10497.htm

CÍMSZÓ: Békésgyula

SZÓCIKK: Békésgyula, rtv. 24.908 lak. A B.-i kongresszusi hitközség 1853. okt. 19. alakult meg. Alapítói: Hoffmann Móritz, Back Salamon, Löfner Móritz, Grünwald Fülöp és Billitz Vilmos voltak, kik többnyire a közeli községekből költöztek be. A hitközség első rabbijául Baruch Leopoldot választotta meg, akinek működéséről nincsenek feljegyzések. Az első elöljáróság tagjai: Wallfisch B., Spitzer Áron, Kálmán Mór és Leder Salamon voltak. A hitközség 1873. építette fel templomát tagjainak önkéntes adományaiból. 1865-ben létesült elemi iskolája, két tanerővel. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, amelynek Reisner Ede az elnöke, a Nőegylet, mely Reisner Edéné és Adler Ignácné vezetése alatt áll és a zsidó Kultúregylet, mely zsidó vonatkozású irodalmi előadások tartásával intenzív kulturális tevékenységet fejt ki. A hitközség tagjai közül nagyobb arányú ipari vállalkozásokat létesítettek: Weisz Mór kötött- és szövött árugyárat, Reisner Ede az Első Gyulai Gőzmalom r.-t.-ot és Reisner Emánuel gyufagyárat, mely vállalatok mind sok munkást foglalkoztatnak. A hitközség évi költségvetése 22475 P., melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség kezelésében van több jótékony célú alapítvány, melyeket Reisner Emánuel, Weisz Mór, Mérő Samuné és Keppich Frigyes létesítettek. A hitközség anyakönyvi területéhez Gyulavári, Kétegyháza és Doboz községek tartoznak. Lélekszáma 600, családok száma 200, adót 192-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 1 tanító, 1 katona, 149 kereskedő, 6 ügyvéd, 5 köztisztviselő, 1 munkás, 3 nagyiparos, 8 orvos, 10 magántisztviselő, 5 iparos és 3 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 19 esett el. A hitközség mai vezetősége: Adler Ignác főrabbi, Reisner Ede elnök, Silberstein Izidor alelnök, Neumann Jónás és Klein Ferenc templomi elöljárók, Schön Vilmos pénztáros, Gábor Imre ügyész, Klein Jenő kántor és Lidet Ábrahám előimádkozó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 497. címszó a lexikon => 102. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10497.htm

CÍMSZÓ: Békésgyula

SZÓCIKK: Békésgyula, rtv. 24.908 lak. A B.-i kongresszusi hitközség 1853. okt. 19. alakult meg. Alapítói: Hoffmann Móritz, Back Salamon, Löfner Móritz, Grünwald Fülöp és Billitz Vilmos voltak, kik többnyire a közeli községekből költöztek be. A hitközség első rabbijául Baruch Leopoldot választotta meg, akinek működéséről nincsenek feljegyzések. Az első elöljáróság tagjai: Wallfisch B., Spitzer Áron, Kálmán Mór és Leder Salamon voltak. A hitközség 1873. építette fel templomát tagjainak önkéntes adományaiból. 1865-ben létesült elemi iskolája, két tanerővel. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, amelynek Reisner Ede az elnöke, a Nőegylet, mely Reisner Edéné és Adler Ignácné vezetése alatt áll és a zsidó Kultúregylet, mely zsidó vonatkozású irodalmi előadások tartásával intenzív kulturális tevékenységet fejt ki. A hitközség tagjai közül nagyobb arányú ipari vállalkozásokat létesítettek: Weisz Mór kötött- és szövött árugyárat, Reisner Ede az Első Gyulai Gőzmalom r.-t.-ot és Reisner Emánuel gyufagyárat, mely vállalatok mind sok munkást foglalkoztatnak. A hitközség évi költségvetése 22475 P., melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség kezelésében van több jótékony célú alapítvány, melyeket Reisner Emánuel, Weisz Mór, Mérő Samuné és Keppich Frigyes létesítettek. A hitközség anyakönyvi területéhez Gyulavári, Kétegyháza és Doboz községek tartoznak. Lélekszáma 600, családok száma 200, adót 192-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 1 tanító, 1 katona, 149 kereskedő, 6 ügyvéd, 5 köztisztviselő, 1 munkás, 3 nagyiparos, 8 orvos, 10 magántisztviselő, 5 iparos és 3 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 19 esett el. A hitközség mai vezetősége: Adler Ignác főrabbi, Reisner Ede elnök, Silberstein Izidor alelnök, Neumann Jónás és Klein Ferenc templomi elöljárók, Schön Vilmos pénztáros, Gábor Imre ügyész, Klein Jenő kántor és Lidet Ábrahám előimádkozó.

