10495.htm

CÍMSZÓ: Békés

SZÓCIKK: Békés, nagyk. Békés vármegyében, 26,826 túlnyomóan magyar lakossal. Kongresszusi alapon szervezett zsidó hitközségét autochton magyar zsidók alapították a múlt század hetvenes éveiben éd ma 96 családban 250 lelket számlál, 109 adófizetővel. Ezek között 68 kereskedelemmel, 12 iparral foglalkozik, 7 tagja az orvosi, 1 pedig az ügyvédi pályán működik. 2 nagykereskedő, 3 köztisztviselő, 6 magántisztviselő, 8 magánzó. 1910-ben még 446 lelket számlált a hitközség, ez a szám a háború és a forradalmak után az elköltözések következtében majdnem 200 lélekkel megcsökkent, ami komoly veszedelemmel fenyegeti a hitélet fejlődését és csak a tagok áldozatkészségének köszönheti a hitközség, hogy intézményeit mégis fenntarthatja. Az utolsó esztendőben is 10,000 P-t állított be a költségvetésbe, hitéleti, filantropikus és szociális célokra 4000 P-t költött. Az alapítók nevét ma már nem lehet megállapítani, mert a hitközség jegyzőkönyvei (több értékes ereklyével és emlékkel) a román megszállás alatt elpusztultak. De már fejlődésének első periódusában is kedvezőtlen gazdasági viszonyokkal küszködhetett a hitközség, ami abból látszik, hogy 1852. gróf Wenckheim A. József 50 pengőforint kölcsönnel segítette meg, a még megmaradt okmány bizonysága szerint. Úgy látszik, komoly berendezkedése miatt verte magát adósságba, mert már 1850. alapította meg a Chevra Kadisát, amelynek első alapszabályait a hitelesítési záradók szerint Ilovics Miklós közig, szolgabíró hagyta jóvá, 1861. pedig Frey Lipót orvostudor kezdeményezésére az iskolát, amely még ma is fennáll és terjeszti a magyar kultúrát. A hitközség ügykezelése elejétől fogva magyar volt, iskolájában is már alapításának évében rendszeresítette a magyar nyelvű oktatást. Az említetteken kívül más jóléti szervezetek is működnek a hitközségben: a Nőegylet, amely 1865., a Bikur Cholim (betegsegélyző), amely 1894. és a Malbis arumim (szegényeket ruháztató), amely 1895. alakult meg. 1909-ben Löwy Jakab volt hitközségi alelnök és néhai Weisz Ármin támogatásával a mai kornak megfelelő új templomot épített. Istentiszteleti rendjében az első rabbijától: Fonféder Mordechájtól (szül. 1836. Nagysallón, megh. 1867. Békésen) örökölt tradíciót követi és e szellem fenntartásán fáradozik mostani rabbija: dr. Winkler Sándor is. A világháborúban 30 tagja vett részt, sokan kitüntetést kaptak, nyolc elesett. A hősi halottak nevét a város közepén álló emlékszobor és a zsinagóga falán elhelyezett emléktábla örökítette meg. A forradalmak és ellenforradalmak megpróbáltatásait a B.-i hitközség sem kerülte el. Fischof Dávid kereskedő 1920. Budapesten vértanúhalált halt. A hitközség élén állnak: dr. Frey Géza orvos, elnök; Farkas Mór kereskedő, alelnök; dr. Sarkadi M. orvos, gazd. elöljáró; Pintér József, Morgenbesser kereskedők, gondnokok; Berger J. L. kereskedő, pénztárnok Kellner B. kereskedő, ellenőr és Widder Miksa ny. tanító, jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 495. címszó a lexikon => 101. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10495.htm

