10503.htm

CÍMSZÓ: Belényes

SZÓCIKK: Belényes, (Beius R.) nagyk. Bihar vm. 4206 lak. A zsidó hitközség 1852. alakult 15 taggal. 1883-ig csak az önként belépők voltak hitközségi tagok ás mindegyik a maga által önként felajánlott adóösszeget fizette. 1883-ban a belényesi, magyarcsékei és vaskohi főszolgabírói járások területén élő zsidók megalakították B. központtal az anyakönyvi területet, de Magyarcséke 1908. kivált belőle és önálló hitközséget alakított. Az elszakadás nem gyöngítette meg fejlődésében az orthodox irányú hitközséget, mert még így is 103 községre terjed ki az anyakönyvi terület, amely 225 családban 1162 lelket és 196 adófizetőt számlál. Ezek foglalkozás szerint így oszlanak meg nagykereskedő, 72 kereskedő, 54 iparos, 2 gazdálkodó, 2 ügyvéd, 3 orvos, 14 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 10 munkás, 2 tanító, 5 magánzó. A többi más foglalkozási ágakban él. 7 közadakozásból él és 6 munkanélküli. A hitközséget Guttmann Gerson, Girner Emánuel, Schauer Márton, Schwimmer Mihály kereskedők, Léw Lázár pipakészítő és Schönberger Mór szappanfőző alapították. Első rabbija Rubin Sándor volt, aki innen Érmihályfalvára költözött és mint annak főrabbija 1900. meghalt. Templomot már 1858. épített, ezt 1894. megnagyobbította, 1896-ban Vaskoh is épített a saját erejéből zsinagógát. Chevra Kadisája 1857 óta működik, elemi iskolája 1886 óta, két tanerővel. Hitéleti célokra évi 475,000, filantropikus célokra 275,000 leit fordít. A világháborúban 152 tagja vett részt, 33 hősi halált halt. A hitközség vezetői: dr. Politzer Alajos ügyvéd, elnök; Weisz Albert kötélverő, gondnok; Leipnik Bernát kereskedő, pénztárnok; Freiberger bádogos, ellenőr; Lévi Lázár magántisztviselő, jegyző. A Chevra Kadisa főgondnoka Schlesinger Mihály, másodgondnoka Freiberger Ignác.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 503. címszó a lexikon => 105. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10503.htm

CÍMSZÓ: Belényes

SZÓCIKK: Belényes, Beius R. nagyk. Bihar vm. 4206 lak. A zsidó hitközség 1852. alakult 15 taggal. 1883-ig csak az önként belépők voltak hitközségi tagok ás mindegyik a maga által önként felajánlott adóösszeget fizette. 1883-ban a belényesi, magyarcsékei és vaskohi főszolgabírói járások területén élő zsidók megalakították B. központtal az anyakönyvi területet, de Magyarcséke 1908. kivált belőle és önálló hitközséget alakított. Az elszakadás nem gyöngítette meg fejlődésében az orthodox irányú hitközséget, mert még így is 103 községre terjed ki az anyakönyvi terület, amely 225 családban 1162 lelket és 196 adófizetőt számlál. Ezek foglalkozás szerint így oszlanak meg nagykereskedő, 72 kereskedő, 54 iparos, 2 gazdálkodó, 2 ügyvéd, 3 orvos, 14 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 10 munkás, 2 tanító, 5 magánzó. A többi más foglalkozási ágakban él. 7 közadakozásból él és 6 munkanélküli. A hitközséget Guttmann Gerson, Girner Emánuel, Schauer Márton, Schwimmer Mihály kereskedők, Léw Lázár pipakészítő és Schönberger Mór szappanfőző alapították. Első rabbija Rubin Sándor volt, aki innen Érmihályfalvára költözött és mint annak főrabbija 1900. meghalt. Templomot már 1858. épített, ezt 1894. megnagyobbította, 1896-ban Vaskoh is épített a saját erejéből zsinagógát. Chevra Kadisája 1857 óta működik, elemi iskolája 1886 óta, két tanerővel. Hitéleti célokra évi 475,000, filantropikus célokra 275,000 leit fordít. A világháborúban 152 tagja vett részt, 33 hősi halált halt. A hitközség vezetői: dr. Politzer Alajos ügyvéd, elnök; Weisz Albert kötélverő, gondnok; Leipnik Bernát kereskedő, pénztárnok; Freiberger bádogos, ellenőr; Lévi Lázár magántisztviselő, jegyző. A Chevra Kadisa főgondnoka Schlesinger Mihály, másodgondnoka Freiberger Ignác.