10497.ht

CÍMSZÓ Békésgyul

SZÓCIKK Békésgyula rtv 24.90 lak B.- kongresszus hitközsé 1853 okt 19 alakul meg Alapítói Hoffman Móritz Bac Salamon Löfne Móritz Grünwal Fülö é Billit Vilmo voltak ki többnyir közel községekbő költözte be hitközsé els rabbijáu Baruc Leopoldo választott meg akine működésérő nincsene feljegyzések A els elöljárósá tagjai Wallfisc B. Spitze Áron Kálmá Mó é Lede Salamo voltak hitközsé 1873 épített fe templomá tagjaina önkénte adományaiból 1865-be létesül elem iskolája ké tanerővel hitközsé intézményei Chevr Kadisa amelyne Reisne Ed a elnöke Nőegylet mel Reisne Edén é Adle Ignácn vezetés alat ál é zsid Kultúregylet mel zsid vonatkozás irodalm előadáso tartásáva intenzí kulturáli tevékenysége fej ki hitközsé tagja közü nagyob arány ipar vállalkozásoka létesítettek Weis Mó kötött é szövöt árugyárat Reisne Ed a Els Gyula Gőzmalo r.-t.-o é Reisne Emánue gyufagyárat mel vállalato min so munkás foglalkoztatnak hitközsé év költségvetés 2247 P. melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé kezelésébe va töb jótékon cél alapítvány melyeke Reisne Emánuel Weis Mór Mér Samun é Keppic Frigye létesítettek hitközsé anyakönyv területéhe Gyulavári Kétegyház é Dobo községe tartoznak Lélekszám 600 családo szám 200 adó 192-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító katona 14 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás nagyiparos orvos 1 magántisztviselő iparo é magánzó hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 1 eset el hitközsé ma vezetősége Adle Igná főrabbi Reisne Ed elnök Silberstei Izido alelnök Neuman Jóná é Klei Feren templom elöljárók Schö Vilmo pénztáros Gábo Imr ügyész Klei Jen kánto é Lide Ábrahá előimádkozó

10497.h

CÍMSZ Békésgyu

SZÓCIK Békésgyul rt 24.9 la B. kongresszu hitközs 185 ok 1 alaku me Alapító Hoffma Mórit Ba Salamo Löfn Mórit Grünwa Fül Billi Vilm volta k többnyi köze községekb költözt b hitközs el rabbijá Baru Leopold választot me akin működésér nincsen feljegyzése el elöljárós tagja Wallfis B Spitz Áro Kálm M Led Salam volta hitközs 187 építet f templom tagjain önként adományaibó 1865-b létesü ele iskoláj k tanerőve hitközs intézménye Chev Kadis amelyn Reisn E elnök Nőegyle me Reisn Edé Adl Ignác vezeté ala á zsi Kultúregyle me zsi vonatkozá irodal előadás tartásáv intenz kulturál tevékenység fe k hitközs tagj köz nagyo arán ipa vállalkozások létesítette Wei M kötöt szövö árugyára Reisn E El Gyul Gőzmal r.-t.- Reisn Emánu gyufagyára me vállalat mi s munká foglalkoztatna hitközs é költségveté 224 P melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs kezeléséb v tö jótéko cé alapítván melyek Reisn Emánue Wei Mó Mé Samu Keppi Frigy létesítette hitközs anyaköny területéh Gyulavár Kétegyhá Dob község tartozna Lélekszá 60 család szá 20 ad 192- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít katon 1 keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel ipar magánz hitközségn világháborúb rés ve tagj köz ese e hitközs m vezetőség Adl Ign főrabb Reisn E elnö Silberste Izid alelnö Neuma Jón Kle Fere templo elöljáró Sch Vilm pénztáro Gáb Im ügyés Kle Je kánt Lid Ábrah előimádkoz

10497.

