a olaszország é görögország tartózkodása alat nyer hatáso érezhető antik-szobrok Michelangel korább domborműve Liszt-fei Magya parasztasszon é szobro vaskos primitívségr hajló nemegysze torzszerűe hat formáka mutatna bels tartalo é kifejez plasztika hatá elérésére 1922-be kiállítot szobra má finomodott egyensúlyozot formáikka hatna hő glorifikációja Afrodite Judi Arcképszobra leegyszerűsítet formáka erőtelje jellemzésse egyesítene Móri Zsigmond Chori Ferenc Újabba épületeke díszít domborműveke é ki bronzoka i készít

10467.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Öd Fül

SZÓCIK Fülöp éremművé szobrás szü Vágújhely 187 Elein ötvösn készü Budapest iparművésze iskolába késő Párisb tanul millenniu koron háromfé kiállítá díjér pályázat el díj nye megbízá kapo kivitelr Műcsarn kiállítása 18 ó szerepe díjak nye külföld i Párisba Velencébe Turinba Milanóba Rómába Ére plakettgyüjtemény bemutat Éremkedvel Egyesületén 1907-i kiállításá Érm szobr Ernst-Múzeumb Céhbeli kiállításai 19 ó ped K kiállítása szerepelte ah fiat szobrásznemzed él hala irán szobrászat képviselt Művésze ér plake ter hoss fejlődés me á Régeb érm Nemze Múze jubilár plakettj Rákóc Fere fej Petőfiplake st képsze összbenyomás lap mintázás teh gyakr fest elemek mutatna későbbiek m na plasztikáv va foglalkozá érződ Muzsiká angyalo Zongorán Nagyobbszabá szobraiv 191 lépe nyilvánoss el ezek m olaszorszá görögorszá tartózkodás ala nye hatás érezhet antik-szobro Michelange koráb domborműv Liszt-fe Magy parasztasszo szobr vasko primitívség hajl nemegysz torzszerű ha formák mutatn bel tartal kifeje plasztik hat elérésér 1922-b kiállíto szobr m finomodot egyensúlyozo formáikk hatn h glorifikációj Afrodit Jud Arcképszobr leegyszerűsíte formák erőtelj jellemzéss egyesíten Mór Zsigmon Chor Feren Újabb épületek díszí domborművek k bronzok készí

10467.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Ö Fü

SZÓCI Fülö éremműv szobrá sz Vágújhel 18 Elei ötvös kész Budapes iparművész iskoláb kés Páris tanu millenni koro háromf kiállít díjé pályáza e dí ny megbíz kap kivitel Műcsar kiállítás 1 szerep díja ny külföl Párisb Velencéb Turinb Milanób Rómáb Ér plakettgyüjtemén bemuta Éremkedve Egyesületé 1907- kiállítás Ér szob Ernst-Múzeum Céhbel kiállítása 1 pe kiállítás szerepelt a fia szobrásznemze é hal irá szobrásza képvisel Művész é plak te hos fejlődé m Rége ér Nemz Múz jubilá plakett Rákó Fer fe Petőfiplak s képsz összbenyomá la mintázá te gyak fes eleme mutatn későbbie n plasztiká v foglalkoz érző Muzsik angyal Zongorá Nagyobbszab szobrai 19 lép nyilvános e eze olaszorsz görögorsz tartózkodá al ny hatá érezhe antik-szobr Michelang korá dombormű Liszt-f Mag parasztassz szob vask primitívsé haj nemegys torzszer h formá mutat be tarta kifej plaszti ha elérésé 1922- kiállít szob finomodo egyensúlyoz formáik hat glorifikáció Afrodi Ju Arcképszob leegyszerűsít formá erőtel jellemzés egyesíte Mó Zsigmo Cho Fere Újab épülete dísz domborműve bronzo kész

10467

CÍM

SZEMÉLY F

SZÓC Fül éremmű szobr s Vágújhe 1 Ele ötvö kés Budape iparművés iskolá ké Pári tan millenn kor három kiállí díj pályáz d n megbí ka kivite Műcsa kiállítá szere díj n külfö Páris Velencé Turin Milanó Rómá É plakettgyüjtemé bemut Éremkedv Egyesület 1907 kiállítá É szo Ernst-Múzeu Céhbe kiállítás p kiállítá szerepel fi szobrásznemz ha ir szobrász képvise Művés pla t ho fejlőd Rég é Nem Mú jubil plaket Rák Fe f Petőfipla képs összbenyom l mintáz t gya fe elem mutat későbbi plasztik foglalko érz Muzsi angya Zongor Nagyobbsza szobra 1 lé nyilváno ez olaszors görögors tartózkod a n hat érezh antik-szob Michelan kor domborm Liszt- Ma parasztass szo vas primitívs ha nemegy torzsze form muta b tart kife plaszt h elérés 1922 kiállí szo finomod egyensúlyo formái ha glorifikáci Afrod J Arcképszo leegyszerűsí form erőte jellemzé egyesít M Zsigm Ch Fer Úja épület dís domborműv bronz kés

1046SZEMÉL

SZÓ Fü éremm szob Vágújh El ötv ké Budap iparművé iskol k Pár ta millen ko háro kiáll dí pályá megb k kivit Műcs kiállít szer dí külf Pári Velenc Turi Milan Róm plakettgyüjtem bemu Éremked Egyesüle 190 kiállít sz Ernst-Múze Céhb kiállítá kiállít szerepe f szobrásznem h i szobrás képvis Művé pl h fejlő Ré Ne M jubi plake Rá F Petőfipl kép összbenyo mintá gy f ele muta később plaszti foglalk ér Muzs angy Zongo Nagyobbsz szobr l nyilván e olaszor görögor tartózko ha érez antik-szo Michela ko dombor Liszt M parasztas sz va primitív h nemeg torzsz for mut tar kif plasz eléré 192 kiáll sz finomo egyensúly formá h glorifikác Afro Arcképsz leegyszerűs for erőt jellemz egyesí Zsig C Fe Új épüle dí dombormű bron ké