10494.htm

CÍMSZÓ: Békefi

SZEMÉLYNÉV: Békefi Antal

SZÓCIKK: "Békefi Antal*, novellista és regényíró, szül. Szentesen l859., megh. Szegeden 1907. 1878-ban újságírói pályára lépett. 1880-ban Szegedre költözött mint a Szegedi Napló munkatársa. 1899-ben e nagy vidéki lap szerkesztője lett. Jelentékeny szerepet játszott Szeged politikai életében. Egyik alapítója volt a Dugonics-társaságnak, amelynek irodalmi céljait mint főtitkár is szolgálta. Kiváló érdemei vannak a vidéki hírlapírók szociális helyzetének javítása körül, amelyet mint a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke törekedett előmozdítani. Mint szépirodalmi író is feltűnt. Már Bíró előtt c. első kötetében a magyar népélet kitűnő megfigyelőjének és színes tollú megelevenítőjének mutatkozott. Egyéb munkái: A kálvárián (1894); A kisregényhősnő (1895); Az asszony ítél (1897); Egy kis batisztruha és más történetek (1899).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 494. címszó a lexikon => 101. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10494.htm

CÍMSZÓ: Békefi

SZEMÉLYNÉV: Békefi Antal

SZÓCIKK: Békefi Antal*, novellista és regényíró, szül. Szentesen l859., megh. Szegeden 1907. 1878-ban újságírói pályára lépett. 1880-ban Szegedre költözött mint a Szegedi Napló munkatársa. 1899-ben e nagy vidéki lap szerkesztője lett. Jelentékeny szerepet játszott Szeged politikai életében. Egyik alapítója volt a Dugonics-társaságnak, amelynek irodalmi céljait mint főtitkár is szolgálta. Kiváló érdemei vannak a vidéki hírlapírók szociális helyzetének javítása körül, amelyet mint a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke törekedett előmozdítani. Mint szépirodalmi író is feltűnt. Már Bíró előtt c. első kötetében a magyar népélet kitűnő megfigyelőjének és színes tollú megelevenítőjének mutatkozott. Egyéb munkái: A kálvárián 1894 ; A kisregényhősnő 1895 ; Az asszony ítél 1897 ; Egy kis batisztruha és más történetek 1899 .

10494.ht

CÍMSZÓ Békef

SZEMÉLYNÉV Békef Anta

SZÓCIKK Békef Antal* novellist é regényíró szül Szentese l859. megh Szegede 1907 1878-ba újságíró pályár lépett 1880-ba Szegedr költözöt min Szeged Napl munkatársa 1899-be nag vidék la szerkesztőj lett Jelentéken szerepe játszot Szege politika életében Egyi alapítój vol Dugonics-társaságnak amelyne irodalm céljai min főtitká i szolgálta Kivál érdeme vanna vidék hírlapíró szociáli helyzeténe javítás körül amelye min Vidék Hírlapíró Szövetségéne alelnök törekedet előmozdítani Min szépirodalm ír i feltűnt Má Bír előt c els kötetébe magya népéle kitűn megfigyelőjéne é színe toll megelevenítőjéne mutatkozott Egyé munkái kálváriá 189 kisregényhősn 189 A asszon íté 189 Eg ki batisztruh é má története 189

10494.h

CÍMSZ Béke

SZEMÉLYNÉ Béke Ant

SZÓCIK Béke Antal novellis regényír szü Szentes l859 meg Szeged 190 1878-b újságír pályá lépet 1880-b Szeged költözö mi Szege Nap munkatárs 1899-b na vidé l szerkesztő let Jelentéke szerep játszo Szeg politik életébe Egy alapító vo Dugonics-társaságna amelyn irodal célja mi főtitk szolgált Kivá érdem vann vidé hírlapír szociál helyzetén javítá körü amely mi Vidé Hírlapír Szövetségén alelnö törekede előmozdítan Mi szépirodal í feltűn M Bí elő el kötetéb magy népél kitű megfigyelőjén szín tol megelevenítőjén mutatkozot Egy munká kálvári 18 kisregényhős 18 asszo ít 18 E k batisztru m történet 18

10494.

CÍMS Bék

SZEMÉLYN Bék An

SZÓCI Bék Anta novelli regényí sz Szente l85 me Szege 19 1878- újságí pály lépe 1880- Szege költöz m Szeg Na munkatár 1899- n vid szerkeszt le Jelenték szere játsz Sze politi életéb Eg alapít v Dugonics-társaságn amely iroda célj m főtit szolgál Kiv érde van vid hírlapí szociá helyzeté javít kör amel m Vid Hírlapí Szövetségé aleln töreked előmozdíta M szépiroda feltű B el e köteté mag népé kit megfigyelőjé szí to megelevenítőjé mutatkozo Eg munk kálvár 1 kisregényhő 1 assz í 1 batisztr történe 1

10494

CÍM Bé

SZEMÉLY Bé A

SZÓC Bé Ant novell regény s Szent l8 m Szeg 1 1878 újság pál lép 1880 Szeg költö Sze N munkatá 1899 vi szerkesz l Jelenté szer játs Sz polit életé E alapí Dugonics-társaság amel irod cél főti szolgá Ki érd va vi hírlap szoci helyzet javí kö ame Vi Hírlap Szövetség alel töreke előmozdít szépirod felt e kötet ma nép ki megfigyelőj sz t megelevenítőj mutatkoz E mun kálvá kisregényh ass batiszt történ

1049

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B An novel regén Szen l Sze 187 újsá pá lé 188 Sze költ Sz munkat 189 v szerkes Jelent sze ját S poli élet alap Dugonics-társasá ame iro cé főt szolg K ér v v hírla szoc helyze jav k am V Hírla Szövetsé ale törek előmozdí szépiro fel köte m né k megfigyelő s megelevenítő mutatko mu kálv kisregény as batisz törté