10506.htm

CÍMSZÓ: Benamy

SZEMÉLYNÉV: Benamy Sándor

SZÓCIKK: Benamy Sándor, író és újságíró, szül. Sápon 1899. máj. 6. A Keleti Akadémia elvégzése után újságíró volt Kolozsváron. Később a Nagyváradi Naplónak lett a szerkesztője. Útleírásait könyvalakban is kiadta 1925. (Európától Ázsiáig. Új-Palesztina). Megjelent egy regénye: Három ágy története c., amely modern és teljesen egyéni felfogásával élénk feltűnést keltett. Újabban kizárólag színpadi irodalommal foglalkozik. Mimi Blanche és Konfliktus c. drámáit a berlini Róbert színház vette programjába.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 506. címszó a lexikon => 105. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10506.htm

CÍMSZÓ: Benamy

SZEMÉLYNÉV: Benamy Sándor

SZÓCIKK: Benamy Sándor, író és újságíró, szül. Sápon 1899. máj. 6. A Keleti Akadémia elvégzése után újságíró volt Kolozsváron. Később a Nagyváradi Naplónak lett a szerkesztője. Útleírásait könyvalakban is kiadta 1925. Európától Ázsiáig. Új-Palesztina . Megjelent egy regénye: Három ágy története c., amely modern és teljesen egyéni felfogásával élénk feltűnést keltett. Újabban kizárólag színpadi irodalommal foglalkozik. Mimi Blanche és Konfliktus c. drámáit a berlini Róbert színház vette programjába.

10506.ht

CÍMSZÓ Benam

SZEMÉLYNÉV Benam Sándo

SZÓCIKK Benam Sándor ír é újságíró szül Sápo 1899 máj 6 Kelet Akadémi elvégzés utá újságír vol Kolozsváron Későb Nagyvárad Naplóna let szerkesztője Útleírásai könyvalakba i kiadt 1925 Európátó Ázsiáig Új-Palesztin Megjelen eg regénye Háro ág történet c. amel moder é teljese egyén felfogásáva élén feltűnés keltett Újabba kizáróla színpad irodalomma foglalkozik Mim Blanch é Konfliktu c drámái berlin Róber színhá vett programjába

10506.h

CÍMSZ Bena

SZEMÉLYNÉ Bena Sánd

SZÓCIK Bena Sándo í újságír szü Sáp 189 má Kele Akadém elvégzé ut újságí vo Kolozsváro Késő Nagyvára Naplón le szerkesztőj Útleírása könyvalakb kiad 192 Európát Ázsiái Új-Paleszti Megjele e regény Hár á történe c ame mode teljes egyé felfogásáv élé feltűné keltet Újabb kizáról színpa irodalomm foglalkozi Mi Blanc Konflikt drámá berli Róbe szính vet programjáb

10506.

CÍMS Ben

SZEMÉLYN Ben Sán

SZÓCI Ben Sánd újságí sz Sá 18 m Kel Akadé elvégz u újság v Kolozsvár Kés Nagyvár Napló l szerkesztő Útleírás könyvalak kia 19 Európá Ázsiá Új-Paleszt Megjel regén Há történ am mod telje egy felfogásá él feltűn kelte Újab kizáró színp irodalom foglalkoz M Blan Konflik drám berl Rób szín ve programjá

10506

CÍM Be

SZEMÉLY Be Sá

SZÓC Be Sán újság s S 1 Ke Akad elvég újsá Kolozsvá Ké Nagyvá Napl szerkeszt Útleírá könyvala ki 1 Európ Ázsi Új-Palesz Megje regé H törté a mo telj eg felfogás é feltű kelt Úja kizár szín irodalo foglalko Bla Konfli drá ber Ró szí v programj

1050

CÍ B

SZEMÉL B S

SZÓ B Sá újsá K Aka elvé újs Kolozsv K Nagyv Nap szerkesz Útleír könyval k Euró Ázs Új-Pales Megj reg tört m tel e felfogá felt kel Új kizá szí irodal foglalk Bl Konfl dr be R sz program