10498.htm

CÍMSZÓ: Békessy

SZEMÉLYNÉV: Békessy Imre

SZÓCIKK: Békessy Imre* író és hírlapíró, szül. Németkeresztúron 1887 okt. 13-án. Korán újságíró lett és közgazdasági eleven riportjaival tűnt fél már a háború előtt. 1919-ben Bécsbe költözött s ott a «Die Börse» címen lapot alapított, melynek szerkesztője lett. Később «Die Stunde» címen alapított és szerkesztett politikai napilapot 1927-ig. Karl Krausz, a «Fackel» szerkesztője és főleg Fr. Austerlitz, az «Arbeiterzeitung» szerkesztője perbe fogták, mire B.-t letartóztatták, de csakhamar tisztázta magát a vádak alól és Budapestre költözött, ahol megalapította a német nyelven Budapesten és Bécsben megjelenő «Panoptikum» c. havi szemléjét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 498. címszó a lexikon => 103. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10498.htm

CÍMSZÓ: Békessy

SZEMÉLYNÉV: Békessy Imre

SZÓCIKK: Békessy Imre* író és hírlapíró, szül. Németkeresztúron 1887 okt. 13-án. Korán újságíró lett és közgazdasági eleven riportjaival tűnt fél már a háború előtt. 1919-ben Bécsbe költözött s ott a Die Börse címen lapot alapított, melynek szerkesztője lett. Később Die Stunde címen alapított és szerkesztett politikai napilapot 1927-ig. Karl Krausz, a Fackel szerkesztője és főleg Fr. Austerlitz, az Arbeiterzeitung szerkesztője perbe fogták, mire B.-t letartóztatták, de csakhamar tisztázta magát a vádak alól és Budapestre költözött, ahol megalapította a német nyelven Budapesten és Bécsben megjelenő Panoptikum c. havi szemléjét.

10498.ht

CÍMSZÓ Békess

SZEMÉLYNÉV Békess Imr

SZÓCIKK Békess Imre ír é hírlapíró szül Németkeresztúro 188 okt 13-án Korá újságír let é közgazdaság eleve riportjaiva tűn fé má hábor előtt 1919-be Bécsb költözöt ot Di Börs címe lapo alapított melyne szerkesztőj lett Későb Di Stund címe alapítot é szerkesztet politika napilapo 1927-ig Kar Krausz Facke szerkesztőj é főle Fr Austerlitz a Arbeiterzeitun szerkesztőj perb fogták mir B.- letartóztatták d csakhama tisztázt magá váda aló é Budapestr költözött aho megalapított néme nyelve Budapeste é Bécsbe megjelen Panoptiku c hav szemléjét

10498.h

CÍMSZ Békes

SZEMÉLYNÉ Békes Im

SZÓCIK Békes Imr í hírlapír szü Németkeresztúr 18 ok 13-á Kor újságí le közgazdasá elev riportjaiv tű f m hábo előt 1919-b Bécs költözö o D Bör cím lap alapítot melyn szerkesztő let Késő D Stun cím alapíto szerkeszte politik napilap 1927-i Ka Kraus Fack szerkesztő fől F Austerlit Arbeiterzeitu szerkesztő per fogtá mi B. letartóztattá csakham tisztáz mag vád al Budapest költözöt ah megalapítot ném nyelv Budapest Bécsb megjele Panoptik ha szemléjé

10498.

CÍMS Béke

SZEMÉLYN Béke I

SZÓCI Béke Im hírlapí sz Németkeresztú 1 o 13- Ko újság l közgazdas ele riportjai t háb elő 1919- Béc költöz Bö cí la alapíto mely szerkeszt le Kés Stu cí alapít szerkeszt politi napila 1927- K Krau Fac szerkeszt fő Austerli Arbeiterzeit szerkeszt pe fogt m B letartóztatt csakha tisztá ma vá a Budapes költözö a megalapíto né nyel Budapes Bécs megjel Panopti h szemléj

10498

CÍM Bék

SZEMÉLY Bék

SZÓC Bék I hírlap s Németkereszt 13 K újsá közgazda el riportja há el 1919 Bé költö B c l alapít mel szerkesz l Ké St c alapí szerkesz polit napil 1927 Kra Fa szerkesz f Austerl Arbeiterzei szerkesz p fog letartóztat csakh tiszt m v Budape költöz megalapít n nye Budape Béc megje Panopt szemlé

1049

CÍ Bé

SZEMÉL Bé

SZÓ Bé hírla Németkeresz 1 újs közgazd e riportj h e 191 B költ alapí me szerkes K S alap szerkes poli napi 192 Kr F szerkes Auster Arbeiterze szerkes fo letartózta csak tisz Budap költö megalapí ny Budap Bé megj Panop szeml