10493.htm

CÍMSZÓ: Béke

SZÓCIKK: Béke (h. sólom), eredetileg a «termékenység és «egészség» megjelölése is volt héber nyelv (Jer 29, 7; Jób. 15, 21; Jesája 48. 18; Zsolt.122 6; Ábot 3, 2). Mint üdvözlési forma a legrégibb azok között, amelyek ma is használatosak. A zsidó üdvözlési forma máig is a «Sólom» s ugyanígy üdvözölte már Jákob patriarcha is a pásztorokat (Genes. 29.6), József testvéreit (Gen. 43, 27). A B. kifejezés tehát eredetileg a barátság megjelölése volt; a B. tehát a harc ellentéte; jelenti még a szív és kedély B -jét is, a rossz által okozott elégedetlenséggel szemben. A B.-t a zsidó felfogás Isten áldásának tartotta, mert Isten a B. teremtője (Jesája 45, 7; v. ö. Jes. 57,19; Genes.15, 15; Zsolt 29. 11; 147. 14). A messiási kort(l. Messiás) az örök békével színezte ki a zsidó felfogás, amelynek ez legsajátabb terméke és adománya az emberiség részére. A próféták az egész világra s valamennyi népre kiterjedő egyetemes B.-ről beszélnek. Jesája szerint a messiási korban minden nép és minden ember Isten útján jár, Isten ítél felettünk s az örök béke idején a háború többé ismeretlen lesz örökre (2-4). Azonkívül az állatokra is ki fog a B. terjedni. (11. 6-9) Ez oly gondolat, amely sehol máshol nem található fel. Micha próféta szerint is minden élőlény örvendeni fog az örök B.-nek (4. 4). «B. fejedelme» néven említi Jesája a Messiást (9, 6 ; v. ö. 60.17 ; 66,12; Zacharja 9,10). Az apokrifek közül főképp Szirach domborítja azt ki (18 és 25), de a rabbinikus irodalom még nagyobb jelentőséget tulajdonít annak s azt a legfőbb jónak tekinti. Zsidó és pogány közt a B.-re törekvést kötelességnek tartja, amely mellett a nem zsidó igényjogosultságát a zsidó könyörületességre állandóan hangsúlyozzák (Gittin 59b, 61a,). A Talmudban ez áll: «Az egész Tóra csupán a B. kedvéért létezik». (Gittin u. o); «Három dolgon épült fel a világ: igazságon, jótékonyságon és békén» (Ábót 1. 18); «Szeresd a B.-t és törekedj a B.-re», mondta Hillel (Ábót 1, 12); «B.-szerzés a jótékonysághoz hasonlatosan mindkét világon haszonnal jár» (Peah 1. 1); «Isten neve B.» ; (Sábbát 10b); «Nagy dolog a B., mert a papi benedikció is B.-vel végződik»(Szifré, Num. 6. 26); «Járj elől az embereknek B.-vel való üdvözlésében» (Beráchót 17a); «Aki saját házában B.-t teremt, annak nagyobb az érdeme, mintha az egész Izraelben csinálna B.-t» (Ábót d’ R. N. 28, 43a); «Ha a zsidók idolatrák volnának, de ugyanakkor B. uralkodna köztük, azt mondaná: nem haragszom, mert B. van köztük». (Gen. R. 38b). Irodalom: Guttmacher (Jew. Encycl.) ; M. Lazarus, Ethik d. Judentums; Enrenreich, Der Geist d. Talmud ; Taylor, dyings of the Jewish Fathers ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 493. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10493.htm