CÍMSZÓ: Békés

SZÓCIKK: Békés, nagyk. Békés vármegyében, 26,826 túlnyomóan magyar lakossal. Kongresszusi alapon szervezett zsidó hitközségét autochton magyar zsidók alapították a múlt század hetvenes éveiben éd ma 96 családban 250 lelket számlál, 109 adófizetővel. Ezek között 68 kereskedelemmel, 12 iparral foglalkozik, 7 tagja az orvosi, 1 pedig az ügyvédi pályán működik. 2 nagykereskedő, 3 köztisztviselő, 6 magántisztviselő, 8 magánzó. 1910-ben még 446 lelket számlált a hitközség, ez a szám a háború és a forradalmak után az elköltözések következtében majdnem 200 lélekkel megcsökkent, ami komoly veszedelemmel fenyegeti a hitélet fejlődését és csak a tagok áldozatkészségének köszönheti a hitközség, hogy intézményeit mégis fenntarthatja. Az utolsó esztendőben is 10,000 P-t állított be a költségvetésbe, hitéleti, filantropikus és szociális célokra 4000 P-t költött. Az alapítók nevét ma már nem lehet megállapítani, mert a hitközség jegyzőkönyvei több értékes ereklyével és emlékkel a román megszállás alatt elpusztultak. De már fejlődésének első periódusában is kedvezőtlen gazdasági viszonyokkal küszködhetett a hitközség, ami abból látszik, hogy 1852. gróf Wenckheim A. József 50 pengőforint kölcsönnel segítette meg, a még megmaradt okmány bizonysága szerint. Úgy látszik, komoly berendezkedése miatt verte magát adósságba, mert már 1850. alapította meg a Chevra Kadisát, amelynek első alapszabályait a hitelesítési záradók szerint Ilovics Miklós közig, szolgabíró hagyta jóvá, 1861. pedig Frey Lipót orvostudor kezdeményezésére az iskolát, amely még ma is fennáll és terjeszti a magyar kultúrát. A hitközség ügykezelése elejétől fogva magyar volt, iskolájában is már alapításának évében rendszeresítette a magyar nyelvű oktatást. Az említetteken kívül más jóléti szervezetek is működnek a hitközségben: a Nőegylet, amely 1865., a Bikur Cholim betegsegélyző , amely 1894. és a Malbis arumim szegényeket ruháztató , amely 1895. alakult meg. 1909-ben Löwy Jakab volt hitközségi alelnök és néhai Weisz Ármin támogatásával a mai kornak megfelelő új templomot épített. Istentiszteleti rendjében az első rabbijától: Fonféder Mordechájtól szül. 1836. Nagysallón, megh. 1867. Békésen örökölt tradíciót követi és e szellem fenntartásán fáradozik mostani rabbija: dr. Winkler Sándor is. A világháborúban 30 tagja vett részt, sokan kitüntetést kaptak, nyolc elesett. A hősi halottak nevét a város közepén álló emlékszobor és a zsinagóga falán elhelyezett emléktábla örökítette meg. A forradalmak és ellenforradalmak megpróbáltatásait a B.-i hitközség sem kerülte el. Fischof Dávid kereskedő 1920. Budapesten vértanúhalált halt. A hitközség élén állnak: dr. Frey Géza orvos, elnök; Farkas Mór kereskedő, alelnök; dr. Sarkadi M. orvos, gazd. elöljáró; Pintér József, Morgenbesser kereskedők, gondnokok; Berger J. L. kereskedő, pénztárnok Kellner B. kereskedő, ellenőr és Widder Miksa ny. tanító, jegyző.

10495.ht

CÍMSZÓ Béké

SZÓCIKK Békés nagyk Béké vármegyében 26,82 túlnyomóa magya lakossal Kongresszus alapo szervezet zsid hitközségé autochto magya zsidó alapítottá múl száza hetvene éveibe é m 9 családba 25 lelke számlál 10 adófizetővel Eze közöt 6 kereskedelemmel 1 iparra foglalkozik tagj a orvosi pedi a ügyvéd pályá működik nagykereskedő köztisztviselő magántisztviselő magánzó 1910-be mé 44 lelke számlál hitközség e szá hábor é forradalma utá a elköltözése következtébe majdne 20 lélekke megcsökkent am komol veszedelemme fenyeget hitéle fejlődésé é csa tago áldozatkészségéne köszönhet hitközség hog intézményei mégi fenntarthatja A utols esztendőbe i 10,00 P- állítot b költségvetésbe hitéleti filantropiku é szociáli célokr 400 P- költött A alapító nevé m má ne lehe megállapítani mer hitközsé jegyzőkönyve töb értéke ereklyéve é emlékke romá megszállá alat elpusztultak D má fejlődéséne els periódusába i kedvezőtle gazdaság viszonyokka küszködhetet hitközség am abbó látszik hog 1852 gró Wenckhei A Józse 5 pengőforin kölcsönne segített meg mé megmarad okmán bizonyság szerint Úg látszik komol berendezkedés miat vert magá adósságba mer má 1850 alapított me Chevr Kadisát amelyne els alapszabályai hitelesítés záradó szerin Ilovic Mikló közig szolgabír hagyt jóvá 1861 pedi Fre Lipó orvostudo kezdeményezésér a iskolát amel mé m i fennál é terjeszt magya kultúrát hitközsé ügykezelés elejétő fogv magya volt iskolájába i má alapításána évébe rendszeresített magya nyelv oktatást A említetteke kívü má jólét szervezete i működne hitközségben Nőegylet amel 1865. Biku Choli betegsegélyz amel 1894 é Malbi arumi szegényeke ruháztat amel 1895 alakul meg 1909-be Löw Jaka vol hitközség alelnö é néha Weis Ármi támogatásáva ma korna megfelel ú templomo épített Istentisztelet rendjébe a els rabbijától Fonféde Mordechájtó szül 1836 Nagysallón megh 1867 Békése örököl tradíció követ é szelle fenntartásá fáradozi mostan rabbija dr Winkle Sándo is világháborúba 3 tagj vet részt soka kitüntetés kaptak nyol elesett hős halotta nevé váro közepé áll emlékszobo é zsinagóg falá elhelyezet emléktábl örökített meg forradalma é ellenforradalma megpróbáltatásai B.- hitközsé se került el Fischo Dávi keresked 1920 Budapeste vértanúhalál halt hitközsé élé állnak dr Fre Géz orvos elnök Farka Mó kereskedő alelnök dr Sarkad M orvos gazd elöljáró Pinté József Morgenbesse kereskedők gondnokok Berge J L kereskedő pénztárno Kellne B kereskedő ellenő é Widde Miks ny tanító jegyző

