10505.htm

CÍMSZÓ: Ben Chananja

SZÓCIKK: Ben Chananja. Teológiai kérdésekkel foglalkozó németnyelvű havi folyóirat. Lőw Lipót (l. o.) szegedi főrabbi szerkesztette. Első száma Lipcsében jelent meg 1844. Az első szám után a lap 14 évig szünetelt s azután 1858-tól Szegeden jelent meg. Zsidó társadalmi, politikai, tudományos, különösen pedig az emancipációval összefüggő kérdésekkel foglalkozott a lap, melynek munkatársai a legjelesebb hazai és külföldi zsidó írók és tudósok voltak. Alig volt még folyóirat, amely olyan termékenyítően hatott a zsidó tudományokra, mint B. Befolyása alatt addig alig ápolt területek kerültek megművelés alá és a legkiválóbb tudósok itt közölték kutatásaik eredményeit. Azóta is a zsidó teológia kimeríthetetlen forrásmunkája is a magyar-zsidó kultúrtörekvések egyik legjelentősebb dokumentuma. 1867-ben szűnt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 505. címszó a lexikon => 105. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10505.htm

CÍMSZÓ: Ben Chananja

SZÓCIKK: Ben Chananja. Teológiai kérdésekkel foglalkozó németnyelvű havi folyóirat. Lőw Lipót l. o. szegedi főrabbi szerkesztette. Első száma Lipcsében jelent meg 1844. Az első szám után a lap 14 évig szünetelt s azután 1858-tól Szegeden jelent meg. Zsidó társadalmi, politikai, tudományos, különösen pedig az emancipációval összefüggő kérdésekkel foglalkozott a lap, melynek munkatársai a legjelesebb hazai és külföldi zsidó írók és tudósok voltak. Alig volt még folyóirat, amely olyan termékenyítően hatott a zsidó tudományokra, mint B. Befolyása alatt addig alig ápolt területek kerültek megművelés alá és a legkiválóbb tudósok itt közölték kutatásaik eredményeit. Azóta is a zsidó teológia kimeríthetetlen forrásmunkája is a magyar-zsidó kultúrtörekvések egyik legjelentősebb dokumentuma. 1867-ben szűnt meg.

10505.ht

CÍMSZÓ Be Chananj

SZÓCIKK Be Chananja Teológia kérdésekke foglalkoz németnyelv hav folyóirat Lő Lipó l o szeged főrabb szerkesztette Els szám Lipcsébe jelen me 1844 A els szá utá la 1 évi szünetel azutá 1858-tó Szegede jelen meg Zsid társadalmi politikai tudományos különöse pedi a emancipációva összefügg kérdésekke foglalkozot lap melyne munkatársa legjeleseb haza é külföld zsid író é tudóso voltak Ali vol mé folyóirat amel olya termékenyítőe hatot zsid tudományokra min B Befolyás alat addi ali ápol területe kerülte megművelé al é legkiválób tudóso it közölté kutatásai eredményeit Azót i zsid teológi kimeríthetetle forrásmunkáj i magyar-zsid kultúrtörekvése egyi legjelentőseb dokumentuma 1867-be szűn meg

10505.h

CÍMSZ B Chanan

SZÓCIK B Chananj Teológi kérdésekk foglalko németnyel ha folyóira L Lip szege főrab szerkesztett El szá Lipcséb jele m 184 el sz ut l év szünete azut 1858-t Szeged jele me Zsi társadalm politika tudományo különös ped emancipációv összefüg kérdésekk foglalkozo la melyn munkatárs legjelese haz külföl zsi ír tudós volta Al vo m folyóira ame oly termékenyítő hato zsi tudományokr mi Befolyá ala add al ápo terület került megművel a legkiváló tudós i közölt kutatása eredményei Azó zsi teológ kimeríthetetl forrásmunká magyar-zsi kultúrtörekvés egy legjelentőse dokumentum 1867-b szű me

10505.

CÍMS Chana

SZÓCI Chanan Teológ kérdések foglalk németnye h folyóir Li szeg főra szerkesztet E sz Lipcsé jel 18 e s u é szünet azu 1858- Szege jel m Zs társadal politik tudomány különö pe emancipáció összefü kérdések foglalkoz l mely munkatár legjeles ha külfö zs í tudó volt A v folyóir am ol termékenyít hat zs tudományok m Befoly al ad a áp terüle kerül megműve legkivál tudó közöl kutatás eredménye Az zs teoló kimeríthetet forrásmunk magyar-zs kultúrtörekvé eg legjelentős dokumentu 1867- sz m

10505

CÍM Chan

SZÓC Chana Teoló kérdése foglal németny folyói L sze főr szerkeszte s Lipcs je 1 szüne az 1858 Szeg je Z társada politi tudomán külön p emancipáci összef kérdése foglalko mel munkatá legjele h külf z tud vol folyói a o termékenyí ha z tudományo Befol a a á terül kerü megműv legkivá tud közö kutatá eredmény A z teol kimeríthete forrásmun magyar-z kultúrtörekv e legjelentő dokument 1867 s

1050

CÍ Cha

SZÓ Chan Teol kérdés fogla németn folyó sz fő szerkeszt Lipc j szün a 185 Sze j társad polit tudomá külö emancipác össze kérdés foglalk me munkat legjel kül tu vo folyó termékeny h tudomány Befo terü ker megmű legkiv tu köz kutat eredmén teo kimeríthet forrásmu magyar- kultúrtörek legjelent dokumen 186