CÍMSZÓ: Béke

SZÓCIKK: Béke h. sólom , eredetileg a termékenység és egészség megjelölése is volt héber nyelv Jer 29, 7; Jób. 15, 21; Jesája 48. 18; Zsolt.122 6; Ábot 3, 2 . Mint üdvözlési forma a legrégibb azok között, amelyek ma is használatosak. A zsidó üdvözlési forma máig is a Sólom s ugyanígy üdvözölte már Jákob patriarcha is a pásztorokat Genes. 29.6 , József testvéreit Gen. 43, 27 . A B. kifejezés tehát eredetileg a barátság megjelölése volt; a B. tehát a harc ellentéte; jelenti még a szív és kedély B -jét is, a rossz által okozott elégedetlenséggel szemben. A B.-t a zsidó felfogás Isten áldásának tartotta, mert Isten a B. teremtője Jesája 45, 7; v. ö. Jes. 57,19; Genes.15, 15; Zsolt 29. 11; 147. 14 . A messiási kort l. Messiás az örök békével színezte ki a zsidó felfogás, amelynek ez legsajátabb terméke és adománya az emberiség részére. A próféták az egész világra s valamennyi népre kiterjedő egyetemes B.-ről beszélnek. Jesája szerint a messiási korban minden nép és minden ember Isten útján jár, Isten ítél felettünk s az örök béke idején a háború többé ismeretlen lesz örökre 2-4 . Azonkívül az állatokra is ki fog a B. terjedni. 11. 6-9 Ez oly gondolat, amely sehol máshol nem található fel. Micha próféta szerint is minden élőlény örvendeni fog az örök B.-nek 4. 4 . B. fejedelme néven említi Jesája a Messiást 9, 6 ; v. ö. 60.17 ; 66,12; Zacharja 9,10 . Az apokrifek közül főképp Szirach domborítja azt ki 18 és 25 , de a rabbinikus irodalom még nagyobb jelentőséget tulajdonít annak s azt a legfőbb jónak tekinti. Zsidó és pogány közt a B.-re törekvést kötelességnek tartja, amely mellett a nem zsidó igényjogosultságát a zsidó könyörületességre állandóan hangsúlyozzák Gittin 59b, 61a, . A Talmudban ez áll: Az egész Tóra csupán a B. kedvéért létezik . Gittin u. o ; Három dolgon épült fel a világ: igazságon, jótékonyságon és békén Ábót 1. 18 ; Szeresd a B.-t és törekedj a B.-re , mondta Hillel Ábót 1, 12 ; B.-szerzés a jótékonysághoz hasonlatosan mindkét világon haszonnal jár Peah 1. 1 ; Isten neve B. ; Sábbát 10b ; Nagy dolog a B., mert a papi benedikció is B.-vel végződik Szifré, Num. 6. 26 ; Járj elől az embereknek B.-vel való üdvözlésében Beráchót 17a ; Aki saját házában B.-t teremt, annak nagyobb az érdeme, mintha az egész Izraelben csinálna B.-t Ábót d’ R. N. 28, 43a ; Ha a zsidók idolatrák volnának, de ugyanakkor B. uralkodna köztük, azt mondaná: nem haragszom, mert B. van köztük . Gen. R. 38b . Irodalom: Guttmacher Jew. Encycl. ; M. Lazarus, Ethik d. Judentums; Enrenreich, Der Geist d. Talmud ; Taylor, dyings of the Jewish Fathers .