10495.h

CÍMSZ Bék

SZÓCIK Béké nagy Bék vármegyébe 26,8 túlnyomó magy lakossa Kongresszu alap szerveze zsi hitközség autocht magy zsid alapított mú száz hetven éveib családb 2 lelk számlá 1 adófizetőve Ez közö kereskedelemme iparr foglalkozi tag orvos ped ügyvé pály működi nagykeresked köztisztvisel magántisztvisel magánz 1910-b m 4 lelk számlá hitközsé sz hábo forradalm ut elköltözés következtéb majdn 2 lélekk megcsökken a komo veszedelemm fenyege hitél fejlődés cs tag áldozatkészségén köszönhe hitközsé ho intézménye még fenntarthatj utol esztendőb 10,0 P állíto költségvetésb hitélet filantropik szociál célok 40 P költöt alapít nev m n leh megállapítan me hitközs jegyzőkönyv tö érték ereklyév emlékk rom megszáll ala elpusztulta m fejlődésén el periódusáb kedvezőtl gazdasá viszonyokk küszködhete hitközsé a abb látszi ho 185 gr Wenckhe Józs pengőfori kölcsönn segítet me m megmara okmá bizonysá szerin Ú látszi komo berendezkedé mia ver mag adósságb me m 185 alapítot m Chev Kadisá amelyn el alapszabálya hitelesíté zárad szeri Ilovi Mikl közi szolgabí hagy jóv 186 ped Fr Lip orvostud kezdeményezésé iskolá ame m fenná terjesz magy kultúrá hitközs ügykezelé elejét fog magy vol iskolájáb m alapításán évéb rendszeresítet magy nyel oktatás említettek kív m jólé szervezet működn hitközségbe Nőegyle ame 1865 Bik Chol betegsegély ame 189 Malb arum szegények ruházta ame 189 alaku me 1909-b Lö Jak vo hitközsé aleln néh Wei Árm támogatásáv m korn megfele templom építet Istentisztele rendjéb el rabbijátó Fonféd Mordechájt szü 183 Nagysalló meg 186 Békés örökö tradíci köve szell fenntartás fáradoz mosta rabbij d Winkl Sánd i világháborúb tag ve rész sok kitünteté kapta nyo eleset hő halott nev vár közep ál emlékszob zsinagó fal elhelyeze emléktáb örökítet me forradalm ellenforradalm megpróbáltatása B. hitközs s kerül e Fisch Dáv kereske 192 Budapest vértanúhalá hal hitközs él állna d Fr Gé orvo elnö Fark M keresked alelnö d Sarka orvo gaz elöljár Pint Józse Morgenbess kereskedő gondnoko Berg keresked pénztárn Kelln keresked ellen Widd Mik n tanít jegyz

10495.

