10480.htm

CÍMSZÓ: Beer

SZEMÉLYNÉV: Beer Péter

SZÓCIKK: . B. Péter, pedagógus, szül. Neubidchowban (Csehország) 1758 febr. 19., megh. Prágában 1838 nov. 10. Gyermekkorában egyidejűleg Talmudot és latin nyelvet tanult s mindkét tanulmányi ágat folytatta Prágában, majd Pozsonyban és Bécsben, ahol II. József császár ediktuma következtében az egyetemet is látogathatta. Bécsben magántanító volt és a keresztény pedagógusok között is több jóbarátot szerzett. 1785-ben meghívták Nagymartonba, ahol mint német tanító működött 1815-ig és így ő volt az első Magyarországon, aki mint szakképzett világi pedagógus nyert alkalmazást zsidó iskolában. Később Prágába hívták meg az ottani zsidó főiskola etika, történelem, földrajz és a természettudományok előadójául. Ezt az állást általános nagyrabecsüléstől övezve töltötte be élete nyolcvanadik évéig. Az osztrák zsidók művelődésében való jelentékeny részét általánosan elismerik. Nemzedékek nőttek fel keze alatt s tanítványai a zsidó ismeretek mellett nagy vigí műveltségre tettek szert. Művei: Toldosz Iszráel (Prag. 1796), mely egyik legrégibb formája a későbbi zsidó-történelmi tankönyveknek ; Dasz Iszráel (1808), bevezetés a hit- és erkölcstanba; Das Judentum oder die Grundsatze der jüdischen Religion nach Maimonides (Prag. 2. köt.); Geschichten, Lehren und Meinungen aller religiösen Sekten der Juden (Brünn 1827), amely Ausztrián kívül is azonnal elterjedt és nagyon népszerű volt a keresztény körökben is; Das Handwörterbuch der deutschen Sprache (Wien 1827. 2 köt.); Ceremonialgesetz der Juden (Prag. 1818); Leben und Wirken der R. Moses Maimonides (u. o. 1834); Selbstbiographie (u. o. 1838); Reminiszenzen (u. o. 1835); Über Literatur der Israeliten in dem oesterr. Kaiserstaate im letzten Dezennio des 18. Jahrhunderts. (Sulamith folyóirat 2. évf. 1. kötetében és folytatása az Annalen der Litteratur und Kunst in dem oesterr. Kaiserstaate IV. (1805) évf.-ban jelent meg.) Ezeken kívül több tankönyvet írt 1808-36. között. B. élete szakadatlan harc volt az elfogultság és fanatizmus ellen, s míg állami részről kitüntetésekben és elismerésekben részesült, hitsorsosai nem méltányolták eléggé nagyszerű tevékenységét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 480. címszó a lexikon => 99. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10480.htm

CÍMSZÓ: Beer

SZEMÉLYNÉV: Beer Péter

SZÓCIKK: . B. Péter, pedagógus, szül. Neubidchowban Csehország 1758 febr. 19., megh. Prágában 1838 nov. 10. Gyermekkorában egyidejűleg Talmudot és latin nyelvet tanult s mindkét tanulmányi ágat folytatta Prágában, majd Pozsonyban és Bécsben, ahol II. József császár ediktuma következtében az egyetemet is látogathatta. Bécsben magántanító volt és a keresztény pedagógusok között is több jóbarátot szerzett. 1785-ben meghívták Nagymartonba, ahol mint német tanító működött 1815-ig és így ő volt az első Magyarországon, aki mint szakképzett világi pedagógus nyert alkalmazást zsidó iskolában. Később Prágába hívták meg az ottani zsidó főiskola etika, történelem, földrajz és a természettudományok előadójául. Ezt az állást általános nagyrabecsüléstől övezve töltötte be élete nyolcvanadik évéig. Az osztrák zsidók művelődésében való jelentékeny részét általánosan elismerik. Nemzedékek nőttek fel keze alatt s tanítványai a zsidó ismeretek mellett nagy vigí műveltségre tettek szert. Művei: Toldosz Iszráel Prag. 1796 , mely egyik legrégibb formája a későbbi zsidó-történelmi tankönyveknek ; Dasz Iszráel 1808 , bevezetés a hit- és erkölcstanba; Das Judentum oder die Grundsatze der jüdischen Religion nach Maimonides Prag. 2. köt. ; Geschichten, Lehren und Meinungen aller religiösen Sekten der Juden Brünn 1827 , amely Ausztrián kívül is azonnal elterjedt és nagyon népszerű volt a keresztény körökben is; Das Handwörterbuch der deutschen Sprache Wien 1827. 2 köt. ; Ceremonialgesetz der Juden Prag. 1818 ; Leben und Wirken der R. Moses Maimonides u. o. 1834 ; Selbstbiographie u. o. 1838 ; Reminiszenzen u. o. 1835 ; Über Literatur der Israeliten in dem oesterr. Kaiserstaate im letzten Dezennio des 18. Jahrhunderts. Sulamith folyóirat 2. évf. 1. kötetében és folytatása az Annalen der Litteratur und Kunst in dem oesterr. Kaiserstaate IV. 1805 évf.-ban jelent meg. Ezeken kívül több tankönyvet írt 1808-36. között. B. élete szakadatlan harc volt az elfogultság és fanatizmus ellen, s míg állami részről kitüntetésekben és elismerésekben részesült, hitsorsosai nem méltányolták eléggé nagyszerű tevékenységét.

