10496.htm

CÍMSZÓ: Békéscsaba

SZÓCIKK: Békéscsaba, nagyk. Békés vm., 42,335 lakossal. A régi egységes hitközség 50 tagja 1883. külön vált és Tafler Bernát, Silberstein Ignác, Ammer Dávid, Hesszer Fülöp kereskedők és Rosenbaum József sírkőfaragó kezdeményezésére megalapította az orthodox hitközséget, amely ma már 168 családban 700 lelket számlál 120 adófizetővel. Tagjai között van: 1 nagykereskedő, 118 kereskedő, 2 nagyiparos, 15 iparos, 2 gazdálkodó, 1 orvos, 1 malomtulajdonos, 4 tanító, 5 magántisztviselő, 7 köztisztviselő, 5 magánzó és 1 munkás, a többi más foglalkozási ágakban. Kilencen élnek közadakozásból és 1 munkanélküli. Fejlődése lépésről-lépésre történt. Eleinte csak bérelt imaháza volt, 1884. már magyar nyelvű oktatásra berendezett elemi népiskolája volt, amelyet az ideiglenes templom épületében helyezett el. Ez időtől fogva kitartóan arra törekszik, hogy egyéb intézményeit is kiépítse. 1885-ben házat vesz a rituális fürdő számára, amelyet 1901. modernebb felszereléssel más házba helyezett át. 1893-ban új telket vásárolt, az ide szánt templomot 1894. (mór stílusban, Michay Sándor tervei szerint), az iskolát és rabbi lakást csak 1904. építette fel. Van még két más imaháza is, az egyikben a 25 tagot számláló szefárd rítusúak végzik istentiszteleteiket. Fennállása óta nagy gondot fordít a hitközség az ifjúság vallásos nevelésére és elemi iskolája mellett megfelelő könyvtárral ellátott Talmud Tórát létesített, amelynek ellátásához Rasofszki Fülöp 11 hektár szántóföld alapítvánnyal járult hozzá. Grünwald Kálmán és Silberstein Ignác és neje szintén létesítettek jelentősebb alapítványt a Talmud Tóra támogatására. 1885-ben megalapítják a Chevrasz Anijim egyletet, 1926. a Chevra Kadisát, mindkettőt a hagyományos jótékonyság és kegyelet szellemében. 1928. évi költségvetésébe 23,600 P-t állított be a hitközség. Hitéleti célokra 18,000, filantropikus célokra 6000 P-t fordít, jóllehet, hogy tagjainak gazdasági helyzete a háborút követő válságokban erősen leromlott. 54 tagja vett részt a világháborúban, 5 elesett. A hitközség élén állnak: Fonféder Mózes nagykereskedő, elnök, Grünwald Mór fakereskedő, alelnök, Silberstein Izrael kereskedő, pénztárnok, Frisch Ferenc, Herschkovits Adolf kereskedő, gondnokok, Fisch József ker. utazó ellenőr, Grinsztler Ernő bőrkereskedő, gazda, Singer Manó nyug. igazgató-tanító, jegyző. A kongresszusi hitközség az 1830-40 közti években alakult. Alapítói Lamberger József, Freund Ábrahám, Schwarc Dávid, Grüner Fülöp és Riesz Dávid, a környező falvakból beköltözött kereskedők voltak, akik egykorú feljegyzések szerint valamennyien zsák és ponyvavászon árusításával foglalkoztak. A hitközség első elnöke Lamberger József volt, első rabbiul pedig Hirschfeld Józsefet választották meg. aki 1879. bekövetkezett haláláig vezette a hitközséget. Az ő működése alatt létesült az első hiteles anyakönyv. A hitközség 1896. tagjainak önkéntes adományaiból építette fel templomát. Három tanerős iskolája 1865. létesült s kezdettől fogva magyar nyelven folyik benne a tanítás. 