10487.htm

CÍMSZÓ: Behr

SZEMÉLYNÉV: Behr Dezső

SZÓCIKK: Behr Dezső, nagykereskedő, kormányfőtanácsos, szül. Kecskeméten 1868. febr. 4. Iskoláit Budapesten és Bécsben végezte, majd hosszabb külföldi tanulmányutat tett. 1898-ban alapította meg a Behr és Flusser textiláru nagykereskedelmi és kikészítő céget, mely rövidesen az ország egyik legnagyobb és legjobb hírű ilynemű cégévé fejlődött. A kereskedelmi életben intenzív részt vesz mint a Magyar Kereskedelmi Csarnok elnöki tanácsának, az OMKE, az OHB és más egyesületek és vállalatok igazgatósági tagja. 1903-ban kereskedelmi tanácsos lett. 1924-ben kormányfőtanácsossá nevezték, ki. Az összes szaklapokban és egyes napilapokban állandóan jelennek meg közgazdasági vonatkozású cikkei.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 487. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10487.htm

CÍMSZÓ: Behr

SZEMÉLYNÉV: Behr Dezső

SZÓCIKK: Behr Dezső, nagykereskedő, kormányfőtanácsos, szül. Kecskeméten 1868. febr. 4. Iskoláit Budapesten és Bécsben végezte, majd hosszabb külföldi tanulmányutat tett. 1898-ban alapította meg a Behr és Flusser textiláru nagykereskedelmi és kikészítő céget, mely rövidesen az ország egyik legnagyobb és legjobb hírű ilynemű cégévé fejlődött. A kereskedelmi életben intenzív részt vesz mint a Magyar Kereskedelmi Csarnok elnöki tanácsának, az OMKE, az OHB és más egyesületek és vállalatok igazgatósági tagja. 1903-ban kereskedelmi tanácsos lett. 1924-ben kormányfőtanácsossá nevezték, ki. Az összes szaklapokban és egyes napilapokban állandóan jelennek meg közgazdasági vonatkozású cikkei.

10487.ht

CÍMSZÓ Beh

SZEMÉLYNÉV Beh Dezs

SZÓCIKK Beh Dezső nagykereskedő kormányfőtanácsos szül Kecskeméte 1868 febr 4 Iskolái Budapeste é Bécsbe végezte maj hosszab külföld tanulmányuta tett 1898-ba alapított me Beh é Flusse textilár nagykereskedelm é kikészít céget mel rövidese a orszá egyi legnagyob é legjob hír ilynem cégév fejlődött kereskedelm életbe intenzí rész ves min Magya Kereskedelm Csarno elnök tanácsának a OMKE a OH é má egyesülete é vállalato igazgatóság tagja 1903-ba kereskedelm tanácso lett 1924-be kormányfőtanácsoss nevezték ki A össze szaklapokba é egye napilapokba állandóa jelenne me közgazdaság vonatkozás cikkei

10487.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Dez

SZÓCIK Be Dezs nagykeresked kormányfőtanácso szü Kecskemét 186 feb Iskolá Budapest Bécsb végezt ma hossza külföl tanulmányut tet 1898-b alapítot m Be Fluss textilá nagykereskedel kikészí cége me rövides orsz egy legnagyo legjo hí ilyne cégé fejlődöt kereskedel életb intenz rés ve mi Magy Kereskedel Csarn elnö tanácsána OMK O m egyesület vállalat igazgatósá tagj 1903-b kereskedel tanács let 1924-b kormányfőtanácsos nevezté k össz szaklapokb egy napilapokb állandó jelenn m közgazdasá vonatkozá cikke

10487.

CÍMS B

SZEMÉLYN B De

SZÓCI B Dez nagykereske kormányfőtanács sz Kecskemé 18 fe Iskol Budapes Bécs végez m hossz külfö tanulmányu te 1898- alapíto B Flus textil nagykereskede kikész cég m rövide ors eg legnagy legj h ilyn cég fejlődö kereskede élet inten ré v m Mag Kereskede Csar eln tanácsán OM egyesüle vállala igazgatós tag 1903- kereskede tanác le 1924- kormányfőtanácso nevezt öss szaklapok eg napilapok álland jelen közgazdas vonatkoz cikk

10487

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC De nagykeresk kormányfőtanác s Kecskem 1 f Isko Budape Béc vége hoss külf tanulmány t 1898 alapít Flu texti nagykeresked kikés cé rövid or e legnag leg ily cé fejlőd keresked éle inte r Ma Keresked Csa el tanácsá O egyesül vállal igazgató ta 1903 keresked taná l 1924 kormányfőtanács nevez ös szaklapo e napilapo állan jele közgazda vonatko cik

1048SZEMÉL

SZÓ D nagykeres kormányfőtaná Kecske Isk Budap Bé vég hos kül tanulmán 189 alapí Fl text nagykereske kiké c rövi o legna le il c fejlő kereske él int M Kereske Cs e tanács egyesü válla igazgat t 190 kereske tan 192 kormányfőtanác neve ö szaklap napilap álla jel közgazd vonatk ci