10518.htm

CÍMSZÓ: Benet

SZEMÉLYNÉV: Benet Mordechai

SZÓCIKK: B- Mordechai (Benedict Marcus), híres talmudtudós, Morvaország főrabbija Nikolsburgban, szül. Csurgón, 1753., megh. Karlsbadban 1829 aug. 12. Szülei szegények voltak, sőt gyermekkorában nagyanyjához küldték Nikolsburgba, ahol Markbreiter rabbi hat évig foglalkozott B.-tel, akinek nagy tehetségét korán felismerte és sógorához, egy elzászi rabbihoz küldte tovább tanulni Ittingenbe. Mikor itt B. bar-micvó lett, már három alapos hébernyelvű talmudi értekezés szerzője volt. Később Steinhard fürthi rabbi jesivájába került, miután két évig bibliai studiumokkal foglalkozott. Innen Prágába ment, ahol Karpeles és Landau Ezékiel tanítványa lett. Itt még két évig tanult, aztán elvette egy gazdag furthi polgár leányát és Nikolsburgban telepedett meg, ahol egy éven belül av besz-din-nek választották meg. Közben rövid ideig Magyarországon is működött Schlossberg községben, ahonnan meghívták nikolsburgi főrabbinak 1789. Később meghívták Pozsonyba és Krakkóba is, ő azonban nem fogadta el a meghívásokat. A rabbiszéknek, melyet betöltött, s amely országos rabbiság jellegével bírt, óriási tekintélyt szerzett. A sok tanulás még fiatal korában idegbeteggé tette, egész életében nem tudta egészségét visszanyerni, bölcs mértékletességgel mégis magas életkort ért el. Művei a XVIII. századbeli talmud-irodalom legjelesebbjei közé tartoznak. Ezek: Biur Mordechai (Bécs 1813), amely M.-ben Hillel kompendiumához kommentár; Mógén Óvósz (1835), a szombatra vonatkozó és a tilalomról szóló tanulmány; Har-ha-mor (responsumok); Porosász Mordechai (Máramarossziget, 1889, responsumok); Techélesz Mordechai (Lemberg, 1892), halachikus és agadikus értekezések; Kaddusé Ha-Geónim (1900, Podgoritz), utóbbi derósók gyűjteménye; Macihberesz Jehúdo. B. kritikusai szerint nemcsak éles eszű és a rabbinikus irodalomban kiválóan járatos tudós volt, hanem logikus gondolkodó is, aki tudományos módszerrel dolgozott. Ellentétben barátjával, Szófer Mózessel és Eger Akibával. akik kazuisták voltak. B. a kritikai fejtegetésre és az anyag szisztematikus elrendezésére gondolt talmudi magyarázatainál is. Levelezése Hirsch Levin berlini főrabbival is bizonyítja ezt. Művei is különböznek kortársaiétól. Stílusa tiszta és Vv*,***' nyelve tiszta héber, míg kortársainak nyelvezete telve van arameus korrumpálásokkal. Érdekes és fontos B. állásfoglalása és szerepe az akkor kezdődő reform-mozgalmakkal szemben. Álláspontja és gyakorlata szerint egyaránt szigorúan orthodox, de kortársaitól eltérően jól ismerte és megértette a kor modern szellemét, amely zsidóra, nem zsidóra egyaránt hatással volt. Ismerte az ellenfél fegyvereit is, amelyekkel szemben a mély vallásosságot és a Talmud tanulását tanácsolta. A Mendelssohn-féle bibliafordítást 1816. a kommentárok mellett engedélyezte, ami mutatja a különbséget közte és Szófer Mózes között. Ellenben Chorin Áron (l. o.) aradi főrabbi reformjait ellenezte, de nyugodtsággal és mérséklettel megelégedve azzal az előkelő kijelentéssel, hogy teológiai kérdésekben való döntésnél a filozófia ismeretén kívül más is szükséges. B. a rabbiképzéssel és az ifjúság nevelésével egész életén át foglalkozott s a kormányhoz egy memorandumot is adott be e célból. (Ez utóbbi a Toldósz Mordechai c. művében is bennfoglaltatik). Nem ellenezte elvileg a világi studiumokat, csupán az volt az álláspontja, hogy ha a bóchereket gimnáziumba is járatják, minden más szakban kiválóak lesznek, csupán a teológiában nem. Álláspontja szerint 18 éves korig főleg zsidó iratokat kell tanulmányozni az ifjaknak, akik rabbik akarnak lenni. A reformtörekvések közül nem egyet keményen ellenzett, bölcs megfontolással, így a németnyelvű hitszónoklatot is, amely B. szerint a héber ima rovására történt volna. B. tekintélye igen nagy volt az egész zsidóság körében, az orthodoxok mellet a reformerek és a chásszideusok is végtelenül nagyra becsülték kiváló jelleméért, tudásáért, bölcsességéért."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 518. címszó a lexikon => 107. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10518.htm

