10473.htm

CÍMSZÓ: Bede

SZEMÉLYNÉV: Bede Jób

SZÓCIKK: Bede Jób, író és hírlapíró, szül. Szilágysomlyón 1858., megh. Budapesten 1919. Kolozsvárott végezte a középiskoláit, majd miután néhány évig az ottani egyetemen jogot és filozófiát hallgatott, kolozsvári lapok munkatársa lett. 1895-ben Budapestre került és attól fogva politikai és társadalmi cikkei, valamint novellái a fővárosi lapokban jelentek meg. Sokáig a Pesti Hírlap vezér cikkírója, politikai rovatvezetője volt. Népszerű karcolatokat is írt. Önállóan megjelent novellás könyvei, amelyeket élénk meseszövés és érdekes leírásaik realizmusa jellemez: Trifólium; Tárcák; Novellák; Elbeszélések.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 473. címszó a lexikon => 99. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10473.htm

CÍMSZÓ: Bede

SZEMÉLYNÉV: Bede Jób

SZÓCIKK: Bede Jób, író és hírlapíró, szül. Szilágysomlyón 1858., megh. Budapesten 1919. Kolozsvárott végezte a középiskoláit, majd miután néhány évig az ottani egyetemen jogot és filozófiát hallgatott, kolozsvári lapok munkatársa lett. 1895-ben Budapestre került és attól fogva politikai és társadalmi cikkei, valamint novellái a fővárosi lapokban jelentek meg. Sokáig a Pesti Hírlap vezér cikkírója, politikai rovatvezetője volt. Népszerű karcolatokat is írt. Önállóan megjelent novellás könyvei, amelyeket élénk meseszövés és érdekes leírásaik realizmusa jellemez: Trifólium; Tárcák; Novellák; Elbeszélések.

10473.ht

CÍMSZÓ Bed

SZEMÉLYNÉV Bed Jó

SZÓCIKK Bed Jób ír é hírlapíró szül Szilágysomlyó 1858. megh Budapeste 1919 Kolozsvárot végezt középiskoláit maj miutá néhán évi a ottan egyeteme jogo é filozófiá hallgatott kolozsvár lapo munkatárs lett 1895-be Budapestr kerül é attó fogv politika é társadalm cikkei valamin novellá főváros lapokba jelente meg Sokái Pest Hírla vezé cikkírója politika rovatvezetőj volt Népszer karcolatoka i írt Önállóa megjelen novellá könyvei amelyeke élén meseszövé é érdeke leírásai realizmus jellemez Trifólium Tárcák Novellák Elbeszélések

10473.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be J

SZÓCIK Be Jó í hírlapír szü Szilágysomly 1858 meg Budapest 191 Kolozsváro végez középiskolái ma miut néhá év otta egyetem jog filozófi hallgatot kolozsvá lap munkatár let 1895-b Budapest kerü att fog politik társadal cikke valami novell főváro lapokb jelent me Soká Pes Hírl vez cikkírój politik rovatvezető vol Népsze karcolatok ír Önálló megjele novell könyve amelyek élé meseszöv érdek leírása realizmu jelleme Trifóliu Tárcá Novellá Elbeszélése

10473.

CÍMS B

SZEMÉLYN B

SZÓCI B J hírlapí sz Szilágysoml 185 me Budapes 19 Kolozsvár vége középiskolá m miu néh é ott egyete jo filozóf hallgato kolozsv la munkatá le 1895- Budapes ker at fo politi társada cikk valam novel fővár lapok jelen m Sok Pe Hír ve cikkíró politi rovatvezet vo Népsz karcolato í Önáll megjel novel könyv amelye él meseszö érde leírás realizm jellem Trifóli Tárc Novell Elbeszélés

10473

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC hírlap s Szilágysom 18 m Budape 1 Kolozsvá vég középiskol mi né ot egyet j filozó hallgat kolozs l munkat l 1895 Budape ke a f polit társad cik vala nove fővá lapo jele So P Hí v cikkír polit rovatveze v Néps karcolat Önál megje nove köny amely é mesesz érd leírá realiz jelle Trifól Tár Novel Elbeszélé

1047SZEMÉL

SZÓ hírla Szilágyso 1 Budap Kolozsv vé középisko m n o egye filoz hallga koloz munka 189 Budap k poli társa ci val nov főv lap jel S H cikkí poli rovatvez Nép karcola Öná megj nov kön amel meses ér leír reali jell Trifó Tá Nove Elbeszél