10471.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, festő, szül. Baján 1824., megh. Budapesten 1862. A táblabíró-világ egyik derék arcképfestője, az első képes élclap «Der Zeitgeist» kiadója és torzképrajzolója Pesten (1846). Atyja bajai kereskedő, aki a múlt század 30-as éveiben költözött Pestre. 1844-46-ban Bécsben tanult, előbb Aleoni?re-nél, majd Eybl-nél az akadémián. Már ez idő alatt küld képeket a pesti Műegylet kiállításaira (1842, 1844, 1846), még pedig arcképet, életképet (Pihenő a korcsmában) és szépségképet (Odaliszk). 1846-ban megalapítja az említett élclapot, majd 1849. Bécsbe költözött, hol Engländer S.-el együtt a «Charivari»-t indította meg, de a lap miatt fogházba zárták és kiszabadulása után Pestre utasították (1850). Az «Eulenspiegel» élclapba és számos németországi és ausztriai élclapba rajzolt. Írt hazai lapok kereskedelmi rovatába tudósításokat is. Önarcképe az Ernst- Múzeumban van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 471. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10471.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, festő, szül. Baján 1824., megh. Budapesten 1862. A táblabíró-világ egyik derék arcképfestője, az első képes élclap Der Zeitgeist kiadója és torzképrajzolója Pesten 1846 . Atyja bajai kereskedő, aki a múlt század 30-as éveiben költözött Pestre. 1844-46-ban Bécsben tanult, előbb Aleoni?re-nél, majd Eybl-nél az akadémián. Már ez idő alatt küld képeket a pesti Műegylet kiállításaira 1842, 1844, 1846 , még pedig arcképet, életképet Pihenő a korcsmában és szépségképet Odaliszk . 1846-ban megalapítja az említett élclapot, majd 1849. Bécsbe költözött, hol Engländer S.-el együtt a Charivari -t indította meg, de a lap miatt fogházba zárták és kiszabadulása után Pestre utasították 1850 . Az Eulenspiegel élclapba és számos németországi és ausztriai élclapba rajzolt. Írt hazai lapok kereskedelmi rovatába tudósításokat is. Önarcképe az Ernst- Múzeumban van.

10471.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Vilmo

SZÓCIKK B Vilmos festő szül Bajá 1824. megh Budapeste 1862 táblabíró-vilá egyi deré arcképfestője a els képe élcla De Zeitgeis kiadój é torzképrajzolój Peste 184 Atyj baja kereskedő ak múl száza 30-a éveibe költözöt Pestre 1844-46-ba Bécsbe tanult előb Aleoni?re-nél maj Eybl-né a akadémián Má e id alat kül képeke pest Műegyle kiállításair 1842 1844 184 mé pedi arcképet életképe Pihen korcsmába é szépségképe Odalisz 1846-ba megalapítj a említet élclapot maj 1849 Bécsb költözött ho Englände S.-e együt Charivar - indított meg d la miat fogházb zártá é kiszabadulás utá Pestr utasítottá 185 A Eulenspiege élclapb é számo németország é ausztria élclapb rajzolt Ír haza lapo kereskedelm rovatáb tudósításoka is Önarckép a Ernst Múzeumba van

10471.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Vilm

SZÓCIK Vilmo fest szü Baj 1824 meg Budapest 186 táblabíró-vil egy der arcképfestőj el kép élcl D Zeitgei kiadó torzképrajzoló Pest 18 Aty baj keresked a mú száz 30- éveib költözö Pestr 1844-46-b Bécsb tanul elő Aleoni?re-né ma Eybl-n akadémiá M i ala kü képek pes Műegyl kiállításai 184 184 18 m ped arcképe életkép Pihe korcsmáb szépségkép Odalis 1846-b megalapít említe élclapo ma 184 Bécs költözöt h Engländ S.- együ Chariva indítot me l mia fogház zárt kiszabadulá ut Pest utasított 18 Eulenspieg élclap szám németorszá ausztri élclap rajzol Í haz lap kereskedel rovatá tudósítások i Önarcké Erns Múzeumb va

10471.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Vil

SZÓCI Vilm fes sz Ba 182 me Budapes 18 táblabíró-vi eg de arcképfestő e ké élc Zeitge kiad torzképrajzol Pes 1 At ba kereske m szá 30 évei költöz Pest 1844-46- Bécs tanu el Aleoni?re-n m Eybl- akadémi al k képe pe Műegy kiállítása 18 18 1 pe arckép életké Pih korcsmá szépségké Odali 1846- megalapí említ élclap m 18 Béc költözö Englän S. egy Chariv indíto m mi foghá zár kiszabadul u Pes utasítot 1 Eulenspie élcla szá németorsz ausztr élcla rajzo ha la kereskede rovat tudósításo Önarck Ern Múzeum v

10471

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vil fe s B 18 m Budape 1 táblabíró-v e d arcképfest k él Zeitg kia torzképrajzo Pe A b keresk sz 3 éve költö Pes 1844-46 Béc tan e Aleoni?re- Eybl akadém a kép p Műeg kiállítás 1 1 p arcké életk Pi korcsm szépségk Odal 1846 megalap emlí élcla 1 Bé költöz Englä S eg Chari indít m fogh zá kiszabadu Pe utasíto Eulenspi élcl sz németors auszt élcl rajz h l keresked rova tudósítás Önarc Er Múzeu

1047SZEMÉL V

SZÓ Vi f 1 Budap táblabíró- arcképfes é Zeit ki torzképrajz P keres s év költ Pe 1844-4 Bé ta Aleoni?re Eyb akadé ké Műe kiállítá arck élet P korcs szépség Oda 184 megala eml élcl B költö Engl e Char indí fog z kiszabad P utasít Eulensp élc s németor ausz élc raj kereske rov tudósítá Önar E Múze