10511.htm

CÍMSZÓ: Benedict

SZEMÉLYNÉV: Benedict Henrik

SZÓCIKK: Benedict, 1. Henrik, orvostanár, szül. Bécsben 1871., megh. Budapesten 1926. A budapesti egyetemen tanult, u. o. Klug biológia-tanár asszisztense lett; majd Freiburgban folytatta tanulmányait. 1908-ban egyetemi magántanár, 1918. rk. egyet. tanár, majd egészségügyi főtanácsos, miután már 1913 óta a Zsidó-kórház belgyógyászati főorvosa, majd igazgatója lett. Rendkívül nagy tudományos munkásságot fejtett ki, főleg az anyagcsere pathológiájára, az ideg és szív kórtanára és a pathológiai kémiára vonatkozólag. Legjelentékenyebb művei: Heredodegeneration u. postdiphterische Lähmung (1912); Az epekő betegség kórgyógytanának néhány kérdéséről (1913); A gümős rheumatismusról (u. o.); Metatuberkulózus kórállapotokról (u. o.); A heveny szívizomellágyulás kórképe az orvosi gyakorlatban.(1916); Heveny-kórképek, mint rákos megbetegedések első megnyilatkozásai (1917); Az encephalo-myelitisről (1919); Paratuberkulózis tünetek (1921); Kalcium therápiás alkalmazásról{l923); Diemetatuberkulösen Krankheitszustände unter besonderer Berücksichtigung d. Abdominalorgane (1924); A koszorús szívverőerek megbetegedéséből származó hevenykórképekről (1925); Benedikt Henrik belgyógyászati dolgozatai (1928).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 511. címszó a lexikon => 106. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10511.htm

CÍMSZÓ: Benedict

SZEMÉLYNÉV: Benedict Henrik

SZÓCIKK: Benedict, 1. Henrik, orvostanár, szül. Bécsben 1871., megh. Budapesten 1926. A budapesti egyetemen tanult, u. o. Klug biológia-tanár asszisztense lett; majd Freiburgban folytatta tanulmányait. 1908-ban egyetemi magántanár, 1918. rk. egyet. tanár, majd egészségügyi főtanácsos, miután már 1913 óta a Zsidó-kórház belgyógyászati főorvosa, majd igazgatója lett. Rendkívül nagy tudományos munkásságot fejtett ki, főleg az anyagcsere pathológiájára, az ideg és szív kórtanára és a pathológiai kémiára vonatkozólag. Legjelentékenyebb művei: Heredodegeneration u. postdiphterische Lähmung 1912 ; Az epekő betegség kórgyógytanának néhány kérdéséről 1913 ; A gümős rheumatismusról u. o. ; Metatuberkulózus kórállapotokról u. o. ; A heveny szívizomellágyulás kórképe az orvosi gyakorlatban. 1916 ; Heveny-kórképek, mint rákos megbetegedések első megnyilatkozásai 1917 ; Az encephalo-myelitisről 1919 ; Paratuberkulózis tünetek 1921 ; Kalcium therápiás alkalmazásról{l923 ; Diemetatuberkulösen Krankheitszustände unter besonderer Berücksichtigung d. Abdominalorgane 1924 ; A koszorús szívverőerek megbetegedéséből származó hevenykórképekről 1925 ; Benedikt Henrik belgyógyászati dolgozatai 1928 .

10511.ht

CÍMSZÓ Benedic

SZEMÉLYNÉV Benedic Henri

SZÓCIKK Benedict 1 Henrik orvostanár szül Bécsbe 1871. megh Budapeste 1926 budapest egyeteme tanult u o Klu biológia-taná asszisztens lett maj Freiburgba folytatt tanulmányait 1908-ba egyetem magántanár 1918 rk egyet tanár maj egészségügy főtanácsos miutá má 191 ót Zsidó-kórhá belgyógyászat főorvosa maj igazgatój lett Rendkívü nag tudományo munkásságo fejtet ki főle a anyagcser pathológiájára a ide é szí kórtanár é pathológia kémiár vonatkozólag Legjelentékenyeb művei Heredodegeneratio u postdiphterisch Lähmun 191 A epek betegsé kórgyógytanána néhán kérdésérő 191 gümő rheumatismusró u o Metatuberkulózu kórállapotokró u o heven szívizomellágyulá kórkép a orvos gyakorlatban 191 Heveny-kórképek min ráko megbetegedése els megnyilatkozása 191 A encephalo-myelitisrő 191 Paratuberkulózi tünete 192 Kalciu therápiá alkalmazásról{l92 Diemetatuberkulöse Krankheitszuständ unte besondere Berücksichtigun d Abdominalorgan 192 koszorú szívverőere megbetegedésébő származ hevenykórképekrő 192 Benedik Henri belgyógyászat dolgozata 192