1921-ben a hitközség polgári fiúiskolát létesített. Csak egy osztálya nyílt meg a polgári iskolának, melyet a tervek szerint évről évre fokozatosan akartak fejleszteni, de anyagi okok miatt az iskola már az első tanév végén megszűnt. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hercog Henrik dr. az elnöke, az 1928. létesült Aggok Háza, a Nőegylet, amely Rosenthal Adolfné elnöklete alatt áll és az Omike B.-i fiókja, mely Révész Fülöp dr. vezetése alatt énekkart tart fenn és kulturális előadásokat rendez. Talmud Tórája nincs a hitközségnek, de Silberfeld Jakab dr. főrabbi vezet egy héber tanfolyamot, melyet 20 növendék látogat. A hitközség területéről elszármazottak közül országos hírnévre tettek szert Perlott Csaba Vilmos festőművész (l. o.) és Engel Iván zongoraművész (l. o.) A hitközség tagjai közt előkelő társadalmi pozíciót töltöttek be: Tardos Dezső dr. hitközségi elnök, a Kereskedelmi Csarnok elnöke, aki évekig volt a város helyettes rendőrkapitánya, Csillag Ignác, a Ferenc József-rend lovagja és néhai Reisz Miksa dr. városi tiszti orvos. Sokan létesítettek nagyobb arányú ipari és gazdasági vállalkozást, így: Rosenthal Márton, az Első Békéscsabai gőzmalmot, Deutsch Vilmos és Iván - akik a maguk szakmájában országos tekintélyek - a Hubertus kötszövőgyárat, mely 535 munkást foglalkoztat, Teván Adolf könyvnyomdát és országos hírű kiadóvállalatot, Lővy Albert faipari vállalatot, Kugel Sámuel vasnagykereskedést, Stern Samu és Steinberger Imre a Békéscsabai Áruforgalmi Rt.-ot, mely 40 tisztviselőt és 100 munkást foglalkoztat. A hitközség tagjai közül nagyobb mintagazdaságot Rosenthal Adolf gőzmalom tulajdonos vezet, aki 6000 hold földön gazdálkodik. A hitközség területén több munka jelent meg, így Révész Fülöp dr. A békéscsabai izraelita hitközség múltja és jelene c. könyve (1926), továbbá Silberfeld Jakab dr. (l. o.) könyvei. A hitközség 56,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 11,000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Újkígyós község tartozik. A hitközség lélekszáma: 1200, a családok száma 290, adót 433-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 11 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 16 szabadpályán levő, 2 tanító, 124 kereskedő, 13 ügyvéd, 8 köztisztviselő, 1 művész, 1 munkás, 10 nagyiparos, 21 orvos, 86 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 41 iparos, 3 mérnök, 22 magánzó, 21 közadakozásból élő és 83 egyéb. A világháború alatt a hitközség a menekültek számára népkonyhát tartott fenn s volt egy bizottsága, mely hadisegélyben részesítette az arra rászorultakat. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 18-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Silberfeld Jakab dr. főrabbi. Tardos Dezső dr. elnök, Stern Sámuel gazdasági elöljáró, Csillag Ignác kultuszelöljáró, Prónai Ernő dr. iskolaszéki elnök, Hoffmann Lajos dr. ügyész, Schwarc Márkusz és Benjámin Jakab gondnokok, Hauer Fülöp pénztárnok, Klein Gyula főkántor és Drégely Lipót titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 496. címszó a lexikon => 102. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10496.htm