CÍMSZÓ: Benet

SZEMÉLYNÉV: Benet Mordechai

SZÓCIKK: B- Mordechai Benedict Marcus , híres talmudtudós, Morvaország főrabbija Nikolsburgban, szül. Csurgón, 1753., megh. Karlsbadban 1829 aug. 12. Szülei szegények voltak, sőt gyermekkorában nagyanyjához küldték Nikolsburgba, ahol Markbreiter rabbi hat évig foglalkozott B.-tel, akinek nagy tehetségét korán felismerte és sógorához, egy elzászi rabbihoz küldte tovább tanulni Ittingenbe. Mikor itt B. bar-micvó lett, már három alapos hébernyelvű talmudi értekezés szerzője volt. Később Steinhard fürthi rabbi jesivájába került, miután két évig bibliai studiumokkal foglalkozott. Innen Prágába ment, ahol Karpeles és Landau Ezékiel tanítványa lett. Itt még két évig tanult, aztán elvette egy gazdag furthi polgár leányát és Nikolsburgban telepedett meg, ahol egy éven belül av besz-din-nek választották meg. Közben rövid ideig Magyarországon is működött Schlossberg községben, ahonnan meghívták nikolsburgi főrabbinak 1789. Később meghívták Pozsonyba és Krakkóba is, ő azonban nem fogadta el a meghívásokat. A rabbiszéknek, melyet betöltött, s amely országos rabbiság jellegével bírt, óriási tekintélyt szerzett. A sok tanulás még fiatal korában idegbeteggé tette, egész életében nem tudta egészségét visszanyerni, bölcs mértékletességgel mégis magas életkort ért el. Művei a XVIII. századbeli talmud-irodalom legjelesebbjei közé tartoznak. Ezek: Biur Mordechai Bécs 1813 , amely M.-ben Hillel kompendiumához kommentár; Mógén Óvósz 1835 , a szombatra vonatkozó és a tilalomról szóló tanulmány; Har-ha-mor responsumok ; Porosász Mordechai Máramarossziget, 1889, responsumok ; Techélesz Mordechai Lemberg, 1892 , halachikus és agadikus értekezések; Kaddusé Ha-Geónim 1900, Podgoritz , utóbbi derósók gyűjteménye; Macihberesz Jehúdo. B. kritikusai szerint nemcsak éles eszű és a rabbinikus irodalomban kiválóan járatos tudós volt, hanem logikus gondolkodó is, aki tudományos módszerrel dolgozott. Ellentétben barátjával, Szófer Mózessel és Eger Akibával. akik kazuisták voltak. B. a kritikai fejtegetésre és az anyag szisztematikus elrendezésére gondolt talmudi magyarázatainál is. Levelezése Hirsch Levin berlini főrabbival is bizonyítja ezt. Művei is különböznek kortársaiétól. Stílusa tiszta és Vv*,***' nyelve tiszta héber, míg kortársainak nyelvezete telve van arameus korrumpálásokkal. Érdekes és fontos B. állásfoglalása és szerepe az akkor kezdődő reform-mozgalmakkal szemben. Álláspontja és gyakorlata szerint egyaránt szigorúan orthodox, de kortársaitól eltérően jól ismerte és megértette a kor modern szellemét, amely zsidóra, nem zsidóra egyaránt hatással volt. Ismerte az ellenfél fegyvereit is, amelyekkel szemben a mély vallásosságot és a Talmud tanulását tanácsolta. A Mendelssohn-féle bibliafordítást 1816. a kommentárok mellett engedélyezte, ami mutatja a különbséget közte és Szófer Mózes között. Ellenben Chorin Áron l. o. aradi főrabbi reformjait ellenezte, de nyugodtsággal és mérséklettel megelégedve azzal az előkelő kijelentéssel, hogy teológiai kérdésekben való döntésnél a filozófia ismeretén kívül más is szükséges. B. a rabbiképzéssel és az ifjúság nevelésével egész életén át foglalkozott s a kormányhoz egy memorandumot is adott be e célból. Ez utóbbi a Toldósz Mordechai c. művében is bennfoglaltatik . Nem ellenezte elvileg a világi studiumokat, csupán az volt az álláspontja, hogy ha a bóchereket gimnáziumba is járatják, minden más szakban kiválóak lesznek, csupán a teológiában nem. Álláspontja szerint 18 éves korig főleg zsidó iratokat kell tanulmányozni az ifjaknak, akik rabbik akarnak lenni. A reformtörekvések közül nem egyet keményen ellenzett, bölcs megfontolással, így a németnyelvű hitszónoklatot is, amely B. szerint a héber ima rovására történt volna. B. tekintélye igen nagy volt az egész zsidóság körében, az orthodoxok mellet a reformerek és a chásszideusok is végtelenül nagyra becsülték kiváló jelleméért, tudásáért, bölcsességéért.