10493.ht

CÍMSZÓ Bék

SZÓCIKK Bék h sólo eredetile termékenysé é egészsé megjelölés i vol hébe nyel Je 29 7 Jób 15 21 Jesáj 48 18 Zsolt.12 6 Ábo 3 Min üdvözlés form legrégib azo között amelye m i használatosak zsid üdvözlés form mái i Sólo ugyaníg üdvözölt má Jáko patriarch i pásztoroka Genes 29. Józse testvérei Gen 43 2 B kifejezé tehá eredetile barátsá megjelölés volt B tehá har ellentéte jelent mé szí é kedél -jé is ross álta okozot elégedetlenségge szemben B.- zsid felfogá Iste áldásána tartotta mer Iste B teremtőj Jesáj 45 7 v ö Jes 57,19 Genes.15 15 Zsol 29 11 147 1 messiás kor l Messiá a örö békéve színezt k zsid felfogás amelyne e legsajátab termék é adomány a emberisé részére prófétá a egés világr valamenny népr kiterjed egyeteme B.-rő beszélnek Jesáj szerin messiás korba minde né é minde embe Iste útjá jár Iste íté felettün a örö bék idejé hábor több ismeretle les örökr 2- Azonkívü a állatokr i k fo B terjedni 11 6- E ol gondolat amel seho másho ne találhat fel Mich prófét szerin i minde élőlén örvenden fo a örö B.-ne 4 B fejedelm néve említ Jesáj Messiás 9 v ö 60.1 66,12 Zacharj 9,1 A apokrife közü főkép Szirac domborítj az k 1 é 2 d rabbiniku irodalo mé nagyob jelentősége tulajdoní anna az legfőb jóna tekinti Zsid é pogán köz B.-r törekvés kötelességne tartja amel mellet ne zsid igényjogosultságá zsid könyörületességr állandóa hangsúlyozzá Gitti 59b 61a Talmudba e áll A egés Tór csupá B kedvéér létezi Gitti u Háro dolgo épül fe világ igazságon jótékonyságo é béké Ábó 1 1 Szeres B.- é töreked B.-r mondt Hille Ábó 1 1 B.-szerzé jótékonyságho hasonlatosa mindké világo haszonna já Pea 1 Iste nev B Sábbá 10 Nag dolo B. mer pap benedikci i B.-ve végződi Szifré Num 6 2 Jár elő a emberekne B.-ve val üdvözlésébe Beráchó 17 Ak sajá házába B.- teremt anna nagyob a érdeme minth a egés Izraelbe csináln B.- Ábó d R N 28 43 H zsidó idolatrá volnának d ugyanakko B uralkodn köztük az mondaná ne haragszom mer B va köztü Gen R 38 Irodalom Guttmache Jew Encycl M Lazarus Ethi d Judentums Enrenreich De Geis d Talmu Taylor dying o th Jewis Father

10493.h

CÍMSZ Bé

SZÓCIK Bé sól eredetil termékenys egészs megjelölé vo héb nye J 2 Jó 1 2 Jesá 4 1 Zsolt.1 Áb Mi üdvözlé for legrégi az közöt amely használatosa zsi üdvözlé for má Sól ugyaní üdvözöl m Ják patriarc pásztorok Gene 29 Józs testvére Ge 4 kifejez teh eredetil baráts megjelölé vol teh ha ellentét jelen m sz kedé -j i ros ált okozo elégedetlenségg szembe B. zsi felfog Ist áldásán tartott me Ist teremtő Jesá 4 Je 57,1 Genes.1 1 Zso 2 1 14 messiá ko Messi ör békév színez zsi felfogá amelyn legsajáta termé adomán emberis részér prófét egé világ valamenn nép kiterje egyetem B.-r beszélne Jesá szeri messiá korb mind n mind emb Ist útj já Ist ít felettü ör bé idej hábo töb ismeretl le örök 2 Azonkív állatok f terjedn 1 6 o gondola ame seh másh n találha fe Mic prófé szeri mind élőlé örvende f ör B.-n fejedel név emlí Jesá Messiá 60. 66,1 Zachar 9, apokrif köz főké Szira domborít a rabbinik irodal m nagyo jelentőség tulajdon ann a legfő jón tekint Zsi pogá kö B.- törekvé kötelességn tartj ame melle n zsi igényjogosultság zsi könyörületesség állandó hangsúlyozz Gitt 59 61 Talmudb ál egé Tó csup kedvéé létez Gitt Hár dolg épü f vilá igazságo jótékonyság bék Áb Szere B. töreke B.- mond Hill Áb B.-szerz jótékonyságh hasonlatos mindk világ haszonn j Pe Ist ne Sább 1 Na dol B me pa benedikc B.-v végződ Szifr Nu Já el emberekn B.-v va üdvözléséb Berách 1 A saj házáb B. terem ann nagyo érdem mint egé Izraelb csinál B. Áb 2 4 zsid idolatr volnána ugyanakk uralkod köztü a mondan n haragszo me v közt Ge 3 Irodalo Guttmach Je Encyc Lazaru Eth Judentum Enrenreic D Gei Talm Taylo dyin t Jewi Fathe

10493.