CÍMSZÓ: Békéscsaba

SZÓCIKK: Békéscsaba, nagyk. Békés vm., 42,335 lakossal. A régi egységes hitközség 50 tagja 1883. külön vált és Tafler Bernát, Silberstein Ignác, Ammer Dávid, Hesszer Fülöp kereskedők és Rosenbaum József sírkőfaragó kezdeményezésére megalapította az orthodox hitközséget, amely ma már 168 családban 700 lelket számlál 120 adófizetővel. Tagjai között van: 1 nagykereskedő, 118 kereskedő, 2 nagyiparos, 15 iparos, 2 gazdálkodó, 1 orvos, 1 malomtulajdonos, 4 tanító, 5 magántisztviselő, 7 köztisztviselő, 5 magánzó és 1 munkás, a többi más foglalkozási ágakban. Kilencen élnek közadakozásból és 1 munkanélküli. Fejlődése lépésről-lépésre történt. Eleinte csak bérelt imaháza volt, 1884. már magyar nyelvű oktatásra berendezett elemi népiskolája volt, amelyet az ideiglenes templom épületében helyezett el. Ez időtől fogva kitartóan arra törekszik, hogy egyéb intézményeit is kiépítse. 1885-ben házat vesz a rituális fürdő számára, amelyet 1901. modernebb felszereléssel más házba helyezett át. 1893-ban új telket vásárolt, az ide szánt templomot 1894. mór stílusban, Michay Sándor tervei szerint , az iskolát és rabbi lakást csak 1904. építette fel. Van még két más imaháza is, az egyikben a 25 tagot számláló szefárd rítusúak végzik istentiszteleteiket. Fennállása óta nagy gondot fordít a hitközség az ifjúság vallásos nevelésére és elemi iskolája mellett megfelelő könyvtárral ellátott Talmud Tórát létesített, amelynek ellátásához Rasofszki Fülöp 11 hektár szántóföld alapítvánnyal járult hozzá. Grünwald Kálmán és Silberstein Ignác és neje szintén létesítettek jelentősebb alapítványt a Talmud Tóra támogatására. 1885-ben megalapítják a Chevrasz Anijim egyletet, 1926. a Chevra Kadisát, mindkettőt a hagyományos jótékonyság és kegyelet szellemében. 1928. évi költségvetésébe 23,600 P-t állított be a hitközség. Hitéleti célokra 18,000, filantropikus célokra 6000 P-t fordít, jóllehet, hogy tagjainak gazdasági helyzete a háborút követő válságokban erősen leromlott. 54 tagja vett részt a világháborúban, 5 elesett. A hitközség élén állnak: Fonféder Mózes nagykereskedő, elnök, Grünwald Mór fakereskedő, alelnök, Silberstein Izrael kereskedő, pénztárnok, Frisch Ferenc, Herschkovits Adolf kereskedő, gondnokok, Fisch József ker. utazó ellenőr, Grinsztler Ernő bőrkereskedő, gazda, Singer Manó nyug. igazgató-tanító, jegyző. A kongresszusi hitközség az 1830-40 közti években alakult. Alapítói Lamberger József, Freund Ábrahám, Schwarc Dávid, Grüner Fülöp és Riesz Dávid, a környező falvakból beköltözött kereskedők voltak, akik egykorú feljegyzések szerint valamennyien zsák és ponyvavászon árusításával foglalkoztak. A hitközség első elnöke Lamberger József volt, első rabbiul pedig Hirschfeld Józsefet választották meg. aki 1879. bekövetkezett haláláig vezette a hitközséget. Az ő működése alatt létesült az első hiteles anyakönyv. A hitközség 1896. tagjainak önkéntes adományaiból építette fel templomát. Három tanerős iskolája 1865. létesült s kezdettől fogva magyar nyelven folyik benne a tanítás. 1921-ben a hitközség polgári fiúiskolát létesített. Csak egy osztálya nyílt meg a polgári iskolának, melyet a tervek szerint évről évre fokozatosan akartak fejleszteni, de anyagi okok miatt az iskola már az első tanév végén megszűnt. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hercog Henrik dr. az elnöke, az 1928. létesült Aggok Háza, a Nőegylet, amely Rosenthal Adolfné elnöklete alatt áll és az Omike B.-i fiókja, mely Révész Fülöp dr. vezetése alatt énekkart tart fenn és kulturális előadásokat rendez. Talmud Tórája nincs a hitközségnek, de Silberfeld Jakab dr. főrabbi vezet egy héber tanfolyamot, melyet 20 növendék látogat. A hitközség területéről elszármazottak közül országos hírnévre tettek szert Perlott Csaba Vilmos festőművész l. o. és Engel Iván zongoraművész l. o. A hitközség tagjai közt előkelő társadalmi pozíciót töltöttek be: Tardos Dezső dr. hitközségi elnök, a Kereskedelmi Csarnok elnöke, aki évekig volt a város helyettes rendőrkapitánya, Csillag Ignác, a Ferenc József-rend lovagja és néhai Reisz Miksa dr. városi tiszti orvos. Sokan létesítettek nagyobb arányú ipari és gazdasági vállalkozást, így: Rosenthal Márton, az Első Békéscsabai gőzmalmot, Deutsch Vilmos és Iván - akik a maguk szakmájában országos tekintélyek - a Hubertus kötszövőgyárat, mely 535 munkást foglalkoztat, Teván Adolf könyvnyomdát és országos hírű kiadóvállalatot, Lővy Albert faipari vállalatot, Kugel Sámuel vasnagykereskedést, Stern Samu és Steinberger Imre a Békéscsabai Áruforgalmi Rt.-ot, mely 40 tisztviselőt és 100 munkást foglalkoztat. A hitközség tagjai közül nagyobb mintagazdaságot Rosenthal Adolf gőzmalom tulajdonos vezet, aki 6000 hold földön gazdálkodik. A hitközség területén több munka jelent meg, így Révész Fülöp dr. A békéscsabai izraelita hitközség múltja és jelene c. könyve 1926 , továbbá Silberfeld Jakab dr. l. o. könyvei. A hitközség 56,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 11,000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Újkígyós község tartozik. A hitközség lélekszáma: 1200, a családok száma 290, adót 433-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 11 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 16 szabadpályán levő, 2 tanító, 124 kereskedő, 13 ügyvéd, 8 köztisztviselő, 1 művész, 1 munkás, 10 nagyiparos, 21 orvos, 86 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 41 iparos, 3 mérnök, 22 magánzó, 21 közadakozásból élő és 83 egyéb. A világháború alatt a hitközség a menekültek számára népkonyhát tartott fenn s volt egy bizottsága, mely hadisegélyben részesítette az arra rászorultakat. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 18-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Silberfeld Jakab dr. főrabbi. Tardos Dezső dr. elnök, Stern Sámuel gazdasági elöljáró, Csillag Ignác kultuszelöljáró, Prónai Ernő dr. iskolaszéki elnök, Hoffmann Lajos dr. ügyész, Schwarc Márkusz és Benjámin Jakab gondnokok, Hauer Fülöp pénztárnok, Klein Gyula főkántor és Drégely Lipót titkár.

