10476.htm

CÍMSZÓ: Bedő

SZEMÉLYNÉV: Bedő Mór

SZÓCIKK: Bedő Mór, jogtudományi író, ügyvéd és várospolitikus, szül. Szegeden 1879., megh. Budapesten 1928. A budapesti egyetemen tanult. A doktorátus és az ügyvédi oklevél megszerzése után Budapesten ügyvédi irodát nyitott. A kereskedelmi jog specialistája, aki az utóbbi esztendők során több szenzációs magánjogi pörben elvi jelentőségű döntések hozatalára adott alkalmat a bíróságoknak. A főváros törvényhatósági bizottságának éveken át tagja volt, a budapesti községi demokrata párt programjával, egyúttal a Beszkárt igazgatóságában is helyet foglalt pártjának megbízásából. Több sikeres akciót folytatott a főváros közigazgatásának és pénzügyi gazdálkodásának purifikálásáért a túltengő bürokrácia ellen az adózó lakosság védelmében. Régebben jogi irodalmi munkásságot is fejtett ki a szaksajtóban. Önállóan megjelentek tollából a kereskedelmi, váltó- és csődjognak gyakorlati kommentárokkal ellátott kiadásai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 476. címszó a lexikon => 99. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10476.htm

CÍMSZÓ: Bedő

SZEMÉLYNÉV: Bedő Mór

SZÓCIKK: Bedő Mór, jogtudományi író, ügyvéd és várospolitikus, szül. Szegeden 1879., megh. Budapesten 1928. A budapesti egyetemen tanult. A doktorátus és az ügyvédi oklevél megszerzése után Budapesten ügyvédi irodát nyitott. A kereskedelmi jog specialistája, aki az utóbbi esztendők során több szenzációs magánjogi pörben elvi jelentőségű döntések hozatalára adott alkalmat a bíróságoknak. A főváros törvényhatósági bizottságának éveken át tagja volt, a budapesti községi demokrata párt programjával, egyúttal a Beszkárt igazgatóságában is helyet foglalt pártjának megbízásából. Több sikeres akciót folytatott a főváros közigazgatásának és pénzügyi gazdálkodásának purifikálásáért a túltengő bürokrácia ellen az adózó lakosság védelmében. Régebben jogi irodalmi munkásságot is fejtett ki a szaksajtóban. Önállóan megjelentek tollából a kereskedelmi, váltó- és csődjognak gyakorlati kommentárokkal ellátott kiadásai.

10476.ht

CÍMSZÓ Bed

SZEMÉLYNÉV Bed Mó

SZÓCIKK Bed Mór jogtudomány író ügyvé é várospolitikus szül Szegede 1879. megh Budapeste 1928 budapest egyeteme tanult doktorátu é a ügyvéd oklevé megszerzés utá Budapeste ügyvéd irodá nyitott kereskedelm jo specialistája ak a utóbb esztendő sorá töb szenzáció magánjog pörbe elv jelentőség döntése hozatalár adot alkalma bíróságoknak főváro törvényhatóság bizottságána éveke á tagj volt budapest község demokrat pár programjával egyútta Beszkár igazgatóságába i helye foglal pártjána megbízásából Töb sikere akció folytatot főváro közigazgatásána é pénzügy gazdálkodásána purifikálásáér túlteng bürokráci elle a adóz lakossá védelmében Régebbe jog irodalm munkásságo i fejtet k szaksajtóban Önállóa megjelente tollábó kereskedelmi váltó é csődjogna gyakorlat kommentárokka ellátot kiadásai

10476.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be M

SZÓCIK Be Mó jogtudomán ír ügyv várospolitiku szü Szeged 1879 meg Budapest 192 budapes egyetem tanul doktorát ügyvé oklev megszerzé ut Budapest ügyvé irod nyitot kereskedel j specialistáj a utób esztend sor tö szenzáci magánjo pörb el jelentősé döntés hozatalá ado alkalm bíróságokna fővár törvényhatósá bizottságán évek tag vol budapes közsé demokra pá programjáva egyútt Beszká igazgatóságáb hely fogla pártján megbízásábó Tö siker akci folytato fővár közigazgatásán pénzüg gazdálkodásán purifikálásáé túlten bürokrác ell adó lakoss védelmébe Régebb jo irodal munkásság fejte szaksajtóba Önálló megjelent tolláb kereskedelm vált csődjogn gyakorla kommentárokk elláto kiadása

10476.

CÍMS B

SZEMÉLYN B

SZÓCI B M jogtudomá í ügy várospolitik sz Szege 187 me Budapes 19 budape egyete tanu doktorá ügyv okle megszerz u Budapes ügyv iro nyito kereskede specialistá utó eszten so t szenzác magánj pör e jelentős dönté hozatal ad alkal bíróságokn fővá törvényhatós bizottságá éve ta vo budape közs demokr p programjáv egyút Beszk igazgatóságá hel fogl pártjá megbízásáb T sike akc folytat fővá közigazgatásá pénzü gazdálkodásá purifikálásá túlte bürokrá el ad lakos védelméb Régeb j iroda munkássá fejt szaksajtób Önáll megjelen tollá kereskedel vál csődjog gyakorl kommentárok ellát kiadás

10476

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC jogtudom üg várospoliti s Szeg 18 m Budape 1 budap egyet tan doktor ügy okl megszer Budape ügy ir nyit keresked specialist ut eszte s szenzá magán pö jelentő dönt hozata a alka bíróságok főv törvényható bizottság év t v budap köz demok programjá egyú Besz igazgatóság he fog pártj megbízásá sik ak folyta főv közigazgatás pénz gazdálkodás purifikálás túlt bürokr e a lako védelmé Rége irod munkáss fej szaksajtó Önál megjele toll kereskede vá csődjo gyakor kommentáro ellá kiadá

1047SZEMÉL

SZÓ jogtudo ü várospolit Sze 1 Budap buda egye ta dokto üg ok megsze Budap üg i nyi kereske specialis u eszt szenz magá p jelent dön hozat alk bíróságo fő törvényhat bizottsá é buda kö demo programj egy Bes igazgatósá h fo párt megbízás si a folyt fő közigazgatá pén gazdálkodá purifikálá túl bürok lak védelm Rég iro munkás fe szaksajt Öná megjel tol keresked v csődj gyako kommentár ell kiad