10503.ht

CÍMSZÓ Belénye

SZÓCIKK Belényes Beiu R nagyk Biha vm 420 lak zsid hitközsé 1852 alakul 1 taggal 1883-i csa a önkén belépő volta hitközség tago á mindegyi mag álta önkén felajánlot adóösszege fizette 1883-ba belényesi magyarcséke é vaskoh főszolgabíró járáso területé él zsidó megalakítottá B központta a anyakönyv területet d Magyarcsék 1908 kivál belől é önáll hitközsége alakított A elszakadá ne gyöngített me fejlődésébe a orthodo irány hitközséget mer mé íg i 10 községr terje k a anyakönyv terület amel 22 családba 116 lelke é 19 adófizető számlál Eze foglalkozá szerin íg oszlana me nagykereskedő 7 kereskedő 5 iparos gazdálkodó ügyvéd orvos 1 magántisztviselő vállalkozó 1 munkás tanító magánzó több má foglalkozás ágakba él közadakozásbó é é munkanélküli hitközsége Guttman Gerson Girne Emánuel Schaue Márton Schwimme Mihál kereskedők Lé Lázá pipakészít é Schönberge Mó szappanfőz alapították Els rabbij Rubi Sándo volt ak inne Érmihályfalvár költözöt é min anna főrabbij 1900 meghalt Templomo má 1858 épített ez 1894 megnagyobbította 1896-ba Vasko i építet sajá erejébő zsinagógát Chevr Kadisáj 185 ót működik elem iskoláj 188 óta ké tanerővel Hitélet célokr év 475,000 filantropiku célokr 275,00 lei fordít világháborúba 15 tagj vet részt 3 hős halál halt hitközsé vezetői dr Politze Alajo ügyvéd elnök Weis Alber kötélverő gondnok Leipni Berná kereskedő pénztárnok Freiberge bádogos ellenőr Lév Lázá magántisztviselő jegyző Chevr Kadis főgondnok Schlesinge Mihály másodgondnok Freiberge Ignác

10503.h

CÍMSZ Belény

SZÓCIK Belénye Bei nagy Bih v 42 la zsi hitközs 185 alaku tagga 1883- cs önké belép volt hitközsé tag mindegy ma ált önké felajánlo adóösszeg fizett 1883-b belényes magyarcsék vasko főszolgabír járás terület é zsid megalakított központt anyaköny területe Magyarcsé 190 kivá belő önál hitközség alakítot elszakad n gyöngítet m fejlődéséb orthod irán hitközsége me m í 1 község terj anyaköny terüle ame 2 családb 11 lelk 1 adófizet számlá Ez foglalkoz szeri í oszlan m nagykeresked keresked iparo gazdálkod ügyvé orvo magántisztvisel vállalkoz munká tanít magánz töb m foglalkozá ágakb é közadakozásb munkanélkül hitközség Guttma Gerso Girn Emánue Schau Márto Schwimm Mihá kereskedő L Láz pipakészí Schönberg M szappanfő alapítottá El rabbi Rub Sánd vol a inn Érmihályfalvá költözö mi ann főrabbi 190 meghal Templom m 185 építet e 189 megnagyobbított 1896-b Vask építe saj erejéb zsinagógá Chev Kadisá 18 ó működi ele iskolá 18 ót k tanerőve Hitéle célok é 475,00 filantropik célok 275,0 le fordí világháborúb 1 tag ve rész hő halá hal hitközs vezető d Politz Alaj ügyvé elnö Wei Albe kötélver gondno Leipn Bern keresked pénztárno Freiberg bádogo ellenő Lé Láz magántisztvisel jegyz Chev Kadi főgondno Schlesing Mihál másodgondno Freiberg Igná

10503.