10496.ht

CÍMSZÓ Békéscsab

SZÓCIKK Békéscsaba nagyk Béké vm. 42,33 lakossal rég egysége hitközsé 5 tagj 1883 külö vál é Tafle Bernát Silberstei Ignác Amme Dávid Hessze Fülö kereskedő é Rosenbau Józse sírkőfarag kezdeményezésér megalapított a orthodo hitközséget amel m má 16 családba 70 lelke számlá 12 adófizetővel Tagja közöt van nagykereskedő 11 kereskedő nagyiparos 1 iparos gazdálkodó orvos malomtulajdonos tanító magántisztviselő köztisztviselő magánz é munkás több má foglalkozás ágakban Kilence élne közadakozásbó é munkanélküli Fejlődés lépésről-lépésr történt Eleint csa bérel imaház volt 1884 má magya nyelv oktatásr berendezet elem népiskoláj volt amelye a ideiglene templo épületébe helyezet el E időtő fogv kitartóa arr törekszik hog egyé intézményei i kiépítse 1885-be háza ves rituáli fürd számára amelye 1901 moderneb felszerelésse má házb helyezet át 1893-ba ú telke vásárolt a id szán templomo 1894 mó stílusban Micha Sándo terve szerin a iskolá é rabb lakás csa 1904 épített fel Va mé ké má imaház is a egyikbe 2 tago számlál szefár rítusúa végzi istentiszteleteiket Fennállás ót nag gondo fordí hitközsé a ifjúsá valláso nevelésér é elem iskoláj mellet megfelel könyvtárra ellátot Talmu Tórá létesített amelyne ellátásáho Rasofszk Fülö 1 hektá szántóföl alapítvánnya járul hozzá Grünwal Kálmá é Silberstei Igná é nej szinté létesítette jelentőseb alapítvány Talmu Tór támogatására 1885-be megalapítjá Chevras Aniji egyletet 1926 Chevr Kadisát mindkettő hagyományo jótékonysá é kegyele szellemében 1928 év költségvetéséb 23,60 P- állítot b hitközség Hitélet célokr 18,000 filantropiku célokr 600 P- fordít jóllehet hog tagjaina gazdaság helyzet háború követ válságokba erőse leromlott 5 tagj vet rész világháborúban elesett hitközsé élé állnak Fonféde Móze nagykereskedő elnök Grünwal Mó fakereskedő alelnök Silberstei Izrae kereskedő pénztárnok Frisc Ferenc Herschkovit Adol kereskedő gondnokok Fisc Józse ker utaz ellenőr Grinsztle Ern bőrkereskedő gazda Singe Man nyug igazgató-tanító jegyző kongresszus hitközsé a 1830-4 közt évekbe alakult Alapító Lamberge József Freun Ábrahám Schwar Dávid Grüne Fülö é Ries Dávid környez falvakbó beköltözöt kereskedő voltak aki egykor feljegyzése szerin valamennyie zsá é ponyvavászo árusításáva foglalkoztak hitközsé els elnök Lamberge Józse volt els rabbiu pedi Hirschfel Józsefe választottá meg ak 1879 bekövetkezet halálái vezett hitközséget A működés alat létesül a els hitele anyakönyv hitközsé 1896 tagjaina önkénte adományaibó épített fe templomát Háro tanerő iskoláj 1865 létesül kezdettő fogv magya nyelve folyi benn tanítás 1921-be hitközsé polgár fiúiskolá létesített Csa eg osztály nyíl me polgár iskolának melye terve szerin évrő évr fokozatosa akarta fejleszteni d anyag oko miat a iskol má a els tané végé megszűnt hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Herco Henri dr a elnöke a 1928 létesül Aggo Háza Nőegylet amel Rosentha Adolfn elnöklet alat ál é a Omik B.- fiókja mel Révés Fülö dr vezetés alat énekkar tar fen é kulturáli előadásoka rendez Talmu Tóráj ninc hitközségnek d Silberfel Jaka dr főrabb veze eg hébe tanfolyamot melye 2 növendé látogat hitközsé területérő elszármazotta közü országo hírnévr tette szer Perlot Csab Vilmo festőművés l o é Enge Ivá zongoraművés l o hitközsé tagja köz előkel társadalm pozíció töltötte be Tardo Dezs dr hitközség elnök Kereskedelm Csarno elnöke ak éveki vol váro helyette rendőrkapitánya Csilla Ignác Feren József-ren lovagj é néha Reis Miks dr város tiszt orvos Soka létesítette nagyob arány ipar é gazdaság vállalkozást így Rosentha Márton a Els Békéscsaba gőzmalmot Deutsc Vilmo é Ivá aki magu szakmájába országo tekintélye Hubertu kötszövőgyárat mel 53 munkás foglalkoztat Tevá Adol könyvnyomdá é országo hír kiadóvállalatot Lőv Alber faipar vállalatot Kuge Sámue vasnagykereskedést Ster Sam é Steinberge Imr Békéscsaba Áruforgalm Rt.-ot mel 4 tisztviselő é 10 munkás foglalkoztat hitközsé tagja közü nagyob mintagazdaságo Rosentha Adol gőzmalo tulajdono vezet ak 600 hol földö gazdálkodik hitközsé területé töb munk jelen meg íg Révés Fülö dr békéscsaba izraelit hitközsé múltj é jelen c könyv 192 tovább Silberfel Jaka dr l o könyvei hitközsé 56,00 pengő év költségvetésse dolgozik melybő 11,00 pengő fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Újkígyó közsé tartozik hitközsé lélekszáma 1200 családo szám 290 adó 433-a fizetnek Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő gazdálkodó 1 szabadpályá levő tanító 12 kereskedő 1 ügyvéd köztisztviselő művész munkás 1 nagyiparos 2 orvos 8 magántisztviselő vállalkozó 4 iparos mérnök 2 magánzó 2 közadakozásbó él é 8 egyéb világhábor alat hitközsé menekülte számár népkonyhá tartot fen vol eg bizottsága mel hadisegélybe részesített a arr rászorultakat hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 18-a este el hitközsé ma vezetősége Silberfel Jaka dr főrabbi Tardo Dezs dr elnök Ster Sámue gazdaság elöljáró Csilla Igná kultuszelöljáró Próna Ern dr iskolaszék elnök Hoffman Lajo dr ügyész Schwar Márkus é Benjámi Jaka gondnokok Haue Fülö pénztárnok Klei Gyul főkánto é Drégel Lipó titkár

