10492.htm

CÍMSZÓ: Beke

SZEMÉLYNÉV: Beke Ödön

SZÓCIKK: B. Ödön, nyelvész, tanár, szül. Komáromban 1883. A budapesti egyetemen tanult s 190 áll. főgimnáziumi tanár, a kommün alatt a finnugor nyelvészet megbízott előadója lett. A világháborúban a fogolytáborokban a cseremisz nyelvet tanulmányozta. Értekezései a Nyelvtudományi Közleményekben, Keleti Szemlében és «Magyar Nyelvőr»-ben jelennek meg. Főbb művei: A pápavidéki nyelvjárás (1905); A határozók (1905); Északi osztják szójeqyzet (1907-1908); Finnugor határozós szerkezet (1914); Cseremisz nyelvtan (1911). Újabban a budapesti zsidó gimnázium tanára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 492. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10492.htm

CÍMSZÓ: Beke

SZEMÉLYNÉV: Beke Ödön

SZÓCIKK: B. Ödön, nyelvész, tanár, szül. Komáromban 1883. A budapesti egyetemen tanult s 190 áll. főgimnáziumi tanár, a kommün alatt a finnugor nyelvészet megbízott előadója lett. A világháborúban a fogolytáborokban a cseremisz nyelvet tanulmányozta. Értekezései a Nyelvtudományi Közleményekben, Keleti Szemlében és Magyar Nyelvőr -ben jelennek meg. Főbb művei: A pápavidéki nyelvjárás 1905 ; A határozók 1905 ; Északi osztják szójeqyzet 1907-1908 ; Finnugor határozós szerkezet 1914 ; Cseremisz nyelvtan 1911 . Újabban a budapesti zsidó gimnázium tanára.

10492.ht

CÍMSZÓ Bek

SZEMÉLYNÉV Bek Ödö

SZÓCIKK B Ödön nyelvész tanár szül Komáromba 1883 budapest egyeteme tanul 19 áll főgimnázium tanár kommü alat finnugo nyelvésze megbízot előadój lett világháborúba fogolytáborokba cseremis nyelve tanulmányozta Értekezése Nyelvtudomány Közleményekben Kelet Szemlébe é Magya Nyelvő -be jelenne meg Főb művei pápavidék nyelvjárá 190 határozó 190 Észak osztjá szójeqyze 1907-190 Finnugo határozó szerkeze 191 Cseremis nyelvta 191 Újabba budapest zsid gimnáziu tanára

10492.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Öd

SZÓCIK Ödö nyelvés taná szü Komáromb 188 budapes egyetem tanu 1 ál főgimnáziu taná komm ala finnug nyelvész megbízo előadó let világháborúb fogolytáborokb cseremi nyelv tanulmányozt Értekezés Nyelvtudomán Közleményekbe Kele Szemléb Magy Nyelv -b jelenn me Fő műve pápavidé nyelvjár 19 határoz 19 Észa osztj szójeqyz 1907-19 Finnug határoz szerkez 19 Cseremi nyelvt 19 Újabb budapes zsi gimnázi tanár

10492.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Ö

SZÓCI Öd nyelvé tan sz Komárom 18 budape egyete tan á főgimnázi tan kom al finnu nyelvés megbíz előad le világháború fogolytáborok cserem nyel tanulmányoz Értekezé Nyelvtudomá Közleményekb Kel Szemlé Mag Nyel - jelen m F műv pápavid nyelvjá 1 határo 1 Ész oszt szójeqy 1907-1 Finnu határo szerke 1 Cserem nyelv 1 Újab budape zs gimnáz taná

10492

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Ö nyelv ta s Komáro 1 budap egyet ta főgimnáz ta ko a finn nyelvé megbí előa l világhábor fogolytáboro csere nye tanulmányo Értekez Nyelvtudom Közlemények Ke Szeml Ma Nye jele mű pápavi nyelvj határ És osz szójeq 1907- Finn határ szerk Csere nyel Úja budap z gimná tan

1049SZEMÉL

SZÓ nyel t Komár buda egye t főgimná t k fin nyelv megb elő világhábo fogolytábor cser ny tanulmány Érteke Nyelvtudo Közleménye K Szem M Ny jel m pápav nyelv hatá É os szóje 1907 Fin hatá szer Cser nye Új buda gimn ta