10518.ht

CÍMSZÓ Bene

SZEMÉLYNÉV Bene Mordecha

SZÓCIKK B Mordecha Benedic Marcu híre talmudtudós Morvaorszá főrabbij Nikolsburgban szül Csurgón 1753. megh Karlsbadba 182 aug 12 Szüle szegénye voltak ső gyermekkorába nagyanyjáho küldté Nikolsburgba aho Markbreite rabb ha évi foglalkozot B.-tel akine nag tehetségé korá felismert é sógorához eg elzász rabbiho küldt továb tanuln Ittingenbe Miko it B bar-micv lett má háro alapo hébernyelv talmud értekezé szerzőj volt Későb Steinhar fürth rabb jesivájáb került miutá ké évi biblia studiumokka foglalkozott Inne Prágáb ment aho Karpele é Landa Ezékie tanítvány lett It mé ké évi tanult aztá elvett eg gazda furth polgá leányá é Nikolsburgba telepedet meg aho eg éve belü a besz-din-ne választottá meg Közbe rövi idei Magyarországo i működöt Schlossber községben ahonna meghívtá nikolsburg főrabbina 1789 Későb meghívtá Pozsonyb é Krakkób is azonba ne fogadt e meghívásokat rabbiszéknek melye betöltött amel országo rabbisá jellegéve bírt óriás tekintély szerzett so tanulá mé fiata korába idegbetegg tette egés életébe ne tudt egészségé visszanyerni bölc mértékletességge mégi maga életkor ér el Műve XVIII századbel talmud-irodalo legjelesebbje köz tartoznak Ezek Biu Mordecha Béc 181 amel M.-be Hille kompendiumáho kommentár Mógé Óvós 183 szombatr vonatkoz é tilalomró szól tanulmány Har-ha-mo responsumo Porosás Mordecha Máramarossziget 1889 responsumo Techéles Mordecha Lemberg 189 halachiku é agadiku értekezések Kaddus Ha-Geóni 1900 Podgorit utóbb derósó gyűjteménye Macihberes Jehúdo B kritikusa szerin nemcsa éle esz é rabbiniku irodalomba kiválóa járato tudó volt hane logiku gondolkod is ak tudományo módszerre dolgozott Ellentétbe barátjával Szófe Mózesse é Ege Akibával aki kazuistá voltak B kritika fejtegetésr é a anya szisztematiku elrendezésér gondol talmud magyarázatainá is Levelezés Hirsc Levi berlin főrabbiva i bizonyítj ezt Műve i különbözne kortársaiétól Stílus tiszt é Vv*,*** nyelv tiszt héber mí kortársaina nyelvezet telv va arameu korrumpálásokkal Érdeke é fonto B állásfoglalás é szerep a akko kezdőd reform-mozgalmakka szemben Álláspontj é gyakorlat szerin egyarán szigorúa orthodox d kortársaitó eltérőe jó ismert é megértett ko moder szellemét amel zsidóra ne zsidór egyarán hatássa volt Ismert a ellenfé fegyverei is amelyekke szembe mél vallásosságo é Talmu tanulásá tanácsolta Mendelssohn-fél bibliafordítás 1816 kommentáro mellet engedélyezte am mutatj különbsége közt é Szófe Móze között Ellenbe Chori Áro l o arad főrabb reformjai ellenezte d nyugodtságga é mérséklette megelégedv azza a előkel kijelentéssel hog teológia kérdésekbe val döntésné filozófi ismereté kívü má i szükséges B rabbiképzésse é a ifjúsá neveléséve egés életé á foglalkozot kormányho eg memorandumo i adot b célból E utóbb Toldós Mordecha c művébe i bennfoglaltati Ne ellenezt elvile világ studiumokat csupá a vol a álláspontja hog h bóchereke gimnáziumb i járatják minde má szakba kiválóa lesznek csupá teológiába nem Álláspontj szerin 1 éve kori főle zsid iratoka kel tanulmányozn a ifjaknak aki rabbi akarna lenni reformtörekvése közü ne egye keménye ellenzett bölc megfontolással íg németnyelv hitszónoklato is amel B szerin hébe im rovásár történ volna B tekintély ige nag vol a egés zsidósá körében a orthodoxo melle reformere é chásszideuso i végtelenü nagyr becsülté kivál jelleméért tudásáért bölcsességéért