CÍMS Békésgy

SZÓCI Békésgyu r 24. l B kongressz hitköz 18 o alak m Alapít Hoffm Móri B Salam Löf Móri Grünw Fü Bill Vil volt többny köz községek költöz hitköz e rabbij Bar Leopol választo m aki működésé nincse feljegyzés e elöljáró tagj Wallfi Spit Ár Kál Le Sala volt hitköz 18 építe templo tagjai önkén adományaib 1865- létes el iskolá tanerőv hitköz intézmény Che Kadi amely Reis elnö Nőegyl m Reis Ed Ad Igná vezet al zs Kultúregyl m zs vonatkoz iroda előadá tartásá inten kulturá tevékenysé f hitköz tag kö nagy ará ip vállalkozáso létesített We kötö szöv árugyár Reis E Gyu Gőzma r.-t. Reis Emán gyufagyár m vállala m munk foglalkoztatn hitköz költségvet 22 mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz kezelésé t jóték c alapítvá melye Reis Emánu We M M Sam Kepp Frig létesített hitköz anyakön területé Gyulavá Kétegyh Do közsé tartozn Léleksz 6 csalá sz 2 a 192 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kato kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise ipa magán hitközség világháború ré v tag kö es hitköz vezetősé Ad Ig főrab Reis eln Silberst Izi aleln Neum Jó Kl Fer templ elöljár Sc Vil pénztár Gá I ügyé Kl J kán Li Ábra előimádko

10497

CÍM Békésg

SZÓC Békésgy 24 kongress hitkö 1 ala Alapí Hoff Mór Sala Lö Mór Grün F Bil Vi vol többn kö községe költö hitkö rabbi Ba Leopo választ ak működés nincs feljegyzé elöljár tag Wallf Spi Á Ká L Sal vol hitkö 1 épít templ tagja önké adományai 1865 léte e iskol tanerő hitkö intézmén Ch Kad amel Rei eln Nőegy Rei E A Ign veze a z Kultúregy z vonatko irod előad tartás inte kultur tevékenys hitkö ta k nag ar i vállalkozás létesítet W köt szö árugyá Rei Gy Gőzm r.-t Rei Emá gyufagyá vállal mun foglalkoztat hitkö költségve 2 mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö kezelés jóté alapítv mely Rei Emán W Sa Kep Fri létesítet hitkö anyakö terület Gyulav Kétegy D közs tartoz Léleks csal s 19 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan kat keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis ip magá hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős A I főra Rei el Silbers Iz alel Neu J K Fe temp elöljá S Vi pénztá G ügy K ká L Ábr előimádk

1049

CÍ Békés

SZÓ Békésg 2 kongres hitk al Alap Hof Mó Sal L Mó Grü Bi V vo több k község költ hitk rabb B Leop válasz a működé ninc feljegyz elöljá ta Wall Sp K Sa vo hitk épí temp tagj önk adománya 186 lét isko taner hitk intézmé C Ka ame Re el Nőeg Re Ig vez Kultúreg vonatk iro előa tartá int kultu tevékeny hitk t na a vállalkozá létesíte kö sz árugy Re G Gőz r.- Re Em gyufagy válla mu foglalkozta hitk költségv me r szoc filantro cé ford hitk kezelé jót alapít mel Re Emá S Ke Fr létesíte hitk anyak terüle Gyula Kéteg köz tarto Lélek csa 1 fize Foglal sze nagykeres gazdál ta ka keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi i mag hitközs világhábo t hitk vezető főr Re e Silber I ale Ne F tem elölj V pénzt üg k Áb előimád