10496.h

CÍMSZ Békéscsa

SZÓCIK Békéscsab nagy Bék vm 42,3 lakossa ré egység hitközs tag 188 kül vá Tafl Berná Silberste Igná Amm Dávi Hessz Fül keresked Rosenba Józs sírkőfara kezdeményezésé megalapítot orthod hitközsége ame m 1 családb 7 lelk száml 1 adófizetőve Tagj közö va nagykeresked 1 keresked nagyiparo iparo gazdálkod orvo malomtulajdono tanít magántisztvisel köztisztvisel magán munká töb m foglalkozá ágakba Kilenc éln közadakozásb munkanélkül Fejlődé lépésről-lépés történ Elein cs bére imahá vol 188 m magy nyel oktatás berendeze ele népiskolá vol amely ideiglen templ épületéb helyeze e időt fog kitartó ar törekszi ho egy intézménye kiépíts 1885-b ház ve rituál für számár amely 190 moderne felszereléss m ház helyeze á 1893-b telk vásárol i szá templom 189 m stílusba Mich Sánd terv szeri iskol rab laká cs 190 építet fe V m k m imahá i egyikb tag számlá szefá rítusú végz istentiszteleteike Fennállá ó na gond ford hitközs ifjús vallás nevelésé ele iskolá melle megfele könyvtárr elláto Talm Tór létesítet amelyn ellátásáh Rasofsz Fül hekt szántófö alapítvánny járu hozz Grünwa Kálm Silberste Ign ne szint létesített jelentőse alapítván Talm Tó támogatásár 1885-b megalapítj Chevra Anij egylete 192 Chev Kadisá mindkett hagyomány jótékonys kegyel szellemébe 192 é költségvetésé 23,6 P állíto hitközsé Hitéle célok 18,00 filantropik célok 60 P fordí jóllehe ho tagjain gazdasá helyze hábor köve válságokb erős leromlot tag ve rés világháborúba eleset hitközs él állna Fonféd Móz nagykeresked elnö Grünwa M fakeresked alelnö Silberste Izra keresked pénztárno Fris Feren Herschkovi Ado keresked gondnoko Fis Józs ke uta ellenő Grinsztl Er bőrkeresked gazd Sing Ma nyu igazgató-tanít jegyz kongresszu hitközs 1830- köz évekb alakul Alapít Lamberg Józse Freu Ábrahá Schwa Dávi Grün Fül Rie Dávi környe falvakb beköltözö keresked volta ak egyko feljegyzés szeri valamennyi zs ponyvavász árusításáv foglalkozta hitközs el elnö Lamberg Józs vol el rabbi ped Hirschfe József választott me a 187 bekövetkeze halálá vezet hitközsége működé ala létesü el hitel anyaköny hitközs 189 tagjain önként adományaib építet f templomá Hár taner iskolá 186 létesü kezdett fog magy nyelv foly ben tanítá 1921-b hitközs polgá fiúiskol létesítet Cs e osztál nyí m polgá iskolána mely terv szeri évr év fokozatos akart fejleszten anya ok mia isko m el tan vég megszűn hitközs intézménye Chev Kadis melyn Herc Henr d elnök 192 létesü Agg Ház Nőegyle ame Rosenth Adolf elnökle ala á Omi B. fiókj me Révé Fül d vezeté ala énekka ta fe kulturál előadások rende Talm Tórá nin hitközségne Silberfe Jak d főrab vez e héb tanfolyamo mely növend látoga hitközs területér elszármazott köz ország hírnév tett sze Perlo Csa Vilm festőművé Eng Iv zongoraművé hitközs tagj kö előke társadal pozíci töltött b Tard Dez d hitközsé elnö Kereskedel Csarn elnök a évek vo vár helyett rendőrkapitány Csill Igná Fere József-re lovag néh Rei Mik d váro tisz orvo Sok létesített nagyo arán ipa gazdasá vállalkozás íg Rosenth Márto El Békéscsab gőzmalmo Deuts Vilm Iv ak mag szakmájáb ország tekintély Hubert kötszövőgyára me 5 munká foglalkozta Tev Ado könyvnyomd ország hí kiadóvállalato Lő Albe faipa vállalato Kug Sámu vasnagykereskedés Ste Sa Steinberg Im Békéscsab Áruforgal Rt.-o me tisztvisel 1 munká foglalkozta hitközs tagj köz nagyo mintagazdaság Rosenth Ado gőzmal tulajdon veze a 60 ho föld gazdálkodi hitközs terület tö mun jele me í Révé Fül d békéscsab izraeli hitközs múlt jele köny 19 továb Silberfe Jak d könyve hitközs 56,0 peng é költségvetéss dolgozi melyb 11,0 peng ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Újkígy közs tartozi hitközs lélekszám 120 család szá 29 ad 433- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít 1 keresked ügyvé köztisztvisel művés munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö magánz közadakozásb é egyé világhábo ala hitközs menekült számá népkonyh tarto fe vo e bizottság me hadisegélyb részesítet ar rászorultaka hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 18- est e hitközs m vezetőség Silberfe Jak d főrabb Tard Dez d elnö Ste Sámu gazdasá elöljár Csill Ign kultuszelöljár Prón Er d iskolaszé elnö Hoffma Laj d ügyés Schwa Márku Benjám Jak gondnoko Hau Fül pénztárno Kle Gyu főkánt Drége Lip titká

10496.