CÍMS Belén

SZÓCI Belény Be nag Bi 4 l zs hitköz 18 alak tagg 1883 c önk belé vol hitközs ta mindeg m ál önk felajánl adóössze fizet 1883- belénye magyarcsé vask főszolgabí járá terüle zsi megalakítot központ anyakön terület Magyarcs 19 kiv bel öná hitközsé alakíto elszaka gyöngíte fejlődésé ortho irá hitközség m közsé ter anyakön terül am család 1 lel adófize száml E foglalko szer oszla nagykereske kereske ipar gazdálko ügyv orv magántisztvise vállalko munk taní magán tö foglalkoz ágak közadakozás munkanélkü hitközsé Guttm Gers Gir Emánu Scha Márt Schwim Mih keresked Lá pipakész Schönber szappanf alapított E rabb Ru Sán vo in Érmihályfalv költöz m an főrabb 19 megha Templo 18 építe 18 megnagyobbítot 1896- Vas épít sa erejé zsinagóg Che Kadis 1 működ el iskol 1 ó tanerőv Hitél célo 475,0 filantropi célo 275, l ford világháború ta v rés h hal ha hitköz vezet Polit Ala ügyv eln We Alb kötélve gondn Leip Ber kereske pénztárn Freiber bádog ellen L Lá magántisztvise jegy Che Kad főgondn Schlesin Mihá másodgondn Freiber Ign

10503

CÍM Belé

SZÓC Belén B na B z hitkö 1 ala tag 188 ön bel vo hitköz t minde á ön felaján adóössz fize 1883 belény magyarcs vas főszolgab jár terül zs megalakíto közpon anyakö terüle Magyarc 1 ki be ön hitközs alakít elszak gyöngít fejlődés orth ir hitközsé közs te anyakö terü a csalá le adófiz szám foglalk sze oszl nagykeresk keresk ipa gazdálk ügy or magántisztvis vállalk mun tan magá t foglalko ága közadakozá munkanélk hitközs Gutt Ger Gi Emán Sch Már Schwi Mi kereske L pipakés Schönbe szappan alapítot rab R Sá v i Érmihályfal költö a főrab 1 megh Templ 1 épít 1 megnagyobbíto 1896 Va épí s erej zsinagó Ch Kadi műkö e isko tanerő Hité cél 475, filantrop cél 275 for világhábor t ré ha h hitkö veze Poli Al ügy el W Al kötélv gond Lei Be keresk pénztár Freibe bádo elle L magántisztvis jeg Ch Ka főgond Schlesi Mih másodgond Freibe Ig

1050

CÍ Bel

SZÓ Belé n hitk al ta 18 ö be v hitkö mind ö felajá adóöss fiz 188 belén magyarc va főszolga já terü z megalakít közpo anyak terül Magyar k b ö hitköz alakí elsza gyöngí fejlődé ort i hitközs köz t anyak ter csal l adófi szá foglal sz osz nagykeres keres ip gazdál üg o magántisztvi vállal mu ta mag foglalk ág közadakoz munkanél hitköz Gut Ge G Emá Sc Má Schw M keresk pipaké Schönb szappa alapíto ra S Érmihályfa költ főra meg Temp épí megnagyobbít 189 V ép ere zsinag C Kad műk isk taner Hit cé 475 filantro cé 27 fo világhábo r h hitk vez Pol A üg e A kötél gon Le B keres pénztá Freib bád ell magántisztvi je C K főgon Schles Mi másodgon Freib I