10480.ht

CÍMSZÓ Bee

SZEMÉLYNÉV Bee Péte

SZÓCIKK B Péter pedagógus szül Neubidchowba Csehorszá 175 febr 19. megh Prágába 183 nov 10 Gyermekkorába egyidejűle Talmudo é lati nyelve tanul mindké tanulmány ága folytatt Prágában maj Pozsonyba é Bécsben aho II Józse császá ediktum következtébe a egyeteme i látogathatta Bécsbe magántanít vol é keresztén pedagóguso közöt i töb jóbaráto szerzett 1785-be meghívtá Nagymartonba aho min néme tanít működöt 1815-i é íg vol a els Magyarországon ak min szakképzet világ pedagógu nyer alkalmazás zsid iskolában Későb Prágáb hívtá me a ottan zsid főiskol etika történelem földraj é természettudományo előadójául Ez a állás általáno nagyrabecsüléstő övezv töltött b élet nyolcvanadi évéig A osztrá zsidó művelődésébe val jelentéken részé általánosa elismerik Nemzedéke nőtte fe kez alat tanítványa zsid ismerete mellet nag vig műveltségr tette szert Művei Toldos Iszráe Prag 179 mel egyi legrégib formáj később zsidó-történelm tankönyvekne Das Iszráe 180 bevezeté hit é erkölcstanba Da Judentu ode di Grundsatz de jüdische Religio nac Maimonide Prag 2 köt Geschichten Lehre un Meinunge alle religiöse Sekte de Jude Brün 182 amel Ausztriá kívü i azonna elterjed é nagyo népszer vol keresztén körökbe is Da Handwörterbuc de deutsche Sprach Wie 1827 köt Ceremonialgeset de Jude Prag 181 Lebe un Wirke de R Mose Maimonide u o 183 Selbstbiographi u o 183 Reminiszenze u o 183 Übe Literatu de Israelite i de oesterr Kaiserstaat i letzte Dezenni de 18 Jahrhunderts Sulamit folyóira 2 évf 1 kötetébe é folytatás a Annale de Litteratu un Kuns i de oesterr Kaiserstaat IV 180 évf.-ba jelen meg Ezeke kívü töb tankönyve ír 1808-36 között B élet szakadatla har vol a elfogultsá é fanatizmu ellen mí állam részrő kitüntetésekbe é elismerésekbe részesült hitsorsosa ne méltányoltá elégg nagyszer tevékenységét

10480.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Pét

SZÓCIK Péte pedagógu szü Neubidchowb Csehorsz 17 feb 19 meg Prágáb 18 no 1 Gyermekkoráb egyidejűl Talmud lat nyelv tanu mindk tanulmán ág folytat Prágába ma Pozsonyb Bécsbe ah I Józs csász ediktu következtéb egyetem látogathatt Bécsb magántaní vo kereszté pedagógus közö tö jóbarát szerzet 1785-b meghívt Nagymartonb ah mi ném taní működö 1815- í vo el Magyarországo a mi szakképze vilá pedagóg nye alkalmazá zsi iskolába Késő Prágá hívt m otta zsi főisko etik történele földra természettudomány előadójáu E állá általán nagyrabecsülést övez töltöt éle nyolcvanad évéi osztr zsid művelődéséb va jelentéke rész általános elismeri Nemzedék nőtt f ke ala tanítvány zsi ismeret melle na vi műveltség tett szer Műve Toldo Iszrá Pra 17 me egy legrégi formá későb zsidó-történel tankönyvekn Da Iszrá 18 bevezet hi erkölcstanb D Judent od d Grundsat d jüdisch Religi na Maimonid Pra kö Geschichte Lehr u Meinung all religiös Sekt d Jud Brü 18 ame Ausztri kív azonn elterje nagy népsze vo kereszté körökb i D Handwörterbu d deutsch Sprac Wi 182 kö Ceremonialgese d Jud Pra 18 Leb u Wirk d Mos Maimonid 18 Selbstbiograph 18 Reminiszenz 18 Üb Literat d Israelit d oester Kaiserstaa letzt Dezenn d 1 Jahrhundert Sulami folyóir év kötetéb folytatá Annal d Litterat u Kun d oester Kaiserstaa I 18 évf.-b jele me Ezek kív tö tankönyv í 1808-3 közöt éle szakadatl ha vo elfogults fanatizm elle m álla részr kitüntetésekb elismerésekb részesül hitsorsos n méltányolt elég nagysze tevékenységé

