10479.htm

CÍMSZÓ: Beer

SZEMÉLYNÉV: Beer Károly Richárd

SZÓCIKK: Beer Károly Richárd, festő, szül. Budapesten 1892. Első bemutatkozása itthon a Belvedere művészeti szalonban rendezett gyűjteményes kiállításán (1922) volt, mely világos színekben tartott impresszionisztikus módon festett tájképekből néhány figurális tanulmányból állott. Tizenkilenc éves korában Amerikába került, hol a philadelphiai iparművészeti iskolán tanult; visszatérve Európába, Münchenben és a genfi képzőművészeti főiskolán folytatta tanulmányait. A háború alatt itthon katonáskodott, majd Svájcban telepedett le, hova budapesti kiállítása után ismét visszatért


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 479. címszó a lexikon => 99. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10479.htm

CÍMSZÓ: Beer

SZEMÉLYNÉV: Beer Károly Richárd

SZÓCIKK: Beer Károly Richárd, festő, szül. Budapesten 1892. Első bemutatkozása itthon a Belvedere művészeti szalonban rendezett gyűjteményes kiállításán 1922 volt, mely világos színekben tartott impresszionisztikus módon festett tájképekből néhány figurális tanulmányból állott. Tizenkilenc éves korában Amerikába került, hol a philadelphiai iparművészeti iskolán tanult; visszatérve Európába, Münchenben és a genfi képzőművészeti főiskolán folytatta tanulmányait. A háború alatt itthon katonáskodott, majd Svájcban telepedett le, hova budapesti kiállítása után ismét visszatért

10479.ht

CÍMSZÓ Bee

SZEMÉLYNÉV Bee Károl Richár

SZÓCIKK Bee Károl Richárd festő szül Budapeste 1892 Els bemutatkozás ittho Belveder művészet szalonba rendezet gyűjteménye kiállításá 192 volt mel világo színekbe tartot impresszionisztiku módo festet tájképekbő néhán figuráli tanulmánybó állott Tizenkilen éve korába Amerikáb került ho philadelphia iparművészet iskolá tanult visszatérv Európába Münchenbe é genf képzőművészet főiskolá folytatt tanulmányait hábor alat ittho katonáskodott maj Svájcba telepedet le hov budapest kiállítás utá ismé visszatér

10479.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Káro Richá

SZÓCIK Be Káro Richár fest szü Budapest 189 El bemutatkozá itth Belvede művésze szalonb rendeze gyűjtemény kiállítás 19 vol me világ színekb tarto impresszionisztik mód feste tájképekb néhá figurál tanulmányb állot Tizenkile év koráb Ameriká kerül h philadelphi iparművésze iskol tanul visszatér Európáb Münchenb gen képzőművésze főiskol folytat tanulmányai hábo ala itth katonáskodot ma Svájcb telepede l ho budapes kiállítá ut ism visszaté

10479.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Kár Rich

SZÓCI B Kár Richá fes sz Budapes 18 E bemutatkoz itt Belved művész szalon rendez gyűjtemén kiállítá 1 vo m vilá színek tart impresszioniszti mó fest tájképek néh figurá tanulmány állo Tizenkil é korá Amerik kerü philadelph iparművész isko tanu visszaté Európá München ge képzőművész főisko folyta tanulmánya háb al itt katonáskodo m Svájc teleped h budape kiállít u is visszat

10479

CÍM

SZEMÉLY Ká Ric

SZÓC Ká Rich fe s Budape 1 bemutatko it Belve művés szalo rende gyűjtemé kiállít v vil színe tar impresszioniszt m fes tájképe né figur tanulmán áll Tizenki kor Ameri ker philadelp iparművés isk tan visszat Európ Münche g képzőművés főisk folyt tanulmány há a it katonáskod Sváj telepe budap kiállí i vissza

1047SZEMÉL K Ri

SZÓ K Ric f Budap bemutatk i Belv művé szal rend gyűjtem kiállí vi szín ta impresszionisz fe tájkép n figu tanulmá ál Tizenk ko Amer ke philadel iparművé is ta vissza Euró Münch képzőművé főis foly tanulmán h i katonásko Svá telep buda kiáll vissz