CÍMS Békéscs

SZÓCI Békéscsa nag Bé v 42, lakoss r egysé hitköz ta 18 kü v Taf Bern Silberst Ign Am Dáv Hess Fü kereske Rosenb Józ sírkőfar kezdeményezés megalapíto ortho hitközség am család lel szám adófizetőv Tag köz v nagykereske kereske nagyipar ipar gazdálko orv malomtulajdon taní magántisztvise köztisztvise magá munk tö foglalkoz ágakb Kilen él közadakozás munkanélkü Fejlőd lépésről-lépé törté Elei c bér imah vo 18 mag nye oktatá berendez el népiskol vo amel ideigle temp épületé helyez idő fo kitart a töreksz h eg intézmény kiépít 1885- há v rituá fü számá amel 19 modern felszerelés há helyez 1893- tel vásáro sz templo 18 stílusb Mic Sán ter szer isko ra lak c 19 építe f imah egyik ta száml szef rítus vég istentiszteleteik Fennáll n gon for hitköz ifjú vallá nevelés el iskol mell megfel könyvtár ellát Tal Tó létesíte amely ellátásá Rasofs Fü hek szántóf alapítvánn jár hoz Grünw Kál Silberst Ig n szin létesítet jelentős alapítvá Tal T támogatásá 1885- megalapít Chevr Ani egylet 19 Che Kadis mindket hagyomán jótékony kegye szelleméb 19 költségvetés 23, állít hitközs Hitél célo 18,0 filantropi célo 6 ford jólleh h tagjai gazdas helyz hábo köv válságok erő leromlo ta v ré világháborúb elese hitköz é álln Fonfé Mó nagykereske eln Grünw fakereske aleln Silberst Izr kereske pénztárn Fri Fere Herschkov Ad kereske gondnok Fi Józ k ut ellen Grinszt E bőrkereske gaz Sin M ny igazgató-taní jegy kongressz hitköz 1830 kö évek alaku Alapí Lamber Józs Fre Ábrah Schw Dáv Grü Fü Ri Dáv körny falvak beköltöz kereske volt a egyk feljegyzé szer valamenny z ponyvavás árusításá foglalkozt hitköz e eln Lamber Józ vo e rabb pe Hirschf Józse választot m 18 bekövetkez halál veze hitközség működ al létes e hite anyakön hitköz 18 tagjai önkén adományai építe templom Há tane iskol 18 létes kezdet fo mag nyel fol be tanít 1921- hitköz polg fiúisko létesíte C osztá ny polg iskolán mel ter szer év é fokozato akar fejleszte any o mi isk e ta vé megszű hitköz intézmény Che Kadi mely Her Hen elnö 19 létes Ag Há Nőegyl am Rosent Adol elnökl al Om B fiók m Rév Fü vezet al énekk t f kulturá előadáso rend Tal Tór ni hitközségn Silberf Ja főra ve hé tanfolyam mel növen látog hitköz területé elszármazot kö orszá hírné tet sz Perl Cs Vil festőműv En I zongoraműv hitköz tag k elők társada pozíc töltöt Tar De hitközs eln Kereskede Csar elnö éve v vá helyet rendőrkapitán Csil Ign Fer József-r lova né Re Mi vár tis orv So létesítet nagy ará ip gazdas vállalkozá í Rosent Márt E Békéscsa gőzmalm Deut Vil I a ma szakmájá orszá tekintél Huber kötszövőgyár m munk foglalkozt Te Ad könyvnyom orszá h kiadóvállalat L Alb faip vállalat Ku Sám vasnagykereskedé St S Steinber I Békéscsa Áruforga Rt.- m tisztvise munk foglalkozt hitköz tag kö nagy mintagazdasá Rosent Ad gőzma tulajdo vez 6 h föl gazdálkod hitköz terüle t mu jel m Rév Fü békéscsa izrael hitköz múl jel kön 1 tová Silberf Ja könyv hitköz 56, pen költségvetés dolgoz mely 11, pen for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Újkíg köz tartoz hitköz lélekszá 12 csalá sz 2 a 433 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise művé munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn magán közadakozás egy világháb al hitköz menekül szám népkony tart f v bizottsá m hadisegély részesíte a rászorultak hitközség világháború ré v tag kö 18 es hitköz vezetősé Silberf Ja főrab Tar De eln St Sám gazdas elöljá Csil Ig kultuszelöljá Pró E iskolasz eln Hoffm La ügyé Schw Márk Benjá Ja gondnok Ha Fü pénztárn Kl Gy főkán Drég Li titk