10511.h

CÍMSZ Benedi

SZEMÉLYNÉ Benedi Henr

SZÓCIK Benedic Henri orvostaná szü Bécsb 1871 meg Budapest 192 budapes egyetem tanul Kl biológia-tan assziszten let ma Freiburgb folytat tanulmányai 1908-b egyete magántaná 191 r egye taná ma egészségüg főtanácso miut m 19 ó Zsidó-kórh belgyógyásza főorvos ma igazgató let Rendkív na tudomány munkásság fejte k fől anyagcse pathológiájár id sz kórtaná pathológi kémiá vonatkozóla Legjelentékenye műve Heredodegenerati postdiphterisc Lähmu 19 epe betegs kórgyógytanán néhá kérdésér 19 güm rheumatismusr Metatuberkulóz kórállapotokr heve szívizomellágyul kórké orvo gyakorlatba 19 Heveny-kórképe mi rák megbetegedés el megnyilatkozás 19 encephalo-myelitisr 19 Paratuberkulóz tünet 19 Kalci therápi alkalmazásról{l9 Diemetatuberkulös Krankheitszustän unt besonder Berücksichtigu Abdominalorga 19 koszor szívverőer megbetegedéséb szárma hevenykórképekr 19 Benedi Henr belgyógyásza dolgozat 19

10511.

CÍMS Bened

SZEMÉLYN Bened Hen

SZÓCI Benedi Henr orvostan sz Bécs 187 me Budapes 19 budape egyete tanu K biológia-ta assziszte le m Freiburg folyta tanulmánya 1908- egyet magántan 19 egy tan m egészségü főtanács miu 1 Zsidó-kór belgyógyász főorvo m igazgat le Rendkí n tudomán munkássá fejt fő anyagcs pathológiájá i s kórtan pathológ kémi vonatkozól Legjelentékeny műv Heredodegenerat postdiphteris Lähm 1 ep beteg kórgyógytaná néh kérdésé 1 gü rheumatismus Metatuberkuló kórállapotok hev szívizomellágyu kórk orv gyakorlatb 1 Heveny-kórkép m rá megbetegedé e megnyilatkozá 1 encephalo-myelitis 1 Paratuberkuló tüne 1 Kalc theráp alkalmazásról{l Diemetatuberkulö Krankheitszustä un besonde Berücksichtig Abdominalorg 1 koszo szívverőe megbetegedésé szárm hevenykórképek 1 Bened Hen belgyógyász dolgoza 1

10511

CÍM Bene

SZEMÉLY Bene He

SZÓC Bened Hen orvosta s Béc 18 m Budape 1 budap egyet tan biológia-t assziszt l Freibur folyt tanulmány 1908 egye magánta 1 eg ta egészség főtanác mi Zsidó-kó belgyógyás főorv igazga l Rendk tudomá munkáss fej f anyagc pathológiáj kórta patholó kém vonatkozó Legjelentéken mű Heredodegenera postdiphteri Läh e bete kórgyógytan né kérdés g rheumatismu Metatuberkul kórállapoto he szívizomellágy kór or gyakorlat Heveny-kórké r megbeteged megnyilatkoz encephalo-myeliti Paratuberkul tün Kal therá alkalmazásról{ Diemetatuberkul Krankheitszust u besond Berücksichti Abdominalor kosz szívverő megbetegedés szár hevenykórképe Bene He belgyógyás dolgoz

1051

CÍ Ben

SZEMÉL Ben H

SZÓ Bene He orvost Bé 1 Budap buda egye ta biológia- asszisz Freibu foly tanulmán 190 egy magánt e t egészsé főtaná m Zsidó-k belgyógyá főor igazg Rend tudom munkás fe anyag pathológiá kórt pathol ké vonatkoz Legjelentéke m Heredodegener postdiphter Lä bet kórgyógyta n kérdé rheumatism Metatuberku kórállapot h szívizomellág kó o gyakorla Heveny-kórk megbetege megnyilatko encephalo-myelit Paratuberku tü Ka ther alkalmazásról Diemetatuberku Krankheitszus beson Berücksicht Abdominalo kos szívver megbetegedé szá hevenykórkép Ben H belgyógyá dolgo