CÍMS Bé

SZÓCI Bék nag Bé vármegyéb 26, túlnyom mag lakoss Kongressz ala szervez zs hitközsé autoch mag zsi alapítot m szá hetve évei család lel száml adófizetőv E köz kereskedelemm ipar foglalkoz ta orvo pe ügyv pál működ nagykereske köztisztvise magántisztvise magán 1910- lel száml hitközs s háb forradal u elköltözé következté majd lélek megcsökke kom veszedelem fenyeg hité fejlődé c ta áldozatkészségé köszönh hitközs h intézmény mé fenntarthat uto esztendő 10, állít költségvetés hitéle filantropi szociá célo 4 költö alapí ne le megállapíta m hitköz jegyzőköny t érté ereklyé emlék ro megszál al elpusztult fejlődésé e periódusá kedvezőt gazdas viszonyok küszködhet hitközs ab látsz h 18 g Wenckh Józ pengőfor kölcsön segíte m megmar okm bizonys szeri látsz kom berendezked mi ve ma adósság m 18 alapíto Che Kadis amely e alapszabály hitelesít zára szer Ilov Mik köz szolgab hag jó 18 pe F Li orvostu kezdeményezés iskol am fenn terjes mag kultúr hitköz ügykezel elejé fo mag vo iskolájá alapításá évé rendszeresíte mag nye oktatá említette kí jól szerveze működ hitközségb Nőegyl am 186 Bi Cho betegsegél am 18 Mal aru szegénye ruházt am 18 alak m 1909- L Ja v hitközs alel né We Ár támogatásá kor megfel templo építe Istentisztel rendjé e rabbiját Fonfé Mordecháj sz 18 Nagysall me 18 Béké örök tradíc köv szel fenntartá fárado most rabbi Wink Sán világháború ta v rés so kitüntet kapt ny elese h halot ne vá köze á emlékszo zsinag fa elhelyez emléktá örökíte m forradal ellenforradal megpróbáltatás B hitköz kerü Fisc Dá keresk 19 Budapes vértanúhal ha hitköz é álln F G orv eln Far kereske aleln Sark orv ga elöljá Pin Józs Morgenbes keresked gondnok Ber kereske pénztár Kell kereske elle Wid Mi taní jegy

10495

CÍM B

SZÓC Bé na B vármegyé 26 túlnyo ma lakos Kongress al szerve z hitközs autoc ma zs alapíto sz hetv éve csalá le szám adófizető kö kereskedelem ipa foglalko t orv p ügy pá műkö nagykeresk köztisztvis magántisztvis magá 1910 le szám hitköz há forrada elköltöz következt maj léle megcsökk ko veszedele fenye hit fejlőd t áldozatkészség köszön hitköz intézmén m fenntartha ut esztend 10 állí költségveté hitél filantrop szoci cél költ alap n l megállapít hitkö jegyzőkön ért erekly emlé r megszá a elpusztul fejlődés periódus kedvező gazda viszonyo küszködhe hitköz a láts 1 Wenck Jó pengőfo kölcsö segít megma ok bizony szer láts ko berendezke m v m adóssá 1 alapít Ch Kadi amel alapszabál hitelesí zár sze Ilo Mi kö szolga ha j 1 p L orvost kezdeményezé isko a fen terje ma kultú hitkö ügykeze elej f ma v iskoláj alapítás év rendszeresít ma ny oktat említett k jó szervez műkö hitközség Nőegy a 18 B Ch betegsegé a 1 Ma ar szegény ruház a 1 ala 1909 J hitköz ale n W Á támogatás ko megfe templ épít Istentiszte rendj rabbijá Fonf Mordechá s 1 Nagysal m 1 Bék örö tradí kö sze fenntart fárad mos rabb Win Sá világhábor t ré s kitünte kap n eles halo n v köz emléksz zsina f elhelye emlékt örökít forrada ellenforrada megpróbáltatá hitkö ker Fis D keres 1 Budape vértanúha h hitkö áll or el Fa keresk alel Sar or g elölj Pi Józ Morgenbe kereske gondno Be keresk pénztá Kel keresk ell Wi M tan jeg

1049SZÓ B n vármegy 2 túlny m lako Kongres a szerv hitköz auto m z alapít s het év csal l szá adófizet k kereskedele ip foglalk or üg p műk nagykeres köztisztvi magántisztvi mag 191 l szá hitkö h forrad elköltö következ ma lél megcsök k veszedel feny hi fejlő áldozatkészsé köszö hitkö intézmé fenntarth u eszten 1 áll költségvet hité filantro szoc cé köl ala megállapí hitk jegyzőkö ér erekl eml megsz elpusztu fejlődé periódu kedvez gazd viszony küszködh hitkö lát Wenc J pengőf kölcs segí megm o bizon sze lát k berendezk adóss alapí C Kad ame alapszabá hiteles zá sz Il M k szolg h orvos kezdeményez isk fe terj m kult hitk ügykez ele m iskolá alapítá é rendszeresí m n okta említet j szerve műk hitközsé Nőeg 1 C betegseg M a szegén ruhá al 190 hitkö al támogatá k megf temp épí Istentiszt rend rabbij Fon Mordech Nagysa Bé ör trad k sz fenntar fára mo rab Wi S világhábo r kitünt ka ele hal kö emléks zsin elhely emlék örökí forrad ellenforrad megpróbáltat hitk ke Fi kere Budap vértanúh hitk ál o e F keres ale Sa o elöl P Jó Morgenb keresk gondn B keres pénzt Ke keres el W ta je