10518.h

CÍMSZ Ben

SZEMÉLYNÉ Ben Mordech

SZÓCIK Mordech Benedi Marc hír talmudtudó Morvaorsz főrabbi Nikolsburgba szü Csurgó 1753 meg Karlsbadb 18 au 1 Szül szegény volta s gyermekkoráb nagyanyjáh küldt Nikolsburgb ah Markbreit rab h év foglalkozo B.-te akin na tehetség kor felismer sógoráho e elzás rabbih küld tová tanul Ittingenb Mik i bar-mic let m hár alap hébernyel talmu értekez szerző vol Késő Steinha fürt rab jesivájá kerül miut k év bibli studiumokk foglalkozot Inn Prágá men ah Karpel Land Ezéki tanítván let I m k év tanul azt elvet e gazd furt polg leány Nikolsburgb telepede me ah e év bel besz-din-n választott me Közb röv ide Magyarország működö Schlossbe községbe ahonn meghívt nikolsbur főrabbin 178 Késő meghívt Pozsony Krakkó i azonb n fogad meghívásoka rabbiszékne mely betöltöt ame ország rabbis jellegév bír óriá tekintél szerzet s tanul m fiat koráb idegbeteg tett egé életéb n tud egészség visszanyern böl mértékletességg még mag életko é e Műv XVII századbe talmud-irodal legjelesebbj kö tartozna Eze Bi Mordech Bé 18 ame M.-b Hill kompendiumáh kommentá Móg Óvó 18 szombat vonatko tilalomr szó tanulmán Har-ha-m responsum Porosá Mordech Máramarosszige 188 responsum Techéle Mordech Lember 18 halachik agadik értekezése Kaddu Ha-Geón 190 Podgori utób derós gyűjtemény Macihbere Jehúd kritikus szeri nemcs él es rabbinik irodalomb kiváló járat tud vol han logik gondolko i a tudomány módszerr dolgozot Ellentétb barátjáva Szóf Mózess Eg Akibáva ak kazuist volta kritik fejtegetés any szisztematik elrendezésé gondo talmu magyarázatain i Levelezé Hirs Lev berli főrabbiv bizonyít ez Műv különbözn kortársaiétó Stílu tisz Vv*,** nyel tisz hébe m kortársain nyelveze tel v arame korrumpálásokka Érdek font állásfoglalá szere akk kezdő reform-mozgalmakk szembe Álláspont gyakorla szeri egyará szigorú orthodo kortársait eltérő j ismer megértet k mode szellemé ame zsidór n zsidó egyará hatáss vol Ismer ellenf fegyvere i amelyekk szemb mé vallásosság Talm tanulás tanácsolt Mendelssohn-fé bibliafordítá 181 kommentár melle engedélyezt a mutat különbség köz Szóf Móz közöt Ellenb Chor Ár ara főrab reformja ellenezt nyugodtságg mérséklett megeléged azz előke kijelentésse ho teológi kérdésekb va döntésn filozóf ismeret kív m szüksége rabbiképzéss ifjús nevelésév egé élet foglalkozo kormányh e memorandum ado célbó utób Toldó Mordech művéb bennfoglaltat N ellenez elvil vilá studiumoka csup vo álláspontj ho bócherek gimnázium járatjá mind m szakb kiváló leszne csup teológiáb ne Álláspont szeri év kor fől zsi iratok ke tanulmányoz ifjakna ak rabb akarn lenn reformtörekvés köz n egy kemény ellenzet böl megfontolássa í németnyel hitszónoklat i ame szeri héb i rovásá törté voln tekintél ig na vo egé zsidós körébe orthodox mell reformer chásszideus végtelen nagy becsült kivá jelleméér tudásáér bölcsességéér