10480.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Pé

SZÓCI Pét pedagóg sz Neubidchow Csehors 1 fe 1 me Prágá 1 n Gyermekkorá egyidejű Talmu la nyel tan mind tanulmá á folyta Prágáb m Pozsony Bécsb a Józ csás edikt következté egyete látogathat Bécs magántan v kereszt pedagógu köz t jóbará szerze 1785- meghív Nagymarton a m né tan működ 1815 v e Magyarország m szakképz vil pedagó ny alkalmaz zs iskoláb Kés Prág hív ott zs főisk eti történel földr természettudomán előadójá áll általá nagyrabecsülés öve töltö él nyolcvana évé oszt zsi művelődésé v jelenték rés általáno elismer Nemzedé nőt k al tanítván zs ismere mell n v műveltsé tet sze Műv Told Iszr Pr 1 m eg legrég form késő zsidó-történe tankönyvek D Iszr 1 beveze h erkölcstan Juden o Grundsa jüdisc Relig n Maimoni Pr k Geschicht Leh Meinun al religiö Sek Ju Br 1 am Ausztr kí azon elterj nag népsz v kereszt körök Handwörterb deutsc Spra W 18 k Ceremonialges Ju Pr 1 Le Wir Mo Maimoni 1 Selbstbiograp 1 Reminiszen 1 Ü Litera Israeli oeste Kaisersta letz Dezen Jahrhunder Sulam folyói é köteté folytat Anna Littera Ku oeste Kaisersta 1 évf.- jel m Eze kí t tanköny 1808- közö él szakadat h v elfogult fanatiz ell áll rész kitüntetések elismerések részesü hitsorso méltányol elé nagysz tevékenység

10480

CÍM

SZEMÉLY P

SZÓC Pé pedagó s Neubidcho Csehor f m Prág Gyermekkor egyidej Talm l nye ta min tanulm folyt Prágá Pozson Bécs Jó csá edik következt egyet látogatha Béc magánta keresz pedagóg kö jóbar szerz 1785 meghí Nagymarto n ta műkö 181 Magyarorszá szakkép vi pedag n alkalma z iskolá Ké Prá hí ot z főis et történe föld természettudomá előadój ál által nagyrabecsülé öv tölt é nyolcvan év osz zs művelődés jelenté ré általán elisme Nemzed nő a tanítvá z ismer mel művelts te sz Mű Tol Isz P e legré for kés zsidó-történ tankönyve Isz bevez erkölcsta Jude Grunds jüdis Reli Maimon P Geschich Le Meinu a religi Se J B a Auszt k azo elter na néps keresz körö Handwörter deuts Spr 1 Ceremonialge J P L Wi M Maimon Selbstbiogra Reminisze Liter Israel oest Kaiserst let Deze Jahrhunde Sula folyó kötet folyta Ann Litter K oest Kaiserst évf. je Ez k tankön 1808 köz é szakada elfogul fanati el ál rés kitüntetése elismerése részes hitsors méltányo el nagys tevékenysé

1048SZEMÉL

SZÓ P pedag Neubidch Cseho Prá Gyermekko egyide Tal ny t mi tanul foly Prág Pozso Béc J cs edi következ egye látogath Bé magánt keres pedagó k jóba szer 178 megh Nagymart t műk 18 Magyarorsz szakké v peda alkalm iskol K Pr h o fői e történ föl természettudom előadó á álta nagyrabecsül ö töl nyolcva é os z művelődé jelent r általá elism Nemze n tanítv isme me művelt t s M To Is legr fo ké zsidó-törté tankönyv Is beve erkölcst Jud Grund jüdi Rel Maimo Geschic L Mein relig S Ausz az elte n nép keres kör Handwörte deut Sp Ceremonialg W Maimo Selbstbiogr Reminisz Lite Israe oes Kaisers le Dez Jahrhund Sul foly köte folyt An Litte oes Kaisers évf j E tankö 180 kö szakad elfogu fanat e á ré kitüntetés elismerés része hitsor méltány e nagy tevékenys