10491.htm

CÍMSZÓ: Beke

SZEMÉLYNÉV: Beke Manó

SZÓCIKK: B. Manó*, matematikus, egyetemi tanár, szül. Pápán, 1862 ápr. 24. Tanulmányait a budapesti egyetemen és műegyetemen végezte s miután előbb a gyakorló főgimnázium tanára és egyetemi magántanár volt, 1900. kinevezték ny. r. egyetemi tanárnak. 1914 óta az Akadémiának is rendes tagja volt. 1922-ben nyugalomba vonult s attól kezdve az Athenaeum könyv kiadóvállalat matematika-természettudomány kiadványainak szerkesztője. Számos kitűnő értekezést írt különböző folyóiratokba a matematika a természettudományok és pedagógia köréből azonkívül sok középiskolai tankönyvet. Nagyobb önállóan megjelent munkái: A legkisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet alapján (1884, németül is); Bevezetés a differenciál- és integrálszámításba (1908, Franklin Népszerű Főiskolai Könyvtára); Differenciál- és integrálszámítás (2 köt. 1910); A mathematika tanítás reformja (1909, u. a. németül 1910. Mikola S.-ral); Vizsgálatok az analytikai függvények elmélete köréből (1914); Les resultats obtenu (1914); A hatványsorok kompozíciója (1915) Differenciál- és integrálszámítás (1916); Determinánsok (1925); Analytikus geometria (1926)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 491. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10491.htm

CÍMSZÓ: Beke

SZEMÉLYNÉV: Beke Manó

SZÓCIKK: B. Manó*, matematikus, egyetemi tanár, szül. Pápán, 1862 ápr. 24. Tanulmányait a budapesti egyetemen és műegyetemen végezte s miután előbb a gyakorló főgimnázium tanára és egyetemi magántanár volt, 1900. kinevezték ny. r. egyetemi tanárnak. 1914 óta az Akadémiának is rendes tagja volt. 1922-ben nyugalomba vonult s attól kezdve az Athenaeum könyv kiadóvállalat matematika-természettudomány kiadványainak szerkesztője. Számos kitűnő értekezést írt különböző folyóiratokba a matematika a természettudományok és pedagógia köréből azonkívül sok középiskolai tankönyvet. Nagyobb önállóan megjelent munkái: A legkisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet alapján 1884, németül is ; Bevezetés a differenciál- és integrálszámításba 1908, Franklin Népszerű Főiskolai Könyvtára ; Differenciál- és integrálszámítás 2 köt. 1910 ; A mathematika tanítás reformja 1909, u. a. németül 1910. Mikola S.-ral ; Vizsgálatok az analytikai függvények elmélete köréből 1914 ; Les resultats obtenu 1914 ; A hatványsorok kompozíciója 1915 Differenciál- és integrálszámítás 1916 ; Determinánsok 1925 ; Analytikus geometria 1926

10491.ht

CÍMSZÓ Bek

SZEMÉLYNÉV Bek Man

SZÓCIKK B Manó* matematikus egyetem tanár szül Pápán 186 ápr 24 Tanulmányai budapest egyeteme é műegyeteme végezt miutá előb gyakorl főgimnáziu tanár é egyetem magántaná volt 1900 kinevezté ny r egyetem tanárnak 191 ót a Akadémiána i rende tagj volt 1922-be nyugalomb vonul attó kezdv a Athenaeu köny kiadóvállala matematika-természettudomán kiadványaina szerkesztője Számo kitűn értekezés ír különböz folyóiratokb matematik természettudományo é pedagógi körébő azonkívü so középiskola tankönyvet Nagyob önállóa megjelen munkái legkiseb működé elv Gauss-fél görbület-elméle alapjá 1884 németü i Bevezeté differenciál é integrálszámításb 1908 Frankli Népszer Főiskola Könyvtár Differenciál é integrálszámítá köt 191 mathematik tanítá reformj 1909 u a németü 1910 Mikol S.-ra Vizsgálato a analytika függvénye elmélet körébő 191 Le resultat obten 191 hatványsoro kompozíciój 191 Differenciál é integrálszámítá 191 Determinánso 192 Analytiku geometri 192

10491.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Ma

SZÓCIK Manó matematiku egyete taná szü Pápá 18 áp 2 Tanulmánya budapes egyetem műegyetem végez miut elő gyakor főgimnázi taná egyete magántan vol 190 kinevezt n egyete tanárna 19 ó Akadémián rend tag vol 1922-b nyugalom vonu att kezd Athenae kön kiadóvállal matematika-természettudomá kiadványain szerkesztőj Szám kitű értekezé í különbö folyóiratok matemati természettudomány pedagóg köréb azonkív s középiskol tankönyve Nagyo önálló megjele munká legkise működ el Gauss-fé görbület-elmél alapj 188 német Bevezet differenciá integrálszámítás 190 Frankl Népsze Főiskol Könyvtá Differenciá integrálszámít kö 19 mathemati tanít reform 190 német 191 Miko S.-r Vizsgálat analytik függvény elméle köréb 19 L resulta obte 19 hatványsor kompozíció 19 Differenciá integrálszámít 19 Determináns 19 Analytik geometr 19

10491.

CÍMS B

SZEMÉLYN B M

SZÓCI Man matematik egyet tan sz Páp 1 á Tanulmány budape egyete műegyete vége miu el gyako főgimnáz tan egyet magánta vo 19 kinevez egyet tanárn 1 Akadémiá ren ta vo 1922- nyugalo von at kez Athena kö kiadóválla matematika-természettudom kiadványai szerkesztő Szá kit értekez különb folyóirato matemat természettudomán pedagó köré azonkí középisko tankönyv Nagy önáll megjel munk legkis műkö e Gauss-f görbület-elmé alap 18 néme Beveze differenci integrálszámítá 19 Frank Népsz Főisko Könyvt Differenci integrálszámí k 1 mathemat taní refor 19 néme 19 Mik S.- Vizsgála analyti függvén elmél köré 1 result obt 1 hatványso kompozíci 1 Differenci integrálszámí 1 Determinán 1 Analyti geomet 1

10491

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Ma matemati egye ta s Pá Tanulmán budap egyet műegyet vég mi e gyak főgimná ta egye magánt v 1 kineve egye tanár Akadémi re t v 1922 nyugal vo a ke Athen k kiadóváll matematika-természettudo kiadványa szerkeszt Sz ki érteke külön folyóirat matema természettudomá pedag kör azonk középisk tanköny Nag önál megje mun legki műk Gauss- görbület-elm ala 1 ném Bevez differenc integrálszámít 1 Fran Néps Főisk Könyv Differenc integrálszám mathema tan refo 1 ném 1 Mi S. Vizsgál analyt függvé elmé kör resul ob hatványs kompozíc Differenc integrálszám Determiná Analyt geome

1049SZEMÉL

SZÓ M matemat egy t P Tanulmá buda egye műegye vé m gya főgimn t egy magán kinev egy taná Akadém r 192 nyuga v k Athe kiadóvál matematika-természettud kiadvány szerkesz S k értek külö folyóira matem természettudom peda kö azon középis tankön Na öná megj mu legk mű Gauss görbület-el al né Beve differen integrálszámí Fra Nép Főis Köny Differen integrálszá mathem ta ref né M S Vizsgá analy függv elm kö resu o hatvány kompozí Differen integrálszá Determin Analy geom