10518.

CÍMS Be

SZEMÉLYN Be Mordec

SZÓCI Mordec Bened Mar hí talmudtud Morvaors főrabb Nikolsburgb sz Csurg 175 me Karlsbad 1 a Szü szegén volt gyermekkorá nagyanyjá küld Nikolsburg a Markbrei ra é foglalkoz B.-t aki n tehetsé ko felisme sógoráh elzá rabbi kül tov tanu Ittingen Mi bar-mi le há ala hébernye talm érteke szerz vo Kés Steinh für ra jesiváj kerü miu é bibl studiumok foglalkozo In Prág me a Karpe Lan Ezék tanítvá le é tanu az elve gaz fur pol leán Nikolsburg teleped m a é be besz-din- választot m Köz rö id Magyarorszá működ Schlossb községb ahon meghív nikolsbu főrabbi 17 Kés meghív Pozson Krakk azon foga meghívások rabbiszékn mel betöltö am orszá rabbi jellegé bí óri tekinté szerze tanu fia korá idegbete tet eg életé tu egészsé visszanyer bö mértékletesség mé ma életk Mű XVI századb talmud-iroda legjelesebb k tartozn Ez B Mordec B 1 am M.- Hil kompendiumá komment Mó Óv 1 szomba vonatk tilalom sz tanulmá Har-ha- responsu Poros Mordec Máramarosszig 18 responsu Techél Mordec Lembe 1 halachi agadi értekezés Kadd Ha-Geó 19 Podgor utó deró gyűjtemén Macihber Jehú kritiku szer nemc é e rabbini irodalom kivál jára tu vo ha logi gondolk tudomán módszer dolgozo Ellentét barátjáv Szó Mózes E Akibáv a kazuis volt kriti fejtegeté an szisztemati elrendezés gond talm magyarázatai Levelez Hir Le berl főrabbi bizonyí e Mű különböz kortársaiét Stíl tis Vv*,* nye tis héb kortársai nyelvez te aram korrumpálásokk Érde fon állásfoglal szer ak kezd reform-mozgalmak szemb Álláspon gyakorl szer egyar szigor orthod kortársai eltér isme megérte mod szellem am zsidó zsid egyar hatás vo Isme ellen fegyver amelyek szem m vallásossá Tal tanulá tanácsol Mendelssohn-f bibliafordít 18 kommentá mell engedélyez muta különbsé kö Szó Mó közö Ellen Cho Á ar főra reformj ellenez nyugodtság mérséklet megelége az elők kijelentéss h teológ kérdések v döntés filozó ismere kí szükség rabbiképzés ifjú nevelésé eg éle foglalkoz kormány memorandu ad célb utó Told Mordec művé bennfoglalta ellene elvi vil studiumok csu v álláspont h bóchere gimnáziu járatj min szak kivál leszn csu teológiá n Álláspon szer é ko fő zs irato k tanulmányo ifjakn a rab akar len reformtörekvé kö eg kemén ellenze bö megfontoláss németnye hitszónokla am szer hé rovás tört vol tekinté i n v eg zsidó köréb orthodo mel reforme chásszideu végtele nag becsül kiv jelleméé tudásáé bölcsességéé