CÍMS B

SZÓCI B só eredeti termékeny egész megjelöl v hé ny J Jes Zsolt. Á M üdvözl fo legrég a közö amel használatos zs üdvözl fo m Só ugyan üdvözö Já patriar pásztoro Gen 2 Józ testvér G kifeje te eredeti barát megjelöl vo te h ellenté jele s ked - ro ál okoz elégedetlenség szemb B zs felfo Is áldásá tartot m Is teremt Jes J 57, Genes. Zs 1 messi k Mess ö béké színe zs felfog amely legsaját term adomá emberi részé prófé eg vilá valamen né kiterj egyete B.- beszéln Jes szer messi kor min min em Is út j Is í felett ö b ide háb tö ismeret l örö Azonkí állato terjed gondol am se más találh f Mi próf szer min élől örvend ö B.- fejede né eml Jes Messi 60 66, Zacha 9 apokri kö fők Szir domborí rabbini iroda nagy jelentősé tulajdo an legf jó tekin Zs pog k B. törekv kötelesség tart am mell zs igényjogosultsá zs könyörületessé álland hangsúlyoz Git 5 6 Talmud á eg T csu kedvé léte Git Há dol ép vil igazság jótékonysá bé Á Szer B törek B. mon Hil Á B.-szer jótékonyság hasonlato mind vilá haszon P Is n Sáb N do m p benedik B.- végző Szif N J e emberek B.- v üdvözlésé Berác sa házá B tere an nagy érde min eg Izrael csiná B Á zsi idolat volnán ugyanak uralko közt monda haragsz m köz G Irodal Guttmac J Ency Lazar Et Judentu Enrenrei Ge Tal Tayl dyi Jew Fath

10493

CÍM

SZÓC s eredet terméken egés megjelö h n Je Zsolt üdvöz f legré köz ame használato z üdvöz f S ugya üdvöz J patria pásztor Ge Jó testvé kifej t eredet bará megjelö v t ellent jel ke r á oko elégedetlensé szem z felf I áldás tarto I terem Je 57 Genes Z mess Mes bék szín z felfo amel legsajá ter adom ember rész próf e vil valame n kiter egyet B. beszél Je sze mess ko mi mi e I ú I felet id há t ismere ör Azonk állat terje gondo a s má talál M pró sze mi élő örven B. fejed n em Je Mess 6 66 Zach apokr k fő Szi dombor rabbin irod nag jelentős tulajd a leg j teki Z po B törek kötelessé tar a mel z igényjogosults z könyörületess állan hangsúlyo Gi Talmu e cs kedv lét Gi H do é vi igazsá jótékonys b Sze töre B mo Hi B.-sze jótékonysá hasonlat min vil haszo I Sá d benedi B. végz Szi embere B. üdvözlés Berá s ház ter a nag érd mi e Izrae csin zs idola volná ugyana uralk köz mond harags kö Iroda Guttma Enc Laza E Judent Enrenre G Ta Tay dy Je Fat

1049SZÓ erede terméke egé megjel J Zsol üdvö legr kö am használat üdvö ugy üdvö patri pászto G J testv kife erede bar megjel ellen je k ok elégedetlens sze fel áldá tart tere J 5 Gene mes Me bé szí felf ame legsaj te ado embe rés pró vi valam kite egye B beszé J sz mes k m m fele i h ismer ö Azon álla terj gond m talá pr sz m él örve B feje e J Mes 6 Zac apok f Sz dombo rabbi iro na jelentő tulaj le tek p töre köteless ta me igényjogosult könyörületes álla hangsúly G Talm c ked lé G d v igazs jótékony Sz tör m H B.-sz jótékonys hasonla mi vi hasz S bened B vég Sz ember B üdvözlé Ber há te na ér m Izra csi z idol voln ugyan ural kö mon harag k Irod Guttm En Laz Juden Enrenr T Ta d J Fa