10500.htm

CÍMSZÓ: Béla

SZEMÉLYNÉV: Béla Pál

SZÓCIKK: B. Pál, szemorvos, szül. Tolnán 1865 jan. 20. Egyetemi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. A szem-, majd a sebészeti klinikán működött rövid ideig, azután 1897. a Fehérkereszt kórház szemészeti osztályának főorvosa lett. Ugyanekkor főorvosa lett a Charité poliklinikának 1900. az Erzsébet-szegényház rendelő orvosává nevezték ki. 1902 óta a budapesti állami gyermekmenhely szemész főorvosa. A világháború alatt a Zita kórház szemészeti osztályának főorvosa volt. A hitközségi életben is részt vett és sokáig tagja volt a kórházi és egyéb bizottságoknak. Ő ismerte fel elsőnek a szem látóhártyájában a «cysticercus» nevű élősdit. Az újszülöttek gennyes szemgyulladásának gyógyítása körül új kezelési eljárásokat kezdeményezett, melyeket azóta általánosan elfogadtak. Számos tudományos cikke jelent meg


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 500. címszó a lexikon => 103. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10500.htm

CÍMSZÓ: Béla

SZEMÉLYNÉV: Béla Pál

SZÓCIKK: B. Pál, szemorvos, szül. Tolnán 1865 jan. 20. Egyetemi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. A szem-, majd a sebészeti klinikán működött rövid ideig, azután 1897. a Fehérkereszt kórház szemészeti osztályának főorvosa lett. Ugyanekkor főorvosa lett a Charité poliklinikának 1900. az Erzsébet-szegényház rendelő orvosává nevezték ki. 1902 óta a budapesti állami gyermekmenhely szemész főorvosa. A világháború alatt a Zita kórház szemészeti osztályának főorvosa volt. A hitközségi életben is részt vett és sokáig tagja volt a kórházi és egyéb bizottságoknak. Ő ismerte fel elsőnek a szem látóhártyájában a cysticercus nevű élősdit. Az újszülöttek gennyes szemgyulladásának gyógyítása körül új kezelési eljárásokat kezdeményezett, melyeket azóta általánosan elfogadtak. Számos tudományos cikke jelent meg

10500.ht

CÍMSZÓ Bél

SZEMÉLYNÉV Bél Pá

SZÓCIKK B Pál szemorvos szül Tolná 186 jan 20 Egyetem tanulmányai Bécsbe é Budapeste végezte szem- maj sebészet kliniká működöt rövi ideig azutá 1897 Fehérkeresz kórhá szemészet osztályána főorvos lett Ugyanekko főorvos let Charit poliklinikána 1900 a Erzsébet-szegényhá rendel orvosáv nevezté ki 190 ót budapest állam gyermekmenhel szemés főorvosa világhábor alat Zit kórhá szemészet osztályána főorvos volt hitközség életbe i rész vet é sokái tagj vol kórház é egyé bizottságoknak ismert fe elsőne sze látóhártyájába cysticercu nev élősdit A újszülötte gennye szemgyulladásána gyógyítás körü ú kezelés eljárásoka kezdeményezett melyeke azót általánosa elfogadtak Számo tudományo cikk jelen me

10500.h

CÍMSZ Bé

SZEMÉLYNÉ Bé P

SZÓCIK Pá szemorvo szü Toln 18 ja 2 Egyete tanulmánya Bécsb Budapest végezt szem ma sebésze klinik működö röv idei azut 189 Fehérkeres kórh szemésze osztályán főorvo let Ugyanekk főorvo le Chari poliklinikán 190 Erzsébet-szegényh rende orvosá nevezt k 19 ó budapes álla gyermekmenhe szemé főorvos világhábo ala Zi kórh szemésze osztályán főorvo vol hitközsé életb rés ve soká tag vo kórhá egy bizottságokna ismer f elsőn sz látóhártyájáb cysticerc ne élősdi újszülött genny szemgyulladásán gyógyítá kör kezelé eljárások kezdeményezet melyek azó általános elfogadta Szám tudomány cik jele m

10500.

CÍMS B

SZEMÉLYN B

SZÓCI P szemorv sz Tol 1 j Egyet tanulmány Bécs Budapes végez sze m sebész klini működ rö ide azu 18 Fehérkere kór szemész osztályá főorv le Ugyanek főorv l Char polikliniká 19 Erzsébet-szegény rend orvos nevez 1 budape áll gyermekmenh szem főorvo világháb al Z kór szemész osztályá főorv vo hitközs élet ré v sok ta v kórh eg bizottságokn isme első s látóhártyájá cysticer n élősd újszülöt genn szemgyulladásá gyógyít kö kezel eljáráso kezdeményeze melye az általáno elfogadt Szá tudomán ci jel

10500

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC szemor s To Egye tanulmán Béc Budape vége sz sebés klin műkö r id az 1 Fehérker kó szemés osztály főor l Ugyane főor Cha poliklinik 1 Erzsébet-szegén ren orvo neve budap ál gyermekmen sze főorv világhá a kó szemés osztály főor v hitköz éle r so t kór e bizottságok ism els látóhártyáj cystice élős újszülö gen szemgyulladás gyógyí k keze eljárás kezdeményez mely a általán elfogad Sz tudomá c je

1050SZEMÉL

SZÓ szemo T Egy tanulmá Bé Budap vég s sebé kli műk i a Fehérke k szemé osztál főo Ugyan főo Ch poliklini Erzsébet-szegé re orv nev buda á gyermekme sz főor világh k szemé osztál főo hitkö él s kó bizottságo is el látóhártyá cystic élő újszül ge szemgyulladá gyógy kez eljárá kezdeménye mel általá elfoga S tudom j