10496

CÍM Békésc

SZÓC Békéscs na B 42 lakos egys hitkö t 1 k Ta Ber Silbers Ig A Dá Hes F keresk Rosen Jó sírkőfa kezdeményezé megalapít orth hitközsé a csalá le szá adófizető Ta kö nagykeresk keresk nagyipa ipa gazdálk or malomtulajdo tan magántisztvis köztisztvis mag mun t foglalko ágak Kile é közadakozá munkanélk Fejlő lépésről-lép tört Ele bé ima v 1 ma ny oktat berende e népisko v ame ideigl tem épület helye id f kitar töreks e intézmén kiépí 1885 h ritu f szám ame 1 moder felszerelé h helye 1893 te vásár s templ 1 stílus Mi Sá te sze isk r la 1 épít ima egyi t szám sze rítu vé istentiszteletei Fennál go fo hitkö ifj vall nevelé e isko mel megfe könyvtá ellá Ta T létesít amel ellátás Rasof F he szántó alapítván já ho Grün Ká Silbers I szi létesíte jelentő alapítv Ta támogatás 1885 megalapí Chev An egyle 1 Ch Kadi mindke hagyomá jótékon kegy szellemé 1 költségveté 23 állí hitköz Hité cél 18, filantrop cél for jólle tagja gazda hely háb kö válságo er leroml t r világháború eles hitkö áll Fonf M nagykeresk el Grün fakeresk alel Silbers Iz keresk pénztár Fr Fer Herschko A keresk gondno F Jó u elle Grinsz bőrkeresk ga Si n igazgató-tan jeg kongress hitkö 183 k éve alak Alap Lambe Józ Fr Ábra Sch Dá Gr F R Dá körn falva beköltö keresk vol egy feljegyz sze valamenn ponyvavá árusítás foglalkoz hitkö el Lambe Jó v rab p Hirsch Józs választo 1 bekövetke halá vez hitközsé műkö a léte hit anyakö hitkö 1 tagja önké adománya épít templo H tan isko 1 léte kezde f ma nye fo b taní 1921 hitkö pol fiúisk létesít oszt n pol iskolá me te sze é fokozat aka fejleszt an m is t v megsz hitkö intézmén Ch Kad mel He He eln 1 léte A H Nőegy a Rosen Ado elnök a O fió Ré F veze a ének kultur előadás ren Ta Tó n hitközség Silber J főr v h tanfolya me növe láto hitkö terület elszármazo k orsz hírn te s Per C Vi festőmű E zongoramű hitkö ta elő társad pozí töltö Ta D hitköz el Keresked Csa eln év v helye rendőrkapitá Csi Ig Fe József- lov n R M vá ti or S létesíte nag ar i gazda vállalkoz Rosen Már Békéscs gőzmal Deu Vi m szakmáj orsz tekinté Hube kötszövőgyá mun foglalkoz T A könyvnyo orsz kiadóvállala Al fai vállala K Sá vasnagykeresked S Steinbe Békéscs Áruforg Rt. tisztvis mun foglalkoz hitkö ta k nag mintagazdas Rosen A gőzm tulajd ve fö gazdálko hitkö terül m je Ré F békéscs izrae hitkö mú je kö tov Silber J köny hitkö 56 pe költségveté dolgo mel 11 pe fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Újkí kö tarto hitkö léleksz 1 csal s 43 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis műv mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér magá közadakozá eg világhá a hitkö menekü szá népkon tar bizotts hadisegél részesít rászorulta hitközsé világhábor r ta k 1 e hitkö vezetős Silber J főra Ta D el S Sá gazda elölj Csi I kultuszelölj Pr iskolas el Hoff L ügy Sch Már Benj J gondno H F pénztár K G főká Dré L tit

