10490.htm

CÍMSZÓ: Beke

SZEMÉLYNÉV: Beke József

SZÓCIKK: Beke, 1. József, mérnök nyug. miniszteri tanácsos, szül. Pápán. (Veszprém vm.) 1867 aug. 22. A budapesti műegyetemen végzett tanulmányai után a hídépítészet híres tanárának Kherndlnek asszisztense lett. A mechanikai tanszék mellett is asszisztensként működött. 1892-ben a Kereskedelmi Minisztérium hídépítési osztályában működött, ahol 1920-ig, nyugdíjaztatása idejéig dolgozott. Rövidesen főmérnök, műszaki tanácsos majd főtanácsos és miniszteri tanácsos lett. A budapesti Ferenc Józset-híd, a Margit-híd margitszigeti lejárójának, az Erzsébet-híd, az átalakított Lánchíd tervezésében és kivitelében is jelentős része volt. Nagyobb műve még a győri Duna-híd terve. A szakirodalom terén is dolgozott. Ismertebb munkája Richterrel együtt írt műve: Vasbetétes betonszerkezetek (1903). Több grafosztatikai és hídépítési tárgyú értekezése jelent meg magyar, német és amerikai szakfolyóiratokban. A Technika Világa c. összefoglaló munkában a hídépítésről szóló fejezetet írta


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 490. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10490.htm

CÍMSZÓ: Beke

SZEMÉLYNÉV: Beke József

SZÓCIKK: Beke, 1. József, mérnök nyug. miniszteri tanácsos, szül. Pápán. Veszprém vm. 1867 aug. 22. A budapesti műegyetemen végzett tanulmányai után a hídépítészet híres tanárának Kherndlnek asszisztense lett. A mechanikai tanszék mellett is asszisztensként működött. 1892-ben a Kereskedelmi Minisztérium hídépítési osztályában működött, ahol 1920-ig, nyugdíjaztatása idejéig dolgozott. Rövidesen főmérnök, műszaki tanácsos majd főtanácsos és miniszteri tanácsos lett. A budapesti Ferenc Józset-híd, a Margit-híd margitszigeti lejárójának, az Erzsébet-híd, az átalakított Lánchíd tervezésében és kivitelében is jelentős része volt. Nagyobb műve még a győri Duna-híd terve. A szakirodalom terén is dolgozott. Ismertebb munkája Richterrel együtt írt műve: Vasbetétes betonszerkezetek 1903 . Több grafosztatikai és hídépítési tárgyú értekezése jelent meg magyar, német és amerikai szakfolyóiratokban. A Technika Világa c. összefoglaló munkában a hídépítésről szóló fejezetet írta

10490.ht

CÍMSZÓ Bek

SZEMÉLYNÉV Bek Józse

SZÓCIKK Beke 1 József mérnö nyug miniszter tanácsos szül Pápán Veszpré vm 186 aug 22 budapest műegyeteme végzet tanulmánya utá hídépítésze híre tanárána Kherndlne asszisztens lett mechanika tanszé mellet i asszisztenskén működött 1892-be Kereskedelm Minisztériu hídépítés osztályába működött aho 1920-ig nyugdíjaztatás idejéi dolgozott Rövidese főmérnök műszak tanácso maj főtanácso é miniszter tanácso lett budapest Feren Józset-híd Margit-hí margitsziget lejárójának a Erzsébet-híd a átalakítot Lánchí tervezésébe é kivitelébe i jelentő rész volt Nagyob műv mé győr Duna-hí terve szakirodalo teré i dolgozott Ismerteb munkáj Richterre együt ír műve Vasbetéte betonszerkezete 190 Töb grafosztatika é hídépítés tárgy értekezés jelen me magyar néme é amerika szakfolyóiratokban Technik Világ c összefoglal munkába hídépítésrő szól fejezete írt

10490.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Józs

SZÓCIK Bek Józse mérn nyu miniszte tanácso szü Pápá Veszpr v 18 au 2 budapes műegyetem végze tanulmány ut hídépítész hír tanárán Kherndln assziszten let mechanik tansz melle asszisztenské működöt 1892-b Kereskedel Minisztéri hídépíté osztályáb működöt ah 1920-i nyugdíjaztatá idejé dolgozot Rövides főmérnö műsza tanács ma főtanács miniszte tanács let budapes Fere Józset-hí Margit-h margitszige lejárójána Erzsébet-hí átalakíto Lánch tervezéséb kiviteléb jelent rés vol Nagyo mű m győ Duna-h terv szakirodal ter dolgozot Ismerte munká Richterr együ í műv Vasbetét betonszerkezet 19 Tö grafosztatik hídépíté tárg értekezé jele m magya ném amerik szakfolyóiratokba Techni Vilá összefogla munkáb hídépítésr szó fejezet ír

10490.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Józ

SZÓCI Be Józs mér ny miniszt tanács sz Páp Veszp 1 a budape műegyete végz tanulmán u hídépítés hí tanárá Kherndl assziszte le mechani tans mell asszisztensk működö 1892- Kereskede Minisztér hídépít osztályá működö a 1920- nyugdíjaztat idej dolgozo Rövide főmérn műsz tanác m főtanác miniszt tanác le budape Fer Józset-h Margit- margitszig lejáróján Erzsébet-h átalakít Lánc tervezésé kivitelé jelen ré vo Nagy m gy Duna- ter szakiroda te dolgozo Ismert munk Richter egy mű Vasbeté betonszerkeze 1 T grafosztati hídépít tár értekez jel magy né ameri szakfolyóiratokb Techn Vil összefogl munká hídépítés sz fejeze í

10490

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC B Józ mé n minisz tanác s Pá Vesz budap műegyet vég tanulmá hídépíté h tanár Khernd assziszt l mechan tan mel asszisztens működ 1892 Keresked Miniszté hídépí osztály működ 1920 nyugdíjazta ide dolgoz Rövid főmér műs taná főtaná minisz taná l budap Fe Józset- Margit margitszi lejárójá Erzsébet- átalakí Lán tervezés kivitel jele r v Nag g Duna te szakirod t dolgoz Ismer mun Richte eg m Vasbet betonszerkez grafosztat hídépí tá érteke je mag n amer szakfolyóiratok Tech Vi összefog munk hídépíté s fejez

1049SZEMÉL J

SZÓ Jó m minis taná P Ves buda műegye vé tanulm hídépít taná Khern asszisz mecha ta me assziszten műkö 189 Kereske Miniszt hídép osztál műkö 192 nyugdíjazt id dolgo Rövi főmé mű tan főtan minis tan buda F Józset Margi margitsz lejárój Erzsébet átalak Lá tervezé kivite jel Na Dun t szakiro dolgo Isme mu Richt e Vasbe betonszerke grafoszta hídép t értek j ma ame szakfolyóirato Tec V összefo mun hídépít feje