10518

CÍM B

SZEMÉLY B Morde

SZÓC Morde Bene Ma h talmudtu Morvaor főrab Nikolsburg s Csur 17 m Karlsba Sz szegé vol gyermekkor nagyanyj kül Nikolsbur Markbre r foglalko B.- ak tehets k felism sógorá elz rabb kü to tan Ittinge M bar-m l h al héberny tal értek szer v Ké Stein fü r jesivá ker mi bib studiumo foglalkoz I Prá m Karp La Ezé tanítv l tan a elv ga fu po leá Nikolsbur telepe b besz-din választo Kö r i Magyarorsz műkö Schloss község aho meghí nikolsb főrabb 1 Ké meghí Pozso Krak azo fog meghíváso rabbiszék me betölt a orsz rabb jelleg b ór tekint szerz tan fi kor idegbet te e élet t egészs visszanye b mértékletessé m m élet M XV század talmud-irod legjeleseb tartoz E Morde a M. Hi kompendium kommen M Ó szomb vonat tilalo s tanulm Har-ha respons Poro Morde Máramarosszi 1 respons Teché Morde Lemb halach agad értekezé Kad Ha-Ge 1 Podgo ut der gyűjtemé Macihbe Jeh kritik sze nem rabbin irodalo kivá jár t v h log gondol tudomá módsze dolgoz Ellenté barátjá Sz Móze Akibá kazui vol krit fejteget a szisztemat elrendezé gon tal magyarázata Levele Hi L ber főrabb bizony M különbö kortársaié Stí ti Vv*, ny ti hé kortársa nyelve t ara korrumpálások Érd fo állásfogla sze a kez reform-mozgalma szem Álláspo gyakor sze egya szigo ortho kortársa elté ism megért mo szelle a zsid zsi egya hatá v Ism elle fegyve amelye sze vallásoss Ta tanul tanácso Mendelssohn- bibliafordí 1 komment mel engedélye mut különbs k Sz M köz Elle Ch a főr reform ellene nyugodtsá mérsékle megelég a elő kijelentés teoló kérdése dönté filoz ismer k szüksé rabbiképzé ifj nevelés e él foglalko kormán memorand a cél ut Tol Morde műv bennfoglalt ellen elv vi studiumo cs álláspon bócher gimnázi járat mi sza kivá lesz cs teológi Álláspo sze k f z irat tanulmány ifjak ra aka le reformtörekv k e kemé ellenz b megfontolás németny hitszónokl a sze h rová tör vo tekint e zsid köré orthod me reform chásszide végtel na becsü ki jellemé tudásá bölcsességé

1051SZEMÉL Mord

SZÓ Mord Ben M talmudt Morvao főra Nikolsbur Csu 1 Karlsb S szeg vo gyermekko nagyany kü Nikolsbu Markbr foglalk B. a tehet felis sógor el rab k t ta Itting bar- a hébern ta érte sze K Stei f jesiv ke m bi studium foglalko Pr Kar L Ez tanít ta el g f p le Nikolsbu telep besz-di választ K Magyarors műk Schlos közsé ah megh nikols főrab K megh Pozs Kra az fo meghívás rabbiszé m betöl ors rab jelle ó tekin szer ta f ko idegbe t éle egész visszany mértékletess éle X száza talmud-iro legjelese tarto Mord M H kompendiu komme szom vona tilal tanul Har-h respon Por Mord Máramarossz respon Tech Mord Lem halac aga értekez Ka Ha-G Podg u de gyűjtem Macihb Je kriti sz ne rabbi irodal kiv já lo gondo tudom módsz dolgo Ellent barátj S Móz Akib kazu vo kri fejtege szisztema elrendez go ta magyarázat Level H be főrab bizon különb kortársai St t Vv* n t h kortárs nyelv ar korrumpáláso Ér f állásfogl sz ke reform-mozgalm sze Állásp gyako sz egy szig orth kortárs elt is megér m szell zsi zs egy hat Is ell fegyv amely sz vallásos T tanu tanács Mendelssohn bibliaford kommen me engedély mu különb S kö Ell C fő refor ellen nyugodts mérsékl megelé el kijelenté teol kérdés dönt filo isme szüks rabbiképz if nevelé é foglalk kormá memoran cé u To Mord mű bennfoglal elle el v studium c álláspo bóche gimnáz jára m sz kiv les c teológ Állásp sz ira tanulmán ifja r ak l reformtörek kem ellen megfontolá németn hitszónok sz rov tö v tekin zsi kör ortho m refor chásszid végte n becs k jellem tudás bölcsesség