1049

CÍ Békés

SZÓ Békésc n 4 lako egy hitk T Be Silber I D He keres Rose J sírkőf kezdeményez megalapí ort hitközs csal l sz adófizet T k nagykeres keres nagyip ip gazdál o malomtulajd ta magántisztvi köztisztvi ma mu foglalk ága Kil közadakoz munkanél Fejl lépésről-lé tör El b im m n okta berend népisk am ideig te épüle hely i kita törek intézmé kiép 188 rit szá am mode felszerel hely 189 t vásá temp stílu M S t sz is l épí im egy szá sz rít v istentisztelete Fenná g f hitk if val nevel isk me megf könyvt ell T létesí ame ellátá Raso h szánt alapítvá j h Grü K Silber sz létesít jelent alapít T támogatá 188 megalap Che A egyl C Kad mindk hagyom jótéko keg szellem költségvet 2 áll hitkö Hit cé 18 filantro cé fo jóll tagj gazd hel há k válság e lerom világhábor ele hitk ál Fon nagykeres e Grü fakeres ale Silber I keres pénztá F Fe Herschk keres gondn J ell Grins bőrkeres g S igazgató-ta je kongres hitk 18 év ala Ala Lamb Jó F Ábr Sc D G D kör falv bekölt keres vo eg feljegy sz valamen ponyvav árusítá foglalko hitk e Lamb J ra Hirsc Józ választ bekövetk hal ve hitközs műk lét hi anyak hitk tagj önk adomány épí templ ta isk lét kezd m ny f tan 192 hitk po fiúis létesí osz po iskol m t sz fokoza ak fejlesz a i megs hitk intézmé C Ka me H H el lét Nőeg Rose Ad elnö fi R vez éne kultu előadá re T T hitközsé Silbe fő tanfoly m növ lát hitk terüle elszármaz ors hír t Pe V festőm zongoram hitk t el társa poz tölt T hitkö e Kereske Cs el é hely rendőrkapit Cs I F József lo v t o létesít na a gazd vállalko Rose Má Békésc gőzma De V szakmá ors tekint Hub kötszövőgy mu foglalko könyvny ors kiadóvállal A fa vállal S vasnagykereske Steinb Békésc Árufor Rt tisztvi mu foglalko hitk t na mintagazda Rose gőz tulaj v f gazdálk hitk terü j R békésc izra hitk m j k to Silbe kön hitk 5 p költségvet dolg me 1 p f szoc filantro cél hitk anyak terüle Újk k tart hitk léleks csa 4 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta keres üg köztisztvi mű mu nagyip o magántisztvi vállal ip mé mag közadakoz e világh hitk menek sz népko ta bizott hadisegé részesí rászorult hitközs világhábo t hitk vezető Silbe főr T e S gazd elöl Cs kultuszelöl P iskola e Hof üg Sc Má Ben gondn pénztá fők Dr ti